Pakeisti (to change) conjugation

Lithuanian
48 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pakeičiu
I change
pakeiti
you change
pakeičia
he/she changes
pakeičiame
we change
pakeičiate
you all change
pakeičia
they change
Past tense
pakeičiau
I changed
pakeitei
you changed
pakeitė
he/she changed
pakeitėme
we changed
pakeitėte
you all changed
pakeitė
they changed
Past freq. tense
pakeisdavau
I used to change
pakeisdavai
you change
pakeisdavo
he/she used to change
pakeisdavome
we used to change
pakeisdavote
you all used to change
pakeisdavo
they used to change
Future tense
pakeisiu
I will change
pakeisi
you will change
pakeis
he/she will change
pakeisime
we will change
pakeisite
you all will change
pakeis
they will change
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pakeisčiau
I would change
pakeistum
you would change
pakeistų
he/she would change
pakeistume
we would change
pakeistute
you all would change
pakeistų
they would change
Imperative mood
-
pakeisk
you change
-
-
pakeiskite
you all change
-

Examples of pakeisti

Example in LithuanianTranslation in English
Toliau pasirašiusysis įsipareigoja nekeisti savo įstaigų adresų arba, jeigu jam reikės pakeisti vieną ar daugiau šių adresų, iš anksto apie tai informuoti garantijos įstaigą.The undersigned undertakes not to change his or her addresses for service or, if he or she has to change one or more of those addresses, to inform the office of guarantee in advance.
Toliau pasirašiusysis įsipareigoja nekeisti savo įstaigų adresų arba, jeigu jam reikės pakeisti vieną arba daugiau šių adresų, iš anksto apie tai informuoti garantijos įstaigą.The undersigned undertakes not to change his or her addresses for service or, if he or she has to change one or more of those addresses, to inform the office of guarantee in advance.
Pasirašiusysis įsipareigoja nekeisti savo įstaigų adresų, arba, jeigu jam reikėtų pakeisti vieną arba daugiau šių adresų, iš anksto apie tai informuoti garantijos įstaigą.The undersigned undertakes not to change his or her addresses for service or, if he or she has to change one or more of those addresses, to inform the office of guarantee in advance.
Kadangi šiais pakeitimais nebuvo siekiama pakeisti kilmės taisyklių, siekiant išlaikyti status quo, būtina iš dalies atitinkamai pakeisti 3 protokolo II priedą.As those amendments were not intended to change the rules of origin it is necessary, in order to maintain the status quo, that Annex II to Protocol No 3 should be amended accordingly.
Baldų ir asmeninių daiktų perkraustymo išlaidos, įskaitant draudimo nuo įprastos rizikos (sulaužymo, vagystės, gaisro) išlaidas, apmokamos personalo nariui, kuris turi pakeisti savo gyvenamąją vietą, kad būtų laikomasi Tarnybos nuostatų 22 straipsnio, ir kuriam šios išlaidos nebuvo apmokėtos iš kito šaltinio.The expenses incurred in respect of removal of furniture and personal effects, including the cost of insurance against ordinary risks (breakage, theft, fire), shall be reimbursed to a staff member who is obliged to change his place of residence in order to comply with Article 22 of the Staff Regulations and who has not been reimbursed in respect of the same expenses from another source.
Jei aš sužaloju save, tai pakeičiu ir tavo kūną.If I hurt myself, it changes your body.
Nežinau kaip tu pakeiti savo akių spalvą.I don't know how you change the color of your eyes like that.
Ir kai tik pradedu apie tai kalbėti, tu pakeiti temą.And I feel like every time I bring it up, you change the subject.
- Iš pradžių norėjau nupirkti dovaną, bet po to Lilės dėka pakeičiau savo nuomonę… Sukonstravau šį traukinį! !“The thing is, I was going to buy a present and then, thanks to Lila, I changed my mind. I made this instead.”
- Žinoma, aš jį pakeičiau.I changed it.
-Tu pakeitei mašinas, aš pakeičiau susitarimą.-You change cars, l change the deal.
Aš pakeičiau tavo vardą tavo pačios saugumui.I changed your name for your protection.
Aš pakeičiau tvarkaraštį, kad susitikti su tavimi.I change my schedule to meet you.
-Tu pakeitei mašinas, aš pakeičiau susitarimą.-You change cars, l change the deal.
