Sasaukt (to call together) conjugation

Latvian
9 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
sasaucu
I call together
sasauc
you call together
sasauc
he/she/it calls together
sasaucam
we call together
sasaucat
you all call together
sasauc
they call together
Past tense
sasaucu
I called together
sasauci
you called together
sasauca
he/she/it called together
sasaucām
we called together
sasaucāt
you all called together
sasauca
they called together
Future tense
sasaukšu
I will call together
sasauksi
you will call together
sasauks
he/she/it will call together
sasauksim
we will call together
sasauksiet
you all will call together
sasauks
they will call together
Imperative mood
-
sasauc
you call together
-
-
sasauciet
you all call together
-
Es/tu/...
Conditional mood
sasauktu
I would call together

Examples of sasaukt

Example in LatvianTranslation in English
Ja Šveice nepiekrīt Komisijas lēmumam, lieta tiek nodota Apvienotajai komitejai, kura lemj par pienācīgu rīcību, tai skaitā par iespēju sasaukt ekspertu sanāksmi.If Switzerland disagrees with the Commission Decision, the case will be forwarded to the Joint Committee, which will decide on an appropriate course of action, including the possibility to call an expert meeting.
Dalībvalstis var noteikt, ka a) apakšpunktā minētās tiesības var izmantot tikai saistībā ar ikgadējām akcionāru sapulcēm ar noteikumu, ka akcionāriem, rīkojoties individuāli vai kolektīvi, ir tiesības sasaukt vai pieprasīt sabiedrībai sasaukt akcionāru sapulci, kas nav gadskārtējā akcionāru sapulce, ar darba kārtību, kurā ir iekļauti vismaz visi šo akcionāru pieprasītie jautājumi.Member States may provide that the right referred to in point (a) may be exercised only in relation to the annual general meeting, provided that shareholders, acting individually or collectively, have the right to call, or to require the company to call, a general meeting which is not an annual general meeting with an agenda including at least all the items requested by those shareholders.
Valstu un valdību vadītāji pieņēma lēmumu iespējami īsā laikā sasaukt visu Madagaskaras pušu dalībnieku sanāksmi, lai vienotos par pamatnostādnēm, kuras sagatavotu ceļu brīvām un uzticamām vēlēšanām.The Heads of State and Government decided to call, in the shortest possible time, a meeting of all Malagasy parties to come to an agreement on a roadmap, paving the way for free and credible elections.
Gribi, lai sasaucu preses konferenci?Do you want me to call a press conference?
Tāpēc es sasaucu partneru sanāksmi, kurā mēs balsosim - vai nu Džesika saglabās savu amatu kā vadošā partnere, vai arī es pārņemšu "Pearson Hardman" kontroli.Therefore, I am calling a partners' meeting, at which point we will vote: Either Jessica will retain her position as managing partner, or I will resume control of Pearson Hardman.
Apvietotās padomes sanāksmes sasauc Apvietotās padomes sekretārs ar paziņojumu, kuru sniedz ne vēlāk kā 35 dienas pirms sanāksmes sākuma, izņemot gadījumus, ja sasauc ārkārtas sanāksmi.The meetings of the Joint Council shall be convened by the Secretary of the Joint Council by a notice issued no later than 35 days prior to the start of the session, except where an extraordinary meeting is called.
Otra Puse var lūgt, lai 15 dienās sasauc steidzamu Pušu sanāksmi nolūkā rūpīgi izpētīt situāciju, lai vienotos par tām pieņemamu risinājumu.The other Party may ask that an urgent meeting be called to bring the Parties together within 15 days for a thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.
sasauc un vada Palātas sēdes un atbild par debašu sekmīgu norisi;call and chair meetings of the Court and be responsible for the proper conduct of the sessions;
ievēlē priekšsēdētāju, kas sasauks, sagatavos un organizēs Tīkla komitejas sanāksmes, un priekšsēdētāja vietnieku.elect a Chair who will call, prepare and organise the Network Committee meetings, and a Vice-Chair.

More Latvian verbs

Related

nosaukt
name
saukt
call

Similar

nosaukt
name
sajaukt
mingle

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aizbraukt
leave
aprakstīt
describe
ievadīt
inject
izvilkt
draw out
nobraukt
drive
peldēt
swim
sastapt
encounter
sildīt
warm
smirdēt
stink
uzvesties
behave

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'call together':

None found.
Learning languages?