Punoj (to work) conjugation

Albanian
145 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
punoj
I work
punon
you work
punon
he/she/it works
punojmë
we work
punoni
you all work
punojnë
they work
Past tense
punova
I worked
punove
you worked
punoi
he/she/it worked
punuam
we worked
punuat
you all worked
punuan
they worked
Future tense
do të punoj
I will work
do të punosh
you will work
do të punojë
he/she/it will work
do të punojmë
we will work
do të punoni
you all will work
do të punojnë
they will work
Imperative tense
-
puno
you work
-
-
punoni
you all work
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
punoja
I was working
punoje
you were working
punonte
he/she/it was working
punonim
we were working
punonit
you all were working
punonin
they were working
Past perfect tense
kam punuar
I have worked
ke punuar
you have worked
ka punuar
he/she/it has worked
kemi punuar
we have worked
keni punuar
you all have worked
kanë punuar
they have worked
Past pluperfect tense
pata punuar
I had worked
pate punuar
you had worked
pati punuar
he/she/it had worked
patëm punuar
we had worked
patët punuar
you all had worked
patën punuar
they had worked
Future perfect tense
do të kem punuar
I will have worked
do të kesh punuar
you will have worked
do të ketë punuar
he/she/it will have worked
do të kemi punuar
we will have worked
do të keni punuar
you all will have worked
do të kenë punuar
they will have worked
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të punoj
I work
të punosh
you work
të punojë
he/she/it work
të punojmë
we work
të punoni
you all work
të punojnë
they work
Subjunctive past tense
të punoja
I work
të punoje
you work
të punonte
he/she/it work
të punonim
we work
të punonit
you all work
të punonin
they work
Subjunctive past perfect tense
të kem punuar
I have worked
të kesh punuar
you have worked
të ketë punuar
he/she/it have worked
të kemi punuar
we have worked
të keni punuar
you all have worked
të kenë punuar
they have worked
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha punuar
I have worked
të kishe punuar
you have worked
të kishte punuar
he/she/it have worked
të kishim punuar
we have worked
të kishit punuar
you all have worked
të kishin punuar
they have worked
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të punoja
I would work
do të punoje
you would work
do të punonte
he/she/it would work
do të punonim
we would work
do të punonit
you all would work
do të punonin
they would work
Conditional past perfect tense
do të kisha punuar
I would have worked
do të kishe punuar
you would have worked
do të kishte punuar
he/she/it would have worked
do të kishim punuar
we would have worked
do të kishit punuar
you all would have worked
do të kishin punuar
they would have worked
Optative present tense
punofsha
I may work
punofsh
you may work
punoftë
he/she/it may work
punofshim
we may work
punofshit
you all may work
punofshin
they may work
Optative past perfect tense
paça punuar
I may have worked
paç punuar
you may have worked
pastë punuar
he/she/it may have worked
paçim punuar
we may have worked
paçit punuar
you all may have worked
paçin punuar
they may have worked
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
punuakam
I (apparently) work
punuake
you (apparently) work
punuaka
he/she/it (apparently) works
punuakemi
we (apparently) work
punuakeni
you all (apparently) work
punuakan
they (apparently) work
Admirative past tense
punuakësha
I (apparently) worked
punuakëshe
you (apparently) worked
punuakësh
he/she/it (apparently) worked
punuakëshim
we (apparently) worked
punuakëshit
you all (apparently) worked
punuakëshin
they (apparently) worked
Admirative past perfect tense
paskam punuar
I (apparently) have worked
paske punuar
you (apparently) have worked
paska punuar
he/she/it (apparently) has worked
paskemi punuar
we (apparently) have worked
paskeni punuar
you all (apparently) have worked
paskan punuar
they (apparently) have worked
Admirative pluperfect tense
paskësha punuar
I (apparently) had worked
paskëshe punuar
you (apparently) had worked
paskësh punuar
he/she/it (apparently) had worked
paskëshim punuar
we (apparently) had worked
paskëshit punuar
you all (apparently) had worked
paskëshin punuar
they (apparently) had worked
participle
gerund present
gerund past
Other
punuar
worked
duke punuar
working
duke pasë punuar
having worked

Examples of punoj

Example in AlbanianTranslation in English
Banka Kombtare për Zhvillim do të përdoret për shpërndarjen e një linje kredie prej5.6 milion mpër firmat e vogla që do të jepet në formën e mikro-kredive.Njëkohësisht, bashkëpunimi ndëretnik po përmirësohet përmes disa projekteve infrastrukturore të cilat kanë mbledhur bashkitë për të punuar në projektetë përbashkëta.And a m5.6-million credit line through thenational bank for development will be used to supply micro-credits to small firms.At the same time, some infrastructure projects are also promoting inter-ethnicco-operation by bringing municipalities together to work on joint projects.
