Sustoti (to stop) conjugation

Lithuanian
33 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
sustoju
I stop
sustoji
you stop
sustoja
he/she stops
sustojame
we stop
sustojate
you all stop
sustoja
they stop
Past tense
sustojau
I stopped
sustojai
you stopped
sustojo
he/she stopped
sustojome
we stopped
sustojote
you all stopped
sustojo
they stopped
Past freq. tense
sustodavau
I used to stop
sustodavai
you stop
sustodavo
he/she used to stop
sustodavome
we used to stop
sustodavote
you all used to stop
sustodavo
they used to stop
Future tense
sustosiu
I will stop
sustosi
you will stop
sustos
he/she will stop
sustosime
we will stop
sustosite
you all will stop
sustos
they will stop
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
sustočiau
I would stop
sustotum
you would stop
sustotų
he/she would stop
sustotume
we would stop
sustotute
you all would stop
sustotų
they would stop
Imperative mood
-
sustok
you stop
-
-
sustokite
you all stop
-

Examples of sustoti

Example in LithuanianTranslation in English
Šiomis priemonėmis turi būti galima nuvaryti traukinį iki tinkamos sustoti vietos ir evakuoti keleivius ir traukinio ir lokomotyvo brigados narius į saugią vietą.These measures are intended to enable a train to reach a suitable place to stop and allow passengers and staff to be evacuated from the train to a place of safety.
Stabdymo įrangos parametrai turi būti užtikrinti, kad važiuojant didžiausiu leistinu greičiu būtų įmanoma sustoti nurodytame stabdymo atstume.The parameters of brake equipment must guarantee that it is possible to stop within a given brake distance at the maximum authorised speed.
Laikoma, kad laivai ir vilkstinės, nukreipti pasroviui, gali laiku sustoti pagal 5.07 straipsnio 1 dalį, kai tai įrodoma sustojimo bandymo metu žemės atžvilgiu, kai laivas plaukia pasroviui pradiniu 13 km/h greičiu vandens atžvilgiu, o kilio prošvaisa yra bent jau 20 % grimzlės, bet ne mažiau kaip 0,50 m.Vessels and convoys are deemed able to stop facing downstream in good time in accordance with Article 5.07(1) when this is proved during a test of stopping in relation to the ground facing downstream at an initial speed in relation to the water of 13 km/h, with a keel clearance equal to at least 20 % of the draught but not less than 0,50 m.
Tose ne ilgesnių kaip 0,5 km atkarpų vietose, kuriose paprastai traukiniai neturėtų sustoti ar iš jų pradėti važiuoti, leidžiama naudoti ne didesnį kaip 35 mm/m nuolydį.For sections up to 0,5 km the maximum gradient of 35 mm/m is permitted in locations, where trains are not intended to stop and start in normal operation.
Šios pastraipos reikalavimai taikomi tiems keleivių peronams, prie kurių turi sustoti įprastu būdu eksploatuojami traukiniai, atitinkantys greitųjų geležinkelių ir paprastųjų geležinkelių riedmenų techninių sąveikos specifikacijų reikalavimus.The requirements of this paragraph are only applicable to the passenger platforms where trains complying with the HS and CR rolling stock TSIs are intended to stop on normal service.
Visada kai išeini iš kambario tu čiumpi durų rankena, ja pasuki, jau eini per duris. Ir sustoji, atsitrauki, pasisuki i veidrodi ir žiuri i save.Whenever you're leaving your room, you grab the doorknob, and you turn, you're getting ready to leave, but you don't, you stop, and you back up, and you turn to the mirror, and you stare at yourself.
Greitai sustoji.Short-stop.
Kai dabar pagalvojau, taip, aš kai kur sustojau penktadienį.l did stop home on Friday, come to think of it.
Ir kai nebegalėjau tęsti aš sustojau.When I couldn't go any further, I stopped.
Pamatęs ją, sustojau. Tiesiogine to žodžio prasme.And I saw her and I literally stopped, like this, just stopped.
