Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Rodyti (to show) conjugation

Lithuanian
34 examples
This verb takes on the case: kam ir ką?

Conjugation of rodyti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
rodau
I show
rodai
you show
rodo
he/she shows
rodome
we show
rodote
you all show
rodo
they show
Past tense
rodžiau
I showed
rodei
you showed
rodė
he/she showed
rodėme
we showed
rodėte
you all showed
rodė
they showed
Future tense
rodysiu
I will show
rodysi
you will show
rodys
he/she will show
rodysime
we will show
rodysite
you all will show
rodys
they will show
Conditional mood
rodyčiau
I would show
rodytum
you would show
rodytų
he/she would show
rodytume
we would show
rodytute
you all would show
rodytų
they would show
Tu
Jūs
Imperative mood
rodyk
you show
rodykite
you all show
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
rodydavau
I used to show
rodydavai
you show
rodydavo
he/she used to show
rodydavome
we used to show
rodydavote
you all used to show
rodydavo
they used to show

Examples of rodyti

Example in LithuanianTranslation in English
Taip buvo daroma dėl to, kad bendrovė, siekdama kitų tikslų, norėjo savo sąskaitose rodyti didesnį pelną.The reason for this was that the company wanted to show higher profits in its accounts for other purposes.
Šio gebėjimo pagrindiniai įgūdžiai apima galimybę konstruktyviai bendrauti skirtingoje aplinkoje, rodyti toleranciją, reikšti ir suprasti skirtingus požiūrius, derėtis sukuriant pasitikėjimą ir išreikšti supratimą.The core skills of this competence include the ability to communicate constructively in different environments, to show tolerance, express and understand different viewpoints, to negotiate with the ability to create confidence, and to feel empathy.
Turėdamas skirtingas sąsajas, monitorius gali rodyti ir duomenis, gautus iš automatinio duomenų apdorojimo mašinų, ir nejudančius bei judančius vaizdus, gautus iš vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparato, DVD leistuvo, vaizdo kameros ir t. t.The different interfaces enable the monitor to show in colour both data received from automatic data-processing machines and still or moving images from a video recording or reproducing apparatus, a DVD-player, a video camera, etc.
Jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad nors laivas plaukioja su užsienio vėliava arba atsisako rodyti savo vėliavą, iš tikrųjų jo nacionalinė priklausomybė yra tokia pati kaip ir dalyvaujančio padalinio, dalyvaujantis padalinys patikrina laivo teisę plaukti su jo valstybės vėliava.If, though flying a foreign flag or refusing to show its flag, there are reasonable grounds for suspecting that the ship is, in reality, of the same nationality as the participating unit, the participating unit shall proceed to verify the ship’s right to fly its flag.
Jei yra pagrįstų priežasčių įtarti, kad nors laivas plaukioja su užsienio vėliava arba atsisako rodyti savo vėliavą, iš tikrųjų jo nacionalinė priklausomybė yra tokia pati, kaip ir kitos operacijoje dalyvaujančios valstybės narės, laivo teisė plaukti su valstybės narės vėliava patikrinama gavus tos valstybės narės leidimą.If, though flying a foreign flag or refusing to show its flag, there is reasonable ground for suspecting that the ship is, in reality, of the nationality of another Member State participating in the operation, verification of the ship’s right to fly its flag shall be conducted upon authorisation of that Member State.
Jei aš rodau tau.If I show you.
Leidžiu draugiškus garsus, rodau, kad atėjome su taika.I'm making friendly tones to show it that we mean no harm.
Ir tu rodai didelį norą reformoms.And you've shown a genuine desire to reform.
Tu man rodai kur nuplaukė laivas.You're showing me where the boat went.
Tai kodėl man tai rodai?Then why are you showing me this?
Laikas nuo laiko užsuksiu čia tam, kad įsitikinčiau, jog rodai šiems žmonėms prakeiktą pagarbą.I'm gonna stop by from time to time to make sure you're showing these people some goddam respect.
- Arba rodai kraują... Arba jie rodys kraują.You show blood, or they show blood.
Nagi, sūneli, apvynioktvirtai, kaip tau rodžiau. Labai gerai.Okay, son, wind it up tight like I showed you.
Jau tai jums rodžiau.I showed this already to my man here.
Jei jis irgi pasirinks tave, judėk greitai, kaip aš rodžiau.If he also chooses you, move quick like I showed.
Taigi vieną dieną sėdėjome klasėje ir aš, kaip visada, rodžiau Emai triukus.Anyway, one day we're sitting in this classroom, and as usual, I was showing off for Emma.
Tos, kurią tau rodžiau.The one I showed you.
Dieve, tu joms rodei kaip tai daryti?My God, you showed them how to do that?
Ar aš girdėjau kaip pirmą mokyklos dieną tu rodei filmą?Did I hear you were showing a movie this morning on the first day of school?
