Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Telaq (to leave) conjugation

Maltese
16 examples

Conjugation of telaq

int(i)
intom
Imperative mood
itlaq
leave!
itilqu
leave!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nitlaq
I am leaving
titlaq
you are leaving
jitlaq
he is leaving
titlaq
she is leaving
nitilqu
we are leaving
titilqu
you all are leaving
jitilqu
they are leaving
Perfect tense
tlaqt
I have left
tlaqt
you have left
telaq
he has left
telqet
she has left
tlaqna
we have left
tlaqtu
you all have left
telqu
they have left

Examples of telaq

Example in MalteseTranslation in English
Ë Fir-Repubblika Ċeka, l-FSE jagħti fondi għall-proġett hekk imsejjaħ ‘VIP Career’ (Karriera VIP), li jgħin lil min ikun għadu kemm telaq mill-iskola biex isib l-ewwel xogħol tiegħu.In the Czech Republic, the ESFfunds the so-called 'VIP Career' project, which helps school leavers gettheir first job.
• Informa lill-awtorità lokali tiegħek li ser titlaq, jekk dan huwa meħtieġ;• Inform your local authority you are leaving, if this is a requirement;
(a) il-bastiment tassajd konċernat ikun milqut minn pjangħall-aġġustament ta’ l-isforz tassajd kif imsemmi flArtikolu 21(a)(i), ikun qed jibdel il-metodu tas-sajdtiegħu, u jkun se jitlaq l-industrija tassajd konċernatasabiex imur ma’ industrija tassajd oħra fejn l-istat tar-riżors jagħmel is-sajd possibbli,(a)the fishing vessel concerned is affected by a fishingeffort adjustment plan as referred to in Article 21(a)(i), ischanging its fishing method and is leaving the fisheryconcerned to go to another fishery where the state ofthe resource makes fishing possible,
Ilpożizzjoni battala tista’ tkun irriżultat tat-tkabbir talkumpanija jew minħabba li l-impjegat li kien jiżvolġi dan ixxogħol ikun ser jitlaq jew ikun ser jokkupa pożizzjoni oħra.The vacancy may be the result of the growth of the company or because the employee who did the job is leaving the job or holding another position.
In-notifika tal-wasla u tal-ġarr fiha d-dettalji kollha dwar il-moviment tal-bastiment minn barra z-zona tal-port għall-ewwel irmiġġ fiz-zona tal-port jew f’każ ta’ ġarr sal-punt minn fejn ikun se jitlaq il-vapur.The arrival and transit notification contains all details regarding the movement of the ship from outside the port area to the first berth in the port area or in case of transit to the point where the vessel is leaving.
Il-pjan isostni li waħda mill-problemi prinċipali tat-tarzna hija r-rata għolja ta’ assenteizmu u n-nuqqas ta’ ħaddiema kwalifikati, li qegħdin jitilqu għal pagi aħjar f’tarzni oħra Ewropej.The plan states that one of the yard’s main problems is high absenteeism and a shortage of qualified workers, who are leaving for better pay at other European yards.
Jekk l-istituzzjonijiet jitilqu mill-popolazzjoni potenzjali tar-rappurtaġġ u dawn l-istituzzjonijiet ma jkunux fil-kampjun , il-kampjun isir kbir wisq meta jitqabbel mad-daqs tal-popolazzjoni potenzjali tar-rappurtaġġ ( każ 2 ) .If the institutions are leaving the potential reporting population and these institutions are not in the sample , the sample becomes too large relative to the size of the potential reporting population ( case 2 ) .
Jekk listituzzjonijiet jitilqu mill-popolazzjoni potenzjali tar-rappurtaġġ u dawn listituzzjonijiet ma jkunux fil-kampjun , il-kampjun isir kbir wisq meta jitqabbel mad-daqs tal-popolazzjoni potenzjali tar-rappurtaġġ ( każ 2 ) .If the institutions are leaving the potential reporting population and these institutions are not in the sample , the sample becomes too large relative to the size of the potential reporting population ( case 2 ) .
• Ibdel l-indirizz postali tiegħek u ħalli l-indirizz ta’ fejn għandha tintbagħat xi posta li tasal wara li tkun tlaqt;• Change your postal address and leave your forwarding address for any mail that may arrive after you have left;
