Padengti (to cover) conjugation

Lithuanian
20 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
padengiu
I cover
padengi
you cover
padengia
he/she covers
padengiame
we cover
padengiate
you all cover
padengia
they cover
Past tense
padengiau
I covered
padengei
you covered
padengė
he/she covered
padengėme
we covered
padengėte
you all covered
padengė
they covered
Past freq. tense
padengdavau
I used to cover
padengdavai
you cover
padengdavo
he/she used to cover
padengdavome
we used to cover
padengdavote
you all used to cover
padengdavo
they used to cover
Future tense
padengsiu
I will cover
padengsi
you will cover
padengs
he/she will cover
padengsime
we will cover
padengsite
you all will cover
padengs
they will cover
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
padengčiau
I would cover
padengtum
you would cover
padengtų
he/she would cover
padengtume
we would cover
padengtute
you all would cover
padengtų
they would cover
Imperative mood
-
padenk
you cover
-
-
padenkite
you all cover
-

Examples of padengti

Example in LithuanianTranslation in English
Nepaisant to, pasirengimo narystei lėšos administracinėms išlaidoms padengti, kaip apibrėžta 4 dalyje, gali būti skiriamos per pirmuosius dvejus metus po įstojimo.Notwithstanding this, pre-accession funds to cover administrative costs, as defined in paragraph 4, may be committed in the first two years after accession.
Pereinamuoju laikotarpiu kitos valstybės narės išlaiko teisę neleisti jų teritorijoje įsteigtam Bulgarijos investicinės įmonės filialui vykdyti veiklos, jeigu ir kol šis filialas nedalyvauja atitinkamos valstybės narės teritorijoje oficialiai pripažintoje investuotojų kompensavimo sistemoje, siekiant padengti skirtumą tarp Bulgarijos kompensacijų dydžio ir Direktyvos 97/9/EB 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto minimalaus dydžio.During the transitional period the other Member States will retain the right to prevent a branch of a Bulgarian investment firm established on their territories from operating unless and until such a branch has joined an officially recognised investor-compensation scheme within the territory of the Member State concerned in order to cover the difference between the Bulgarian level of compensation and the minimum level referred to in Article 4(1) of Directive 97/9/EC.
Pereinamuoju laikotarpiu kitos valstybės narės išlaiko teisę neleisti jų teritorijoje įsteigtam Rumunijos investicinės įmonės filialui vykdyti veiklos, jeigu ir kol šis filialas nedalyvauja atitinkamos valstybės narės teritorijoje oficialiai pripažintoje investuotojų kompensavimo sistemoje, siekiant padengti skirtumą tarp Rumunijos kompensacijų dydžio ir Direktyvos 97/9/EB 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto minimalaus dydžio.During the transitional period the other Member States will retain the right to prevent a branch of a Romanian investment firm established on their territories from operating unless and until such a branch has joined an officially recognised investor-compensation scheme within the territory of the Member State concerned in order to cover the difference between the Romanian level of compensation and the minimum level referred to in Article 4(1) of Directive 97/9/EC.
Nuo 2003 m. sausio 1 d. ir taikant 2002 m. lapkričio 20 d. Potvarkį dėl išmokų gyvūnų atliekų šalinimo išlaidoms padengti 2003 m. (RS 916.406), Šveicarija skyrė finansinę paramą ūkiams, kuriuose buvo atsivesti galvijai, ir skerdykloms, kuriose galvijai buvo skerdžiami, jei buvo laikomasi galiojančiuose teisės aktuose numatytos gyvūnų judėjimo deklaravimo tvarkos.From 1 January 2003, pursuant to the Ordonnance of 20 November 2002 on the allocation of contributions to cover the costs of eliminating animal waste in 2003 (RS 916.406), Switzerland has introduced a financial incentive for farms on which bovine animals are born and slaughterhouses where they are slaughtered, provided they comply with the procedures for declaring animal movements as provided for in the legislation in force.