Binjakëzimi po bëhet i mundur përherë e më shumë falë CARDS: nënpunësit civil tështeteve antare të BE-s transferohen për të punuar si këshilltarë duke ndihmuar nëzhvillimin e disa kapaciteteve specifike në institucionet qeveritare.Twinning is increasingly being made available through CARDS: civil servants areseconded from EU Member States to work as advisers to help build specificcapacities in government institutions.
Dikush ka punësuar Goryu Kai për të punuar me Mafia ... ... për të marrë përsipër pasurin e znj. Hammett.Somebody has hired the Goryu Kai to work with the Mafia... ...to take over Miss Hammett's fortune.
Babai im nuk ka për të punuar.My father doesn't have to work.
Kam ardhur këtu për të punuar.-I'm here to work.
Këtu ka më shun punë nga ajo çka un mund ta punoj.There's just more work here than I can do.
- Unë punoj për Staretin.- I'm working for Starrett.
Mua më pëlqen të punoj ke Stareti.I like working for Starrett.
Unë punoj për vehte.I work for myself.
Pas kërkesës për antarësim në BE në 2003, Këshilli vendosi në qershor2004, që Kroacia të jetë vend kandidat, që duhet të fillonte procesi i pranimit dhe që negociatat për antarësim duhet të fillonin në fillim të 2005-s.Vendi tani po punon sipas një programi ambicioz të integrimit përpërafrimin e legjislacionit dhe të reformimit ekonomik.Following Croatia’s application for EU membership in 2003, the Councildecided in June 2004 that Croatia is a candidate country, that the accessionprocess should be launched, and that negotiations for membershipshould begin in early 2005. The country is now working to an ambitiousintegration programme of legislative approximation and economic reform.Its principal immediate challenge is to back up its plans with adequateadministrative capacity to put reforms into place.
Përmirësimet në regjistrimin e pronave, forcimi i konkurrencës si dhe zbatimi ipolitikave të pronësisë intelektuale, po ndihmojnë në zhvillimin e biznesit.CARDS po punon së bashku me Bankën Botërore dhe Qeverinë Kroate për tëmbështetur përmirësimet në kadastrën e tokës dhe sistemin e regjistrimit të saj,duke u përqendruar fillimisht në zonat me potencial të madh për investime,përfshirë edhe vijën bregdetare kroate.Improvements in property registration, and tightening up on competition andintellectual property policy enforcement, are helping to boost business. CARDSis working with the World Bank and the Croatian government in supportingimprovements in the land cadastre and registry system, focusing first on areasof high potential for investment, including the Croatian coastline.
Pë cilët nga ata kultivues të patateve punon?Which one of them tater-pickers are you working for?
Shejni punon ke unë.Shane's working for me.
Ne punojmë në errësirë.We are working in the dark.
Ajo shtëpi është arsyeja që ne po punojmë në këtë bIok.That house is the reason we worked this block.
Po punojmë rreth kësaj.We're working on it.
Unë jam shumë i kënaqur që ju punoni me mua dhe që përsëri jemi së bashku.I'm very happy you're working with me, and we're together again.
Dëgjova që ti dhe Frenku spo punoni më bashkë.[lce Cubes Clinking] I heard you and Frank aren't working together anymore.
Këto vende po punojnë për sigurimine një sistemi gjyqësor plotësisht funksional, e një kontrolli efektiv të kufijve, dhe përnjë luftë të suksesshme kundër krimit dhe korrupsionit. Veç kësaj, shtypi i pavarurdhe një shoqëri civile energjike po perceptohen gjithmonë e më shumë si një gjë mevlerë për sigurimin e një qeverisje të mire, e jo si pengesë e ndërhyrje në të.They are working towards fully functioning judicialsystems, effective border control, and success against serious crime and corruption.Furthermore, independent media and a vibrant civil society are increasinglyperceived as an asset to good governance, rather than as an intrusion.
Ekspertëte BE-s nga Kolegji Teknik Aalborg, po punojnë së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve si dhe Institutin Arsimor në Zagreb.EU experts from the Aalborg Technical College areworking with the Ministry of Science, Education and Sportsand the Institute for Education in Zagreb.
