Saukt (to call) conjugation

Latvian
16 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
saucu
I call
sauc
you call
sauc
he/she/it calls
saucam
we call
saucat
you all call
sauc
they call
Past tense
saucu
I called
sauci
you called
sauca
he/she/it called
saucām
we called
saucāt
you all called
sauca
they called
Future tense
saukšu
I will call
sauksi
you will call
sauks
he/she/it will call
sauksim
we will call
sauksiet
you all will call
sauks
they will call
Imperative mood
-
sauc
you call
-
-
sauciet
you all call
-
Es/tu/...
Conditional mood
sauktu
I would call

Examples of saukt

Example in LatvianTranslation in English
”Cik nepiemēroti ir saukt šo planētu par Zemi, ja tā pavisam skaidri ir Okeāns.“Artūrs Č. Klārks“How inappropriate to call this planet Earth when it is quite clearly Ocean.”Arthur C.Clarke Clarke
Pedzi, ko pieņemts saukt par “Eiropasalstis un citi kontinenti uzsāktu ceļu uz tirgusekonomiku, ko pavada sociālās, kultūras un demokrātisko vērtību attīstība un uzsociālajām un cilvēktiesībām balstīta ekonomika un sabiedrība.Indeed, in order to guarantee, adapt and improve the asset we have agreed to callthe ‘European social model’, other countries and other continents need to committhemselves to a market economy, accompanied by advanced social, cultural anddemocratic values, an economy and a society founded on social and humanrights.
Ko tu izvēlies saukt par "Elli", viņš to sauc par mājām!What you choose to call "Hell", he calls home!
Otru lietu es saucu par Eiropai svarīgu iemeslu.The second point I call the 'important European reason'.
„Es to saucu par partnerības loģiku.”“I call this la logique du partenariat.”
Šo es saucu par vidi ar daudziem mērķiem.- This I call a target-rich environment.
Tās sauc par vispārīgajām LRP pārbaudēm (arī regulārajām, periodiskajām vai kārtējām pārbaudēm);These are called general GMP inspections (also regular, periodic, or routine inspections).
"Īpaši plaša josla ar laika modulāciju" (5) ir tehnika, kurā ļoti precīzus laika kontrolētus RF impulsus modulē saskaņā ar komunikācijas datiem, novirzot impulsa stāvokļus (ko parasti sauc par impulsa stāvokļa modulāciju, PPM), un ko novada pa kanāliem vai iekodē pēc PPM saskaņā ar pseidogadījumu trokšņu kodiem, un tad nosūta un saņem tieša impulsa veidā, neizmantojot nekādas nesējfrekvences, un kam rezultātā ir ārkārtīgi zems jaudas blīvums īpaši platajās frekvences joslās."Time-modulated ultra-wideband" (5) means the technique in which very short precisely time-controlled RF pulses are modulated in accordance with communications data by shifting pulse positions (usually called Pulse Position Modulation, PPM) channelised or scrambled in accordance with pseudo-random noise codes by PPM, then transmitted and received in the direct pulse form without using any carrier frequencies, consequently having extremely low power density over ultra-wide frequency bands.
izmanto koherentās optiskās pārraides vai koherentās optiskās detektēšanas metodi (ko sauc arī par optiskajām heterodīna vai homodīna metodēm); vaiEmploying coherent optical transmission or coherent optical detection techniques (also called optical heterodyne or homodyne techniques); or
Pirms jūsu patvēruma lūguma izskatīšanas mums ir jāpārbauda, vai par tā izskatīšanu esam atbildīgi mēs vai kāda cita valsts – mēs to saucam par Dublinas procedūru.Before your request for asylum can be considered, we need to establish whether we are responsible to examine it or whether another country is responsible – we call this a “Dublin procedure”.
Gadījumu, kad tu lūdz aizsardzību šeit, jo baidījies palikt savā izcelsmes valstī, mēs saucam par patvēruma meklēšanu.If you seek protection here because you were afraid in your country of origin, we call this ‘seeking asylum’.
Saskaņā ar šo likumu mums jāpārbauda, vai par tava pieteikuma izskatīšanu esam atbildīgi mēs vai kāda cita valsts, – mēs to saucam par Dublinas procedūru.This law requires us to establish whether we are responsible for examining your application or whether another country is responsible – we call this a ‘Dublin procedure’.
Jūs visas taču mani saucat par Resno Eimiju.I mean, for God's sake, you guys all call me Fat Amy.
Vein, tikai cinisks cilvēks sauktu to, ko šie cilvēki vada, par dzīvēm.DUCARD: Only a cynical man would call what these people have "lives," Wayne.
Nīl, šobrīd mūsu dārgumi ir sasnieguši to, ko Malkolms Gledvels sauktu par "kritisko punktu".Neal, this is where our treasure has reached what Malcolm Gladwell would call a "tipping point."
Es vienkārši izbaudu napoleonistisko taktiku, kas apslēpta spēlē, ko daži sauktu par bērnu spēli.I am simply enjoying the Napoleonic tactics hidden in a game that some would call child's play.

More Latvian verbs

Related

nosaukt
name
sasaukt
call

Similar

sacīt
say
saost
smell
sapīt
weave

Similar but longer

nosaukt
name
sajaukt
mingle
sasaukt
call
slaukt
milk

Random

apģērbties
get dressed
apskatīt
wiev
kļūdīties
be mistaken
krist
fall
novēlēt
wish
runāt
speak
siet
tie
slavēt
praise
teikt
say
vajadzēt
be needed

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'call':

None found.
Learning languages?