Nuo 2003 m. sausio 1 d. pagal 2002 m. lapkričio 20 d. potvarkį dėl 2003 m. išmokų gyvūninių atliekų šalinimo išlaidoms padengti (RS 916.406) Šveicarija pradėjo teikti finansines paskatas ūkiams, kuriuose buvo atsivesti galvijai ir skerdykloms, kuriose galvijai skerdžiami, jeigu šie ūkiai ir skerdyklos laikosi galiojančiuose teisės aktuose nustatytos gyvūnų judėjimo deklaravimo tvarkos.From 1 January 2003, pursuant to the Ordonnance of 20 November 2002 on the allocation of contributions to cover the costs of eliminating animal waste in 2003 (RS 916.406), Switzerland has introduced a financial incentive for farms on which bovine animals are born and slaughterhouses where they are slaughtered, provided they comply with the procedures for declaring animal movements as provided for in the legislation in force.
Dviem pranešimais, gautais 2002 rugpjūčio 6 d., Komisijai pranešta, jog Vokietijos užimtumo tarnyba (Bundesanstalt für Arbeit) padengė 12,6 mln. eurų viso socialinio plano, skirto 1800 iš darbo atleistų darbuotojų, išlaidų, kurių bendra suma siekė 20,6 mln. eurų.In the second notification of 6 August 2002 the Commission was informed that the Federal Labour Office (Bundesanstalt für Arbeit) had agreed to cover some EUR 12,6 million of a social plan costing a total of EUR 20,6 million for the 1800 employees faced with dismissal.
Dalį restruktūrizavimo sąnaudų įmonė padengė iš nuosavų išteklių, kurios buvo parodytos kaip balanso straipsniai.A part of the restructuring costs was covered by the yard’s own resources, which appeared as items in the balance sheet.
Inicijavusi bylos dėl taukų lydymo mokesčio tyrimo procedūrą Komisija paprašė Prancūzijos pareigūnų pateikti visą informaciją, susijusią ypač su atitinkamoms įmonėms išmokėtomis sumomis, ir įrodymą, kad ši pagalba padengė tik papildomas atliktų darbų išlaidas, susidariusias administruojant bendros ekonominės svarbos paslaugą pagal Sutarties 86 straipsnio 2 dalį.When the investigation into this case was initiated, the Commission asked the French authorities to supply it with all details relating in particular to aid paid to the undertakings concerned and evidence that it covered only the additional costs of performing a service of general economic interest within the meaning of Article 86(2) of the Treaty.
Remiantis lentele, galima daryti išvadą, kad IZAR padengė iš viso 290 milijonus EUR nuostolių, kurie susidarė iš civilinės veiklos per laikotarpį nuo 2000 m. liepos 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d.From the table it can be concluded that IZAR has covered losses generated in its civil activities for a total sum of EUR 290 million during the period 1 July 2000 to 31 December 2003.
Stengdamasi išvengti šių pasekmių, Burgenlando žemė 2000 m. birželio 20 d. pasirašė Garantinį susitarimą dėl 171 mln. EUR sumos ir taip padengė BB banko įsipareigojimus, kurie būtų reiškę balanso įsipareigojimų perviršį.In order to avoid these consequences, the Province of Burgenland concluded the guarantee agreement of 20 June 2000 for an amount of EUR 171 million to cover BB’s bad debts, which would have represented excessive balance sheet debt.
Nurodomos personalo narių, dirbančių apskaitos pareigūnais, apskaitos pareigūnų padėjėjais ir avansinių lėšų administratoriais, kategorijos bei sąlygos, kuriomis Centras padengs minėtų personalo narių turėtas draudimo išlaidas, apsisaugant nuo rizikos, kylančios vykdant atitinkamas jų pareigas.It shall specify the categories of staff members serving as accounting officers, assistant accounting officers and imprest administrators, as well as the conditions subject to which it will cover the insurance costs borne by the said staff members to guard against the risks inherent in their respective duties.
