Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Palikti (to leave) conjugation

Lithuanian
62 examples

Conjugation of palikti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
palieku
I leave
palieki
you leave
palieka
he/she leaves
paliekame
we leave
paliekate
you all leave
palieka
they leave
Past tense
palikau
I left
palikai
you left
paliko
he/she left
palikome
we left
palikote
you all left
paliko
they left
Future tense
paliksiu
I will leave
paliksi
you will leave
paliks
he/she will leave
paliksime
we will leave
paliksite
you all will leave
paliks
they will leave
Conditional mood
palikčiau
I would leave
paliktum
you would leave
paliktų
he/she would leave
paliktume
we would leave
paliktute
you all would leave
paliktų
they would leave
Tu
Jūs
Imperative mood
palik
you leave
palikite
you all leave
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
palikdavau
I used to leave
palikdavai
you leave
palikdavo
he/she used to leave
palikdavome
we used to leave
palikdavote
you all used to leave
palikdavo
they used to leave

Examples of palikti

Example in LithuanianTranslation in English
Laivui ir jo įgulai leidžiama palikti uostą tada, kai sumokama kompromiso procedūros metu paskirta nuobauda arba kai pateikiamas užstatas.The vessel and its crew shall be authorised to leave the port once the penalty has been paid in a compromise procedure, or once the bank security has been deposited.
Jis gali palikti uostą ir pradėti žvejybos operacijas.The vessel shall be free to leave the port and start fishing operations.
Laivui ir jo įgulai leidžiama palikti uostą, kai sumokama kompromiso procedūros metu paskirta nuobauda arba kai pateikiama banko garantija.The vessel and its crew shall be authorised to leave the port once the penalty has been paid at the end of a compromise procedure, or once the bank guarantee has been deposited.
Lenkiuos, palieku vienus jusI leave and heave a sigh And say goodbye
Tuomet palieku jus.Then I leave you to it.
Ir aš palieku jums tiktais brangius atsiminimus apie mylimus ir prarastus... ir jūs turėtumėte iškilmingai didžiuotis padėjus tokia brangią auką ant laisvės altoriaus."and leave you only the cherished memory of the loved lost, "and the solemn pride that must be yours "to have laid so costly a sacrifice upon the altar of freedom.
Na, Viktorai... palieku tave ilsėtis.Well, Victor... ...l'llleavethe resttoyou.
Aš palieku savo daiktus už nugaros.l'll leave my stuff here in the back.
Ypač jei palieki atrakintas duris.especially if you leave the door open.
Viskas būtų baigęsi, kaip kitoms moterims, kurias tu palieki lovoje 3.00 val. nakties ir eini valyti savo židinio grotelių.I just would've been some woman you had to get outta bed and leave at 3am and go clean your andirons. You don't even have a fireplace.
Tu palieki savo partnerį patikimose rankose.You leave your partner in safe hands.
Ko tu tikiesi, kai išeini ir palieki mane vieną visą vakarą ?What do you expect if you go out and leave me alone all night?
Kodėl palieki įjungtą šviesą?Hey, why do you leave the lights on?
Mes juos paliekame paplūdimyje išsiperėti ir tada jie suranda kelią atgal į didžiuosius vandenis.We leave 'em on a beach to hatch... and then, coo-coo-cachoo... they find their way back to the big ol' blue.
Mes paliekame stovyklą. Ieškosime kitos vietos nakvoti.We are going leave the camp and find us another place to sleep
Svarbiausia - palikimas, kurį paliekame ateities kartoms.It's about legacy. It's about what we choose to leave behind for future generations.
Taip, tame, ką paliekame.Yes, in the example we leave.
Pavyzdyje, kurį paliekame, geras ar blogas jis, tai, ką žmonės prisimena.In the example you leave behind, good or bad, that's what's remembered.
