Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Ndryshoj (to change) conjugation

Albanian
144 examples

Conjugation of ndryshoj

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
ndryshoj
I change
ndryshon
you change
ndryshon
he/she/it changes
ndryshojmë
we change
ndryshoni
you all change
ndryshojnë
they change
Past tense
ndryshova
I changed
ndryshove
you changed
ndryshoi
he/she/it changed
ndryshuam
we changed
ndryshuat
you all changed
ndryshuan
they changed
Future tense
do të ndryshoj
I will change
do të ndryshosh
you will change
do të ndryshojë
he/she/it will change
do të ndryshojmë
we will change
do të ndryshoni
you all will change
do të ndryshojnë
they will change
Past perfect tense
kam ndryshuar
I have changed
ke ndryshuar
you have changed
ka ndryshuar
he/she/it has changed
kemi ndryshuar
we have changed
keni ndryshuar
you all have changed
kanë ndryshuar
they have changed
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të ndryshoj
I change
të ndryshosh
you change
të ndryshojë
he/she/it change
të ndryshojmë
we change
të ndryshoni
you all change
të ndryshojnë
they change
Subjunctive past tense
të ndryshoja
I change
të ndryshoje
you change
të ndryshonte
he/she/it change
të ndryshonim
we change
të ndryshonit
you all change
të ndryshonin
they change
Future perfect tense
do të kem ndryshuar
I will have changed
do të kesh ndryshuar
you will have changed
do të ketë ndryshuar
he/she/it will have changed
do të kemi ndryshuar
we will have changed
do të keni ndryshuar
you all will have changed
do të kenë ndryshuar
they will have changed
Past pluperfect tense
pata ndryshuar
I had changed
pate ndryshuar
you had changed
pati ndryshuar
he/she/it had changed
patëm ndryshuar
we had changed
patët ndryshuar
you all had changed
patën ndryshuar
they had changed
Ti
Ju
Imperative tense
ndrysho
you change
ndryshoni
you all change
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
ndryshoja
I was changing
ndryshoje
you were changing
ndryshonte
he/she/it was changing
ndryshonim
we were changing
ndryshonit
you all were changing
ndryshonin
they were changing
Subjunctive past perfect tense
të kem ndryshuar
I have changed
të kesh ndryshuar
you have changed
të ketë ndryshuar
he/she/it have changed
të kemi ndryshuar
we have changed
të keni ndryshuar
you all have changed
të kenë ndryshuar
they have changed
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha ndryshuar
I have changed
të kishe ndryshuar
you have changed
të kishte ndryshuar
he/she/it have changed
të kishim ndryshuar
we have changed
të kishit ndryshuar
you all have changed
të kishin ndryshuar
they have changed
Conditional present tense
do të ndryshoja
I would change
do të ndryshoje
you would change
do të ndryshonte
he/she/it would change
do të ndryshonim
we would change
do të ndryshonit
you all would change
do të ndryshonin
they would change
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional past perfect tense
do të kisha ndryshuar
I would have changed
do të kishe ndryshuar
you would have changed
do të kishte ndryshuar
he/she/it would have changed
do të kishim ndryshuar
we would have changed
do të kishit ndryshuar
you all would have changed
do të kishin ndryshuar
they would have changed
Optative present tense
ndryshofsha
I may change
ndryshofsh
you may change
ndryshoftë
he/she/it may change
ndryshofshim
we may change
ndryshofshit
you all may change
ndryshofshin
they may change
Optative past perfect tense
paça ndryshuar
I may have changed
paç ndryshuar
you may have changed
pastë ndryshuar
he/she/it may have changed
paçim ndryshuar
we may have changed
paçit ndryshuar
you all may have changed
paçin ndryshuar
they may have changed
Admirative present tense
ndryshuakam
I (apparently) change
ndryshuake
you (apparently) change
ndryshuaka
he/she/it (apparently) changes
ndryshuakemi
we (apparently) change
ndryshuakeni
you all (apparently) change
ndryshuakan
they (apparently) change
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative past tense
ndryshuakësha
I (apparently) changed
ndryshuakëshe
you (apparently) changed
ndryshuakësh
he/she/it (apparently) changed
ndryshuakëshim
we (apparently) changed
ndryshuakëshit
you all (apparently) changed
ndryshuakëshin
they (apparently) changed
Admirative past perfect tense
paskam ndryshuar
I (apparently) have changed
paske ndryshuar
you (apparently) have changed
paska ndryshuar
he/she/it (apparently) has changed
paskemi ndryshuar
we (apparently) have changed
paskeni ndryshuar
you all (apparently) have changed
paskan ndryshuar
they (apparently) have changed
Admirative pluperfect tense
paskësha ndryshuar
I (apparently) had changed
paskëshe ndryshuar
you (apparently) had changed
paskësh ndryshuar
he/she/it (apparently) had changed
paskëshim ndryshuar
we (apparently) had changed
paskëshit ndryshuar
you all (apparently) had changed
paskëshin ndryshuar
they (apparently) had changed
participle
gerund present
gerund past
Other
ndryshuar
changed
duke ndryshuar
changing
duke pasë ndryshuar
having changed

Examples of ndryshoj

Example in AlbanianTranslation in English
Unë smund të them asgjë që do të ndryshoj ndoj gjë?Isn't there anything I can say to change things?