Jis nurodo darbuotojus, kurie vykdo apskaitos pareigūnų ir avansinių sąskaitų administratorių pareigas bei apibrėžia sąlygas, kurių laikydamasis jis padengs šių pareigūnų draudimo išlaidas, susijusias su draudimu nuo jų pareigoms būdingos rizikos.It shall specify staff members serving as accounting officers and imprest administrators as well as the conditions subject to which it will cover the insurance costs borne by the said officials to guard against the risks inherent in their duties.
ES įnašas 100 % padengs šiame priede aprašytų trijų projektų įgyvendinimą.The EU contribution will cover 100 % of the implementation of the three projects as described in this Annex.
„Carsid“ akcininkai susitarė, kad įmonės, atsakingos už geležies lakštų gamybą, padengs atitinkamo sektoriaus gamybos išlaidas.Carsid’s shareholders agreed that the companies for which the production of slabs is intended will cover the production costs of the relevant plant.
Pagal šią nuostatą, valstybė padengs vienkartinės pensijų išmokos sąnaudų dalį, proporcingai metų, kuriuos darbuotojas dirbo „Hellenic Shipyards“ iki ji buvo parduota, skaičiui, palyginus su metų, darbuotojo dirbtų įmonėje po jos pardavimo, skaičiumi.According to this provision, the State will cover the share of the cost of the one-off retirement sum, in proportion to the amount of years that the employee has worked in Hellenic Shipyards before it is sold, compared to the amount of years worked thereafter.
Kyla klausimas, ar 7,2 % investicijos pelnas padengtų galimą riziką ir ar būtų priimtinas privačiam investuotojui, įnešančiam antraeilę paskolą.The question is therefore whether the abovementioned return on investment of 7,2 % would cover the risk involved and be acceptable for a private investor granting a subordinated participating loan.
Net jeigu toks laidavimas ir būtų buvęs suteiktas, jis būtų tenkinamas kaip antraeilis po visų kitų garantijų ir padengtų tik daug mažesnę dalį galimos didelės rizikos paskolos negrąžinimo atveju.Even if it had been given, it would rank lower than every other security and would cover only a very small part of the potentially high risk of non-payment.
Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pagalba nėra būtina, nes ji padengtų įprastines įmonės reorganizavimo išlaidas.In view of this, the aid is not necessary, as it would cover normal reorganisation costs of the company.
Priemonės leistų Bendrijos pramonei padidinti pardavimą ir atgauti prarastą rinkos dalį, parduodant tokiomis kainomis, kurios padengtų sąnaudas ir sudarytų sąlygas gauti pelną.Measures would enable the Community industry to increase its sales and thereby recover lost market share, while selling at prices that would cover costs and allow for a profit.
Atsižvelgiant į tai, kad dėl standartinio DCD nustatytas didelis priverstinis kainų sumažinimas, kuris per TL sudarė 25–35 %, akivaizdu, kad dėl importo dempingo kaina darytas didelis spaudimas mažinti BP standartinių DCD (jų BP parduoda daugiausia) pardavimo kainas, ir dėl to BP negalėjo nustatyti tokių kainų, kurios padengtų gamybos sąnaudas.In view of the significant undercutting established for the standard DCD, which amounted to 25-35 % in the IP, it is clear, that the dumped imports have exerted a strong downward pressure on the CI’s sales prices for the standard DCD, which accounts for the majority of its sales, and have thus prevented the CI from setting its prices at levels which would cover its production costs.

More Lithuanian verbs

Related

apdengti
cover
atidengti
uncover
dengti
cover
pasidengti
get covered
pridengti
cover
prisidengti
cover
uždengti
cover

Similar

apdengti
cover
pajungti
subordinate
parengti
prepare
pažengti
advance
uždengti
cover

Similar but longer

pasidengti
get covered

Random

baisėti
turn scarrier
baltuoti
show white
infekuoti
infect
išsiveržti
escape
krešti
clot
pamėgdžioti
mimic
pėdinti
pad along
pertrenkti
smash
praktikuoti
practise
prisvilinti
sear

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In