Pensi (to think) conjugation

Esperanto
30 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
pensas
I think
estas pensanta
I am thinking
estas pensata
I am being thought
Future tense
pensos
I will think
estas pensonta
I will be thinking
estas pensota
I am to be thought
Conditional mood
pensus
I would think
estas pensunta
I would be thinking
estas pensuta
I am to potentially be thought
Past tense
pensis
I thought
estas pensinta
I have thought
estas pensita
I was being thought
Vi
Jussive / command
pensu
think!

Examples of pensi

Example in EsperantoTranslation in English
Alicio ĵus komencis pensi en si "Do, kion fari pri tiu ĉi kreitaĵo, kiam mi rehejmiĝos," kiam denove ĝi gruntis, gruntis tiel forte kaj tiel porke, ke ŝi derigardis, mirigite, eĉ timigite, en ĝian vizaĝon.Alice was just beginning to think to herself, 'Now, what am I to do with this creature when I get it home?' when it grunted again, so violently, that she looked down into its face in some alarm.
"Mi ja rajtas pensi," iom akre respondis Alicio, ĉar ŝi komencis senti sin ĝenata.'I've a right to think,' said Alice sharply, for she was beginning to feel a little worried.
Mi tiel aktivigintis mian imagpovon ke mi komencis pensi efektive ke super la tutaj domego kaj bieno pendas etoso propra nur al ili kaj al ilia ĉirkaŭejo—etoso havanta nenian rilaton kun la aero de la ĉielo, sed leviĝinta el la putrintaj arboj kaj la griza muro kaj la silenta lageto—pesta kaj mistika vaporo, malhela, malenergia, apenaŭ videbla, plumba.I had so worked upon my imagination as really to believe that about the whole mansion and domain there hung an atmosphere peculiar to themselves and their immediate vicinity—an atmosphere which had no affinity with the air of heaven, but which had reeked up from the decayed trees, and the gray wall, and the silent tarn—a pestilent and mystic vapor, dull, sluggish, faintly discernible, and leaden-hued.
Ŝi devus pensi pri la kreskanta graveco de la Komunumo de Portugallingvaj Landoj (CPLP), al kiu volas aliĝi 12 kandidatoj el ĉiuj partoj de la mondo kiel asociitaj membroj.She should have thought about the growing importance of the Community of Portuguese Language Countries (CPLP), which 12 candidates from all parts of the world want to join as associate members.
Mi intencas ne pensi pri mia estonteco.I make it a point of intentionally not thinking about things like the future.
"Pri kio vi pensas?"'What are you thinking of?'
Alicio, tre konfuzite, respondis: "Nu, se efektive mi devas respondi tiun demandon, mi ne pensas—"'Really, now you ask me,' said Alice, very much confused, 'I don't think--'
"Se vi ne pensas, vi ne rajtas paroli," diris la Ĉapelisto.'Then you shouldn't talk,' said the Hatter.
"Ĉu ree vi pensas?" diris la Dukino, kaj Alicio denove sentis sur la ŝultro speciale fortan ekpremon de la dukina mentono.'Thinking again?' the Duchess asked, with another dig of her sharp little chin.
En tiu senkuraĝa—en tiu bedaŭrinda stato—mi pensas ke baldaŭ aŭ post baldaŭ alvenos la periodo kiam necesos ke mi forlasu mian vivon kaj mian mensan sanon kune, okaze de iu lukto kun la makabra fantomo: TIMO."In this unnerved, in this pitiable, condition I feel that the period will sooner or later arrive when I must abandon life and reason together, in some struggle with the grim phantasm, FEAR.”
Iutage, kiam vi retrorigardos ĉi tiun momenton, kiel mi faras nun, vi pensos, ke vi vivis en tiu progresanta Bangladeŝo, kaj mi tre envias tion.When you look back at this moment one day, like I am doing, you will have lived through that progressive Bangladesh, and I am very much jealous.
Mi pensos pri vi.I'll be thinking of you.
Kaj por vestigi la morton kiu trenas sian angoron, mi pensos pri la anĝelo ankaŭ.And to clothe Death who hides his anguish I thought of the angel also.
Iu vidos min intervjuanta marmoton kaj pensos, ke mi ne havas estonton.Someone will see me interview a groundhog, think I have no future.
Isabelle pensos, ke mi sovaĝiĝis.Isabelle will think...
Por konservi formortantajn speciojn sur la Tero. Kaj estus multe pli bone, se Sereda pensus pri tio Anstataŭ malŝpari tempon por inventadi iujn stultajn anihilaciajn movilojn!I think it would be wiser if Sereda thought about that, instead of wasting time on inventing stupid relativistic engines.
Se vi pensus klare, Virginia, vi memorus ke estis Londono kiu malsanigis vin.If you were thinking clearly, Virginia, you'd recall it was London that brought you low.
Se mi pensus klare...If I were thinking clearly?
Ho, se mi pensus klare...If I were thinking clearly.
Se mi pensus klare, Leonard, mi dirus al vi ke mi luktas sole en la mallumo, en la profunda mallumo, kaj ke nur mi povas scii, nur mi povas kompreni mian propran staton.If I were thinking clearly, Leonard, I would tell you that I wrestle alone in the dark, in the deep dark, and that only I can know, only I can understand my own condition.
Alicio, jam longan tempon sidinte apud sia fratino sur la deklivo, tre enuiĝis pro senokupo. Unu, du foje ŝi prove rigardis en la libron kiun la fratino legas, sed povis vidi en ĝi nek desegnojn nek konversaciojn, kaj "por kio utilas libro," pensis ŝi, "enhavanta nek desegnojn nek konversaciojn?"Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, 'and what is the use of a book,' thought Alice 'without pictures or conversation?'
"Nu," pensis Alicio, "kiam mi rakontos en la hejmo pri ĉi tiu falego, ĉiuj admiros mian maltimon; kaj, estonte, eĉ pri falo de l' supro ĝis malsupro de l' ŝtuparo mi nezorge ridos; kaj se mi falos eĉ de la tegmento, mi kredeble ne multe priparolos la falon."'Well!' thought Alice to herself, 'after such a fall as this, I shall think nothing of tumbling down stairs! How brave they'll all think me at home!
"Tre facile estas diri 'Trinku min'" pensis la saĝulineto, "sed mi ne faros tion krom post plena esploro.It was all very well to say 'Drink me,' but the wise little Alice was not going to do that in a hurry.
"Kiel ajn mi faris tion?" pensis ŝi.'How can I have done that?' she thought.
"Ĉu eble utilus," pensis Alicio, "alparoli ĉi tiun muson?'Would it be of any use, now,' thought Alice, 'to speak to this mouse?
Soldatoj! Ne fordonu vin al la bestachoj kiuj malestimegas vin, kiuj komandas vin, kiuj diras al vi, kion vi faru, pensu kaj sentu, kiuj traktas vin kiel bruton kaj nutras kanonojn per vi.Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.
Pensu savi la parton de via estaĵo, kiu neniam mortas. Pripensu vin mem.think about saving your part that doesn't die. think about you.
Pensu, Agapit, pensu!Think, Agapit, think!
Vi viajn KeCe al ili ne montru kaj ne pensu pri ili.Don't show them your ketses and don't think about them.
Specifa pezo de la kerno de via planedo, pensu.Think the specific gravity of your planet's core.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

censi
do
pansi
do
pendi
hang
penti
do
sensi
do

Similar but longer

ekpensi
do
mispensi
do
pensadi
do
pensebli
do
pensendi
do
pensigi
do
repensi
rethink

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'think':

None found.
Learning languages?