Paskambinti (to call) conjugation

Lithuanian
50 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
paskambinu
I call
paskambini
you call
paskambina
he/she calls
paskambiname
we call
paskambinate
you all call
paskambina
they call
Past tense
paskambinau
I called
paskambinai
you called
paskambino
he/she called
paskambinome
we called
paskambinote
you all called
paskambino
they called
Past freq. tense
paskambindavau
I used to call
paskambindavai
you call
paskambindavo
he/she used to call
paskambindavome
we used to call
paskambindavote
you all used to call
paskambindavo
they used to call
Future tense
paskambinsiu
I will call
paskambinsi
you will call
paskambins
he/she will call
paskambinsime
we will call
paskambinsite
you all will call
paskambins
they will call
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
paskambinčiau
I would call
paskambintum
you would call
paskambintų
he/she would call
paskambintume
we would call
paskambintute
you all would call
paskambintų
they would call
Imperative mood
-
paskambink
you call
-
-
paskambinkite
you all call
-

Examples of paskambinti

Example in LithuanianTranslation in English
Galutiniai paslaugų gavėjai turėtų galėti paskambinti skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms ir gauti jų teikiamas paslaugas naudodamiesi telefono ryšio paslauga, skirta inicijuoti balso skambučius naudojant numerį arba numerius, nurodytus nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane.End-users should be able to call and access the emergency services using any telephone service capable of originating voice calls through a number or numbers in national telephone numbering plans.
Valstybės narės užtikrina, kad visi 2 dalyje nurodytų paslaugų galutiniai gavėjai, įskaitant taksofonų naudotojus, galėtų nemokamai ir nenaudodami jokios mokėjimo priemonės paskambinti skubios pagalbos iškvietimo tarnyboms bendruoju Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriu „112“, taip pat valstybių narių nurodytais nacionaliniais skubios pagalbos iškvietimo telefono ryšio numeriais.Member States shall ensure that all end-users of the service referred to in paragraph 2, including users of public pay telephones, are able to call the emergency services free of charge and without having to use any means of payment, by using the single European emergency call number “112” and any national emergency call number specified by Member States.
2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) [2] valstybėms narėms nustatytas reikalavimas užtikrinti, kad skambinant telefono numeriu 112 į skambučius būtų tinkamai atsakoma ir jie būtų tvarkomi ir kad visi galutiniai paslaugų gavėjai galėtų nemokamai paskambinti telefono numeriu 112;Directive 2002/22/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive) [2] requires Member States to ensure that calls to the number 112 are appropriately answered and handled, and that all end-users are able to call 112 free of charge.
Įprasta paskambinti arba dar kartą susitikti dėl įvertinimo – taip kandidatas gali sužinoti, kurias sritis jam reikėtų tobulinti.It is common to call or meet again for evaluation, in order to know in which areas the applicant can improve.
Dažniausiai yra siunčiama CV ir motyvacinis laiškas, bet darbo ieškantiems darbininkams dažnai pakanka iš pradžių paskambinti darbdaviui.Sending a CV with a covering letter is the most typical way to apply, but in the case of blue-collar positions it is often enough to call the employer as an initial step.
Per kiekvieną tėvo dieną jam paskambinu.Every Father's Day, he's the one that l call.
Prieš grįždamas namo visuomet paskambinu mamai, nes nenoriu vieną gražią dieną pamatyti, kaip ji myluojasi su kokiu vaikinu!Why? Hey, I call my mother before I go over, 'cause I don't want to walk in there one day and catch her hugging up on some other kid!
Ar dar jai paskambini?Have you called her lately?
Taigi prieš keturias dienas paskambini, gerai?So four days ago you call, okay?
Galėjai bent paskambini.I wish you would have called
Jėzau Kristau! Tu man paskambini 2:00 nakties!- You call me up at 2:00 a.m.!
Ačiū, kad paskambini man.Thanks for calling me back.
-Atleisk, kad paskambinau taip vėlai.- I'm sorry to call you so late. - It's all right.
Aš paskambinau jos buvusiai kambario draugei.I called her old roommate. No dice.
Todėl paskambinau savo broliui.I called my brother, he's a dentist.
Miela mama, jei tu tai skaitai reiškias aš tau paskambinau iš Holivudo, Kalifornijos valstijos.Dear Mom, if you're reading this it means / called you from Hollywood, California.
Aš paskambinau Dino ...ir jie su Mašina atlėkė čia. O paskui mes pasilinksminome.I called up Dino he and Machine flew out here.
Su daugiau sviesto. Tai kodėl man paskambinai?Why did you call me?
Tu man paskambinai, nes tau reikia vietos apsistoti.You called me because you needed a place to stay.
Tu paskambinai man.(laughs) You called me.