Ai mund t'i ndryshoj gjërat.He can change things.
A mund të ndryshoj në diçka më të përvetësuar?Could I change into something more appropriate? It'll only take a minute.
Nuk mund të ndryshoj!I can't change that!
Nëse unë e luaj lojën dhe e fus dëmin në ndonjërin prej tyre, kjo mund ta ndryshoj jastykun tim.If I play in a game and I put a hurtin' on one of them... that might change my cushion.
Koha e ngjarjeve sezonale, fenologjia për bimët dhe ciklet e jetës së grupeve të kafshëve – si për lloje tokësore dhe detare – ndryshon me ndryshimin e kushteve klimatike (6).The timing of seasonal events, phenology, for plants and the life cycles of animal groups — both terrestrial and marine — alters with climatic change (6).
Kjo ndryshon gjithëçka.That changes everything.
Shkencëtarët kanë rrezikuar jetërat e tyre për të ndryshuar botën.Scientists have always risked their lives to change the world.
Kur Faraday mbërriti në 1970, u përqendrua që të gjente një mënyrë për të ndryshuar të ardhmen, dhe me një stacion të ri të Dharmas në ndërtim, koha ishte perfekte.When Faraday arrived in the 1970s, he focused his energies on finding a way to change the future, and with a new Dharma station under construction, the timing was perfect.
Ke kohë deri në 3 për të ndryshuar mendje.You have until 3:00 p.m. to change your mind.
E formuam këtë vëllazëri për të ndryshuar mendimin që kanë për ne në këtë vend.We formed this fraternity to change the way geeks are thought of in this country.
Ne ose duhet të ndryshojmë të gjithat, ose asgjë.We must either change everything, or nothing.
Pyetja ime është përse nuk mund ta ndryshojmë të kaluarën?My question is why can't One change the past?
Sp@rtakus -- kam qenë me famiIjen time për disa kohë,por tani jam kthyer, dhe jam i gatshëm të bashkoj kafenenë me Spartakus, sepse ne mund të rrisim kafenenë me Sp@rtacus dhe të ndryshojmë gjëra.Sp@rtacus -- [ Normal voice ] and I was with my family for a while, but now I'm back, and I'm ready to raise the bar with Sp@rtacus, 'cause we can raise the bar with Sp@rtacus and change things.
Ju lutem i ndryshoni ato dy herë në ditë.Please change them twice a day.
Ju mund të ndryshoni të përballeni me te por ju nuk mund të ndryshoni vetenYou can change your face but you cannot change yourself
Nëse nuk kanë vlerë për ju, atëherë, a nuk është tani koha e duhur që ta ndryshoni?If they're not worthy of you then wouldn't now be the right time to change this?
Ndikimet e ndryshimeve klimatike dhe ndjeshmëria ndaj tyre, ndryshojnë nëpër rajone, sektorë dhe komunitete i tërheqjes së akullnajave është vënë re që nga vitet 1980 (6).The main consequences of climate change expected in Europe include an increased risk of coastal and river floods, droughts, loss of biodiversity, threats to human health, and damage to economic sectors such as energy, forestry, agriculture, and tourism (6).
