Ndal (to stop) conjugation

Albanian
104 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
ndal
I stop
ndal
you stop
ndal
he/she/it stops
ndalim
we stop
ndalni
you all stop
ndalin
they stop
Past tense
ndala
I stopped
ndale
you stopped
ndali
he/she/it stopped
ndalëm
we stopped
ndalët
you all stopped
ndalën
they stopped
Future tense
do të ndal
I will stop
do të ndalësh
you will stop
do të ndalë
he/she/it will stop
do të ndalim
we will stop
do të ndalni
you all will stop
do të ndalin
they will stop
Imperative tense
-
ndal
you stop
-
-
ndalni
you all stop
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
ndalja
I was stopping
ndalje
you were stopping
ndalte
he/she/it was stopping
ndalnim
we were stopping
ndalnit
you all were stopping
ndalnin
they were stopping
Past perfect tense
kam ndalur
I have stopped
ke ndalur
you have stopped
ka ndalur
he/she/it has stopped
kemi ndalur
we have stopped
keni ndalur
you all have stopped
kanë ndalur
they have stopped
Past pluperfect tense
pata ndalur
I had stopped
pate ndalur
you had stopped
pati ndalur
he/she/it had stopped
patëm ndalur
we had stopped
patët ndalur
you all had stopped
patën ndalur
they had stopped
Future perfect tense
do të kem ndalur
I will have stopped
do të kesh ndalur
you will have stopped
do të ketë ndalur
he/she/it will have stopped
do të kemi ndalur
we will have stopped
do të keni ndalur
you all will have stopped
do të kenë ndalur
they will have stopped
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të ndal
I stop
të ndalësh
you stop
të ndalë
he/she/it stop
të ndalim
we stop
të ndalni
you all stop
të ndalin
they stop
Subjunctive past tense
të ndalja
I stop
të ndalje
you stop
të ndalte
he/she/it stop
të ndalnim
we stop
të ndalnit
you all stop
të ndalnin
they stop
Subjunctive past perfect tense
të kem ndalur
I have stopped
të kesh ndalur
you have stopped
të ketë ndalur
he/she/it have stopped
të kemi ndalur
we have stopped
të keni ndalur
you all have stopped
të kenë ndalur
they have stopped
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha ndalur
I have stopped
të kishe ndalur
you have stopped
të kishte ndalur
he/she/it have stopped
të kishim ndalur
we have stopped
të kishit ndalur
you all have stopped
të kishin ndalur
they have stopped
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të ndalja
I would stop
do të ndalje
you would stop
do të ndalte
he/she/it would stop
do të ndalnim
we would stop
do të ndalnit
you all would stop
do të ndalnin
they would stop
Conditional past perfect tense
do të kisha ndalur
I would have stopped
do të kishe ndalur
you would have stopped
do të kishte ndalur
he/she/it would have stopped
do të kishim ndalur
we would have stopped
do të kishit ndalur
you all would have stopped
do të kishin ndalur
they would have stopped
Optative present tense
ndalsha
I may stop
ndalsh
you may stop
ndaltë
he/she/it may stop
ndalshim
we may stop
ndalshit
you all may stop
ndalshin
they may stop
Optative past perfect tense
paça ndalur
I may have stopped
paç ndalur
you may have stopped
pastë ndalur
he/she/it may have stopped
paçim ndalur
we may have stopped
paçit ndalur
you all may have stopped
paçin ndalur
they may have stopped
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
ndalkam
I (apparently) stop
ndalke
you (apparently) stop
ndalka
he/she/it (apparently) stops
ndalkemi
we (apparently) stop
ndalkeni
you all (apparently) stop
ndalkan
they (apparently) stop
Admirative past tense
ndalkësha
I (apparently) stopped
ndalkëshe
you (apparently) stopped
ndalkësh
he/she/it (apparently) stopped
ndalkëshim
we (apparently) stopped
ndalkëshit
you all (apparently) stopped
ndalkëshin
they (apparently) stopped
Admirative past perfect tense
paskam ndalur
I (apparently) have stopped
paske ndalur
you (apparently) have stopped
paska ndalur
he/she/it (apparently) has stopped
paskemi ndalur
we (apparently) have stopped
paskeni ndalur
you all (apparently) have stopped
paskan ndalur
they (apparently) have stopped
Admirative pluperfect tense
paskësha ndalur
I (apparently) had stopped
paskëshe ndalur
you (apparently) had stopped
paskësh ndalur
he/she/it (apparently) had stopped
paskëshim ndalur
we (apparently) had stopped
paskëshit ndalur
you all (apparently) had stopped
paskëshin ndalur
they (apparently) had stopped
participle
gerund present
gerund past
Other
ndalur
stopped
duke ndalur
stopping
duke pasë ndalur
having stopped

