Leisti (to let) conjugation

Lithuanian
57 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
leidžiu
I let
leidi
you let
leidžia
he/she lets
leidžiame
we let
leidžiate
you all let
leidžia
they let
Past tense
leidau
I let
leidai
you let
leido
he/she let
leidome
we let
leidote
you all let
leido
they let
Past freq. tense
leisdavau
I used to let
leisdavai
you let
leisdavo
he/she used to let
leisdavome
we used to let
leisdavote
you all used to let
leisdavo
they used to let
Future tense
leisiu
I will let
leisi
you will let
leis
he/she will let
leisime
we will let
leisite
you all will let
leis
they will let
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
leisčiau
I would let
leistum
you would let
leistų
he/she would let
leistume
we would let
leistute
you all would let
leistų
they would let
Imperative mood
-
leisk
you let
-
-
leiskite
you all let
-

Examples of leisti

Example in LithuanianTranslation in English
Kadangi svarbu užtikrinti vartotojų teises nuostatomis, nuo kurių negalima nukrypti sudarant sutartį, įmonėms ir organizacijoms tikslinga leisti susitarti kitaip.While it is important to guarantee consumers' rights by provisions which cannot be derogated from by contract, it is reasonable to let enterprises and organisations agree otherwise.
Iš tiesų šiuo mokymu ketinama atitraukti darbuotojus nuo jų įprastos darbo aplinkos ir mokyti juos simuliacinėje darbo aplinkoje [12] arba leisti jiems stebėti veiksmingesnės gamybos principus, taikomus kitose „etaloninėse“ gamyklose.Indeed, the intention is to remove the workers from their ordinary work environment and to train them in a Simulated Work Environment [12] or to let them observe lean principles applied in other ‘benchmark’ plants.
nuspręsti leisti rangovui arba gavėjui vykdyti sutartį arba dotaciją taikant nustatytas sustiprintas stebėsenos priemones;to decide to let the contractor or beneficiary proceed with the performance of the contract or grant, under prescribed reinforced monitoring measures;
leisti savo tyrėjų bendruomenei dalyvauti atrenkant tinkamus CLARIN standartus ir gerosios patirties rekomendacijas;to let its research community participate in the selection of relevant CLARIN standards and best practice recommendations;
leisti savo tyrėjų bendruomenei dalyvauti CLARIN renginiuose (pavyzdžiui, vasaros mokyklose, praktiniuose seminaruose, konferencijose ir mokymo kursuose) už lengvatinį mokestį;to let its research community participate in CLARIN events, such as summer schools, workshops, conferences and training courses, at preferential rates;
Nežinau, kodėl leidžiu tau čia lankytis.And I don't know why I let you come and see me.
O aš maniau, nes leidžiu jums laimėti sukant ruletę.l thought it was because l let you win at roulette.
Tiesiog leidžiu sau nuobodžiauti.I just let myself get bored.
Čia ne aš leidžiu, o Larsas.No, I'm not letting it happen, it's Lars.
Klausyk, aš tau leidžiu paimti iš jo interviu, bet negalėsi jo platinti, noriu, kad po visko, man atiduotum juostelę.Look, I'll let you interview him. But you can't put it on the air. I want you to give me the tape.
Tu guli ant nugaros ir leidi jai išliet agresiją ant tavęs.You lay on your back and let her take out that aggression on you.
Tai štai kaip tu leidi seržantui išeiti, Jones?(Farrell) ls that how you'd let your sergeant go out, Jones?
Ačiū, kad leidi man užbaigt.Thanks for letting me finish.
O, tu leidi man pasakyti tai Rėjuj?Oh, you're gonna let me break it to Ray?
Tu leidi vėžimėliui kvailinti tave.You're letting the wheelchair fool you.
Mes leidžiame kreditui suktis savaitę, o laiko dar šiek tiek yra.We let credit go a week, and there is still time.
Jeigu turime pademonstruoti drąsą kaip Mahomedas karikatūristas... prieš visas savo karikatūras... arba vyrui, esantčiam laikraštyje, pagelbėti... mes nekreipiame daug dėmesi ir leidžiame žudyti, jei reikia.And if we have to show courage, as with the Mohammed cartoonist ... by all his cartoons depicting ... or the man in the newspaper to put and help him ... we keep a low profile and let him murder if necessary.
