Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Mbuloj (to cover) conjugation

Albanian
114 examples

Conjugation of mbuloj

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
mbuloj
I cover
mbulon
you cover
mbulon
he/she/it covers
mbulojmë
we cover
mbuloni
you all cover
mbulojnë
they cover
Past tense
mbulova
I covered
mbulove
you covered
mbuloi
he/she/it covered
mbuluam
we covered
mbuluat
you all covered
mbuluan
they covered
Future tense
do të mbuloj
I will cover
do të mbulosh
you will cover
do të mbulojë
he/she/it will cover
do të mbulojmë
we will cover
do të mbuloni
you all will cover
do të mbulojnë
they will cover
Past perfect tense
kam mbuluar
I have covered
ke mbuluar
you have covered
ka mbuluar
he/she/it has covered
kemi mbuluar
we have covered
keni mbuluar
you all have covered
kanë mbuluar
they have covered
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të mbuloj
I cover
të mbulosh
you cover
të mbulojë
he/she/it cover
të mbulojmë
we cover
të mbuloni
you all cover
të mbulojnë
they cover
Subjunctive past tense
të mbuloja
I cover
të mbuloje
you cover
të mbulonte
he/she/it cover
të mbulonim
we cover
të mbulonit
you all cover
të mbulonin
they cover
Future perfect tense
do të kem mbuluar
I will have covered
do të kesh mbuluar
you will have covered
do të ketë mbuluar
he/she/it will have covered
do të kemi mbuluar
we will have covered
do të keni mbuluar
you all will have covered
do të kenë mbuluar
they will have covered
Past pluperfect tense
pata mbuluar
I had covered
pate mbuluar
you had covered
pati mbuluar
he/she/it had covered
patëm mbuluar
we had covered
patët mbuluar
you all had covered
patën mbuluar
they had covered
Ti
Ju
Imperative tense
mbulo
you cover
mbuloni
you all cover
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
mbuloja
I was covering
mbuloje
you were covering
mbulonte
he/she/it was covering
mbulonim
we were covering
mbulonit
you all were covering
mbulonin
they were covering
Subjunctive past perfect tense
të kem mbuluar
I have covered
të kesh mbuluar
you have covered
të ketë mbuluar
he/she/it have covered
të kemi mbuluar
we have covered
të keni mbuluar
you all have covered
të kenë mbuluar
they have covered
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha mbuluar
I have covered
të kishe mbuluar
you have covered
të kishte mbuluar
he/she/it have covered
të kishim mbuluar
we have covered
të kishit mbuluar
you all have covered
të kishin mbuluar
they have covered
Conditional present tense
do të mbuloja
I would cover
do të mbuloje
you would cover
do të mbulonte
he/she/it would cover
do të mbulonim
we would cover
do të mbulonit
you all would cover
do të mbulonin
they would cover
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional past perfect tense
do të kisha mbuluar
I would have covered
do të kishe mbuluar
you would have covered
do të kishte mbuluar
he/she/it would have covered
do të kishim mbuluar
we would have covered
do të kishit mbuluar
you all would have covered
do të kishin mbuluar
they would have covered
Optative present tense
mbulofsha
I may cover
mbulofsh
you may cover
mbuloftë
he/she/it may cover
mbulofshim
we may cover
mbulofshit
you all may cover
mbulofshin
they may cover
Optative past perfect tense
paça mbuluar
I may have covered
paç mbuluar
you may have covered
pastë mbuluar
he/she/it may have covered
paçim mbuluar
we may have covered
paçit mbuluar
you all may have covered
paçin mbuluar
they may have covered
Admirative present tense
mbuluakam
I (apparently) cover
mbuluake
you (apparently) cover
mbuluaka
he/she/it (apparently) covers
mbuluakemi
we (apparently) cover
mbuluakeni
you all (apparently) cover
mbuluakan
they (apparently) cover
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative past tense
mbuluakësha
I (apparently) covered
mbuluakëshe
you (apparently) covered
mbuluakësh
he/she/it (apparently) covered
mbuluakëshim
we (apparently) covered
mbuluakëshit
you all (apparently) covered
mbuluakëshin
they (apparently) covered
Admirative past perfect tense
paskam mbuluar
I (apparently) have covered
paske mbuluar
you (apparently) have covered
paska mbuluar
he/she/it (apparently) has covered
paskemi mbuluar
we (apparently) have covered
paskeni mbuluar
you all (apparently) have covered
paskan mbuluar
they (apparently) have covered
Admirative pluperfect tense
paskësha mbuluar
I (apparently) had covered
paskëshe mbuluar
you (apparently) had covered
paskësh mbuluar
he/she/it (apparently) had covered
paskëshim mbuluar
we (apparently) had covered
paskëshit mbuluar
you all (apparently) had covered
paskëshin mbuluar
they (apparently) had covered
participle
gerund present
gerund past
Other
mbuluar
covered
duke mbuluar
covering
duke pasë mbuluar
having covered

Examples of mbuloj

Example in AlbanianTranslation in English
Ok, po te mbuloj.OK, I'll cover you.