Ngjashëm me këtë, sipas projeksioneve, ndryshimet në kushtet klimatike në të gjithë Evropën mund të ndryshojnë rreziqet ekzistuese shëndetësore duke ndryshuar paraqitjen e valëve të të nxehtit, të ftohtit dhe sëmundjeve vektoriale (Kapitulli 2 dhe 5).Similarly, changes in climatic conditions across Europe are projected to alter existing health risks by changing the occurrence of heat waves, cold spells and vector-borne diseases (Chapters 2 and 5).
- Kohërat vërtet ndryshojnë, apo jo?- Times do change, don`t they?
Nëse ju Po veProni si kjo tani a mund të varem nga ju?Shumë gjëra do të ndryshojnë.Nëse doni të jeni me mua, ju duhet të shkoni rrugës sime.lf you`re actin` like this now, can I depend on you? A lot of things gonna change. lf you wanna be there with me, you`re gonna have to go my way.
Ti vetëm në kalim je a? Po, por i ndryshova planet.Yes i was, but now i changed my plans.
E ndryshova orarin në 0945.I changed that time to 0945.
E ndryshova tërë pamjen.I changed my whole look.
Po, e kam ndryshuar, e ndryshova vetë.Yeah, I know. I changed it.
Erdhi koha të shihje jetën tënde por diku ndryshove.Then the time come for you to be your own man, and take on the world. And you did. But somewhere along the line, you changed.
Ç'ne që ndryshove mëndje?What changed your mind?
Ti më ndryshoveYou changed me.
Ti e ndryshove mbarimin!You changed the ending.
Çdo gjë ndryshoi.Everything's changed.
Po bisedoja me Blackburn atë ditë... ...dhe më pyeti, ¹¹Çfar ndryshoi?I was talking to Blackburn the other day... ...and he asked me, "What changed?
Steve ndryshoi emrin e tij të fundit në Frazelli.Steve changed his last name to Frazelli.
Po sikur ne... të kishim një jetë tjetër dhe për një arsye i ndryshuam gjërat?What if we... we had some other life and for some reason, we changed things?
E vështirë të besohet se ishin Krishtlindjet vjet kur unë dhe Harmonia ndryshuam botën.It's hard to believe it was last Christmas... ... that me and Harmony changed the world.
- Ne thjesht ndryshuam mënyrën se si vdiq.No, he was already dead from the ferry. We just changed how he died.
A e ndryshuat mendimin?Have you changed your mind?
... por ju ndryshuat gjithë jetën time ......but you changed my whole life...
Kur ju e ndryshuat emrin e juajWhen you changed your name
Mua m'a ndryshuat mendimin.You've certainly changed my perspective.
Urdhërat ndryshuan!Ngrihuni!Orders changed! Get up!
- Gjërat ndryshuan disi.Think the neighborhood's changed a little.
E dini, shumë gjëra ndryshuan në jetën time vitin e fundit.You know, a lot has changed in my life in the past year.
Njeriu do të ndryshoj.Men will change.
A mendon se kur Castro të vdes dhe SHBA-të të kthehen kah Kuba! A mendon se kualiteti i duhanit do të ndryshoj?Do you think that when Castro dies and the U!S! moves back into Cuba! do you think that the quality of the tobacco will change?
Nese nuk lëvizim, asgjë nuk do të ndryshojIf we don't move, nothing will change
Por pse të mos qëndrojmë një orë në duart magjike të Barit. Dhe ai plotësisht do të ndryshoj.But why not leave for one hour in the magic hands of Barry and he will change completely.
Dhe kur ta bësh... do të ndryshosh botën.you will change the world.
Dhe gjithçka do të ndryshojë.And everything will change from here on.
- Bota do të ndryshojë? Unë nuk besoj.- The world will change, I don't think.
Një ditë, gjërat do të ndryshojnë.One day, things will change.
Jetët tona do të ndryshojnë, Tsu.Our lifes will change, Tsu.
Gjërat shum shpejtë do të ndryshojnë.- Things will change pretty soon.
Unë kam ndryshuar të përballem me një kohë shumë të mashtrojnë ne këtë botë ...I have changed my face many a time to cheat this world...
Unë e kam ndryshuar vetenI have changed myself
Nuk me duket që ke ndryshuar shumë këtu.You don't seem to have changed the room around very much.
Ti ke ndryshuar mënyrën e të bërit të gjithçkaje.You have changed the way that you do everything.