Toliau leidžiame vaikams užaugti nusmukdytiems ir pasimetusiems kaip jų tėvams.We continue to let the children grow up broken and lost, just like their parents.
Primink, kodėl mes jiems leidžiame transliuoti nuo mano pievelės?Remind me again why we let these guys broadcast from our lawn.
Dėl Dievo meilės, ji apsimetinėjo. Ir aš jai leidau.For your sake, she pretended it wasn't, and l let her pretend.
Tai atrodė truputį kvaila bet aš leidau daryti jiems tai ką jie norėjo daryti.It seemed a bit crazy to me but I let them get on with what they wanted to get on with.
Bet leidau tau likti su manimi.At least I let you tag along.
Įsiutęs ant savęs, kad leidau Vitelui taip pasielgti.At myself for letting Vitello get them kids.
Tiesiog leidau išsilieti.I just let it flow.
Ačiū, kad leidai pabūti dar vieną savaitę.(Freddy) Well, thanks for letting me stay the extra week.
Išbuvai du mėnesius, o tada įtikinai du vaikus... ir leidai jiems dėl tavęs sužlugti.You did two months, then rolled over on two kids... and let them go down for you.
Tu leidai Frankie mirti!You let Frankie die!
Negaliu patikėti, kad leidai tam įvykti. Žinau.- I can't believe you let that happen.
Tą vengrų banditą, kuriam leidai numirti? !The Hungarian mobster that you let die?
Teismas be kita ko pažymi, kad duomenys, kuriuos Komisija turėjo priimdama 1993 m. gegužės 18 d. sprendimą, įskaitant ir tuos, kurie buvo pateikti 1992 m. rugsėjo 7 d. SIDE tarybos laiške, leido pagrįsti šio tikslo tikrumą ir teisėtumą.The Court also found that the information available to the Commission when it adopted its Decision of 18 May 1993, including the facts contained in the letter from SIDE's board, dated 7 September 1992, was capable of supporting its assessment that that aim was a real and proper one.
15 Toliau pasirašęs asmuo patvirtina, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 9 straipsnio 1 dalį ir šioje formoje bei joje nurodytuose prieduose nurodytus reikalavimus, sąlygas ir procedūras kompetentingas institucija leido eksportuoti/ importuoti (nereikalingą išbraukti) 10 langelyje aprašytas prekes15 The undersigned certifies that, pursuant to Article 9(1) of Regulation 1236/2005 and subject to the requirements, conditions and procedures setout in this form and the attachment(s) to which it refers, the competent authority has authorised [an export] [an import] (delete as not appropriate) concerning the goods described in box 10.
Todėl padaryta išvada, kad Turkijos produktai papildė Bendrijos pramonės produktų asortimentą ir leido jai vartotojams pasiūlyti daugiau modelių bei neigiamai nepaveikė Bendrijos pramonės padėties.It was therefore concluded that the Turkish products completed the product range of the Community industry enabling it to offer a wider choice of models to customers and that they did not affect negatively the situation of the Community industry.
2001 m. spalio 30 d. laišku Komisija leido nuo 2001 m. tęsti PMPOA.Extension of the PMPOA from 2001 was authorised by the Commission by letter of 30 October 2001.
Komisija neatsakė į šiuos raštus, kuriuos jos prašymu atsiuntė Prancūzijos valdžios institucijos ir kuriuose buvo aprašyta aptariama sistema, todėl yra pagrindas manyti, kad ji delsė vykdyti savo įgaliojimus, nes oficiali tyrimo procedūra buvo pradėta tik 2004 m. gruodžio 14 d. ir tuo pat metu leido tvyroti abejonėms dėl minėtos sistemos teisėtumo.Consequently, in not following up these letters describing the scheme at issue sent by the French authorities at its request, the Commission may be deemed to have delayed the exercise of its powers — the formal investigation procedure having been initiated only on 14 December 2004 — and to have left room for doubt as to the scheme’s lawfulness.
