Pasikeisti (to change) conjugation

Lithuanian
34 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasikeičiu
I change
pasikeiti
you change
pasikeičia
he/she changes
pasikeičiame
we change
pasikeičiate
you all change
pasikeičia
they change
Past tense
pasikeičiau
I changed
pasikeitei
you changed
pasikeitė
he/she changed
pasikeitėme
we changed
pasikeitėte
you all changed
pasikeitė
they changed
Past freq. tense
pasikeisdavau
I used to change
pasikeisdavai
you change
pasikeisdavo
he/she used to change
pasikeisdavome
we used to change
pasikeisdavote
you all used to change
pasikeisdavo
they used to change
Future tense
pasikeisiu
I will change
pasikeisi
you will change
pasikeis
he/she will change
pasikeisime
we will change
pasikeisite
you all will change
pasikeis
they will change
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pasikeisčiau
I would change
pasikeistum
you would change
pasikeistų
he/she would change
pasikeistume
we would change
pasikeistute
you all would change
pasikeistų
they would change
Imperative mood
-
pasikeisk
you change
-
-
pasikeiskite
you all change
-

Examples of pasikeisti

Example in LithuanianTranslation in English
Tai, kad BASF pakartotinai užsiėmė ta pačia veikla, nors ir ne tų pačių sektorių, dėl kurių jai buvo pritaikytos sankcijos, rodo, kad pirmosios sankcijos BASF netapo paskata pasikeisti per visą įsipareigojimo laikotarpį.The fact that BASF repeated the same type of conduct, albeit in a sector other than those in which it had previously incurred penalties, shows that the first penalties did not prompt BASF to change its conduct throughout the undertaking.
Šiam reikalavimui įvykdyti saugos požiūriu svarbioms sąsajoms, kurių charakteristikos eksploatuojant sistemą gali pasikeisti, turi būti skiriamas didžiausias dėmesys stebėjimo ir techninės priežiūros planuose, apibūdinančiuose tų elementų stebėjimo ir tikslinimo sąlygas.To meet this requirement, the safety-critical interfaces whose characteristics are liable to change in the course of system operation are to be the focus of monitoring and maintenance plans that define the conditions for monitoring and correcting those elements.
Draudžiama dezinfekuoti bet kokiomis priemonėmis ir pagal 2 dalį papildyti bakteriostaziniais elementais ar kitaip ruošti, jeigu dėl to gali pasikeisti natūralaus mineralinio vandens gyvybingų kolonijas sudarančių vienetų skaičius.Any disinfection treatment by whatever means and, subject to paragraph 2, the addition of bacteriostatic elements or any other treatment likely to change the viable colony count of the natural mineral water, shall be prohibited.
Ekstraktas visuomet turi būti skiedžiamas judančiąja faze, nes kitaip amproliumo smailės sulaikymo trukmė gali stipriai pasikeisti dėl joninės jėgos pokyčio.The extract must always be diluted with the mobile phase, because otherwise the retention time of the amprolium peak may shift significantly, due to changes in the ionic strength.
Po įprasto variklio išjungimo parengties būklė neturi pasikeisti.Normal engine shutdown shall not cause the readiness to change.
Kai vaiduoklis tau pačiulpia kiaušus, žmogus pasikeiti.Yeah, well, getting tea-bagged by a ghost changes a man.
didelė... didelė paslaptis. Taigi, spėju, Aš pasikeičiau šiek tiek.Sometimes I wonder if I've changed so much my wife is even going to recognise me whenever it is I get back to her.
Bet kai gimė Kristina Spindulėlis Jung aš kažkaip pasikeičiau.But when Kristina Sunshine Jung came into the world, somethin' in me changed.
Aš pasikeičiau.I've changed.
Žinau, kad aš pasikeičiau.I know I've changed.
Noriu, kad žinotum, jog aš pasikeičiau.I want you to know I have changed.
Tu labai pasikeitei, Guy.You have changed a lot.
Tu nedaug pasikeitei.You haven't changed that much.
Paskambink tėvui, papasakok, kaip pasikeitei.Call your father. Tell him you've changed.
Aš manau, kad tu po operacijos pasikeitei.I thought you'd change after the transplants.
Čia tu pasikeitei, ne aš.You're the one who changed, not me.
Vykdydamos šio protokolo joms patikėtas funkcijas, EB Komisija ir ELPA priežiūros institucija gali perduoti atitinkamose savo kompetencijos teritorijose esančioms valstybėms visą informaciją, kurią jos gavo ar kuria pasikeitė pagal šį protokolą.For the purpose of carrying out the tasks entrusted to it by this Protocol, the EC Commission and the EFTA Surveillance Authority can forward to the States falling within their respective territories all information acquired or exchanged by them pursuant to this Protocol.
EB Komisija, ELPA priežiūros institucija, EB valstybių narių kompetentingos institucijos ir ELPA valstybės, jų pareigūnai, tarnautojai ir kiti šioms institucijoms vadovaujant dirbantys asmenys, taip pat kitų valstybių institucijų pareigūnai ir tarnautojai neatskleidžia informacijos, kurią jie gavo ar kuria pasikeitė taikydami šį protokolą ir kuri laikytina profesine paslaptimi.The EC Commission, the EFTA Surveillance Authority, the competent authorities of the EC Member States and the EFTA States, their officials, servants and other persons working under the supervision of these authorities as well as officials and servants of other authorities of the States shall not disclose information acquired or exchanged by them as a result of the application of this Protocol and of the kind covered by the obligation of professional secrecy.