Zjarrfikësit në Mal të Zi punojnë në kushte tepër të vështira dhe zjarret janë një rrezik i përhershëm, veçanërishtgjatë muajve të nxehtë të verës.Fire-fighters in Montenegro work under very difficult conditions and fires are a constant hazard, particularlyin the hot summer months.
Pas ca muajve do të bëhët CIub Med për ata që nuk kanë shtëpi, por tani... ...është strehimore e orendive të vjetra ku punova veren e kaIuar.In a few months it will be Club Med for the homeless, but now... ...it's an old furniture spot I worked at last summer.
Një dedektiv mjaft i mirë. të gjej njerëz është specialiteti im, prandaj natyrisht punova tek nazistët për të gjetur njerëz..A damn good detective. Finding people is my specialty, so naturally, I worked for the Nazis finding people.
Vetëm se punova deri vonë.I just worked late.
Hej, punova atje se duhej të punoja.Hey, I worked there because I had to.
E dija se ai po kujdesej për mua, Pastaj punova shumë për ta kënaqur atë,I knew he cared for me. So I worked hard to please him.
Ti punove më shumë se çdokush para teje.You worked harder than any man that came before you.
Ti erdhe nga asgjëja dhe punove kaq shumë të arrish aty ku je tani.You came from nothing and you worked so hard to get where you are.
Ai punoi në shkritore.He worked at a foundry.
E dergoi ne shtëpi dhe punoi në të me muaj, deri sa perfundoi.He dragged it home and he worked on it for months, until he finally finished.
Dhe madje edhe pse xhaxhai im Leo punoi për gjithçka që kishte,And even though my uncle Leo worked for everything he got,
Z.O'Konor, punoi!Mr. O'Conner, it worked!
Jo s'më duket. Goldi punoi tek kleri.No, it doesn't Goldie worked the clergy
Ne punuam kaq zellshëm për dy vite.We worked so hard for two years.
Dhe unë me Sandrën, ne punuam dukjen totale më të bukur.And me and Sandra, we'd worked out the most amazing Total Look.
Ju punuat sërish me magjinë tuaj.You've worked your magic again.
Uilli dhe punetoret ne ferme punuan shume... qe te jemi te sigurt se bagetia do te mbijetoje gjate dimrit te veshtire.Willie and the ranch hands have worked hard... to ensure the livestock survive the long winter.
Ata punuan!And worked! And worked! For their freedom, because...
14 ndihmës të kongresit të cilët punuan në faturë dhanë dorëheqje nga puna në parlament dhe shkuan për të punuar për industrinë e kujdesit shëndetësor.14 congressional aids who worked on the bill quit their jobs on the Hill and went to work for the healthcare industry.
Ata punuan në të për rreth 30 minuta, duke provuar ta rivetëdijësojnë atë.They worked on her for about 30 minutes, trying to revive her.
Do të punoj sonte, por nesër nuk do të punoj.I will work tonight, but it will not work tomorrow.
Do të kthehemi të jetojmë në banesën njëdhomëshe, e unë do të punoj në ndërrimin e natës si roje e sigurisë!You you're back to live in one bedroom apartment , and I will work as a security agent .
Nesër do të kesh kushte më të mira dhe do të punosh në librari.Tomorrow will be better cell and will work in the library ...
Mirë, tani që ti je i varur.. .. më thuaj nëse do të punosh me mua apo jo?Well, now that you're hanging... ...tell me if you will work for me or not?
.. më thuaj nëse do të punosh me mua apo jo?.. tell me if you will work for me or not?
Askush nuk do të punojë me mua pas kësaj.No one will work with me after that.
Nuk do të punojë. – Provoje njëherë.- Attempt it. - Not it will work.
- Zachary do të punojë.- Zachary will work.
Ajo do të punojë mirë.It will work inside the sub.
Ti dhe unë do të punojmë së bashku.You and I will work hand in hand.
E di, vetëm se ne duhet të merremi me atë dhe të shpresojmë se do të punojnë.I know, only that we must manage with what we and hopefully it will work.
Unë nuk do t'ju kërkojë të kthimin e parave .. .. Por ju do të punojnë për mua, nuk do të ju?I won't ask you to return the money.. ..but you will work for me, won't you?
Posi, shumë studentë, Shumë fytyra të reja, që do të punojnë mjaft mirë në favorin tënd.Yeah, lots of students, plenty of new faces, which will work out pretty well in your favor. Mmm.