Ar teisingai girdėjau, jog visą praėjusią savaitę rodei filmus?You know what I wanna talk to you too, did I hear that right, that you were showing movies all last week?
Ar tu rodei Džiulei?Did you show Julie?
Mačiau, kaip jam rodei smūgį dviem kumščiais.Yeah. I saw that double-up punch you were showing him.
Vienas eksportuojantis gamintojas ginčijo, kad jis parduodavo savo aptariamą produktą skirtingos kategorijos klientams eksportuojant ar vietos rinkoje ir kad bendrovės pateikti duomenys rodė žymius kainų skirtumus tarp įvairių kategorijų klientų.One exporting producer argued that its sales of the product concerned were made to different categories of customers when for export or for its domestic market and that the data submitted by the company showed consistent price differences between the various categories of customers.
Bendradarbiaujančių Indijos eksportuojančių gamintojų pateikti duomenys rodė panašias tendencijas – padidėjimas maždaug 1300 tonų laikotarpiu nuo 2001 m. iki 2002 m. ir vėliau padidėjimas 3400 tonų per 2002–2003 m. Tačiau negalima pamiršti, kad ne visi Indijos gamintojai bendradarbiavo atliekant tyrimą.The data submitted by the cooperating Indian exporting producers showed similar trends — an increase of around 1300 tonnes from 2001 to 2002 and a further increase of around 3400 tonnes from 2002 to 2003. It should be borne in mind however that not all Indian producers cooperated in the investigation.
Tačiau duomenys apie tiesioginį Indijos eksportą į Braziliją rodė padidėjimą nuo maždaug 460 tonų 1998 m. iki 1500 tonų 2000 m., o vėliau šis eksportas stabiliai laikėsi tokiame lygyje.As far as Brazil is concerned, Indian export data for direct exports to Brazil shows an increase from around 460 tonnes in 1998 to over 1500 tonnes in 2000 and then relative stability at this level.
Taivano atveju informacija, gauta iš lygiagrečiai vykdomos tarpinės tyrimo peržiūros, rodė, kad vidaus rinkoje Taivanas pardavinėja tik pirmosios gamybos PŠP, tuo tarpu Kinijos eksportuotojai, kuriems nebuvo suteiktas RER, pardavinėja tik perdirbtus PŠP, ir todėl, atliekant normaliosios vertės ir eksporto kainos lyginimą, reikėtų atlikti svarbius koregavimus.Regarding Taiwan, the information available from the parallel interim review investigation showed that only virgin PSF was sold on the domestic market while Chinese exporters not granted MES sold exclusively recycled PSF, which would require important adjustments when comparing normal value to the export price.
Normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimas aiškiai rodė dempingą.The comparison between the normal value and the export price showed the existence of dumping.
Kai ji nudvėsė, mes patalpinome ją į formaldehidą ir visiems rodėme.When she died, we swapped out her water for formaldehyde, kept showing her.
Kai medžiaga užsidega, bandinyje esantis termoelementas rodys labai staigų temperatūros didėjimą palyginti su krosnies temperatūra.When the substance ignites the sample thermocouple will show a very sharp temperature rise above the oven temperature.
Taigi tikslinga įsteigti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF), prieinamą visoms valstybėms narėms, kurio pagalba Bendrija rodytų solidarumą su darbuotojais, atleistais mažinant darbo vietų skaičių dėl pasaulio prekybos pokyčių.It is therefore opportune to establish a European Globalisation adjustment Fund (the EGF), accessible to all Member States, through which the Community would show its solidarity towards workers affected by redundancies resulting from changes in world trade patterns.
Na gerai jau, rodyk greiciau.(clock ticking) Come on, show it to me.
tai rodyk.You wanna show me something, show me that.
Supratome, rodyk kelią.Roger, show us en route. X 13, roger.
Jei nori atsakymų, rodyk bent šiek tiek pagarbos.You want some answers, you show me some respect.

More Lithuanian verbs

Related

aprodyti
show around
atrodyti
seem
įrodyti
prove
išrodyti
show
nurodyti
command
parodyti
show
pasirodyti
appear

Similar

ardyti
disassemble
badyti
bunt
gėdyti
shame
gėdytis
be ashamed
gydyti
heal (something)
gydytis
undergo treatment
lydyti
melt
lydytis
melt
raiyti
curl
rašyti
write
rašytis
make notes
rąžytis
stretch
rėžyti
cut into pieces
rodytis
show up
ropoti
crawl
rūdyti
rust
rūkyti
smoke
sūdyti
salt
ugdyti
develop
žudyti
kill

Similar but longer

aprodyti
show around
atrodyti
seem
įrodyti
prove
išrodyti
show
nurodyti
command
parodyti
show

Random

atsistatydinti
retire
atspirti
kick back
išbandyti
try out
kerpėti
become covered with lichen
nuomuoti
rent out
nuslopinti
suppress
padidėti
increase
pietauti
dine
pragyventi
survive
surakinti
handcuff

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'show':

None found.