Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Kam (to have) conjugation

Albanian
149 examples

Conjugation of kam

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
kam
I have
ke
you have
ka
he/she/it has
kemi
we have
keni
you all have
kanë
they have
Past tense
pata
I had
pate
you had
pati
he/she/it had
patëm
we had
patët
you all had
patën
they had
Future tense
do të kem
I will have
do të kesh
you will have
do të ketë
he/she/it will have
do të kemi
we will have
do të keni
you all will have
do të kenë
they will have
Past perfect tense
kam pasur
I have had
ke pasur
you have had
ka pasur
he/she/it has had
kemi pasur
we have had
keni pasur
you all have had
kanë pasur
they have had
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të kem
I have
të kesh
you have
të ketë
he/she/it have
të kemi
we have
të keni
you all have
të kenë
they have
Subjunctive past tense
të kisha
I have
të kishe
you have
të kishte
he/she/it have
të kishim
we have
të kishit
you all have
të kishin
they have
Future perfect tense
do të kem pasur
I will have had
do të kesh pasur
you will have had
do të ketë pasur
he/she/it will have had
do të kemi pasur
we will have had
do të keni pasur
you all will have had
do të kenë pasur
they will have had
Past pluperfect tense
pata pasur
I had had
pate pasur
you had had
pati pasur
he/she/it had had
patëm pasur
we had had
patët pasur
you all had had
patën pasur
they had had
Ti
Ju
Imperative tense
ki
you have
kini
you all have
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
kisha
I was having
kishe
you were having
kishte
he/she/it was having
kishim
we were having
kishit
you all were having
kishin
they were having
Subjunctive past perfect tense
të kem pasur
I have had
të kesh pasur
you have had
të ketë pasur
he/she/it have had
të kemi pasur
we have had
të keni pasur
you all have had
të kenë pasur
they have had
Subjunctive past pluperfect tense
të kisha pasur
I have had
të kishe pasur
you have had
të kishte pasur
he/she/it have had
të kishim pasur
we have had
të kishit pasur
you all have had
të kishin pasur
they have had
Conditional present tense
do të kisha
I would have
do të kishe
you would have
do të kishte
he/she/it would have
do të kishim
we would have
do të kishit
you all would have
do të kishin
they would have
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional past perfect tense
do të kisha pasur
I would have had
do të kishe pasur
you would have had
do të kishte pasur
he/she/it would have had
do të kishim pasur
we would have had
do të kishit pasur
you all would have had
do të kishin pasur
they would have had
Optative present tense
paça
I may have
paç
you may have
pastë
he/she/it may have
paçim
we may have
paçit
you all may have
paçin
they may have
Optative past perfect tense
paça pasur
I may have had
paç pasur
you may have had
pastë pasur
he/she/it may have had
paçim pasur
we may have had
paçit pasur
you all may have had
paçin pasur
they may have had
Admirative present tense
paskam
I (apparently) have
paske
you (apparently) have
paska
he/she/it (apparently) has
paskemi
we (apparently) have
paskeni
you all (apparently) have
paskan
they (apparently) have
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative past tense
paskësha
I (apparently) had
paskëshe
you (apparently) had
paskësh
he/she/it (apparently) had
paskëshim
we (apparently) had
paskëshit
you all (apparently) had
paskëshin
they (apparently) had
Admirative past perfect tense
paskam pasur
I (apparently) have had
paske pasur
you (apparently) have had
paska pasur
he/she/it (apparently) has had
paskemi pasur
we (apparently) have had
paskeni pasur
you all (apparently) have had
paskan pasur
they (apparently) have had
Admirative pluperfect tense
paskësha pasur
I (apparently) had had
paskëshe pasur
you (apparently) had had
paskësh pasur
he/she/it (apparently) had had
paskëshim pasur
we (apparently) had had
paskëshit pasur
you all (apparently) had had
paskëshin pasur
they (apparently) had had
participle
gerund present
gerund past
Other
pasur
had
duke pasur
having
duke pasë pasur
having had

Examples of kam

Example in AlbanianTranslation in English
A të thash që kam--I have a girlfriend now.
E kam një thirrje të hapur.I have an open invitation.