Examples of ndal

Example in AlbanianTranslation in English
I SS ishte një grusht shteti për të bërë, Operacioni Valkyrie pastaj, për të ndalur një revoltë.The SS was a coup to make, Operation Valkyrie then, to stop the riot.
E bëra për të ndalur atë të çmendur!L did this to stop that lunatic!
Ndoshta është futur në metro për të ndalur trenin. Ai ka dalë prej një muaji.The perfect place in the subway to stop the train.
E vetmja mënyrë për të ndalur artilerinë japoneze, është të marrim ato kodrat.The only way to stop this Jap artillery is to get into those hills.
Pse u ndal?Why'd he stop?
Me femrën e duhur, s'më ndal mv asgjë.With the right woman, there's no stopping me.
Mbrëmë në ora 22.00, kamioni i bardhë erdhi prap, e fëshfërima u ndal.At ten last night, the truck pulls up again and the murmuring stops.
Ti e di kjo do t'jetë e mbaruar kur njëri prej nesh thotë ndal.You knew it would be over when one of us said stop.
Ai u ndal për dru dje në Hatteras.He stopped for wood at Hatteras yesterday.
Nëse prej dhjetë veturash njëren e ndalim, shkojmë në Stokhollmë.We say 10 cars from now. If any stop, we're going to Stockholm.
Duhet ta ndalim!We have to stop her, Your Majesty.
Nëse ia arisim ti ja ndërprejmë të hyrat, ndoshta më në fund do ta ndalim The Man-in.If we can cut off his funds, we may finally be able to stop The Man.
Duhet t'i ndalim.We need to stop him.
Duhet ta ndalim at lloj puthje!We've got to stop that kiss!
Mos u ndalni, kështu nuk do të na ikë.Don't stop, then he can't escape.
Thashë, ju nuk mund të më... ndalni të kujdesem Për njerëzit.I said, you can`t make me... stop caring about people.
- A do ta ndalni?- Will you stop it?
- Ju do të Pendoheni nëse nuk e ndalni.- Mos më kërcenoni mua!- You`re going to be sorry if you don`t stop it. - Don`t you threaten me!
- Çarli, ju duhet ta ndalni.[ Shutter Clicking Quickly ] - Charlie, you`ve got to stop her.
Bëji ata që ta ndalin!No! Make `em stop it!
Mos i dërgoni djemët e tu atje të më ndalin!Don`t send your guys down there to stop me! I mean it!
Nëse do të zgjohet ushtria e Anubisit... ata do të bëjnë gjithçka që ta ndalin.If the Army of Anubis arises... they will do all they can to stop it.
Ata kurrë nuk do të ndalin që të zëjnë tyThey're never gonna stop chasing you.
Do të kisha dashur ti njoh shamanët e tyre, njëherë kam lexuar që ata jo vetëm që shëndoshin por kanë forcë që ta thërrasin shiun ose ta ndalin dhe që e dinë ardhmërinë.I'd like to meet their shaman. I read once that in many North American tribes their shaman's purpose wasn't only healing but they also claimed to have power over the atmosphere. To bring on or stop rain.
U ndala në Haket sot dhe e ktheva rrugën time për këtu që ta takoj një shokë timin.I stopped off at Attica today on my way up here to see an old friend of mine.
Ashtu ishte deri sa nuk u ndala pak dhe u dashurova me Lisën, plotë buzë, bel të rrumbullakët, lëkurë-ngjyrë çokollate, Afro flokë, ashtu që, pjesa e mbetur e njerëzve filluan të dashurohen me Lisën.It wasn't until I stopped and I fell in love with Lisa, full lips, round hips, mocha skin, Afro, that the rest of the world began to fall in love with Lisa.
Natën e parë që ndala së luturi ishte nata e parë që arrita të flija.The first night I stopped praying was the first night I slept.
U ndala.I stopped.
Thjesht u ndala.I just stopped.
Ti ndale rrugën për të më ndalur Ronin dhe mua të kalonim.You stopped the barrier from letting Ron and me through.
A të kujtohet atëherë... ...kur e ndale atë aeroplanin duke thënë se po të kap sulmi në zemër?Remember that time.. ..you stopped that plane saying you were having a heart attack?.
Pajisje magjike? Të kujtohet pas betejës, kur ndale Tusin të merrte kamën që fitova?Do you remember, after the battle, you stopped Tus from taking the dagger I'd won?
Frenk, pse e ndale makinën?Frank, why have you stopped the car?
