Keisti (to change) conjugation

Lithuanian
22 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
keičiu
I change
keiti
you change
keičia
he/she changes
keičiame
we change
keičiate
you all change
keičia
they change
Past tense
keičiau
I changed
keitei
you changed
keitė
he/she changed
keitėme
we changed
keitėte
you all changed
keitė
they changed
Past freq. tense
keisdavau
I used to change
keisdavai
you change
keisdavo
he/she used to change
keisdavome
we used to change
keisdavote
you all used to change
keisdavo
they used to change
Future tense
keisiu
I will change
keisi
you will change
keis
he/she will change
keisime
we will change
keisite
you all will change
keis
they will change
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
keisčiau
I would change
keistum
you would change
keistų
he/she would change
keistume
we would change
keistute
you all would change
keistų
they would change
Imperative mood
-
keisk
you change
-
-
keiskite
you all change
-

Examples of keisti

Example in LithuanianTranslation in English
Tokio paties dydžio įsikūrimo pašalpa mokama visiems personalo nariams, kurie perkeliami į naują darbo vietą ir todėl turi keisti gyvenamąją vietą, kad galėtų laikytis Tarnybos nuostatų 22 straipsnio.An installation allowance of the same amount shall be paid to any staff member who is transferred to a new place of employment and is thereby obliged to change his place of residence in order to comply with Article 22 of the Staff Regulations.
laiko sinchroniškumo bandymo: tikrinamas registro sugebėjimas sukurti savo laiko sistemą ir ją keisti, kad būtų išlaikytas vientisumas su Bendrijos nepriklausomo sandorių žurnalo ir JTBKKK nepriklausomo sandorių žurnalo laiko sistema;Time synchronisation tests: the ability of the registry to establish its system time and to change its system time in order to be consistent with the system time of the Community independent transaction log and UNFCCC independent transaction log shall be tested.
įgaliotasis atstovas įpareigojamas pakeisti laikiną slaptažodį, kuris jam buvo suteiktas pirmą kartą prisijungti prie Bendrijos nepriklausomo sandorių žurnalo ar registro saugiosios zonos, ir keisti savo slaptažodį ne rečiau kaip kartą per du mėnesius;Authorised representatives shall be required to change any temporary passwords they have been given upon accessing the secure area of the Community independent transaction log or registry for the first time, and thereafter shall be required to change their passwords every two months at a minimum.
Nebuvo gauta jokių pastabų, dėl kurių reiktų keisti pirmiau pateiktas išvadas.No comments were received which were such as to change the above conclusions.
Komisija nustato taikomą muitą tik tada, jeigu dėl paskaičiavimų, atliktų taikant šios pastraipos nuostatas, reikia jį keisti.The Commission shall fix a new applicable duty only if the calculations performed under this paragraph indicate a need to change it.
Ir iš karto keičiu temą.I immediately changed the subject.
Aš net keičiu kojines kiekvieną dieną.I even change my socks every day.
- Aš dažnai keičiu plaukų spalvą.What might? It changes a lot, the color.
Galvojau, kad aš kažką keičiu, kad sukuriu skirtumą, bet kai prašome tikrų permainų, tie biurokratai pasako:Thinking I was bringing change, thinking I was making a difference. But when we asked for real change, all these bureaucrats said:
Aš jį keičiu po kiekvieno tavo "nuhakinimo", Toni.Well, look, I gotta change it every time you hack in, Tony
Euro pos Sąjun go je gali te apsi pirkti, kur tik nori te, ieš ko ti geriausių pre kių ir paslau gų mažiau siomis kai- - ri no mis, nesukda mi sau galvos dėl mui ti nės pro ce dū rų, mokes čių, o euro zonoje – ir dėl valiutų keiti mo al prezzo più conveniente senza doversi preoccupare di dogane, tasse o, nell’area dell’euro, dei cambi delle valute.In the European Union, you can shop wherever you like in the hunt for the best goods and services atthe lowest prices, without having to bother with customs, taxes or, in the euro area, exchange rates.
