Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Qal (to say) conjugation

Maltese
9 examples

Conjugation of qal

int(i)
intom
Imperative mood
għid
say!
għidu
say!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
ngħid
I am saying
tgħid
you are saying
jgħid
he is saying
tgħid
she is saying
ngħidu
we are saying
tgħidu
you all are saying
jgħidu
they are saying
Perfect tense
għedt
I have said
għedt
you have said
qal
he has said
qalet
she has said
għedna
we have said
għedtu
you all have said
qalu
they have said

Examples of qal

Example in MalteseTranslation in English
Dak li r-rapport dwar limplimentazzjoni tal-SES qassar meta qal "Aktar ma jkunu kumplessi l-isfidi li niffaċċjaw, aktar hemm bżonn li nkunu flessibbli", jista' jiġi elaborat bħala l-ħtieġa li jkun diversifikat linstrumentarium li nirrikorru għalih meta tinqala' kriżi, sew fuq l-art kif ukoll fl-ibħra, bl-uniformijiet jew mingħajr, fil-prattika jew fit-teorija.What the ESS implementation report summarised in saying “The more complex the challenges we face, the more flexible we must be”, can be explained as the need to diversify the instrumentarium that we reach for when a crisis calls, be that on land or seas, in uniforms or without, with monitoring binoculars or training manuals in hand.
Fis-26 ta' Ġunju 2003, il-Gvern Grieg wieġeb billi qal li huwa kien qiegħed jeżamina l-effetti legali tad-Deċiżjoni tal-2002 u tal-proċedura li l-Kummissjoni kienet segwiet biex adottatha.On 26 June 2003 the Greek Government replied, saying that it was examining the legal effects of the 2002 Decision and of the procedure the Commission had followed in adopting it.
Huwa kkonkluda billi qal li “hemm bżonn li jinstabu riżorsi li jkollhom l-inqas impatt possibbli fuq l-impjiegi, għaliex ma nistgħux inżidu l-piż fuq il-ħaddiema u l-kumpaniji”.He concluded by saying that ‘it will be necessary to find resources with a minimal impact on employment, because we cannot afford to increase the burden on workers and companies’.
Il-Kummissjoni tosserva li l-Istat tal-Pajjiżi l-Baxxi kien iddefenda l-fużjoni fil-pubbliku fejn qal li “ż-żewġ banek flimkien huma aktar b’saħħithom milli jekk waħedhom” [112].The Commission observes that the Dutch State has defended the merger in public saying that ‘the two banks together are stronger than alone’ [112].
IsSur FISCHBACH ikkonkluda billi qal li jista’ jkun aktar preċiż li wieħed jitkellem dwar irrelazzjoni bejn l-ombudsman u lamministrazzjoni ġudizzjarja, aktar milli dwar kwalunkwe relazzjoni li tista’ teżisti bejn l-ombudsman u l-qrati.Mr FISCHBACH concluded by saying that it might be more accurate to talk about the relationship between the ombudsman and the judicial administration, rather than of any relationship that might exist between the ombudsman and the courts.
Jekk ikun hemm xi ħaġa li ma tafx, għid li ma tafx.If there is something you do not know, then say so.
L-interpretu jrid jinterpreta biss dak li tgħidu int u min jagħmel l-intervista.The interpreter must only interpret what you and the interviewer are saying.
Aħna qed nisimgħu dak li qed jgħidu n-nies f’dan il-perjodu ta’ konsultazzjoni u qed nieħdu nota tal-kummenti tagħhom, iżda, fl-opinjoni tiegħi, hemm aspetti konkreti li jridu jiġu kkunsidrati.We are listening to what people are saying in this consultation period and are taking stock of their comments, but, in my view, there are concrete aspects to consider.
Kif qalet il-Kummissarju, “Il-ħin meħud mill-bdiewa biex jimlew il-formoli hu ħin mitluf minn xogħol reali.As the Commissioner has said, ‘Time spent by farmers fill- fully and responsibly.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

qara
read

Similar but longer

qatel
kill

Random

qabeż
jump
qara
read
pejjep
smoke
nesa
forget
kanta
sing
samat
scald
bagħad
hate
irrisponda
respond
ħaseb
think
rabat
tie

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'say':

None found.