Që atëhere që ndale ushtarin që i dërguan Valit… .. Ana e di se Kolona e Pestë po fuqizohet.Since you stopped the soldier that was sent after Val... ...Anna knows the Fifth Column is growing stronger.
Po nisësha me kafenë mbi makinë, dhe ai më ndali.He stopped me from driving away with my coffee cup on top of the car. Ah.
Kjo e ndali plumbin, Harri.This stopped the bullet, Harry.
Ajo ndali së bërtituri... ... para se ata të ktheheshin, ajo kishte ndalur së bërtituri.She stopped screaming... ...too long before they returned, she had stopped screaming.
Disa djem me armë u përpoQën të vidhnin në dyQan, dhe Dejvi i ndali dhe i shpëtoi të gjithë!Some guys with a gun tried to rob the store, and Dave stopped them and saved everyone!
Pse nuk ndali? Pse nuk më pa?Why did not he stopped?
U ndalëm të kalojm natën.We stopped for the night.
Ja ndalëm gjakderdhjen!We stopped the bleeding!
Ne u ndalëm nga një mitralim intensiv që vinte nga ana lindore.We got stopped by intense rifle action from the eastward.
Ne e ndalëm motorin.We stopped the engine.
Ne e ndalëm muzikën.We stopped the music.
E ndalën.She was stopped.
Menduan se më ndalën?They think they stopped me?
Ata bënë çfarë u thashë për disa kohë, por pastaj u ndalën dhe filluan me sekretet.They did what I said for a while, but then they stopped and started with the secrets.
Dhe të tjerët ata u ndalën mjaft ngadalë, në rregull, kështu, e dini?And the others, they stopped easy enough OK, though, you know?
Dhe kur nëna vdiq, u ndalën, nuk vinin më.And then after Mom died, they stopped showing up.
Nuk mendoj se Kirurgu do të ndal vrasjet derisa ne ta kapim atë, dhe mendoj se e di se kush është.I don't think the Surgeon will stop killing until we catch him, and I think I know who it is.
Në momentin që lejon të të mbizotërojë unë do të ndal ty.The minute you let it take over, I will stop you.
Ja, kjo do të ndalë gjakderdhjen.Right, that will stop the bleeding.
Gjakderdhja juaj ka ndalur.- Your bleeding has stopped.
- Po '. Zemra i ka ndalur së trokituri.- The heart has stopped.
Ju mund ta keni ndalur në çdo kohë.You could have stopped it at any time.
Nëse më qellon, nuk do të mund të të ndal, dhe ti do të jesh i lirë të shkosh.If you shoot me, I won't be able to stop you, and you'll be free to go.
ltëni është munduar të të ndal. ltën Sho nuk i është bindur objeMivave të mia të programuara.Ethan tried to stop you. /Ethan Shaw defied my /programming objectives.
Tani shpejtë po e injektoj klorid kaliumin për atë që të ndal zemrën.So I'll now quickly inject the potassium chloride to stop the heart.
Nuk mendoj se Kirurgu do të ndal vrasjet derisa ne ta kapim atë, dhe mendoj se e di se kush është.I don't think the Surgeon will stop killing until we catch him, and I think I know who it is.
Nuk do të përpiqem të të ndal.I'm not even going to try to stop you.
Nëse do të ndalësh proçedurën, shtype.You need to stop, press it.
Dua që të ndalësh.I want you to stop.
Nuk mund të ndalësh Garën Magjike, Zt. polic.You can't stop the Hex, Mr. Ranger-man.
A ndodhë ndonjëherë të ndalësh së ngrëni?Would you ever stop eating?
Rubi, mund të bësh sa mbledhje fondesh të duash... ...por nuk do të arrish të ndalësh zhvillimin.Ruby, you can have as many fundraisers as you want, but you are not going to stop progress.
Sepse është vendi i vetëm që mund të ndalë të gjithë këtë.Because that's the only place it will stop.
Dikush, të ndalë ato vajza![Yelling] Somebody, stop those girls!
Kjo duhet të të ndalë...Ha! That should stop your puny...
Nuk do të ndalë ty..I won't stop you.
Nuk do të ndalë ty.I won't stop you.
Kapiten Oliveti mendon që ti mund ta përdorësh për të mësuar identitetin e tyre... ndoshta mund të ndalim këtë urrejtje.Captain Olivetti thinks that if you can use it to learn their identity... perhaps we can stop this abomination.