Kadangi Susitariančiųjų Šalių vidaus rinkose pasikeitė faktiškos žaliavų, už kurias taikomos kainos kompensacijos priemonės, kainos.Whereas actual prices have changed on the domestic markets of the Contracting Parties as regards raw materials for which price compensation measures are applied.
Susitariančiųjų Šalių vidaus rinkose pasikeitė faktiškos žaliavų, už kurias taikomos kainos kompensacijos priemonės, kainos.Actual prices have changed on the domestic markets of the Contracting Parties as regards raw materials for which price compensation measures are applied.
Rinka, palyginus su dvejais pastaraisiais metais, labai pasikeitė, kainų reprezentatyvumo apžvalgą numatyta pateikti 2007 m. gegužės mėn.,The actual market has changed significantly compared to the last two years, a review on the representativity of the prices is foreseen in May 2007,
Mes su Marku... Mes pasikeitėme.Look, Mark and I, we changed.
Bet kai ateis tas karys, kai pamatysi, kaip jis mirs, tu pasikeisi.When the soldier comes, when you watch how he dies, it will change you.
Kadangi nėra jokios tikimybės, kad Brazilijos pozicija pasikeis, būtina pradėti procedūrą pagal PPO Susitarimą dėl ginčų sprendimo taisyklių ir tvarkos.In the absence of any likelihood that the Brazilian position will change, the initiation of a procedure within the framework of the WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes is therefore deemed necessary.
Kadangi nėra jokios tikimybės, kad Indijos pozicija pasikeis, būtina pradėti procedūrą pagal PPO Susitarimą dėl taisyklių ir procedūrų, reglamentuojančių ginčų sprendimą.In the absence of any likelihood that the Indian position will change, the initiation of a procedure within the framework of the WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes is therefore deemed necessary.
Taigi per TL Kinijos importo ekonominis poveikis Bendrijos PSM rinkai buvo daug didesnis nei importo iš Rusijos, Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos poveikis ir negalima teigti, kad tai pasikeis ateityje.Therefore, during the IP the economic effect of Chinese imports on the Community DBM market by far outweighed the effect of imports from Russia, North Korea and South Korea, and nothing indicates that this will change in the future.
Pajamų sudėtis pasikeis, nes svarbesnės taps pajamos iš sandorių su verslo klientais.The composition of the income will change as the income from business with corporate customers will gain in importance.
2013 m. kovo 1 d. pasikeis Naujosios Zelandijos institucijos pavadinimas, nurodytas ant tos šalies patvirtintų sugautų žuvų kiekio sertifikatų;The name of the New Zealand authority appearing on catch certificates validated by that country will change as of 1 March 2013.
Iš tiesų nagrinėjamuoju laikotarpiu priemonių poveikis trąšų gamintojų pelningumui buvo itin mažas ir nepateikta jokių duomenų, rodančių, kad pratęsus priemonių taikymą padėtis pasikeistų.Indeed, the impact of the measures on the profitability of the fertiliser manufacturers during the period considered was minimal and no elements have been put forward indicating that this would change if measures were maintained.
Taigi nėra priežasčių manyti, kad mažmeninės kainos pasikeistų, jei būtų nustatytos antidempingo priemonės.Thus, there is no reason to believe that retail prices would change should anti-dumping measures be imposed.
Faktų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad tokia padėtis pasikeistų, jeigu antidempingo priemonių galiojimas būtų pratęstas, nenustatyta.No compelling fact was found to point out that the aforesaid situation would change if anti-dumping measures were prolonged.
Be to, bendradarbiaujančių Sąjungos gamintojų ir importuotojų taip pat prašyta pateikti pastabų, ar, jų nuomone, Since Hardware nustačius galimą antidempingo muitą pasikeistų Reglamento (EB) Nr. 452/2007 51–62 konstatuojamosiose dalyse padaryta išvada dėl Sąjungos interesų.In addition, the cooperating Union producers and importers were also asked to comment on whether in their view the imposition of a possible anti-dumping duty on Since Hardware would change the conclusion regarding Union interest reached in recitals (51) to (62) of Regulation (EC) No 452/2007.
Taigi, nepateikta konkrečių įrodymų, dėl kurių pasikeistų minėtuose dviejuose reglamentuose padarytos išvados dėl Sąjungos interesų.Therefore, no concrete element was submitted which would change the conclusions on Union interest as established by the above two Regulations.
Eik prie to stalo. Ir pasikeisk savo plaukų spalvą.Go to that desk... and change your hair colour too.

More Lithuanian verbs

Related

apkeisti
replace
apsikeisti
exchange
iškeisti
exchange
keisti
change
pakeisti
change
perkeisti
switch
sukeisti
switch
susikeisti
interchange

Similar

apsikeisti
exchange
paskleisti
spread
susikeisti
interchange

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

išdykauti
act naughty
išlikti
survive
kvėpinti
perfume
nusičiaudėti
sneeze
prisiskaityti
read extensively
skraidinti
fly (something or someone)
šluostyti
wipe
užtraukti
zip
vėjuoti
be windy
vytis
chase

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In