Ti ke vetëm 200 mije vite në Tokë, por ke ndryshuar imazhin e botës.You are only 200.000 years old, but you have changed the face of the world.
A ke ndryshuar?have changed you.
Ti ke ndryshuar.You have changed.
Dhe duke qenë se qendra e qytetit është një rreth shumëetnik, ky projekt gjithashtu kandihmuar në përmirësimin e marrëdhënieve mes pjesëve të ndryshme të komunitetit. Sipas 73 vjeçares, Blagoja Petkovski, e cila jeton vetëm: "Që kur filluan të më ndihmonin me pazarin këto vajzat e reja plot me dritë dhehumor, jeta më ka ndryshuar".And since the city centre is amulti-ethnic district, the project also helped build better relations between different parts of the community.According to 73-year-old Blagoja Petkovski, who lives on his own: "Life has changed since these younggirls started to come round so bright and full of fun to help with my shopping."
Varrja ju ka ndryshuar.This suspense has changed you.
Roma ka ndryshuar.Rome has changed.
Situata ime ka ndryshuar, UiIIiam.William, my circumstance has changed.
Që të ruhet intimiteti i tyre kemi ndryshuar emrat dhe profesionet të shumë prej pjesëmarrësve.To better protect their privacy... we have changed the names and professions. ...of many of the people involved.
- Diçka duhet të kemi ndryshuar.- We must have changed something.
Ju idiota keni ndryshuar të tërë kuptimin e të drejtës dhe së gabuarës.You scoundrels have changed the whole definition of right and wrong.
Kohërat kanë ndryshuar.Times have changed.
Ca gjëra kanë ndryshuar prej se ti ke qenë i ri.Some things have changed since you were young.
Ata kanë ndryshuar udhën.They have changed their route.
Rrethanat e mija kanë ndryshuar paksa...My circumstances have changed some...
Unë smund të them asgjë që do të ndryshoj ndoj gjë?Isn't there anything I can say to change things?
A mund të ndryshoj në diçka më të përvetësuar?Could I change into something more appropriate? It'll only take a minute.
Nuk mund të ndryshoj!I can't change that!
Unë do të ndryshoj.I'm going to change.
Nëse përsëris "hakmarrje të ndërthurura" edhe një herë, do të ndryshosh mendje?If I say "crisscross" one more time, will that change your mind?
Me të vërtetë mendon se mund të ndryshosh,Sebastian?Do you really think you can change, Sebastian?
Duhet të ndryshosh jetën e dikujt tjetër.You'll have to find someone else's life to change.
Unë dua të ndryshojë atë.I wanna change that.
Ky udhëtim mund të ndryshojë fatet tona.This trip may change our fortunes.
E vërteta është se jam i keq. Por kjo do të ndryshojë.The truth is that I'm a bad person, but that's gonna change.
Edhe personi më i vogël mund të ndryshojë kursin e ardhshëm.Even the smallest person can change the course of the future.
Ne ose duhet të ndryshojmë të gjithat, ose asgjë.We must either change everything, or nothing.
Më falni e dashur... Unë dhe Roxheri do të ndryshojmë kursin e fluturimit.If you'll excuse me, my dear... ...Roger and I must discuss a change in flight plan.
Por mund të ndryshojmë besimin tonë.We can change our fate.
Ju mund të ndryshoni të përballeni me te por ju nuk mund të ndryshoni vetenYou can change your face but you cannot change yourself
Unë mendoj se ju duhet të ndryshoni emrin tuaj.I think you should change your name.
Ngjashëm me këtë, sipas projeksioneve, ndryshimet në kushtet klimatike në të gjithë Evropën mund të ndryshojnë rreziqet ekzistuese shëndetësore duke ndryshuar paraqitjen e valëve të të nxehtit, të ftohtit dhe sëmundjeve vektoriale (Kapitulli 2 dhe 5).Similarly, changes in climatic conditions across Europe are projected to alter existing health risks by changing the occurrence of heat waves, cold spells and vector-borne diseases (Chapters 2 and 5).
Nëse ju Po veProni si kjo tani a mund të varem nga ju?Shumë gjëra do të ndryshojnë.Nëse doni të jeni me mua, ju duhet të shkoni rrugës sime.lf you`re actin` like this now, can I depend on you? A lot of things gonna change. lf you wanna be there with me, you`re gonna have to go my way.
-por do i bëj të ndryshojnë mendim.But I'm gonna change all that.
