Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Manyti (to think) conjugation

Lithuanian
54 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of manyti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
manau
I think
manai
you think
mano
he/she thinks
manome
we think
manote
you all think
mano
they think
Past tense
maniau
I thought
manei
you thought
manė
he/she thought
manėme
we thought
manėte
you all thought
manė
they thought
Future tense
manysiu
I will think
manysi
you will think
manys
he/she will think
manysime
we will think
manysite
you all will think
manys
they will think
Conditional mood
manyčiau
I would think
manytum
you would think
manytų
he/she would think
manytume
we would think
manytute
you all would think
manytų
they would think
Tu
Jūs
Imperative mood
manyk
you think
manykite
you all think
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
manydavau
I used to think
manydavai
you think
manydavo
he/she used to think
manydavome
we used to think
manydavote
you all used to think
manydavo
they used to think

Examples of manyti

Example in LithuanianTranslation in English
Intelektinės nuosavybės teisių subjektas nemokamai gali pateikti prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones prevenciniais tikslais arba jeigu jis turi pagrindo manyti, kad jo intelektinės nuosavybės teisė ar teisės yra arba gali būti pažeistos.An application for action can be used by the right-holder, free of charge, either as a preventive measure or where he has reason to think that his intellectual property right or rights have been or are likely to be infringed.
Todėl daroma išvada, kad kiti nei Kinija importo šaltiniai nepadarė Bendrijos pramonei žalos ir kad nėra priežasties manyti, jog artimiausiu metu jie galėtų padaryti žalos.It is therefore concluded that imports from sources other than China have not caused any injury to the Community industry and that there is no element to think that they could possibly contribute to injury in the near future.
Nėra priežasčių manyti, kad kitų Bendrijos gamintojų, kurie nebuvo aktyviai pritarusieji skundui, padėtis labai skyrėsi nuo Bendrijos pramonės padėties per TL arba kad ji bus kitokia artimiausiu metu.There is no reason to think that the other Community producers not actively supporting the complaint have had a situation substantially different from that of the Community industry during the IP or are going to face a different one in the near future.
LP operacijos pradžioje finansų institucijos patvirtino, kad neturi jokio pagrindo manyti, jog Dexia nemoki,at the time when the LA operation was put into place, the financial authorities confirmed that they had no reason to think that Dexia was insolvent,
Šiuo atveju Komisija nori pridurti, kad iki 2006 m. liepos 7 d. galimi viešosios įstaigos IFP kreditoriai sutartiniais santykiais buvo susiję su profesine įstaiga pagal 1943 m. lapkričio 17 d. Profesinių interesų valdymo įstatymą Nr. 43-612; ši įstaiga buvo pagal privatinę teisę reglamentuojamas juridinis asmuo ir kreditoriai neturėjo jokio pagrindo manyti, kad jai galėtų būti taikoma valstybės garantija.In the present case, the Commission wishes to add that prior to 7 July 2006, any creditors of the publicly owned establishment IFP were in a contractual relationship with a trade body within the meaning of Law No 43-612 of 17 November 1943 on the management of trade interests, a body which was a legal person governed by private law, and which they had no reason to think could be covered by a State guarantee of any kind.
Dar manau, kad svarb �s vadinamieji „registruoto name taikyti metod t „iš apa wios l virš �“ ir parodome jo re- p r e - k _s pavadinimo k �rimo“ projektai, skirti kaimo turizmo ir zultatus.“ region � projektams.The other things which I think and show its effects, are important are o t h e r the r e g i o n s d o so-called ‘branding projects’ for rural tourism and regional p l e . ’ projects.
Tai p pat manau, kad svarbu suteikti mums galimyb b derinti „Leader“ p r o g r a - mos projektus su kitu finansavimu, pavyzdžiui, pasin audoti nacionalin _mis programomis.“I also think it is important to give us the possibility to combine Leader projects with the use of other funding, such as those in national pro-grammes.’