.. Por ju do të punojnë për mua, nuk do të ju?..but you will work for me, won't you?
- Atëherë puno.-So work.
Kurrë mos puno afër ku jeton.Never work near where you live.
Bir, të lutem puno me mua.Son, please work with me, young man.
Mos puno me atë djalë.Don't work with this guy.
Po punoja.I was working.
Po punoja për sigurinë kombëtare.I was working for national security.
Kur po punoja në shtëpinë tënde me ty, për mua... U ndjeva si në familje.When I was working on your home with you... ...to me... ...it felt Iike family.
Unë po punoja te zoti Ronnie në Bulevardin Astoria.I was working at Mr. Ronnie's on Astoria Boulevard.
Dhe dy muaj më parë më tha se ti po punoje... ...në brendësi të çështjes Nathir.So a couple months back he told me that you were working an asset inside on Nathir.
Dhe dy muaj më parë më tha se ti po punoje në brendësi të çështjes Nathir.So a couple months back he told me that you were working an asset inside on Nathir.
Majkëll punonte si asistent në gjykatën e qarkut në Nju Jork.Michael was working as an assistant New York district attorney.
Ai, ai punonte për LejIën.He -- he was working with Layla.
Po punonte mbi një program për të ndryshuar kodet e hedhjes, të cilin e quante "GHOST":He was working on a program to scramble launch codes that he called "GHOST":
Rogu punonte për ty.Rogue was working for you
- Ai punonte atje si...-He was working there as a...
Kohë më parë, isha në Burma... ...dhe miqtë e mi dhe unë po punonim për qeverinë lokale.A long time ago, I was in Burma... ...and my friends and I were working for the local government.
-Po mendoja për atë këngën në të cilën po punonim para ca ditësh.-I was thinking of that song we were working on the other day.
Ti je pjesë e projektit në të cilën punonim.As part of a project we were working on.
Domethënë që nga fillimi punonit ju të dy.So you two were working together all along?
Unë mendoja se ti dhe Smithi po punonit bashkë.I thought you and Smith were working together.
Ata punonin mbi një vaksinë.They were working on an injection.
Njerezit e mi punonin ne ate vend deri sa erdhi Kryetari dhe na i mbylli.My men were working on that site until the mayor shut us down.
Siç e di, kam punuar gjatë gjithë jetës time, shumë fort... për të arritur një synim.As you know, I have worked my entire life, very hard... to achieve one goal.
Për tridhjetë vjet kam punuar për paqen.For 30 years I have worked for peace.
Unë dua të mbaj atë fuqi që kam punuar të kem në Shtëpinë e Bardhë që do të thotë fuqia që ti ke në Shtëpinë e Bardhë nëpërmjet meje.I want to maintain the influence that I have worked to achieve in the White House, which translates into the influence that you have in the White House, through me.
Me vite të tëra, Agjensia Taunsend... ...ka punuar në projekte për bironë... ...por në asnjë që ka të bëj me shumë jetëra njerëzish.Over the years, the Townsend Agency... ... has worked on projects for the bureau... ... but never one with so many innocent lives at stake.
Migeli ka punuar në fermën time prej vitesh.Miguel has worked my farmland for years.
I mjeri Steve ka punuar këtu për shtatë vjet.Poor Steve has worked here for seven years.
Dhe Z. Wing dhe unë kemi punuar shumë që të mos figuroj në asnjë vend.And Mr. Weng and I have worked very hard to keep it that way.
Ne,gjithashtu,kemi punuar shumë për të ndërtuar perandorinë Moughale.We, too, have worked hard to build the Mughal Empire.
Ne kemi punuar dhjetë vite të vështira, dhe e kam llogaritur, dhe... ... Më në fund ne kemi sigurim financiar, njerëzore dhe lidhje politike për të bërë veprimin vendimtar.We have worked for ten hard years, and I've done the math, and... ...we finally have the financial security, the manpower, and the political connections to make a substantial move.
Ajo që kemi punuar gjithë këtë kohë, mbaron sot.Everything that we have worked for ends today.
Babai im është i kënaqur. dhe ju keni punuar shumë!My father is kind. And you have worked very hard!
Futu, ju keni punuar më së shumtiFutu, you have worked hardest
Që më kujton... Se ju të dy keni punuar shumë për këtë martesë.You two have worked so hard on this wedding.
Se ju të dy keni punuar shumë për këtë martesë.You two have worked so hard on this wedding.