Ata mund të ndryshojnë planin ne fluturim në qiell. ngadale.They could change the flight plan in midair. Slow down, slow down. You guys are looking at this the wrong way.
M'u desh të ndryshoja emrin, të shkoja në gjykatë.I had to change my name. I had to go to court.
The që mund të ndryshoja mendje!You said I could change my mind.
Unë shkova te ky numerologu që tha... të ndryshoja jetën time, duhet të ndryshoja emrin tim.I went to this numerologist who said... ...to change my life, I should change my name.
Sepse vetëm po ta dëgjoja zërin tënd, do të më bëntë të ndryshoja mendjen.Because just hear\xA1ng your vo\xA1ce, I would have changed my m\xA1nd.
Sepse jeta jote mund të ndryshoje sa hap e mbyll sytë.Because that's how goddamn fast your life can change.
E ke menduar ndonjëherë që jeta jote do të ishte ndryshe... ...nëse do të ktheheshe pas dhe të ndryshoje diçka?You ever wonder how your life would be different if you could go back and change one thing?
Doje të ndryshoje sistemin.Wanted to change the system
E bëra atë që bëra sepse. . . . . .ashtu duhej bërë. Kur Matrix u ndërtua në fillim, një njeri u rilind brenda saj. . . . . .i cili pati gjeninë të ndryshonte ç'të donte. . . . . .ta ribënte Matrix ashtu siç ta shihte më të përshtatshme.When the Matrix was first built, there was a man born inside... ...who had the ability to change whatever he wanted... ...to remake the Matrix as he saw fit.
l bërtita që të mos përpiqej të ndryshonte jetën time.I screamed at her to stop trying to change my life and leave me alone.
Hajde, do të ndryshonte komplet imazhin tënd.Come on, it would change your whole image.
Ajo do të ndryshonte jetën tënde.It will change your life.
Po, ishe ti ai që më premtoi se do të ndryshonte.Yes, it was you who promised me things would change.
Pikërisht në periudhën e rehabilitimit të urdhëruar nga gjykata... unë dhe Lina e kuptuam që kishim nevojë të ndryshonim.It was in our court-mandated drug rehab... that Lynne and I realized we needed to change.
Menduam që mund të ndryshonim botën.We thought that we the world could change.
Nëse do të ndryshonim temën e bisedës.If we were to change the subject of our conversation.
Ora, koha për këtë vajzë të këndoj dreq nëse mendoja se ju do të ndryshonit'Cause the way I do my thing is strange Time, time for this girl to sing Damn if I thought that you would change
Pra... e morët vetë vendimin që të ndryshonit orën e takimit tonë.So... You took it upon yourself to change our appointment.
Kemi parë, kemi pritur dhe shpresuar që do të ndryshonit.We've watched, we've waited, and hoped that you would change.
Livari nuk priste që do të ndryshonin gjërat.Levar was not expecting things to change.
Aleksei punësoi njerëz që të ndryshonin bravat, ..të vendosnin më shumë..Alexi hired men to change all the locks and put in more of them.
Unë do të kisha publikuar teori që do të ndryshonin mijëra.I was gonna publish theories that would change thousands.
Pra nëse Al-Zawahiri dhe Osama bin Laden do të zhdukeshin nesër, a do të ndryshonin gjërat?So if Al-Zawahiri and Osama bin Laden just disappeared tomorrow, would things change?
Nëse e bëjë këtë për disa vjet... bota do të ketë ndryshuar.If I do that for a few years... ...the world will have changed
Zbulo Përgjigjen, dhe ndrysho jetën tënde.Learn The Answer, and change your life.
Mos ndrysho, Xhulia.Don't change, Julia.
Do të thotë, mos ndrysho.It means don't change.
Nuk thashë që po ndryshoja mbiemrin.I didn't say I was changing my last name.
E di, vërtetë mendova që ti po ndryshoje.- I really thought you were changing.
E gjithë bota po ndryshonte rreth tij.The whole world was changing around him.
Dashuria po ndryshonte jetët e aty që kishin rënë në të# Love was changing the minds of pretenders
The që paraziti po e ndryshonte.You said that parasite was changing him.
Gjërat po ndryshonin shpejt.Things were changing quickly.