- Unë s'po mbuloj asgjë.-I'm not covering anything up.
Do t'i mbuloj shpenzimet tua.I'll cover your expenses.
Dhe unë, në ferr, nuk do të mbuloj!And I sure as hell ain't covering for you!
Shingleton, na mbulon.Shingleton, give us cover.
Është pelhurë që e mbulon dyshekun.It's the cloth that covers the mattress and the box spring.
Lajthia mbulon çdo krim.Hazelnut Creamer covers all sins.
Kjo mbulon... .. si,e tërë bota.That covers... ..like, the whole world.
Askush nuk e mbulon atë vrimë!Nobody's covering that hole!
Sauron ka nevojë vetëm për të mbuluar këtë unaz të gjitha tokat në një errësirë të dytë.Sauron needs only this Ring to cover all the lands in a second darkness.
Cila është mënyra më e mirë për të mbuluar një vrimë të vogël?What's the best way to cover a small dent?
Por sa herë që u ktheve pas, kishte më shumë dëshmitarë... ...më shumë prova për të mbuluar.But every time you went back, there was more witnesses, there was more evidence to cover up.
Epo, unë isha caktuar për të mbuluar mësuesen në hapësirë.Well, I was assigned to cover the teacher in space.
Dritaret në atë pjesë të sipërme të katit janë mjaft të mëdha për mua... për të mbuluar ty nga ajo kullë në jug.The windows on that upper floor are big enough for me... to cover you from that south tower.
Po ju mbulojmë.We got you covered.
Do të mbulojmë me një 30-shin.Enders, go right. We'll cover you with a 30.
Sidoqoftë, ne të gjitha jemi pajtuar që të mbulojmë... këto pjesët këtu... dhe këtë pjesën këtu.However, we've all agreed to cover up... these areas here... and this area right here.
Na duhet ta mbulojmë këtë këtu.We need to cover these situations.
Duhet të mbulojmë të gjitha bazat tona.We have to cover all our bases.
Të tjerët na mbuloni.The rest of you, cover us.
Ju të tre me mua. Të tjerët na mbuloni.You three, with me, the rest cover.
Dhe do të mbuloni pjesën e mbetur, shpenzimet ligjore plus 50.000 për dhimbjet?- And you'll cover his deductible, attorney's fees, and 50 grand for pain and suffering?
Me të vërtetë, duhet të më mbuloni krahët, ok.I need y'all to cover for me.
- Rendi, Frenk, mbuloni lart.Randy, Frank, cover high. Come on. RANDY:
Këto përpjekje mbulojnë edhe tatimin e drejtpërdrejt dhe atë tëtërthortë, përfshirë njësinë e 'tatimpaguesve të mëdhenj' dhe departamentin e taksës së vlerës së shtuar (TVSH).These cover both direct and indirect taxation, including the 'large taxpayers' unit, andthe value-added tax (VAT) department.
Programet e rejagjithashtu mbulojnë reformën në administratën publike, mbështetjen e policisë nëluftën kundër krimit, administrimin e taksave dhe mbledhjen e të ardhurave, krijimin e vendeve të reja të punës si dhe ndihmojnë hapjen e një biznesi të ri nëekonomitë ruralë, si dhe projektet për zhvillimin e shoqërisë civile.New programmes also cover public administrationreform, crime-fighting support to police, tax administration and revenue collection,job-creation and business start-up help to rural economies, and projects todevelop civil society.
Marrëveshjet e Europës: Marrëveshjet e Europës përbëjnë kuadrin ligjor për marrëdhëniet dypalëshe mes Komuniteteve Europiane dhe Shteteve Antare nga njëra anë dhe vendet që do të antarësohen në BE nga anatjetër. Këto marrëveshje mbulojnë çështjet që kanë të bëjnë me tregtinë, dialogun politik,përafrimin ligjor dhe fusha të tjera të bashkëpunimit, si në industri, transport dhe doganë, sidhe vendosin në mënyrë progressive zona të tregtisë së lirë me BE-n dhe vendet të asociuara.Europe Agreements:The Europe Agreements provide the framework for bilateral relations between the European Communities and their Member States on the one hand and the EU acceding countries on the other.The Agreements cover trade-related issues, political dialogue, legal approximation and other areasof co-operation, such as industry, environment, transport and customs, as well as progressivelyestablishing free trade areas between the EU and the associated countries.