Taigi, matai, neįmanoma, kad jis pabėgo, nebent tu ką nors pakeitei.So you see, it's impossible that he escaped unless you changed something.
Labas Erikai. Tikriausiai tu manęs nebeprisimeni, bet tu pakeitei mano gyvenimą.Hello Eric, you probably don't remember me, but you changed my life once.
Ar tu pakeitei šampūną?Did you change your shampoo? Mm-hm.
KodėI pakeitei Cat Stevenso pavardę į Jusufo Islamo?Was it weird when you changed your name from Cat Stevens to Yusuf Islam?
2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2031/2001 [2] ir 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1789/2003 [3], iš dalies keičiantys Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 [4] dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, pakeitė tam tikrų konservuotų vaisių, vaisių sulčių ir ferochromo, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2793/1999, nomenklatūrą.Commission Regulations (EC) No 2031/2001 [2] of 6 August 2001 and (EC) No 1789/2003 [3] of 11 September 2003 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 [4] on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff have made changes to the nomenclature for certain preserved fruits, fruit juice and ferro-chromium covered by Regulation (EC) No 2793/1999.
Prancūzija ir Nyderlandai pakeitė savo įstatymus dėl klasifikacijos.France and the Netherlands have changed their legislation on classification.
1987 m. EDF, motyvuodama tuo, kad 1956 m. pasirašius koncesijos sutartį jai buvo perleistas pagrindinis tiekimo tinklas (PTT), iš dalies pakeitė savo apskaitos metodą ir balanse PTT priklausantį turtą įtraukė į eilutę „Perleistas turtas“.In 1987, on the ground that the high-voltage transmission network (RAG) had been entrusted to it in 1956 by a concession contract, EDF changed its accounting practice and classified the assets allocated to the RAG under the balance sheet item ‘Assets under concession’.
Prancūzijos parlamento ataskaitoje [28] nurodoma, kad, vadovaujantis vyriausybės pateikta informacija, atitinkami vartotojai, kurie pakeitė tiekėją, 2002 m. pradžioje suvartojo apie 25 % nuo viso vartotojų sunaudoto kiekio ir 5 % nuo visoje rinkoje suvartoto kiekio; taip pat nurodoma, kad Prancūzijos rinkoje pasirodė keturi nauji operatoriai.A French parliamentary report [28] found that, according to government figures, the consumption of eligible customers who had changed suppliers accounted in early 2002 for around 25 % of the total consumption of eligible customers and 5 % of the total market, and that four new operators had entered the French market.
(„Sestao“), Astilleros de Sevilla S.R.L. („Sevilla“), Juliana Constructora Gijonesa S.A. („Juliana“), Fábrica de motores diésel de Manises S.A. („Manises“) ir Astilleros y Talleres del Noroeste („Astano“, kuri vėliau pakeitė savo pavadinimą į „Fene“).Bazán de Construcciones Navales Militares SA (Bazán), IZAR Construcciones navales (IZAR), Astilleros de Cadiz SRL (Cadiz), Astilleros de Puerto Real SRL (Puerto Real), Astilleros de Sestao SRL (Sestao) Astilleros de Sevilla SRL (Sevilla) Juliana Constructora Gijonesa SA (Juliana), Manises Diesel Engine Company SA (Manises), Astilleros y Talleres del Noroeste (Astano, which later changed name to Fene).
Pagerbdami panelę Franzi ... pakeitėme savo spalvas.And as a tribute to Miss Francis, we've changed our bandannas!
Kad apsaugotume įvykio žmones nuo viešumos, mes pakeitėme vardus ir profesijas daugumos žmonių, kurie įtraukti.To better protect their privacy... we have changed the names and professions. ...of many of the people involved.
Paskui pakeitėme pavadinimą į "ConnectU".We've since changed the name to ConnectU.
Mes pakeitėme erdvės-laiko struktūrą.We changed the fabric of space-time.
Mes ne viską pakeitėme.We didn't change everything.
Nes aš tai pakeisiu.Because I will change it.
O tai padaręs, pakeisi pasaulį.And when you do... you will change the world.
Tavo sąskaitų knyga permirkusi raudona spalva, negi manai, kad išgelbėdama ne ką doresnį vyrą nei tu pati, ką nors pakeisi?Your ledger is dripping. It's gushing red and you think saving a man no more virtuous than yourself will change anything?