Nyderlanduose 2004 m. buvo priimta n e m a Š a i administracini╈ priemoni╈ siekiant u Š t i k - r i n t i tinkam┕ ESF l┟ù╈ panaudojim┕ ir geresn┢ p a Š e i d i m ╈ prevencij┕: p a v y z d Š i u i , d┟l keiti-mosi informacija, pagalbos ir (ypa┘ atgaline data pateikt╈ praùym╈) kontrol┟s.The Netherlands adopted a series of administrative measures to ensure correct use of European Social Fund (ESF) resources and more effective prevention of irregularities. These measures relate in particular to exchanges of information, assistance and audits, particularly as regards applications submitted retroactively.
Kuo daugiau viską keiti, tuo greičiau projekcijos ima krypti į tave.The more you change things, the quicker the projections start to converge on you.
Kaifuoju, kai keiti spalvą.I dig it when you change colour.
Aš keičiau gyvenimus dėl tavęs.I changed lives for you.
Kai kurios įmonės taip pat keitė verslo modelį – pradėjo gaminti didesnės vertės produktus prabangos produktų rinkos segmentui.Part of the industry has also undergone a change in business model characterised by a move in production towards the upmarket segment concentrating in higher value products.
Kiti žalos rodikliai apskritai pagerėjo dėl to, kad Sąjungos pramonė keitė verslo modelį, kurį taikant sumažėjo gamybos apimtis ir pereita prie aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių produktų gamybos, o tai sumažino dalies Sąjungos pramonei priskiriamų gamintojų anksčiau patirtą žalą.The general improvement as concern the other injury indicators would instead be the consequence of the change in business model by the Union industry whereby a reduction of production and shift towards higher value added production mitigated the injury previously suffered for part of the Union industry.
2008 ir 2009 m. finansinių auditų apimtis nesi­keitė, todėl Audito Rūmai išlaiko pastabą dėl audito apribojimų.The scope of the financial audits carried out was unchanged from 2008 to 2009 and therefore, the Court’s observation on the audit limitations is maintained.
Dėl euro įvedimo Kipre ir Maltoje euro zonos nacionaliniai centriniai bankai nuo 2008 m. pirmos darbo dienos keitė Kipro svaro ir Maltos liros banknotus į eurus nominaliąja verte ir šią paslaugą nemokamai teiks iki 2008 m. vasario 29 d.18Bet kurios sandorio šalies (sandorio) suma, keičiama į eurus per vieną dieną, negalėjo būti didesnė kaip 1 000 eurų.The amount exchanged was limited to €1,000 for any given party/transaction on any one day.
Tai keitė spalvas kaip chameleonas.It changed colours like the chameleon.
Visą gyvenimą dirbti toje pačioje darbovietėje tikrai netaps norma: dauguma darbuotojų darbo vietą per gyvenimą keis bent keletą kartų. Didžioji dauguma darbo vietų tiek dabar, tiek ateityje bus MVĮ ir labai mažose įmonėse.A life-time job with the same employer is certainly not going to be the norm: most workers will change companies several times, and most current and future jobs are in SMEs and micro-enterprises.
Kadangi nėra įrodymų, kad norėdami padidinti kainas tuo atveju, jeigu būtų leista nustoti taikyti priemones, eksportuojantys Japonijos gamintojai keistų savo kainodaros politiką, labai tikėtina, kad didesni kiekiai būtų importuojami dempingo kainomis.Since there is no evidence that Japanese exporting producers would change their pricing behaviour in order to increase prices should measures be allowed to lapse, it is also very likely that these increased imports will be made at dumped prices.

More Lithuanian verbs

Related

apkeisti
replace
apsikeisti
exchange
iškeisti
exchange
pakeisti
change
pasikeisti
change
perkeisti
switch
sukeisti
switch
susikeisti
interchange

Similar

bristi
wade through
geisti
desire
kaisti
heat up
karsti
become bitter
keikti
swear
keiktis
swear
keistis
change
kenkti
harm
kerėti
spell
kergti
couple
kirsti
cut
kirstis
intersect
klysti
be wrong
knisti
root
knistis
delve
kristi
fall
kuisti
rummage
leisti
let
leistis
land
plisti
spread
spisti
surround
švisti
lighten
teisti
judge
veisti
breed
veistis
breed
žaisti
play
žeisti
wound

Similar but longer

apkeisti
replace
iškeisti
exchange
pakeisti
change
sukeisti
switch

Random

apdumti
trick
apkarsti
become bitter
didinti
increase
išvirti
boil
nubausti
punish
privogti
steal
rekonstruoti
reconstruct
teikti
render
vasaroti
spend summer
vysti
wilt

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In