Kujton se nuk kam backup?What do you think, I don't have backups?
E ke gabim.Not have.
-Se nuk ke çfarë të thuash.-That's because you have nothing to say.
Nuk e di se çfarë po ndodh... a i ke marrë porositë?I do not know if You have heard my message.
Nuk ke nevojë të vrasësh njerëz.You don't have to kill people.
Çfarë mendon se ka vjedhur saktësisht?What exactly do you believe she has stolen?
Deri tani FMR i skanoi të vërtetat e regjisturara në çdo gjë që ka thënë.So far, the FMRI has registered truthful on everything he said.
Por jemi për të pasur ekspozime për punën e tij në galeri.But we're about to have a show of his work at the gallery.
Unë jam shumë e re për të pasur fëmijë.I'm not old enough to have kids.
Ishte një ndodhi tërësisht e sajuar për të pasur pretekst që të hynin në luftë.It was a completely staged event to have an excuse to enter the war.
E kemi parë shumë shpesh këtë.We have so often seen.
Si urdhëroni, kemi arritur të konfirmojmë se ngjarjet e fundit kanë lidhje me spitalin Shën Xhorxh, dhe me parkun gjithashtu, nga informacione të pakonfirmuara edhe me kopshtin zoologjik.We have been able to confirm that the latest events... ...are related to St. George's Hospital as well as the Seven Palms Resort. There's also an unsubstantiated report at the Los Angeles Zoo.
1206, nuk i kemi ende të gjitha detajet.1206, we don't have all the details yet.
Ju mund të keni një Punë me ushqim dhe Pije Pa shkuar fare në TV!You could have had the food-and-beverage job without goin` on television!
Nuk e keni vrarë Zhak Dinamitin.You have not killed Dynamite Jack.
Ju keni humbur atë ... ju keni shkuar çmendur ...You have lost it... you've gone mad...
Si urdhëroni, kemi arritur të konfirmojmë se ngjarjet e fundit kanë lidhje me spitalin Shën Xhorxh, dhe me parkun gjithashtu, nga informacione të pakonfirmuara edhe me kopshtin zoologjik.We have been able to confirm that the latest events... ...are related to St. George's Hospital as well as the Seven Palms Resort. There's also an unsubstantiated report at the Los Angeles Zoo.
Tepër njerëz kanë vdekur.Too many people have died.
Të gjitha që pata 100 për të gjitha.All I had was 100 for the whole thing.
'Sepse, e din, Nuk e pata parë Raymond që nga...'Cause, you know, l hadn't seen Raymond since...
Dëgjo, sa isha në qeli, pata kohë të mendoj.Listen, while I was in my cell, I had some time to think.
Tani... ti e pate një çast zemërimi. Dhe i tha disa gjëra nga inati të cilat unë dua ti harroj.Now, you've had your little tantrum and you said some things in anger... ...that I am willing to forget.
Sa shumë pate mbremë në qytetin e mirë të Chicagosë?How much you had last night in the fine city of Chicago?
Publiku nuk pati kohën ta shihte.The audience hardly had time to see it.
Dëgjova se pati fatin e keq dhe mori një plumb në jug të lumit. Dëgjova se pati fatin e keq dhe mori një plumb në jug të lumit.I hear he had a spot of bad luck catching a bullet south of the river.
Ajo që patëm s'ishte asgjë.What we had was nothing.
Ne patëm gjysmën e një jete të plotë, që në të vërtetë, ishte mjaft për ne... ... por.We each had half of a full life, really, which was enough for us... ...just.
Dhe ju nuk e patët problem fare ta zbulonit se unë jam një njeri i Iluminatit.And you had no trouble uncovering that I'm a man of the Enlightenment. - So are we!
Xhei tha se ju të dy patët një ceremoni alla "Star Wars", dhe ishit veshur si Trupat e Stuhisë.Jay said you guys had a "Star Wars" theme wedding... and you tied the knot dressed like Storm Troopers.
Ata e patën shansin e tyre.They had their turn.
Emeti dhe Pauli patën një mosmarrëveshje, nuk ka asgjë për t'u shqetësuar.Emmett and Paul had a misunderstanding. It's nothing to worry about.