Humbja e pyjeve ë dhënat mbulojnë të gjitha 32 vendet anëtare të AEtë Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar – dhe 6 vendet bashkëpunuese të AEM.Data coverage is for all 32 EEA member countries — with the exception of Greece and the United Kingdom — and 6 EEA cooperating countries.
Jo pa artileri, pa u munduar ta mbulojnë.Not without artillery, without trying to cover him.
Unë e mbulova për të.I covered for him.
Sem, natën e vrasjes së Braunit, të mbulova unë.Sam, the night of the Brown murders, I covered for you.
Unë u mbulova.I got it covered.
Për këtë mbulova Tajllerin dhe thashë që ishte një aksident.And that's why I covered for Tyler, said it was an accident.
- Mos u shqetëso, e mbulova.- Don't worry, I have it covered.
- Ti e mbulove këtë?- You got this covered?
- U mbulove nga gjaku i tij?And you got covered in its blood.
Ky ishte fillimi i apokalipsit i cili mbuloi të tërë botën.This was the beginning of apocalypse which covered the entire world.
Pra, ju nuk besoni më se kompania e mbuloi atë?So you don't believe anymore that the company covered it up?
Dhe prit derisa dëgjon zemrat gjakderdhëse... bërtasin dhe qajnë për metodën tonë... duke provuar ta zvarritin të vërtetën... nga këta që dinë ose duhet të dinë... kush e mbuloi një amandament të psetë të majorit komunist.And wait till you hear the bleeding hearts... ...scream and cry about our methods... ...of trying to drag the truth... ...from those who know or should know... ...who covered up a Fifth Amendment Communist Major.
Dhe sherif Bërk e mbuloi.And Sheriff Burke covered it up.
- Ai që mbuloi për mua.- The one that covered for me.
Inspektor, këtë e mbuluam ne.Inspector, we got this covered.
Ne e mbuluam këtë.We covered this.
Fugonin e Xhakut, por i mbuluam targat.- Jack's van. We covered the lettering.
Ne mbuluam njërën rrëmujë, ti bëre një tjetër.We covered up the one mess. You made another.
- Ju e mbuluat atë.- You covered for him.
Ju mbuluat të gjitha këndet.You covered all the angles.
Ata mëzi i mbuluan, kufomat ofenduese.They merely covered up, as one does, the offensive corpses.
Ia mbuluan fytyren me jastekun e krevatit time.They covered his face with the pillow from my bed.
Malvinasët u kthyen përsëri... dhe i mbuluan të gjitha.The Malvinas came back again... and covered everything.
Ata e mbuluan.They've covered it up.
Në rregull, kjo do të mbulojë krevatin.All right, this one will cover the bed.
Ne do të mbulojmë rrugën e shtruar dhe porta nga lart.We will cover the causeway and the gate from above.
Këndi këtu dhe tjetri në sallon do të mbulojnë sipërfaqen më të madhe të mundshme.This position and the position in your living room, will cover as much of the apartment as possible.
Zgjidh një popull tjetër... ...e kemi paguar çdo udhëzim tëndin, kemi mbuluar çdo gur dhe fusha me hiChoose another people. We have paid for each of Your commandments. We have covered every stone and field with ashes.
Zgjidh një popull tjetër e kemi paguar çdo udhëzim tëndin, kemi mbuluar çdo gur dhe fusha me hiChoose another people ... We have paid for each of your commandments. We have covered every stone and field with ashes.
Dhe unë, në ferr, nuk do të mbuloj!And I sure as hell ain't covering for you!
Do të mbuloj unë.I'll cover you.
Do të mbuloj me bombë me tym.Smoke and cover.
Nuk e di edhe sa mund të të mbuloj.I don't know how long I can cover.
Unë kam mjaftueshëm para që të mbuloj verërat e mia dhe topat.I have enough money to cover my wine and cannons.
Ndonjë histori që të mbulosh pse ishe këtu ilegalisht?Some kind of story to cover why you're in the country illegally?