Që të ndalim avancimin në Paqësorin jugor, duhet t'i kapim këtu.If we're gonna stop the Japs' advance into the South Pacific, we've gotta do it right there.
Sepse nëse i gjejmë ato, mund të ndalim tërë operacionin.Because if we can find the plates, we can stop the whole operation.
Çfarë të ndalim?What? Where? I have an idea of how to stop this.
Le të ndalim për një moment dhe të mendojmë.Let's stop for a moment and consider.
Dëgjoni me kujdes: Duhet të ndalni dhe të rrini pa lëvizur.Listen up, we need to stop and stay in-station.
Ju duhet të ndalni dhe të pushoni.You should stop and rest.
A mund të ndalni?Can you stop?
Ata kurrë nuk do të ndalin që të zëjnë tyThey're never gonna stop chasing you.
Ato nuk do të ndalin këtë masakër.They're not gonna stop this slaughter.
S'munden të ndalin Rein.Ah, it takes a lot more to stop old Ray here. You know that.
Ka shumë persona që do të provojnë të të ndalin.There's so many people that would try to stop you.
Nqs s'mund të ndalin një njeri që përpiqet të na vrasë, atëherë më mirë vrasim veten.If we can't stop one man from killing us, we should kill ourselves.
¹¹¹¹Ai nuk ishte i kënaqur ¹¹¹¹dhe unë nuk mund të ndalja së qeshuri.¹¹¹¹"and I couldn't stop laughing."
Dhe po të doja të ndalja, do të ishte shumë e lehtë.If I had wanted to stop you, it would have been only too easy.
¹¹¹¹dhe unë nuk mund të ndalja së qeshuri.¹¹¹¹And I couldn't stop laughing."
Dhe unë nuk do të kisha mundur të ndalja edhe po të doja.And I couldn't have stopped you even if I wanted to.
ąąąąAi nuk ishte i kënaqur ąąąądhe unë nuk mund të ndalja së qeshuri.ąąąąHe was not pleased, and l couldn't stop laughing."
Druhesha mos kishte ndodhur gjë që të ndalte dobishmërinë e tyre.I was afraid something had occurred to stop them in their useful course.
Vetëm Djalli... ...do të përpiqej të ndalte mrekullinë e Zotit.Only the Devil... ...would try and stop God's miracle.
Vetëm Djalli do të përpiqej të ndalte mrekullinë e Zotit.Only the Devil would try and stop God's miracle.
- Po sikur të ndalnim transfertën?- Well, what if we stop the transfer?
Po sikur të ndalnim transfertën?What if we stop the transfer?
Në një nga ndeshjet më emocionuese që u luajtën ndonjëherë, i riu Beckenbauer dhe shokët e tij të ekipit nuk mundën të ndalnin Geoff Hurst e Anglisë.In one of the most thrilling matches ever played, young Beckenbauer and his team-mates could not stop England's Geoff Hurst.
Isha e fikësuar por nuk mundesha t'ju thesha të ndalnin.I was scared, but I couldn't tell them to stop.
Nuk mundesha t'ju thesha të ndalnin.I couldn't tell them to stop.
-Njerëzit mund të kenë ndalur së luturi tek ne...- The humans may have stopped praying to us...
Unë duhet të kisha ndalur. Unë duhet të kisha ndaluar atë. Përktheu:I should have stopped it, I should have stopped him.
Unë duhet të kisha ndalur. Unë duhet të kisha ndaluar atë.I should have stopped it, I should have stopped him.
Kjo do të thotë që vrasësi është ndalur në mes të veprimit... dhe shkoi në dyqan edhe një herë. Pra?That means the killer stopped in the middle and made a second trip to the supermarket.
Jam ndalur në një vend në Medison Avenu për disa... Nuk ju pyeta se ku keni shkuar.I stopped at a place on Madison Avenue for some...
Në fillim derisa gjuajtjet janë ndalur dhe pastaj i kamë hapur.At first, um, until the shooting stopped, then I opened them.
Zemra ju ka ndalur.His heart stopped.
Po, më duket se kam ndalur së qeni prift dhe kamë filluar të jemë shkencëtar.Yeah, I guess I stopped being a priest and slipped back into being a scientist.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ndaj
divide
ndih
do

Similar but longer

ndaloj
forbid

Random

dëshiroj
desire
justifikoj
justify
kafshoj
bite
kërkoj
look for
lëshoj
leave
mësohem
get used
ndaj
divide
ndaloj
forbid
notoj
swim
urroj
hate

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'stop':

None found.
Learning languages?