Taigi, sustojau ties sulčių pardavimo vieta ir gavau tau kopūsto ir ženšenio sulčių.So, I stopped by the juice place and I got you a kale with ginseng.
Kaip tik sustojau prie 112-osios.There, I just stopped at 112th.
Kodėl sustojai?Why did you stop?
Kai sustojai pasisveikintiAs you stopped to say hello
Kam sustojai?Why are you stopping?
Kai traukinys jau sustojo, mašinistas kuo greičiau turi galėti vėl pradėti važiuoti, jeigu, mašinisto nuomone, vėl pradėti važiuoti yra saugu. Vieno ar daugiau pavojaus signalų įjungimas neturi daryti papildomo poveikio, kol traukinio ir lokomotyvo brigados nariai neišjungė pirmojo.When the train has stopped the driver shall be able to start again as soon as possible if the driver considers it safe to start again Activation of one or more than one alarm shall have no additional effect, whilst the train-crew has not rearmed the first.
2008 m. automobilių gamyba sustojo.In January 2008 car production stopped.
Ties žymekliu D laivas sustojo vandens atžvilgiu, t. y. srovės greitis yra maždaug 5 km/h.At marker D, the vessel has stopped in relation to the water i.e. current velocity is approximately 5 km/h.
laivo sraigtas sustojopropeller stopped
Kontrolė nustatytu atstumu konkrečiu laiku: taikant šį metodą, galima pasirinkti patikrinimo postą žinomu atstumu nuo konkrečios vietos, kur tikrinantys pareigūnai turėtų galimybių ar priemonių užregistruoti laiką, kada nustatyta transporto priemonė toje konkrečioje vietoje sustojo ar ją pravažiavo (kelio mokesčio mokėjimas, kamera padaryti įrašai, pasienio kontrolės ataskaitos ir pan.).Fixed distance control at a specific time: to apply this method, the checkpoint could be chosen at a known distance from a specific location where control officers have facilities or means to note the time when an identified vehicle has stopped or crossed this specific point (toll tickets, camera records, reports of border controls, etc).
Taigi mes atsikratėme ir mašinos, o tada sustojome Korovoje vakarienės.So we got rid of the auto and stopped at the Korova for a nightcap.
- Mes sustojome degalų prie vietos vadinamos Kapitonu Spaulding'u kažkur už Ruggsville.- We stopped for gas at this place called Captain Spaulding's, somewhere outside of Ruggsville.
Manau, jis pasakė, jog sustojome.I think he says we've stopped.
Kodėl mes sustojome?Why are we stopping?
Atėjome maždaug į šitą vietą ir sustojome.We got to about right here, and we just stopped.
Asmeninis vagonas sustos prie pakylos.The private carriage will stop opposite the stand.
Bet jei taip, iškart sustosime.But if it does, we will stop immediately.
Tik beprotis sustotų dabar.Only an idiot would stop right now.
Selma, sustok.Selma, stop,
Pristabdyk traukinį už miesto ir tada visiškai sustok.Slow the train down outside of town, then come to a complete stop.
Ei, sustok!Hey, stop!
"Atsiremk į viltį ir sustok ant laiptelio."'Take shore to hope and stop on a stair.'
Prasau, sustok.Please stop.

More Lithuanian verbs

Related

apsistoti
stay
apstoti
surround
atsistoti
stand up
atstoti
substitute
įstoti
get in (a college)
nustoti
stop
pastoti
get pregnant
pristoti
pester
stoti
stand up
užstoti
stand up (for somebody)

Similar

apstoti
surround
atstoti
substitute
nustoti
stop
pastoti
get pregnant
suduoti
hit
sukiotis
whirl
susekti
trace
susenti
get old
susėsti
sit down
susieti
relate
susiūti
sew
suspėti
make it in time
susukti
twist
užstoti
stand up (for somebody)

Similar but longer

sustorėti
fatten

Random

aprūpinti
provide
blokuoti
block
ignoruoti
ignore
kirsti
cut
labinti
gree
nuklysti
stray
pablogėti
deteriorate
padvėsti
croak
pertvarkyti
transform
žiūrinėti
look around

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'stop':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In