"Më mirë është të jesh i dhunshëm sepse dhunën e kemi në zemër, sesa të veshësh pelerinën e padhunës dhe të mbulosh paaftësinë. "It is better to be violent if there is violence in our hearts than to put on the cloak of non-violence to cover impotence. - Who said that?
E di që nuk të pëlqen të mbulosh këmbët dhe di që ti fle ende me qiri, sepse kur t'i mbyllësh sytë, ke frikë që do të jesh në atë kullë prapë.I know that you don't like the covers wrapped around your feet, and I know that you sleep by candlelight because every time you close your eyes... ...you're afraid you're gonna wake up back in that tower.
Do të jap xhaketën që të mbulosh gjakun.Give you a vest, cover up the blood.
Do të vazhdosh të mbulosh gjurmët e tua... ...dhe ajo do vazhdojë të të besojë, sepse kështu dëshiron.You'll keep covering your tracks, she'll keep believing. Because she wants to, because she needs to.
Kthehu në vrimë. unë do të mbulojë.You go back to the hole. I'll cover you, and see if there's any more left.
Emës që një njeri i krisur po mundohet të mbulojë një krim... dhe nëse nuk mund të të gjej ty, mund të vij dhe të kërkoj atë.Good. I was just telling Emma that a desperate guy is trying to cover a crime... and if he couldn't get to you, he might come looking for her.
Unë mendoj studioja mund të mbulojë të gjitha shpenzimet.I suppose the studio could cover aII the fees.
Ai do të mbulojë arratisjen tonë, derisa anija të niset.He'll cover our escape and meet us at Shipwreck Cove.
Dikush e ka futur këtë qytetar që të mbulojë... ...atë çfarë ndodhi në të vërtetë.Someone inserted that civilian to cover up what actually happened.
Do të mbulojmë me një 30-shin.Enders, go right. We'll cover you with a 30.
Sidoqoftë, ne të gjitha jemi pajtuar që të mbulojmë... këto pjesët këtu... dhe këtë pjesën këtu.However, we've all agreed to cover up... these areas here... and this area right here.
Duhet të mbulojmë të gjitha bazat tona.We have to cover all our bases.
Ne do të mbulojmë...We are going to cover our... Wait.
Duhet të mbulojmë dritaren.You need to cover windows.
Dhe do të mbuloni pjesën e mbetur, shpenzimet ligjore plus 50.000 për dhimbjet?- And you'll cover his deductible, attorney's fees, and 50 grand for pain and suffering?
Raportoni sapo të mbuloni anësoret.Check in when you cover the side and rear.
Paj po, e dini, kjo s'do të ishte edhe aq gjë e mençur... njerëzit do të mendojnë se po mundoheni të mbuloni ndonjë gjë.Oh, well, ya see, that wouldn't be too smart because them people... will think you're trying to cover something up.
Nuk ka mënyrë që ju të mund të mbuloni të gjithë këtë gjë.There's no way that you can cover up this whole thing. No?
Me aq sa ata dinë, Kaluam tri dite nga fillim.,... ..wqë do të thotë se ata mund të mbulojnë një rreze tre-ditor të shkollës.As far as they know, we have a three-day head start,... ..which means they could be covering a three-day radius of the school.
Ti nuk çensuron një yll, Narron. Gjithmonë do të ketë njerëz të fuqishëm që do të mbulojnë gjëra në të gjitha gazetat, në të gjitha qytetet.There will always be powerful people covering things up, Ro... ...at every paper, in every city.
I thoni Xhekut dhe Stivit të mbulojnë pjesën andej.Get Jack and Steve to cover on the far side.
Dua njësi ndihmëse të mbulojnë të gjitha rrugët e mundshme.I want auxiliary units to cover all possible getaway routes.
Të them të drejtën po mendoja që të mbuloja vetëm gjysmëne pjesës së mbetur. Që do të thotë që duhet të paguajë vetëm 16.000 dollarë.Actually, I was thinking more like we'd cover half his deductible, which means you'd only owe $16,000.
Po mendoja që po bëja punë të mirë që të mbuloja.I thought I was doing a good thing by covering for you.
Mendova të... ...ulja perdet, të ndaloja orët... ...të mbuloja perdet dhe të tërhiqesha në dhomën time.Thought I'd... ...draw the curtains, stop the clocks... ...cover the mirrors and then retire to my room.
Heko, mor bir kurve... është hera e dytë këtë javë... që m'u desh të të mbuloja bythën.Heco, you sandbagging son of a bitch... it is the second time this week... - I had to cover for your ass. - Billy.