„Nėra kliūčių ar dar ko nors,užkertančio kelią moterims įišsilavinimą ir kilimą tarnyboje.Tradiciškai aplinkoje, kuriojedominuoja vyrai, gali būti keliossmulkios problemos – manau,kompiuteriniai mokslai yra vienaiš tokių sričių.pi“…Probably people in socialsciences, management,economics and law have mediumsocial prestige; other scientistshave a rather low prestige, justbecause it is not popular to beinvolved in science.” pi“… There are no obstacles oranything preventing women frombeing educated and promoted.There may be some smallproblems in traditionally maledominated environments – I thinkcomputer science is one of thatkind.
„Seminaras buvo labaiįdomus, tačiau manau, kadmano kartos moterys (aišku, jauesančios moksle ir turinčiosdarbą) nesuvokia genderproblemų.”pi“I have found the workshopvery interesting – however, I dothink that women of mygeneration (of course, alreadybeing in science and having ajob) do not perceive the genderproblem.”
„Aš manau, kad SOLVIT ir į jąpanašios organizacijos yra tikroseuropietiškos dvasios pavyzdys,kurį visi mes, kaip piliečiai, turimeskatinti dėl jos efektyvumo,pragmatizmo ir dėl to, kad josdėka Europos piliečiams tampaprieinamesni Europos teisės aktaiir teisės.”(Ispanijos pilietė, turėjusiproblemų Portugalijoje).“I think that organisations like SOLVIT are an example of thetrue European spirit which we ascitizens all need to promote : forits efficiency, its pragmatism andfor bringing European law andrights closer to the Europeancitizen.”(A Spanish citizen with aproblem in Portugal).
esi vienas ir manai, kad tavo motina, tėvas, brolis arba sesuo, teta [3], dėdė [4], senelė arba senelis gali būti vienoje iš 32 Dublino šalių, kurios pavaizduotos XX puslapyje pateiktame žemėlapyje;You are alone, and you think that your mother, father, brother or sister, aunt [3], uncle [4], grandmother or grandfather could be present in one of the other 32 Dublin countries;
Ar tu manai, kad sugebėsiu?Do you think I’d be up to it?
Mama, žinau, jog manai, kad aš - siaubinga.Oh, Mother. I know you'll think I'm horrible, but I just can't bear going around in black.
Ir tu manai, kad tu - būtent toks žmogus!Oh, and I suppose you think you're the proper person.
Tu manai, kad aš turiu vykti?Scarlett, do you really think you ought to? Scarlett!
EU & I – žinome daugiau, nei manome!EU & I — We know more than we think!
Norėdami išvengti nesusipratimų, manome, kad šioje vietoje vertėtų atkreipti dėmesį į kai kuriuos svarbius klausimus.In order to avoid misunderstandings, we think that it is important to mention some significant issues.
Bretas ir aš manome, kad užsitarnavome pilnas dalis.Brett and I, we think we deserve full shares.
Man regis, ji susitrenkė galvą smarkiau nei manome.I think she hit her head harder, than we think.
- Mes visi taip manome.We all think so.
Jūs manote, kad Augustas turi kiaušinius ant galvos.You all think August has the eggs under his head.
Na, ką manote?Well, what do y'all think?
Visi manote, kad esate skirtingi.You all think you're different.
Ne, jei manote, kad jis geras...No, if you all think he's good...
Visi jūs manote esą visatos centrai.You all think you're the center of the universe.
Brunetės)“! O aš dar maniau, kad Floberas griežtas ir santūrus rašytojas...And there I was thinking that Flaubert was a bit strait-laced … ry Dictiona
Taip ir maniau, kad atsitiks kas nors panašaus, tik nemaniau, kad greitai.I knew this would happen. I didn't think it would be so soon.
Visada maniau, kad vienai man geriau, bet kai būnu viena, tada nėra taip puiku.I always think I'll have a lot of fun if I'm alone but when I'm alone, it's not fun.
Aš tik maniau.l was just thinking.
Kuo aš maniau būsiu kai pirkau tą dviratį?Who did I think I was going to be when I bought that bike?
AR manei, kad aš užmiršau?Did you think I'd forgotten?
O kaip tu manei?And what did you think?
- O kaip manei?- And what did you think?