Këta të parburgosur janë vdekjeprurës dhe përfshinë 20 rrëmbyesit e aeroplanëve, sikurse një numër truprojash personale Osama bin Laden dhe të tjerët të cilët patën rol të drejtpërdrejt në sulmet e 11 shtatorit.(man #16) These detainees are deadly and include the 20th hijacker, as well as a number of Osama bin Laden's personal bodyguards and others who had a direct role in the September 11 attacks.
Mbaj vetëm ato para deri me datën 20, sheqer dhe unë do të kem diçka të ëmbëI për ty.You just have that money waiting on the 20th, sugar, and I will have something sweet waiting for you.
S'e di, nëse do të kem kohën të shkruaj më letra sepse mund të jem shumë i zënë me pjesëmarrjen.I don't know if I will have the time to write any more letters because I might be too busy trying to participate.
-Më nderoni. Kur të arrini në Londër, do të kem Gralin.By the time you get to London, I will have the Grail.
Si gjithmonë, cfarë do që të zgjedhësh, do të kesh një nënë krenarë për ty.As always, whatever you choose to be, you will have a proud mother.
Do të të duhet të vuash për të kaluar nga secili prej tyre por, gjithashtu, me secilin nga ata do të kesh një mundësi.You will have to suffer to move forward through each of them. But with each one, you will also have a chance... a chance to forgive.
Dhe sapo të mbarojë kjo kasetë, do të kesh një minutë në dispozicion... ...të gjesh një mënyrë të shpëtosh...AND when the ribbon finishes, you will have one minute... ... to fall out
Edhe ... shtypi do të ketë një ditë te ngarkuar.well... ...the press will have a field day.
Pas tre javësh, në ditën e fundit të programit do të kemi jnë shfaqje finale ku ju do të na tregoni aftësitë tuaja.Three weeks from now, on the last day of the program, we will have final performances where you show us what you've got.
Pas së cilës do të kemi një marrëdhënie të sjellshme profesionale... dhe kaq, të mos ketë dhurata për Krishtlindje të bëra kot më kot, të mos ketë shkëmbime drekash... dhe nuk dua që të më telefonosh në shtëpi për të më thënë që ta çoj tek Kanali 6.After that, we will have a courteous professional relationship, and that's it. No secret Santa, we're not trading lunches, Oh!
Exxon, ju do të keni të gjitha të drejtat e brigjeve, mjafton që të mos prekësh territorin e B.P-së.Exxon, you will have all offshore rights, provided you do not use B. P.'s drilling rigs.
Këto ndërvarësi dhe trende, shumica e të cilave janë jashtë ndikimit të drejtpërdrejtë të Evropës, do të kenë pasoja domethënëse dhe rrezik potencial për elasticitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë dhe shoqërisë së Evropës.These interdependencies and trends, many of them outside Europe's direct influence, will have significant consequences and potential risks for the resilience and sustainable development of Europe's economy and society.
Bletët tua do të kenë hapësirë sa të duan në këtë serrë.Your bees will have plenty of room in this old greenhouse.
Unë do të kenë ata vezë.I will have those eggs.
Sepse edhe unë kam pasur ndjenjën e humbjes e Zotit, që është problemi këtu.Because I, too, have had the feeling of losing track oq Hashem, which is the problem here.
Edhe më keq, ndoshta kam pasur... shkurtimisht, e dini...Worse. I may have had, briefly, mind you... ...stirrings.
Jashtë!Kjo është ideja më e keqe që ke pasur deri tani I ke pasur disa tmerre...Shtypja!- It's called "Go Away". That is the dumbest idea you've ever had. You have had some daunting...
Oh, faleminderit. Kluzo, kam rishikuar të dhënat tuaja, dhe e kam të qartë që... se një njeri me talentin tuaj meriton përgjegjësi më të madhe... se sa ajo që ke pasur deri në këtë çast.Clouseau, I have reviewed your records, and it is clear to me... ...that a man of your talent merits greater responsibility... ...than you have had up to this point.
Humbjet që ke pasur të shkaktojnë vuajtje.The losses you have had to suffer.
Keshtu qe, Enterprise ka pasur udhetimin e tij, apo jo?So the Enterprise has had its maiden voyage, has it?