Mendova të ulja perdet, të ndaloja orët të mbuloja perdet dhe të tërhiqesha në dhomën time.Thought I'd draw the curtains, stop the clocks cover the mirrors and then retire to my room.
Dhe madje këtu në të kaluarën e Jugut... nuk ishte e pazakontë të mbuloje të gjitha pasqyrat e shtëpisë... ku zgjimi i një personi të vdekur ka qenë i bazuar.And even here in the South'S recent paSt... it waS not uncommon to cover aII of the mirrorS in a houSe... where the wake of a deceaSed perSon waS being held.
Thuamë që nuk erdhëm këtu në të ftohtë që të mbuloje flokët me kapele.Tell me we didn't come out here in the cold so you could cover your hair with that hat. No, no.
E kishe zakon të mbuloje sytë.You used to cover your eyes.
Prindërit e mi ishin shumë të varfër, por ai ra dakord të mbulonte të gjitha shpenzimet e spitalit.My parents were very poor, but he agreed to cover all the costs of the hospital.
Por çfarë nëse dikush po mundohej të mbulonte gjurmët e veta duke fajësuar Conklin-in and Bourne-n?But what if somebody were trying to cover their tracks by blaming conklin and bourne?
Ishte gabim? Jo. Por çfarë nëse dikush po mundohej të mbulonte gjurmët e veta duke fajësuar Conklin-in and Bourne-n?But what if somebody were trying to cover their tracks by blaming Conklin and Bourne?
Spitali kontrolloi me organizatën e saj të kujdesit shëndetësor dhe atyre iu tha që Kaiser nuk do të mbulonte testet dhe antibiotikët të nevojshëm për mjekimin e Mychelle.The hospital checked with her HMO and they were told that Kaiser would not cover the tests and the antibiotics necessary to treat Mychelle.
Kjo shpërtheu në një shitje të menjëherëshme masive në treg, sepse gjithësekush duhet të mbulonte huanë e tyre tij marxhinit.This sparked an instantaneous massive sell-off in the market, for everyone had to cover their margin loans.
Kishte ardhur koha të mbulonim prapanicën.It was ass covering time. I had to hide my money.
Shingleton, na mbulo.Shingleton, give us cover.
Mos e mbulo.Don't cover up.
N.q.s ka ndonjë problem,na mbulo.If there is any trouble, cover us.
Dhe na mbulo.You coverus.
Unë po mbuloja atë punën anijes kozmike të Kristina MekAulife dhe mendova të ndaloja një herë.I was covering the Christa McAuliffe shuttle thing, and I thought I'd stop by.
Predikuesi, Pauli, po na mbulonte krahët.Preacher, Paul, was covering our flank.
Une jam i mbuluar me ate!I'm covered with him!
# Dhe kur je e mbuluar me fëlliqësira, #And when you're covered, with goo
Ai djali i keq me ka çuar të shoh një film horror, dhe e ka mbuluar kukullën e motres së vet me gjalp kikiriku dhe ushqim zogjësh.That mean boy took me to a scary movie and he covered his sister's doll in peanut butter and bird seed.
Ju më keni mbuluar?You got me covered?
Me Gingerin dhe Paratë në vend, u ndjeva i mbuluar.With Ginger and the money in place, I felt covered.
Aktualisht, më shumë se 12 projekte binjakëzimi janë duke u zbatuar ose ndodhen në fazën përgatitore në Shqipëri dhe Kroaci, duke mbuluar burgjet, statistikat, revizionimin e brendshëm, strehimin politik, doganat, policinë kufitare, sistemin e zbulimit të krimeve, si dhe inspektimin ehigjenës kufitare.Currently more than a dozen twinning projects are runningor are in preparation in Albania and Croatia, covering prisons, statistics, internalaudit, asylum, customs, border police, criminal intelligence system and bordersanitary inspection.
Unë jam duke mbuluar ju!I'm covering you!
Nëna noton vazhdimisht për 9 ditë... ...duke mbuluar 680 km.The mother swam continuously for nine days... ...covering 430 miles.
- Kush është duke mbuluar lumin në veri?- Who's covering the river to the north?
U vonova duke mbuluar paradën e Hallounit në fshat.I ran late covering the Halloween parade in the Village.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

mbaroj
complete
zbuloj
discover

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dhuroj
bestow
kërkoj
look for
kundërshtoj
oppose
mbroj
protect
mendoj
think
nderoj
honour
ngrihem
rise
përkëdhel
stroke
shtrembëroj
distort
zgjoj
wake up

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.