Tiesiog taip seniai tavęs nemačiau... ir tu paskambinai, sakydamas, kad nori susitikti. Pagalvojau, kad gal kas nors ne taip.It's just that since I didn't see you for so long... and you called to say you wanted to see me, I thought maybe something was wrong.
Tu jiems paskambinai?- You called them?
Kai saulėtą 2004 m. liepos dieną į mano ūkį Danijoje paskambino žmogus ir pasakė apie galimybę tapti Komisijos nare, atsakinga už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, aš giliai širdyje supratau, kad tokia atsakomybė butų viena didžiausių mano gyvenime.When, on a sunny day in July 2004, I received a telephone call on my farm in Denmark offering me the chance to become European Commissioner for Agriculture and Rural Development, I knew - deep in my bones - that this would be one of the greatest responsibilities of my life.
Polis paskambino, kad šįryt susirgo.PauIie called in sick this morning.
Jis ką tik paskambino ir sako:He just called me up, "Wanted to see how you were",
Liepiau Rozai perkelti tavo susitikimą su Bobu Kahanu iš 15:00 į 16:00, nes vakar prieš darbo dienos pabaigą paskambino Garis Alanas ir pasakė, kad turi pasikalbėti su tavim dėl viršutinio aukšto dažymo.I had Rose move your 3 o'clock with Bob Kahan to 4 o'clock. Gary Alan called at the end of the day yesterday. He has to see you about the final painting bids for the loft.
Kada vietiniai vaikinai paskambino pranešti apie J. Edgarą atvykstantį čia, Aš pamenu pasakiau: "Na ir kas iš to?"When the state boys called me about a J. Edgar coming up... l think l said, "So what?"
Mes kaip tik paskambinome atsitiktiniams mitybos specialistams paklausti jų nuomonių apie greitą maistą.So, we thought we'd randomly call some nutritionists to see what their opinions were when it came to eating fast food.
- Mes jau paskambinome jai, bet pasakysiu, kad dar kartą paskambintų, gerai?- We already called your mom, but I'll have 'em put another call in to your mother right now, okay?
Žinai, kai mes paskambinome į vakarų biurą, tavo vardas buvo vienintelis, kurį mums davė.You know, when we called the office out west, you were the only name they gave us.
As paskambinsiu rytoj, tada man pasakysite.I will call tomorrow, tell me then.
'Labas, čia Ana palikite žinutę po signalo ir aš jums paskambinsiu, kai galėsiu.''Hi, it's Anna. Leave a message after the beep and I will call you back. '
Brangute, man jau laikas skristi, bet kai tik galėsiu, iškart paskambinsiu, gerai?Hey, listen, sweetie, it's almost time for my flight to take off, but I will call you as soon as I can, okay?
Jeigu paliksit žinutę, aš jums paskambinsiu.But if you leave a message, I will call you back.
Kai kam paskambinsiu ir pasitarsiu.I will call someone and see what the next move is.
Jei dar kart paskambinsi, pranešiu policijai...And you call here again, I will call the police...
Pasakyk kada man paskambinsi.Tell me when you will call me.
Daugeliu atvejų darbdavys arba bendrovės atstovas paskambins jums ir praneš jūsų prašymo priimti į darbą rezultatus.In most cases the employer or a representative of the company will call you to inform you about the results of your application.
- Jis jums paskambins.-He will call you.
Mokytojas man paskambins ir pasakys, kur atvežt pinigus.The Teacher will call and tell me where to deliver the money.
Prieš aktyvuojant sprogmenis, Štaufenbergas paskambins dėlleidimo pradėti.- Before arming the explosives, Stauffenberg will call for authorization to proceed.
Manau, Deizė irgi paskambins.I suppose that Daisy will call too.
Sėsime į mašiną ir važiuosime į ligoninę, o pakeliui paskambinsime visiems ginekologams, pas kuriuos buvome.I know exactly what to do. All we do is we'll get in the car, I'll drive to the hospital, and on the way, we will call every gynecologist we've met. Someone will be available.
Aš jai paskambinčiau, ji man paskambintų.I would call her, she would call me.
Aš jai paskambinčiau, ji man paskambintų.I would call her, she would call me.
Mielasis, paskambink ir pasakyk jam, kad Fredas - genijus.Darling, I want you to call him and tell him what a genius Fred is.
lr paskambink savo merginai.And call your girl.
Kai grįši, paskambink New York Times, ar kaip tu ten jį vadini.When you get back to town, I want you to call up the New York Times or whoever you call.
Tai - skubu. Kartoju: skubiai paskambink šerifui.It is urgent - repeat: urgent - that you give the sheriff a call.
Kartoju: Cooganai, paskambink šerifui.I say again, Coogan, call the sheriff.

More Lithuanian verbs

Related

perskambinti
call again
prisiskambinti
reach (by calling)
skambinti
call (on the phone)

Similar

paskandinti
drown

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atidėlioti
procrastinate
išnykti
disappear
lepti
lop
liesti
touch
nusiminti
become sad
parimti
lean
prasibusti
wake up
slopinti
inhibit
sušveisti
eat
žuvauti
fish

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'call':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In