Klubi ka pasur disa probleme kohët e fundit, po.Look. The club has had some problems lately. Yeah.
E kemi pasur vitin më të madh që kemi pasur ndonjëherë këtë vitWe have had our biggest year ever this year.
E di që ti dhe unë kemi pasur vështirësitë tona, por pavarësisht gjithë gabimeve të mia, kam menduar gjitmonë se ne të dy kishim një lidhje.I know you and I have had our difficulties, but despite all my many mistakes, I always thought that you and I had a connection.
Shumë prej nesh kemi pasur seancë atje brenda.So many of us have had a session in there.
Ju keni pasur mjaft!You have had enough!
Të gjith keni pasur një udhëtim të gjatëAll of you have had a long journey
Por ju këtë vit keni pasur probleme me arbitrat kryesorë, Lizi.But, Lizzie, you have had problems with chair umpires this year.
Modiflkimet e fundita gjenetike të tendosjes orkide të zezë... ...kanë pasur efektin të parashikoi në ekstraktin e serumit.The latest genetic modifications to the black-orchid strain... ...have had the predicted effect on the serum extract.
Duket që ata kanë pasur ndihmë nga jashtë.They appear to have had outside help.
Por unë nuk dua të kem fëmijë me ty.But I don't want to have kids with you.
Tani, ju me thate 10 dhe ju thate se unë do të kem pesë.Now,you told me ten, and you said I would have five.
Tani, në kohën tënde, ti duhet të kesh bërë disa gjëra.Now, in your time, you must have done some things.
Sa kohë të duhet të kesh një të re?How long before you can have a new one?
Nuk është e drejtë që ajo s'mund të ketë foshnje dhe ata prindër të këqinj ende të mbeteshin prindër dhe prindërit e mirë të vdisnin sa vajzat e tyre janë në kolegj.It's unfair that she can't have a baby and that bad parents stiII get to be parents and good parents die when their daughters are in coIlege. So what? I'm sorry, 'Rona.
Ky vend duhet të të ketë kushtuar shumë.This place must have cost a pretty penny.
Edhe ... shtypi do të ketë një ditë te ngarkuar.well... ...the press will have a field day.
Dhe pastaj, të shtunën, ne nuk mund të kemi një njeri qe të të duket i shëndoshe ...And since we can't have Will's best man looking fat on Saturday
Do të kemi një... nëse nuk flet për këtë. Të flas për çka? Po flitet gjithandej.We're gonna have one... - ...right now if you don't talk about it.
Pas tre javësh, në ditën e fundit të programit do të kemi jnë shfaqje finale ku ju do të na tregoni aftësitë tuaja.Three weeks from now, on the last day of the program, we will have final performances where you show us what you've got.
Ju mund të keni një Punë me ushqim dhe Pije Pa shkuar fare në TV!You could have had the food-and-beverage job without goin` on television!
Unë mendoj nëse dëshironi të keni shtëpi me vlerë të dy apo tre milion dollarësh Dhe për katër apo pesë vetura të këndshëm apo gjashtë dhe shtatë televizorë të këndshëm, Atëherë ndoshta, po,ju duhet ta praktikoni diku ku mund ta fitoni këtë.I think if you want to have two or three million-dollar homes and four or five nice cars and six or seven nice televisions, then maybe, yeah, you need to practice somewhere where you can earn that.
Ndoshta ju duhet të keni trokitur.Maybe you should have knocked.
Mendoj tërë mësimet elementare do të kenë linjë të qitjes.I just think all elementary schools should have a firing range.
... studente femër që ne i kemi folur me qysh Rebecca Miller kanë humbur, dhe ju të gjithë të kenë çdo arsye të jenë të shqetësuar....female student that we've spoken to since Rebecca Miller went missing, and you all have every reason to be concerned.
Duhet të të kisha dëgjuar.(SIGHS) I guess I should have listened to you.
Kur të arrestuan duhet t'i kishe vrarë Gjyqtarët ose të kishe vrarë veten.When you got busted, you should have killed the Judges or been killed yourself.
Jo, po mendoja që do të ishte mirë të kishe pak mbrojtje ligjore.No, I just meant you should have some- -some legal representation.
