Keistis (to change) conjugation

Lithuanian
22 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
keičiuosi
I change
keitiesi
you change
keičiasi
he/she changes
keičiamės
we change
keičiatės
you all change
keičiasi
they change
Past tense
keičiausi
I changed
keiteisi
you changed
keitėsi
he/she changed
keitėmės
we changed
keitėtės
you all changed
keitėsi
they changed
Past freq. tense
keisdavausi
I used to change
keisdavaisi
you change
keisdavosi
he/she used to change
keisdavomės
we used to change
keisdavotės
you all used to change
keisdavosi
they used to change
Future tense
keisiuosi
I will change
keisiesi
you will change
keisis
he/she will change
keisimės
we will change
keisitės
you all will change
keisis
they will change
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
keisčiausi
I would change
keistumsi
you would change
keistųsi
he/she would change
keistumesi
we would change
keistutesi
you all would change
keistųsi
they would change
Imperative mood
-
keiskis
you change
-
-
keiskitės
you all change
-

Examples of keistis

Example in LithuanianTranslation in English
Norint įvertinti pieno ir pieno produktų gamybos ir rinkos padėtį, reikia nuolatos keistis informacija apie tai, kaip veikia Reglamente (EB) Nr. 1255/1999 numatytos intervencinės priemonės, ypač priemonės, susijusios su intervencinių agentūrų ir privačiuose sandėliuose saugomų atitinkamų produktų atsargų pasikeitimais.Appraisal of the production and market situation in the milk and milk products sector necessitates a regular exchange of information on the operation of the intervention measures provided for in Regulation (EC) No 1255/1999, particularly with regard to changes in stocks of the products concerned, held by intervention agencies and in private storage.
Kadangi projektų specifikacijos gali keistis, jos gali būti tik orientacinės.Since the project specifications are liable to change, they can only be given by way of indication.
Tačiau Komisija nustatė, kad GDS paslaugų teikėjų ir klientų rinkos derybos pradėjo keistis.The Commission has however found that the bargaining interaction between GDS providers and customers on both sides of the market has started to change.
Tačiau 1999 m. ši padėtis ėmė keistis, kai Nyderlandų maisto prekių mažmeninės prekybos gigantė „Ahold“ perėmė 50 % pagrindinio Švedijos mažmenininko ICA akcijų.However, this picture began to change in 1999 when the Dutch retail food giant Ahold took over a 50 % stake in Sweden’s leading retailer ICA.
Apskritai Italija įrodė, kad, remiantis patikimomis elektros energijos tiekimo ateityje prognozėmis, kurios bet kokiu atveju visada gali keistis, ir pajamomis, susijusiomis su žaliaisiais sertifikatais, nagrinėjama įmonė svarias pajamas pradės gauti nuo 2008 m. Be to, nurodoma, kad „Ottana Energia“ turėtų turėti teigiamą veiklos maržą ir gauti pelną nuo 2010 m. Kapitalo grąža nuo 2010 m. taip pat turėtų bent jau prilygti konkurentų grąžai (žr. 25 punktą).Altogether, Italy substantiated that on the basis of credible future energy supply forecasts, which always remain subject to changes, and the proceeds from greengas certificates, it will make significant revenues as off 2008. Moreover, it is indicate that the company should have a positive operating margin and make profits as of 2010.
Tik žiūrėk, aš pasikeisiu Žiūrėk! Aš keičiuosiJust watch me change Here I go.
Tu keitiesi, Kalyse.You change, Khaleesi.
Ne, nes dėl Deivido tu keitiesi.No, it's because of David that yöu've changed.
Be to, dažnai keitėsi kasyklų savininkai, o kai kurių kasyklų iš viso nėra.Moreover, in many cases, ownership of mines has changed or mines do not exist any more.
SANCO®-producers paskirstėSANCO® vamzdžių rinkos dalis, keitėsi slapta informacija, nustatė ir derino kainas bei nuolaidas.SANCO® producers allocated market shares of SANCO® tubes, exchanged confidential information, fixed and coordinated prices and rebates.
Šių metų anomalijos atsirado dėl to, kad Wfa aktyvai balanse buvo nurodomi kitaip, kad keitėsi nuosavo kapitalo apibrėžimas ir mokumo koeficientai, ir dėl laikotarpio, kai BAKred pripažino Wfa kapitalą.Anomalies in this year should be attributed to the change in the method of showing Wfa's assets in the balance sheet, to changes in the definition of own funds and in the solvency ratios, and to the timing of the acceptance of Wfa's capital by BAKred.
Vis dėlto turimi duomenys apie terminuotus ir neterminuotus neskelbiamuosius indėlius pagal sutartis su trečiaisiais asmenimis iš 1997 ir 1998 metų sudarė galimybę netiesiogiai nustatyti rizikos premiją, jeigu galima kvantifikuoti, kaip keitėsi tinkama rizikos premija už HLB į nuosavą kapitalą panašias priemones nuo 1992 m. pabaigos iki 1997 m. pabaigos.However, the available data on silent partnership contributions of limited and unlimited duration that were agreed with third parties in 1997 and 1998 permitted an indirect calculation in cases where the extent to which the appropriate risk premium for HLB instruments similar to equity capital instruments had changed between the end of 1992 and the end of 1997.