Do t'i ndryshosh. Pesë breza të Rikërsave kanë punuar shumë për ta bërë këtë qytet të famshëm.Five generations of Rikers have worked hard to make this city great.
Thirrjet tuaja kanë punuar.Your calls have worked.
Pesë breza të Rikërsave kanë punuar shumë për ta bërë këtë qytet të famshëm.Five generations of Rikers have worked hard to make this city great.
Mua më pëlqen të punoj ke Stareti.I like working for Starrett.
Fillova të kuptoj pse pëlqej të punoj punë fizike.I'm beginning to understand why I like working with my body.
Si do të ishte të punosh për mua?How'd you like to work for me?
Se dua të punosh për mua.'Cause I want you to work for me.
Do të punosh në Kuins?You want to work in Queens?
- Shejni e din se mund të punojë për mua.- Shane knows he can work for me.
Çdo grua duhet të jetë dy herë më e mirë se një burrë e të punojë më shumë për një pagë më të vogël.Any woman must be twice as good as a man and work harder for less pay. Cliche grande.
"Nuk dua të punojë ato 9 orë."I'm not working those kind of hours."
Çelësi është ta lejosh trupin të punojë si terësi.The key is letting the body work together.
-Ne do të punojmë gjatë ditës?- We're gonna work in daylight?
Besoj që është e rëndësishme të punojmë së bashku, Meksikë dhe në Shtetet e Bashkuara, njëra dorë e pastron tjetrën.I believe it's important that we work together. Mexico and the United States. One hand washing the other.
Duhet të punojmë vajza.We gotta go to work, guys.
- Ne mund të punojmë me atë.- We can work with that.
Po nuk e gjetët atë maskara të vogël do të punoni pa pushim në fermë.You're gonna have to start workin' the farm with your own two hands... less'n you spot that little twerp. - [Muttering]
Kur do të punoni si një burrë, do të ushqejmë si të tillë.When you work like a man, we will feed you like one.
Gjithashtu po ofrohet ndihmë në formën e trajnimeve pashkëputje nga puna, duke bërë që ekspertët e shteteve Bosanski Samac, Bosnie dhe Hercegovinë, 2003antare të BE-s të punojnë në terren përkrah policëvedoganorë si dhe manaxherëve në adminstratat kombëtare. Kjo gjë përbën një pjesë të metodëssë integruar që BE-ja po promovon në të gjitha aspektet e manaxhimit të kufijve në nivel rajonal,një metodë që fillon nga marrëveshjet e thjeshta mbi orët e hapjes së kufijve në të dyja anët epikave të kalimit kufitar, deri tek operacionet e sofistikuara të kontrolleve doganore dhe kufitare.Kjo metodë përshfshin në vetvete edhe lidhjet me agjensi të tjera si ato veterinare dhe të kontrollit të bimëve, rojeve kufitare, policisë dhe gjyqësorit, si dhe ministrive përgjegjëse për transportindhe infrastrukturën e transportit apo tregtinë.The assistance is being provided in the form of on-the-job training, with EU experts working alongside customsofficers on the ground and managers in nationaladministrations.It forms part of an integratedapproachthe EU is promoting in all aspects of border managementat regional level, which ranges from simply agreeing Bosanski [amac, Bosnia and Herzegovina, 2003common opening times on either side of a bordercrossing to sophisticated co-operation on customs and border control, and includes links withother agencies, such as veterinary or plant-health control, border guards, police and judiciary,andministries responsible for transport and transport infrastructure or trade.
Programe të tilla si TEMPUS nxisin bashkëpunimin mes institucionevearsimore, shteteve antare të BE-s dhe vendeve partnere duke siguruar grante që ujapin mundësi akademikëve dhe zyrtarëve të punojnë në shtete të tjera.And programmes such as TEMPUSencourage co-operationbetween educational institutions, the EU Member States and the partner countriesproviding grants to allow academics and officials to work in other countries.
Bëj çka të donë, po disa nga ne edhe duhet të punojnë.Been a ball, but some of us have to work.
Shkencëtarët janë të detyruar të punojnë ditë e natë, që ta bëjnë... versionin e ri të NAS-it!The scientists are forced to work night and day to make new versions of us.
Por ata që do të gradohen do të dërgohen të punojnë në LengIej ose do të punojnë në tërë botën si operativa speciaI.But those of you who do graduate will be sent to work out of Langley or embassies around the world as official cover operatives.