Ar taip atsakei dėl to, nes manei, kad aš tai noriu išgirsti... ar apgalvojai tai, ką pasakiau... ir atsakei taip, nes tikrai manai, kad tai tiesa?Did you answer because that's what you thought I wanted to hear... or did you think about what I said... and answered 'cause you truly believe that to be right?
Kodėl manei, kad čia pas tave taip patogu?Why do you think you're so comfortable here?
Burgenlando žemė manė, kad papildomų obligacijų išleidimas nėra reikšmingas pardavimui ir todėl nenurodė šio fakto Process letter.The Province of Burgenland did not think that the issue of those additional bonds had been worth mentioning in the process letter, as this would not have been decisive for the sale.
Kai kurios suinteresuotosios šalys manė, kad internetinių ir realių lošimų nereikėtų laikyti skirtinga veikla – pasak jų, tai yra tiesiog skirtingi lošimų pasiūlos lošėjams būdai.Some interested parties did not think online gambling should be regarded as a different activity from land-based gambling, but simply as another channel through which games are offered to players.
tai buvo mano žodis prieš Hagrida tik Dumbledore manė, kad jis nekaltas bet Dumbledore matė tiesiogiai pro tave jis žinoma mane akylai stebėjo po to aš žinojau, kad nebus saugu vėl atidaryti Kambarį, kai aš dar buvau mokyklojAnd you framed him, didn't you? Lt was my word against Hagrid's. Only Dumbledore seemed to think he was innocent.
- Jis manė, kad yra pašautas.- Pops a rivet, thinks he's taken a hit.
Kaukulė manė, kad žmonija yra prakeikta nuopoliui. Taigi jis pasiūlo neįsivaizduojamajį:Totenkopf believed that humankind was doomed to extinction, so he proposed the unthinkable:
Na, mes manėme, jog su visais kietais jau susipažinome.Well, we didn't think there was anyone cool left to meet.
Žinoma, daktare, žinome tai, bet manėme, kad bus saugiau...Yes, of course, doctor, we know that, but I was just thinking we'd have a safe--
Mes tik manėme, kad bus geriau jei galbūt, mes pirmi su jumis susitiksim ir tada...We were just thinking that it was better maybe if we met you first, and then...
Jie manys, kad tai sutartas interviu.They will think it's a fixed interview.
Vistromas manys, kad įeina į Moro kambarį.. . .. .bet iš tiesų jis įeis į mūsų maketinį kambarį.Wistrom will think he's arriving at Moreau's suite, but, really, he'll be walking into our decoy room.
Draugai ir artimieji manys, kad išprotėjai.Your friends and family will think you've gone crazy.
Žmonės manys, kad šeimos ji neturi.People will think she has no family.
Žmonės manys, kad jie mezga santykius.People will think they are courting.
- Kol karas nebus laimėtas, manyčiau.- Until the war is won, I would think.
Pakeliui į Berlyną, manyčiau.He... On his way back to Berlin, I would think.
Aš manyčiau, kad tai galėtų pasikeisti dabar, kai jis grįžta į JAV.I would think that might change now that he's back in the US.
Taip, manyčiau paskutiniai jo žodžiai buvo... "A, Sabertooth!"Yeah, you know, I would think the last thing he said was "Ah, Sabretooth!"
Visa tai, ką nešiodavau - apyrankės, žiedai, aptemptos kelnės... viskas tik tam, jog žmonės manytų, kad esu kietas.All that stuff I wore, like the bracelets, the rings, the tight pants, was just so that people would think I'm cool.
Bet, kaskart pažvelgęs į žvaigždes, manyk, kad viena jų - mano siela.But whenever you look to the stars, think of one of them as my soul.

More Lithuanian verbs

Related

įmanyti
imagine
išmanyti
have a good grasp (of something)
numanyti
have an idea
nusimanyti
be knowledgeable
pamanyti
think
pramanyti
make up
sumanyti
conceive
užsimanyti
want on a whim

Similar

ganyti
herd
mąsyti
think
matyti
see
matytis
be visible
mažėti
shrink
mėtyti
throw
mokyti
teach
mokytis
learn
mūryti
brick

Similar but longer

įmanyti
imagine
išmanyti
have a good grasp (of something)
mainyti
trade
numanyti
have an idea
pamanyti
think
sumanyti
conceive

Random

atsispindėti
reflect
gverti
wear of
išgalvoti
fabricate
kaisti
heat up
neabejoti
no doubt
pasenti
become old
pavakarieniauti
have supper
prigalvoti
think of
pripiršti
match
rodyti
show

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'think':

None found.