Plačiai atvėrėme duris ir leidome visuomenei sužinoti, kur jos lėšos išleidžiamos.We have thrown open the curtains to let the public see what their money is buying.
Dėl to mes leidome Vrakui apžiūrėti.We have carry the wreck here to let Jos have a look
Mes tau leidome čia augti, Rėjau.We let you grow here, Ray.
Mes leidome tau groti ką tu norėjai.We let you do your thing.
Ar blogai padarėme, kad leidome ją į tą gimtadienį?l mean, were we wrong to let her go to that party?
Ji leisdavo man nemiegoti net po vidurnakčio.She used to let me stay up till past midnight.
Vadovybė leisdavo avėti sportinius batelius, kol nenusprendė, kad tai netinkama viešbučio lygiui.Management used to let us wear sneakers, till they decided that that was not upscale skank enough.
Ne, bet aš leisiu tau nupirkti man gėrimą.No, but I will let you buy me a drink.
Tikiuosi, kad jankiai leis mums išstoti iš Sąjungos.But, like my father, I hope that the Yankees will let us leave the Union in peace. -But, Ashley....
Kaip manote, jie leis man apsigyventi Montanoje?Do you think they will let me live in Montana?
Taigi, jeigu tavo tėtis man leis, papasakosiu tau kitą pasakojimą.So if your daddy will let me I'll come and tell you... some other stories sometime.
- Tėvas leis, jeigu tik jo parašysi.- Father will let me if you ask him.
Na, gal ši labai graži moteris, kuriai priklauso šis "šo", leis tau tai padaryti...Well, maybe this drop-dead beautiful woman who owns the "daw" will let you...
Kodėl manai, kad aš tau leisčiau?What makes you think... I would let you do that?
Nejau manot, kad leisčiau konfiskuot savo mašiną?Do you really think that I would let somebody impound my car?
Įsvaizduokite, kad jus partrenke sunkvežimis ir jūs gulite mirties patale... tačiau galite sudainuoti vieną dainą, tik vieną... kuri priverstu žmones prisiminti jus... vieną dainą, kuri leistųIf you was hit by a truck and you were lying out in that gutter dying... and you had time to sing one song, huh, one song... people would remember before you're dirt... one song that would let
Baigęs leisk kitam draugui arba draugei ekologiškomisAfter finishing your turn, let another friend test out
O dabar leisk pasireikšti savo vaizduotei!Now let your imagination run wild!
Nudažyk tuščią kartoninę pieno dėžutę ir leisk jai nudžiūti.Paint the empty milk carton and let it dry.
Ešli, leisk man važiuoti su tavimi į stotį.Ashley, let me go to the depot with you.
Ir leisk man grįžti pas savus.And let me go back to mine.
Būčiau savanaudis, jei sakyčiau, kad mums lengva prašyti jūsų, jog jūs ją paskatintumėte tiek morališkai, tiek fiziškai, ir kad leistumėte mums ją aplankyti dar kartą.Selfishly I also hope, that our family's situation will be eased somewhat as a result of this supreme gesture of recognition for her moral and physical courage, and that we may at last be allowed to pay her visits again.
Jei leistumėte man, jam net kalbėti nereikėtų.If you leave it to me, he doesn't have to speak.

More Lithuanian verbs

Related

apleisti
forsake
apsileisti
grow careless
atleisti
forgive
įleisti
inject
išleisti
spend (money)
nuleisti
lower
nusileisti
land
paleisti
let go
perleisti
transfer
praleisti
spend (time)
suleisti
inject
užleisti
cede

Similar

bristi
wade through
geisti
desire
kaisti
heat up
keisti
change
keistis
change
knisti
root
knistis
delve
kristi
fall
kuisti
rummage
leistis
land
lenkti
bend
lenktis
bend down
liesti
touch
plisti
spread
spisti
surround
švisti
lighten
teisti
judge
veisti
breed
veistis
breed
žaisti
play
žeisti
wound

Similar but longer

apleisti
forsake
atleisti
forgive
įleisti
inject
išleisti
spend (money)
nuleisti
lower
paleisti
let go
skleisti
emit
skleistis
unfold
suleisti
inject
užleisti
cede

Random

bausti
punish
dulkinti
dust
išsivalyti
clean
krypuoti
waddle
lydytis
melt
persėsti
transfer
ristis
roll
švokšti
wheeze
užkloti
sheet
vardinti
enumerate

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'let':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In