Dengti (to cover) conjugation

Lithuanian
12 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
dengiu
I cover
dengi
you cover
dengia
he/she covers
dengiame
we cover
dengiate
you all cover
dengia
they cover
Past tense
dengiau
I covered
dengei
you covered
dengė
he/she covered
dengėme
we covered
dengėte
you all covered
dengė
they covered
Past freq. tense
dengdavau
I used to cover
dengdavai
you cover
dengdavo
he/she used to cover
dengdavome
we used to cover
dengdavote
you all used to cover
dengdavo
they used to cover
Future tense
dengsiu
I will cover
dengsi
you will cover
dengs
he/she will cover
dengsime
we will cover
dengsite
you all will cover
dengs
they will cover
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
dengčiau
I would cover
dengtum
you would cover
dengtų
he/she would cover
dengtume
we would cover
dengtute
you all would cover
dengtų
they would cover
Imperative mood
-
denk
you cover
-
-
denkite
you all cover
-

Examples of dengti

Example in LithuanianTranslation in English
Visa Komisijos patvirtinta pagalba bendrovės veiklos nutraukimui ir nuostolių padengimui galėjo būti naudojama tik per restruktūrizavimo laikotarpį, kuris pasibaigia 1995 m. gruodžio mėn. Todėl buvo visiškai aišku nuo pat pradžių, kad jeigu KWW norėtų atleisti tam tikrus nereikalingus darbuotojus, jai būtų tekę laukti iki 1995 m. pabaigos, ir kad tokio darbuotojų atleidimo sąnaudų negalima buvo dengti iš lėšų, skirtų kaip pagalba bendrovės veiklos nutraukimui ir veiklos išlaidų sumažinimui.All the closure aid and aid to cover losses authorised by the Commission could only cover the restructuring period finishing in December 1995. Therefore, it was clear from the beginning that if KWW wanted to lay off certain surplus workers, it would need to wait for the end of 1995 and that these costs would not be covered by closure or operating aid.
Tačiau faktinės pagalbos gavėjos yra MVĮ; valstybės ištekliai yra būtini pastato statybos remtinoms išlaidoms dengti, tačiau juose neatsispindi MVĮ suteiktos pagalbos dydis.However, the actual beneficiaries of the aid are SMEs; the State resources are necessary to cover the eligible costs of the construction of the building and in no way reflect the level of the aid granted to the SMEs.
Niekuo neleidžiama dengti priekinės tinklo daliesNothing permitted to cover forward part of net
Iš tiesų buvo nustatyta, kad nėra aiškios skiriamosios ribos tarp vaikiškos avalynės ir aptariamo produkto, tačiau yra gana didelis nesutapimas aptariamo produkto apibrėžimo atžvilgiu, visų pirma, kad tai yra priemonė, iš esmės skirta dengti ir saugoti žmonių pėdas vaikščiojant.Indeed, it was found that there is no clear dividing line between children's footwear and the product concerned, but that there is rather a large overlap regarding the definition of the product concerned, notably that it is a device to cover and protect the feet of human beings essentially for walking purposes.
Komisija iš tikrųjų patvirtino pagal valstybės pagalbos Nr. 184/97 (TNSVK skirta pagalba ir parafiskaliniai mokesčiai) schemą teikiamą valstybės pagalbą, finansuojamą parafiskaliniais mokesčiais, skirtais TNSVK populiarinimo ir reklamos išlaidoms bei veiklos išlaidoms dengti iki 2002 m. pabaigos.Indeed, in the context of State aid No N 184/97 (Aid and parafiscal charges for the benefit of the CIVDN), the Commission most recently approved State aid financed by a parafiscal charge to cover, among other things, advertising and operating measures for the benefit of the CIVDN.
Prancūzija atsakė į tai, kad valstybinės ir privačios paramos suma, iš viso 5930000 EUR, visų pirma dengė restruktūrizavimo sąnaudas (3649494 EUR), antra – dalį apyvartinio kapitalo poreikio, nesusijusio su restruktūrizavimo reikmėmis.France replied that the amount of EUR 5930000 in public and private contributions covered, on the one hand, the costs of restructuring (EUR 3649494) and, on the other, part of the working capital requirements over and above the requirements related to restructuring.
2000 m. pabaigoje Hynix iš viso buvo įsiskolinusi 8 trilijonus KRW, o jos tuometinis santykis, kuriuo bendrovės tuomet turimas turtas dengė tuometinius įsipareigojimus, buvo 0,33 [41].At year-end 2000, Hynix's total indebtedness was KRW 8 trillion, and Hynix's current ratio, which measures the degree to which a firm's current assets cover current liabilities, was 0,33 [41].
Garantija dengė tik tuos skolos reikalavimus, kuriuos reikėjo priskaičiuoti prie apskaičiavimo pagrindo pagal Bankininkystės įstatymo (Bankwesengesetz – BWG) 22 straipsnio 2 dalį ir kurie buvo priskirti pagal finansų rinkos priežiūros institucijos Finanzmarktaufsichtsbehörde [12] (toliau – FMA) nuostatus.The guarantee only covered claims which were part of the calculation basis under paragraph 22(2) BWG and which were classified under the Regulation of the Financial Markets Supervisory Authority (FMA) [12].
Todėl pagal Prancūzijos CFF atveju [36] suteiktą garantiją, kuri dengė visus CFF įsipareigojimus, svarstomu atveju negalima daryti jokių svarbių išvadų.Thus from the guarantee granted by France in the CFF case [36], covering all CFF's liabilities, no relevant conclusion can be drawn for the present case.
Garantijos kaina turėtų būti paskirstyta visai garantijos sumai ir susieta su neteisėtai naudota pagalba pridėjus palūkanas, kurias dengė garantija, nes ribotas garantuotos paskolos dalies naudojimas investicijoms buvo verslo spendimas, kuris dar nebuvo priimtas, kai garantuota paskola buvo suteikta kaip penkerių metų 46 mln. EUR paskola su palūkanomis.The cost of the guarantee should be spread over the total amount of the guarantee and related to the misused aid plus the interest covered by the guarantee. This is because the limited use of the guaranteed part of the loan for investments was a business decision that had not yet been taken when the guaranteed loan was arranged as a loan of EUR 46 million plus interest for five years.
- Hiksai, denk mūsų subines.- Hicks, cover our ass.
Destroyer, denk išėjimą.Destroyer, cover the exit.

More Lithuanian verbs

Related

apdengti
cover
atidengti
uncover
padengti
cover
pasidengti
get covered
pridengti
cover
prisidengti
cover
uždengti
cover

Similar

delsti
delay
derėti
fit
derėtis
negotiate
dergti
befoul
dingti
disappear
dirgti
grow worse
drėgti
moisten
jungti
connect
jungtis
fuse
rengti
clothe
rengtis
get dressed
rungtis
contend
tingti
become lazy
vengti
avoid
žengti
step

Similar but longer

apdengti
cover
padengti
cover
uždengti
cover

Random

apželti
overgrow
atsiskleisti
unroll
dreifuoti
drift
įdėti
put in
išduoti
give (something) in
liepsnoti
blaze
nutikti
happen
palinkti
bend
paplepėti
chat
tyčiotis
mock

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In