metinę ataskaitą, sudarytą gruodžio 31 d., kurioje susumuojami visi inventorinio kiekio pasikeitimai (kai keitėsi savininkas), įvykę ataskaitiniu laikotarpiu (X priedas).an annual report established on 31 December summarising all the inventory changes (where there has been a change of ownership) that have occurred during the reporting period (Annex X).
Šiuo pagrindu daroma išvada, kad eksportuojantys Japonijos gamintojai pardavė eksportui į trečiąsias šalis kainomis, kurios buvo žymiai mažesnės už kainas vidaus rinkoje ir kad TL šios eksporto kainos greičiausiai buvo nustatytos taikant dempingą ir nėra įrodymų, kad ši praktika keisis.On this basis, it is concluded that Japanese exporting producers have sold for export to third countries at prices significantly lower than prices on their domestic market and that these export prices were very likely at dumped levels during the IP, and there is no evidence that this practice will change.
Laikui bėgant siūlomų produktų grupė keisis, nes mažmenininkai bei gamintojai juos modifikuoja arba pakeičia.The range of product-offers will change over time as products are modified or replaced by retailers and manufacturers.
(pašto kodas keisis ir bus 20847)(postal code will change to 20847)
prognozės, kaip paklausa keisis per ateinančius 10 metų, visų pirma atsižvelgiant į paklausos raidą pastatuose ir įvairiuose pramonės sektoriuose;a forecast of how this demand will change in the next 10 years, taking into account in particular the evolution of demand in buildings and the different sectors of industry;
ankstesni duomenys arba kiti patikimi įrodymai rodo, kad šios valstybės išmokos kaip nors nuspėjamai keisis, pavyzdžiui, ateityje keičiantis bendram kainų lygiui ar bendram atlyginimų lygiui.historical data, or other reliable evidence, indicate that those state benefits will change in some predictable manner, for example, in line with future changes in general price levels or general salary levels.
Į bet kokią naują arba tobulintiną eksploatuojamą kontrolės ir valdymo posistemio geležinkelio kelio įrangą privaloma įmontuoti PGJRS geležinkelio kelio įrenginį, jeigu dėl to keistųsi jos funkcijos, darbiniai parametrai ir (arba) sąsajos.It is mandatory to fit a GSM-R track-side assembly in any new installation of the radio part of a CCS track-side assembly or in any upgrade of an existing installation, where this would change its functions, performance and/or interfaces.
bet kokia geležinkelių riedmenyse eksploatuojamos KVPS radijo įrangos dalis yra tobulinama, jeigu ją patobulinus keistųsi eksploatuojamos senosios įrangos funkcijos, darbiniai parametrai ir (arba) sąsajos (kaip nurodyta šios TSS B priede).any existing radio part of a CCS onboard assembly is upgraded, where this would change the functions, performance and/or interfaces of the existing legacy system (as referred to in annex B of this TSI).
KVPS automatinės traukinio saugos sistemos eksploatuojamos geležinkelio kelio įrangos dalis yra tobulinama, jeigu ją patobulinus keistųsi eksploatuojamos senosios įrangos funkcijos, darbiniai parametrai ir (arba) su sąveika susijusios sąsajos (oro tarpai) (kaip nurodyta šios TSS B priede).the existing train protection part of a CCS track-side assembly is upgraded, where this would change the functions, performance and/or interoperability-relevant interfaces (air-gaps) of the existing legacy system (as referred to in annex B of this TSI).
bet kokia geležinkelio riedmenyje eksploatuojamos KVPS traukinio automatinės saugos sistemos įrangos dalis yra tobulinama, jeigu ją patobulinus keistųsi eksploatuojamos senosios įrangos funkcijos, darbiniai parametrai ir (arba) su sąveika susijusios sąsajos (kaip nurodyta šios TSS B priede).any existing train protection part of a CCS onboard assembly is upgraded, where this would change the functions, performances and/or interoperability-relevant interfaces of the existing legacy system (as referred to in annex B of this TSI).

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bristi
wade through
geisti
desire
kaisti
heat up
karsti
become bitter
keikti
swear
keiktis
swear
keisti
change
kenkti
harm
kerėti
spell
kergti
couple
kirsti
cut
kirstis
intersect
klysti
be wrong
knisti
root
knistis
delve
kristi
fall
kuisti
rummage
leisti
let
leistis
land
plisti
spread
spisti
surround
švisti
lighten
teisti
judge
veisti
breed
veistis
breed
žaisti
play
žeisti
wound

Similar but longer

apkeisti
replace
iškeisti
exchange
pakeisti
change
sukeisti
switch

Random

dominti
interest
įmesti
throw in
įsisavinti
internalize
išlupti
pull out
maištauti
rebel
nutraukti
cease
paklusti
obey
prisimiegoti
sleep
sudėti
add
sulinkti
bend down

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In