Jekk il-vittma tkun telqet it-territorju tal-Istat Membru fejn ikun twettaq ir-reat kriminali, dak l-Istat Membru m'għandux jibqa' jiġi obbligat jagħti għajnuna, appoġġ u ħarsien ħlief għal dak li huwa direttament relatat ma' kwalunkwe proċediment kriminali li jkun qed iwettaq fir-rigward tar-reat kriminali kkonċernat, bħal miżuri ta' protezzjoni speċjali waqt il-proċedimenti tal-qorti.If the victim has left the territory of the Member State where the criminal offence was committed, that Member State should no longer be obliged to provide assistance, support and protection except for what is directly related to any criminal proceedings it is conducting regarding the criminal offence concerned, such as special protection measures during court proceedings.
Jekk, wara li jitlesta l-proċess ta' identifikazzjoni jew l-iskadenza tal-perijodu ta' riflessjoni, il-vittma ma tkunx ikkunsidrata eliġibbli għal permess ta' residenza jew inkella ma jkollhiex residenza legali f’dak l-Istat Membru, jew jekk il-vittma tkun telqet mit-territorju ta' dak l-Istat Membru, l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx obbligat li jkompli jipprovdi assistenza u appoġġ lil dik il-persuna fuq il-bażi ta' din id-Direttiva.If, after completion of the identification process or expiry of the reflection period, the victim is not considered eligible for a residence permit or does not otherwise have lawful residence in that Member State, or if the victim has left the territory of that Member State, the Member State concerned is not obliged to continue providing assistance and support to that person on the basis of this Directive.
Bil-ħsieb li jkunu mminimizzati l-effetti negattivi fuq il-kummerċ u biex l-awtoritajiet kompetenti tal-Indja, tal-Gana u tan-Niġerja jkunu jistgħu jistabbilixxu sistema xierqa ta’ kontroll, huwa xieraq li jiġi stipulat li r-rekwiżit ta’ ċertifikat tas-saħħa japplika biss għal kunsinni ta’ prodotti koperti minn dan ir-Regolament li jkunu telqu mill-pajjiż tal-oriġini wara ċerta data.With a view to minimise negative effects on trade and to enable the competent authorities of India, Ghana and Nigeria to set up an appropriate control system, it is appropriate to provide that the requirement of a health certificate only applies to consignments of products covered by this Regulation which have left the country of origin after a certain date.
Bħala alternattiva għall-kondizzjonijiet stabbiliti fil-punt (b), l-Istati Membri destinatarji tal-kopja ta’ kontroll T5 jew l-Istati Membri fejn jintuża dokument nazzjonali bħala prova jistgħu jeħtieġu li l-kopja ta’ kontroll T5 jew id-dokument nazzjonali li jipprova li l-prodotti telqu mit-territorju doganali tal-Komunità għandu jiġi ffirmat biss meta jiġi ppreżentat dokument tat-trasport li jispeċifika destinazzjoni finali barra mit-territorju doganali tal-Komunità.As an alternative to the conditions set out in point (b), the Member State of destination of the T5 control copy or the Member State where a national document is used as proof may stipulate that the T5 control copy or the national document proving that the products have left the customs territory of the Community is to be endorsed only on presentation of a transport document specifying a final destination outside the customs territory of the Community.
Din il-varjabbli tinkludi n-numru ta' membri li telqu mill-iskema tal-pensjonijiet, iżda għandhom drittijiet differiti.This variable shall comprise the number of members who have left the pension scheme, but retain deferred rights.
Għandu jiġi indikat l-uffiċċju doganali li jiċċertifika li l-prodotti koperti mill-applikazzjonijiet għal rifużjoni jkunu telqu mit-territorju doganali tal-Komunità.Indicate the customs office, which certifies that products covered by refund applications have left the customs territory of the Community.
Għandu jiġi indikat l-uffiċċju doganali li jiċċertifika li l-prodotti li għalihom tkun saret it-talba għal rifużjoni jkunu telqu mit-territorju doganali tal-Komunità.Indicate the customs office, which certifies that products covered by refund applications have left the customs territory of the Community.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ħalaq
create

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tar
fly
tilef
lose
tkellem
speak
ried
want
qal
say
miet
die
bagħad
hate
falla
be absent
libes
dress
aggredixxa
aggress

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'leave':

None found.