Nëse e bëjë këtë për disa vjet... bota do të ketë ndryshuar.If I do that for a few years... ...the world will have changed
Ai mund të ketë ndryshuar pamjen.He may have changed his appearance.
S'duhet të ketë ndryshuar.She must not have changed.
- Diçka duhet të kemi ndryshuar.- We must have changed something.
Lojtarët mund të kenë ndryshuar, por loja vazhdon e njëjtë.The players may have changed, but the game is still the same.
Dhe madje edhe me 20000000000000 bailouts bankare dollar ... duke filluar nga 2007 ... shumën e të hollave të cilat mund të kenë ndryshuar ... thonë se, infrastruktura globale të energjisë ... me metodat plotësisht e rinovueshme ... në vend të kësaj do të një sërë institucioneve të ... që fjalë për fjalë të bëjë asgjë për të ndihmuar shoqërinë ... institucione që mund të ... hequr nesër pa rekurs ... kondicionuar verbër se politika dhe ... politikanët ekzistojnë për publikun mirëqenien ende vazhdon.And even with the 20 trillion dollar bank bailouts... starting in 2007... an amount of money which could have changed... say, the global energy infrastructure... to fully renewable methods... instead going to a series of institutions... that literally do nothing to help society... institutions that could be... removed tomorrow with no recourse... the blind conditioning that politics and... politicians exist for the public well-being still continues.
Disa gjëra mund të kenë ndryshuar, por mund të të përditësoj unë.A couple of things have changed, I can bring you up to date.
Duhet të kisha ndryshuar me ty.I should have changed with you.
Vetëm sikur të kishte pushuar së fishkelluari dhe të kishte shikuar poshtë, atë natë bota nuk do të kishte ndryshuar.If he stopped whistling, and looked down the world wouldn't have changed that night.
Duhet të kishim ndryshuar bashkë.We should have changed together.
Hajde, do të ndryshonte komplet imazhin tënd.Come on, it would change your whole image.
Po, ishe ti ai që më premtoi se do të ndryshonte.Yes, it was you who promised me things would change.
Një djalë që do të ndryshonte gjithçka.A boy who would change everything.
Ora, koha për këtë vajzë të këndoj dreq nëse mendoja se ju do të ndryshonit'Cause the way I do my thing is strange Time, time for this girl to sing Damn if I thought that you would change
Unë do të kisha publikuar teori që do të ndryshonin mijëra.I was gonna publish theories that would change thousands.
Ky vend paska ndryshuar.Well, this place sure has changed.
Dhe duke qenë se qendra e qytetit është një rreth shumëetnik, ky projekt gjithashtu kandihmuar në përmirësimin e marrëdhënieve mes pjesëve të ndryshme të komunitetit. Sipas 73 vjeçares, Blagoja Petkovski, e cila jeton vetëm: "Që kur filluan të më ndihmonin me pazarin këto vajzat e reja plot me dritë dhehumor, jeta më ka ndryshuar".And since the city centre is amulti-ethnic district, the project also helped build better relations between different parts of the community.According to 73-year-old Blagoja Petkovski, who lives on his own: "Life has changed since these younggirls started to come round so bright and full of fun to help with my shopping."
Varrja ju ka ndryshuar.This suspense has changed you.
Keshtu cfare ka ndryshuar?So what's changed?
Ngjashëm me këtë, sipas projeksioneve, ndryshimet në kushtet klimatike në të gjithë Evropën mund të ndryshojnë rreziqet ekzistuese shëndetësore duke ndryshuar paraqitjen e valëve të të nxehtit, të ftohtit dhe sëmundjeve vektoriale (Kapitulli 2 dhe 5).Similarly, changes in climatic conditions across Europe are projected to alter existing health risks by changing the occurrence of heat waves, cold spells and vector-borne diseases (Chapters 2 and 5).
Kursanti Kirk, di si të instalosh dhe të egzekutosh një kodë programimi duke ndryshuar kordinatat.Cadet Kirk, you somehow managed to install and activate a subroutine... in the programming code, thereby changing the conditions of the test.
Mund te kene qene duke ndryshuar menyren e kontaktit taniMay have been changing the way contact now

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

arësyetoj
rationalize
luftoj
fight
masturbohem
masturbate
mendoj
think
mirësoj
improve
ndryshohem
differ
nënkuptoj
imply
përkufizoj
define
provoj
try
zgjoj
wake up

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.