Pikat e mia të forta janë zhvillimi, menaxhimi, negocimi, të cilat ti nuk i ke, përndryshe do të kishe një vlerë 2 milionë dollarë, apo jo?My strengths are development, management and negotiation, which clearly you don't have. Or else you'd be worth $2 million right now, wouldn't you?
Po sikur të kishte qënë ajo natë, unë mund ta kisha shmangur.But if it had been that night, I might have missed her.
Çfarë të mire do të kishte sjellë?What good would it have done?
Chelsea nuk do të dukej të kishte këtë potencial të kënaqte me pagdhendjen apo të ishte vajza e derës tjetër.Chelsea would appear to have the potential to satisfy in the goth or girl-next-door modes.
E dija që nuk duhet të kishim ardhur këtu.I knew we shouldn't have come out here.
Ndoshta duhej të kishim marrë një makinë me të vogël, apo jo?We probably should have taken something smaller.
Unë e di pse zgjodhët të kishit seksionet e grupeve... ...tuaja terapike në mes të ditës.I know why you choose to have your little, ahem... ...group-therapy sessions in broad daylight.
Dejzi dhe mikja e saj do të kishin kaluar në anën tjetër të rrugës, ndërsa ai taksi do të kishte kaluar andejpari.Daisy and her friend would have crossed the street. And the taxi would have driven by.
Pra çfarë po thua, këto tmerre të natës do të mund të kishin filluar në këtë moshë sidoqoftë?So what you're saying, these nightmares might have started at this age anyway?
- Zot, ki mëshirë!MlCHAEL: Lord, have mercy.
"Zot, ki mëshirë, Krisht, ki mëshirë." Zot, ki mëshorë!Lord have mercy, Christ have mercy... ...Lord have mercy.
Kapiten, Une e kuptoj qe nuk kini zgjidhje tjeter.Captain, I understand you have no choice.
Mos kini merak, kasetat janë shkatërruar.Not to worry. Those tapes have been destroyed.
Mateo, a e kini nën kontroll këtë anije?Mateo, do you have control of this vessel?
Javë të tëra para aksidentit, kisha të njëjtën fantazi papushim.For weeks before the accident I was having the same fantasy over and over again.
Unë kisha një aferë me punën time.I was having an affair with myjob.
Nuk e di çfarë problemi kishe me martesën tënde apo ndonjë gjë tjetër...I don't know what problems you were having with your marriage or anything...
Kjo nuk do i ndodhë Gret-ës... për të thirrur në martesë jashtë sepse ajo kishte një çështje të nxehtë.It didn't occur to Greta... to call the marriage off because she was having a torrid affair.
Më mundi një rrugaç Vegasi... ...që e kishte të vështirë të pranonte pensionin.I scored the prettiest girl in school. I got beaten down by an old-school Vegas thug who was having trouble accepting his retirement.
Ai me telefonoi dhe me tha qe kishte probleme me kompjuterin... ...dhe iu deshte te punonte vone.He called and said that he was having computer troubles... ...and he had to work late.
Ani dhe une kishim probleme, keshtu...Annie and I were having problems in the marriage, obviously.
I the atyre që kishim probleme me paratë?Did you tell them we were having money trouble?
E dija qe ju te dy kishit dicka!I knew the two of you were having a scene!
Dukej sikur kishin probleme.Seemed like they were having problems, you know?
Nëse erdha këtu, duhet të kem pasur një arsye të fortë.So if I came down here, I must have had a good reason.
Keni rënë dakord për të vjedh banka më e papushtueshme në histori. Ju duhet të kem pasur një arsye shumë të mirë.You agreed to rob the most impregnable bank in history - you must have had a very good reason.
Mendoj se mund të kem pasur shumë nga ajo, sido që quhet, kurajoja e errët.I think I may have had a little too much of that, whatever it's called-- dark courage.
Mund të na duhet të bëjmë një kërkim publik... për disa njohje të kaluara komuniste që ti mund të kesh pasur.We might have to make a public inquiry into any past communist affiliations you might have had.
Dy vjet në universitet ... Ju duhet të ketë pasur miq ...Two years at the university... you must have had friends...
Ai mund të ketë pasur në New Orleans gjatë Hurricane Katrina.He may have had on New Orleans during Hurricane Katrina.