Kartą palikau vaiką šarvojimo salėje.But I did leave one at a funeral parlor once.
Tave palikau kelioms sekundėms.I leave you alone for two seconds.
Ne, šitai palikau tau.No, this I leave to you.
Aš palikau vieną žmogų.I had to leave someone behind.
Kur aš juos palikau?Where did I leave that?
Ir palikti tave taip, kaip tu palikai ją.And I'm going to leave you here just like you left her.
Jei ji buvo nuostabi, tai kodėl tu ją palikai?So, ifshe was so great, why'd you leave her?
-Tai kodėl mane palikai?Then why did you leave?
- Gerai, kada palikai žinutę?- Okay, when did you leave the message?
- Nenoriu. Sakei, kad niekada manęs nepaliksi ir palikai.You said you'd never leave me, and you left me, You are a liar!
Todėl valstybė – apdairi vienintelė akcininkė – visiškai logiškai ėmė kuo didesnę išimtinių dividendų sumą, kaip nurodė Prancūzijos Respublika, o ne paliko lėšas įmonėje, kurios kapitalo 1997 m. leidus įsigyti kitiems subjektams ji gauna ne didesnę kaip turimam kapitalui proporcingą dalį;Consequently, it was perfectly consistent on the part of a prudent single shareholder State to draw out the largest possible amount in extraordinary dividend, according to the terms of the French Republic, rather than to leave the funds in the undertaking, from which after opening-up the capital in 1997, it would draw at most its pro rata in the capital maintained.
Steigėjai tvirtai tikėjo savo idėja ir paliko atviras duris, kad galėtų prisijungti kitos Europos šalys.The founding fathers were confident enough of their idea to leave the door open for other European countries to join.
Taigi valstybės narės pilietis, kuris, kaip J. Petersen, paliko savo kilmės valstybę dėl apmokamo darbo kitoje valstybėje narėje, turi būti laikomas pasinaudojusiu EB 39 straipsnyje numatyta darbuotojų teise laisvai judėti.A national of a Member State who, like Mr Petersen, leaves his Member State of origin to work as an employed person in another Member State must be regarded as exercising the right of freedom of movement for workers provided for in Article 39 EC.
Bilis Bibitas paliko mūsų ligoninės teritoriją, ponai?Did Billy Bibbit leave the grounds of the hospital, gentlemen?
Jis paliko ligoninę?RATCHED: Did he leave the grounds of the hospital?
Ka palikome muziejuje?Who did we leave at the museum?
Mes palikome savo draugus, gerą gyvenimą, daugybę pinigų.We leave our friends, a good life, lots of money.
Taip, tik palikome namie.You have a soul? Yes, we just leave it at home.
Savo draugams rusams mes palikome kai ką, kad parsivežtų į Leningradą.We did leave something for our Russian friends... to take back to Leningrad.
Na, generolai, aš jus paliksiu.Well, general, l will leave you.
"paliksiu įkalčius,kurie ves link Emilės."I will leave you clues that will lead to Emily."
Bet aš paliksiu tau šitą.But, I will leave you with this.
Ir jeigu aš sutinku skristi, tu paliksi mano žmones ramybėje.And if l agree to fly you in, you will leave my people alone.
aigi tu mus paliksi mūsu likimui?So you will leave us to our fate?
Tačiau aš žinojau, kad vieną dieną tu mus paliksi.Yet I've always known one day you will leave.
numatytasis artėjimo tūpti laikas – laikas, kai, skrydžių valdymo tarnybos skaičiavimais, vėluojantis orlaivis paliks laukimo vietą, kad užbaigtų artėjimo tūpti procedūrą.‘expected approach time’ means the time at which ATC expects that an arriving aircraft, following a delay, will leave the holding fix to complete its approach for a landing.
Sitaristas sykį patenkino savo aistrą, jis paliks kurtizanę be nieko.Once the sitar player has satisfied his lust, he will leave the courtesan with nothing.