Po të mos kisha qënë i detyruar të punoja këtu, ne do mund të bëheshim miq.If I hadn't had to work in you, we might've been friends.
Do të bëja gjithçka që të punoja në Menhetën.I'd kill to work in Manhattan.
Më pëlqente të punoja me drejtuesin e 'Përjetësi Përgjithmonë.'I loved working with the director of 'Eternity Forever.'
Do të më detyronte 24 orë në ditë të punoja po të mundja. Kjo është jo humane.Ifshe could work me 24 hours a day, she would.
Asaj i duhet të punoje me sisteme të vjetëruara dhe i mungojnë burimet e domosdodhmepër të bërë vlerësimin e taksave të mbledhura si nga qytetarëtedhe nga biznesi.It has to work with antiquatedsystems, and lacks the resources needed to assess andcollecttaxes from both citizens and businesses.
Të punësova të punoje për mua.I hire you to work for me only.
Do doja shumë të vije të punoje atje me ne...Well, I, I do hope you'll feel able to come and work with us there.
Shefi yt të bëri të punoje shumë... dhe ti shkove e leve duart me gjak.Your stupid boss made you work hard... So you went and dyed your hands in blood.
Endi nuk kishte filluar të punonte sot?Didn't Andy start work today? Yes.
Trupi i saj u sollë në morgun e babait tim, në mënyrë që ai të fillonte të punonte mbi kërkesën tjetër të saj.Her body was brought to my father's mortuary, so he could begin work on her other final request.
Nëse do të punonte, përkrahësit e tu në Parlament do të ndiqnin të qetë... ...ndërkohë që kolegët e tyre do të vdisnin njëri pas tjetrit përreth tyre.Had it worked... ...your followers in Parliament would have watched unharmed... ...as their colleagues were dying around them.
Duhej të punonim së bashku dhe të gjith do mbijetonim.We were supposed to work together so we all survived. Thats the game.
'Ne kishim qëllim të punonim.''We set out to work.'
Pra kush do ta mendonte se ne do të punonim sëbashku përsëri.So who would think that we will work together again.
Unë do të doja që të vinit të punonit për mua si një asistente personaleI'd like you to come and work for me as my personal assistantlhanger-on.
Do na pëlqente të punonit për ne.We would like you to work for us.
Do doja të punonin më mirë.I just wish they worked better.
Shumë njerëz do vdisnin të punonin këtu ndërsa ti nuk do.Because this place, where so many people would die to work... you only deign to work.
Fëmijët puritanë, si prindërit e tyre, duhet të punonin shumë... ...dhe të ndiqnin ide strikte të disiplinës.Puritan children, like their parents, had to work hard and follow strict ideas of discipline.
Ata duhej të punonin shumë.They had to work their asses off.
Të gjitha ato do të duhet të kenë punuar.They all would have worked.
Kjo do të punonte.That would work.
Më nuk punuake në dhomën e ngrënies.You don't work in the dining room anymore.
Në darkë ka punuar në saloon.In the evening Georgia worked as a dancehall girl.
Unë madje edhe një plan e kam punuar.I've even worked out a plan.
- Burri juaj i fundit ka punuar... ...për njeriun,me emrin Rodrigez.- Your late husband worked... ... for a man called Rodriguez.
Unë e kam punuar... ...me këto dy duar...I worked it... ... with my own two hands...
...por nga fundi u lirua me kusht, që të ndihmonte në luftën e Amerikës, kështu që për gjashtë muaj, ka punuar në pastiçerinë time....but towards the end, he was paroled to help with the American war effort, so for six months he's worked in my pastry shop.
Nëse punon për jetesë, për çka mbytesh duke punuar?If you work for a living, why do you kill yourself working?
Nuk do të shkojë shumë dhe do ta gjejnë në Seattle, duke punuar në një autolavazh.You'll soon find him in Seattle, working in a car wash.
Eshtë kaq avokat i mirë, saqë nesër në mëngjes, do të jesh duke punuar në Alaskë.He's such a good lawyer, that by tomorrow morning, you gonna be working in Alaska.
Ata kanë qenë duke punuar për një shërim për sëmundje epidemike.They've been working on a cure for the plague.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

punësoj
employ

Random

kam
have
miqësohem
become friends
mirësoj
improve
ngjitem
climb
plagoj
hurt
pompoj
pump
punësoj
employ
puth
kiss
thaj
dry up
thek
toast

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'work':

None found.
Learning languages?