Rengimo etapą pakeis parengimo darbui etapas (2014–2020 m.), kurio metu bus plačiu mastu kuriama ir įdiegiama nauja oro eismo vadybos infrastruktūra.The development phase will change into the deployment phase (2014-2020), which will be a large scale production and implementation of the new air traffic management infrastructure.
Vienintelė viltis tai,kad platesnės diskusijos ir nuodugniai parengtosidėjos pakeis bent jau naujos kartos situaciją.Therefore, my only hope is that morewidely discussed and elaborated ideas will changeat least the situation for the new generation.
Toks naujas integruotas principas pakeis būdą, kuriuo Europos Sąjunga kuria savo politikas ir priima sprendimus. Nuo šiol, nuopat pirmų refleksijų apie nustatytos politikos įgyvendinimą ir ikijos konkretaus užbaigimo vietoje, reikės įsisąmoninti sąveiką tarpskirtingų atitinkamų veiklų sektorių ir į juos atsižvelgti.This new integrated approach will change the way the European Union formulates policies and adopts decisions.Henceforth, fromthe very first reflections on a given policy up toits concrete results on the ground, the focus will be on graspingthe interactions between the different sectors concerned so as to ensure they are all taken into consideration.
—i padėtis pasikeis nuo 2005 m. kovo 1 d., kai esamas taisykles pakeis naujas reglamentas, taikomas visiems tėvų pareigos klausimams ir užtikrinantis vienodą požiūrį į visus vaikus.This situation will change as of 1 March 2005, when current rules will be replaced by a new regulation applying to all questions of parental responsibility and ensuring equal treatment for all children.
Mano studijos čia pakeis mane.My stay will change me.
Bet kartu mes pakeisime visa tai.But you and l, we will change all that.
Mes jus pakeisime, dr. Džounsai. Jus visus. lš vidaus.We will change you, Dr. Jones, all of you, from the inside.
Ir žingsnis po žingsnio, mes pakeisime pasaulį.And bit by bit, we will change this world.
Tikėtina, kad toliau bus importuojama dempingo kainomis, nes nėra požymių, rodančių, kad panaikinus priemones eksportuotojai pakeistų savo kainodarą.The prices of these imports would likely continue to be at dumped prices as there is no indication that the exporters would change their pricing behaviour if measures were to be repealed.
Suomija nepateikė aiškios informacijos apie šias priemones, kuri pakeistų šią nuomonę.Finland has not provided any specific information regarding those measures that would change this view.
Vis dėlto šioje byloje panaikinimo atveju Komisija neturėtų priimti jokio dokumento, kuris pakeistų Nyderlandų Karalystės situaciją.In the present case, however, in the case of annulment the Commission would not have to adopt any act that would change the legal position of the Kingdom of the Netherlands.
Viską pakeistų, jei tu būtum...It would change depending if you...
Eik pakalbėk su gubernatoriumi ir pakeisk jo nuomonę.Go talk to the governor and change his mind.
jei situacija atrodo be išeities, tiesiog pakeisk taktiką.If the situation looks hopeless, just change your tactics
Na, man nebūtų gerai, todėl gal geriau užsičiaupk ir pakeisk plokštelę.Well, it wouldn't be OK with me so why don't you shut up and go change the record.
Pirma užrakink jo kabinetą, pakeisk spynas. Daryk viską, ko reikia.First seal off his office, change his locks, do whatever you have to do.
Elena, pakeisk dažnį Pakelk 50%.Ellen, change the frequency. Raise the balance about 50 %.

More Lithuanian verbs

Related

apkeisti
replace
apsikeisti
exchange
iškeisti
exchange
keisti
change
pasikeisti
change
perkeisti
switch
sukeisti
switch
susikeisti
interchange

Similar

apkeisti
replace
iškeisti
exchange
pakenkti
harm
pakerėti
enchant
pakirsti
undermine
paklysti
get lost
paklusti
obey
paleisti
let go
paplisti
spread
pažaisti
play
pažeisti
impinge
sukeisti
switch

Similar but longer

pasikeisti
change

Random

atsilikti
lag
brūžinti
grind
įsigalėti
take root
įsilaužti
break in
išpjauti
cut out
nominuoti
nominate
nugabenti
transport
parsisiųsti
download
pasiilgti
miss
paūmėti
become acute

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In