Rytoj vidurnakti... Šviesa paliks trečią planetą ir sugrįš namo.Tomorrow at midnight the Light will leave the third planet and be back home.
Eik pas ją, ir jei ji tave iš tikrųjų myli... paliks vyrą ir išeis pas tave".Just go. You go and you see her, and if she loves you... she will leave her husband and she will go with you."
Šiandien 12 valandą, apsauga šiose duryse paliks savo postą. O pamaina penkiomis minutėmis pavėluos.At 12 o'clock today, the guards at those doors will leave their posts and their replacements are going to be five minutes late.
Mes paliksime tokius, kokie buvo, kai ji cia pateko kad nenustebtu, kai atsibus.We will leave it as it was when she came here so that she is not surprised when she wakes up.
Kai perkelsime viską, ko mums reikia, paliksime jūsų pasaulį ramybėje.When we have transported all we need, we will leave your world in peace.
Jeigu Komisija savo sprendime dėl procedūros C 48/2002 suteiktų Berlyno žemei teisę kelti pretenziją Bankui dėl skolos grąžinimo, kaip vieną iš elementų, nesuderinamų su bendrąja, rinka, tada Berlyno žemė šią sumą paliktų kaip indėlį Banke.If, in its decision in case C 48/2002, the Commission were to oblige the Land of Berlin to recover from the bank the aid element incompatible with the common market, the Land of Berlin would leave its claim in the form of a deposit with the bank.
Tai paliktų galimybę paskyrimo komitete dalyvauti direktoriams konsultantams arba stebėtojų tarybos nariams, kurie neatitinka nepriklausomumo kriterijų.That would leave room on the nomination committee for non-executive or supervisory directors who do not meet the independence criteria.
Vis dėlto apsiribojimas viešojo investuotojo požiūriu paliktų nepastebėtą pagrindinį gavėjo palaikymo klausimą.However, simply taking the view of a public investor would leave out of account the fundamental question of whether the recipient benefited from preferential treatment.
Galbūt jei aš jam atiduočiau savo akis, jis paliktų mus ramybėje.Maybe if I just gave him my eyes, he would leave us alone.
Fredai, prašau, palik mane ramybėje.Fred, will you please just leave me alone?
Prašau, tiesiog palik.Please, just leave it.
Skau, "Klausyk, palik ją su manim. Grįžk ir pamatysi ar jis stovi.I says, "Look, leave her with me.
Tik palik mane ramybėje.-Will you just leave me alone?
Tik palik mus...Just leave...
Jie palikdavo raktus čia.They used to leave the keys.
Noriu, kad pasitrauktumėte ir paliktumėte tai man. Aš susitvarkysiu.I need you to step back and allow me to handle this
Klausykite, vaikinai, ši diena man buvo gana emocionali, taigi, kad ir kokios jūsų problemos su Egsiu, ir aš neabejoju, kad pagrįstos, būčiau begaliniai dėkingas, jei paliktumėte mus ramybėje, kol aš išgersiu šio puikaus Gineso bokalą.Listen, boys. I have had a rather emotional day, so whatever your beef with Eggsy is and I'm sure its well founded... I would appreciate it enormously if you could just leave us in peace ... until I finish this lovely pint of Guinness.

More Lithuanian verbs

Related

atlikti
perform
atsilikti
lag
išlikti
survive
likti
remain
pasilikti
stay
užsilikti
wait behind

Similar

atlikti
perform
išlikti
survive
pakakti
suffice
palesti
eat (as a bird)
paliesti
touch
palinkti
bend
palūžti
break down
pasekti
follow
pasukti
turn
pašokti
jump up
patekti
get into
patikti
be liked
pavykti
be successful

Similar but longer

palinkti
bend
pasilikti
stay

Random

apimti
include
grabinėti
paw
įsimylėti
fall in love
maudyti
bath
menkinti
derogate
naršyti
browse
nugalėti
overcome
pasivaikšoti
take a walk
slopinti
inhibit
spraigyti
jump up and down repeatedly

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.