Miku juaj, që ju duhet të keni pasur disa intensive sy ndër-kulturor me kontaktoni ... ... ishte një një terrorist të tryezës, që doli të ishte një frikacak ... ... i cili donte të shkonte në Disneyland.Your friend, who you must have had some intense cross-cultural eye contact with... ...was a terrorist a-hole, who turned out to be a coward... ...who wanted to go to Disneyland.
Ata duhet... të kenë pasur kohë në jetimore.They have... to have had orphanage time.
Mund të kisha pasur karrierë, por u martova dhe mora drejtim tjetër.I could have had a career, but I got married and I went a different way. Which way is that?
Sikur ta dija... ...Unë nuk do të kisha pasur asnjë rezervë në pushtet nën sovranitetin tuaj.Had I known... ...I wouldn't have had any reservation in ruling under your sovereignty.
Pasi u diplomova, doja të kisha pasur edhe katër vite tjera ashtu si Xhimi.After I graduated, I wished that I could have had another four years, just like Jimmy.
Edhe ti do të kishe pasur një punë të tillë, nëse do të ishe i aftë për të bërë diçka.You'd have had a job like this, too, if you weren't so damn good at something.
Turp i vërtetë është se në qoftë se ajo nuk e kishte vrarë veten, ne do të kishte pasur you, too.The real shame is that if she hadn't killed herself, we would have had you, too.
Dhe do të kishit pasur fëmijë të bukur.And you would have had beautiful children.
Kur ti u arrestove, edhe pse isha polic... nëse do të kisha mudnur të bëj ndonjëgjë... do ta bëja.When you got busted, whether I was a cop or not... if there was anything I could have done... I would have done it.
Zakonisht unë do të kisha një pikëpamje tjetër në atë që do të them, por, meqë mund vërtetë të më bezidës, do të klithë.Normally I would have a completely different outlook On what I'm about to tell you, But since it could really inconvenience me,
Kurrë s'kisha menduar se unë do të kisha punë me të... deri në atë ditë fatale.I never thought for a moment I would have any use for him... ...until that fateful day.
Nëse do të kishe marrë një trafikant të vërtetë dhe jo Adin pakoja jonë do ishte atje ku duhej.You know, if you had hired a real smuggler instead of Andy, our package would have come in when it was supposed to.
Nëse s'do të kishe pasur problemet që ke pasur, jam i sigurt që do ta kishe fituar.If you hadn't had the... the issues you've been having, I'm sure you would have walked it.
Dhe nëse do të ishe në fund të njëzetave do të kishe përfunduar me një baba të pakënaqur të njërit prej shokëve të djalit tënd.And if you were in your late twenties you would have ended up with a dissatisfied father of one of your son's friends.
Po të të kisha takuar kur punoja, do të kishe qenë femra ime numër një.If we had met when I was back in business, you would have been my number one lady.
Po të isha pronarja, do të kishte shumë njerëz që do të më njihnin.If I were that woman owner... The staff would have recognized me
Dejzi dhe mikja e saj do të kishin kaluar në anën tjetër të rrugës, ndërsa ai taksi do të kishte kaluar andejpari.Daisy and her friend would have crossed the street. And the taxi would have driven by.
Ata do të kishte bërë të njëjtën gjë me ne.They would have done the same to us.
NE do të kishim humbur... gjithçka... por dikush dërgoi para.We would have lost... everything... but someone sent money.
Kush do ta kishte besuar 40 minuta më parë, që do të kishim një set të pestë ?Who would have thought, 40 minutes ago, that we'd be in a fifth set?
Sikur ta dinim ku do të shkonte ajo ngarkesë, do të kishim Larkinin dhe Xhulianin.If we just knew where that shipment was coming to, we would have Larkin and Julian.
Një qind për qind. Pa atë nuk do të kishit asgjë, dhe këtë ju e dini.You would have nothing without him, and you know it.
Dhe do të kishit pasur fëmijë të bukur.And you would have had beautiful children.
Dejzi dhe mikja e saj do të kishin kaluar në anën tjetër të rrugës, ndërsa ai taksi do të kishte kaluar andejpari.Daisy and her friend would have crossed the street. And the taxi would have driven by.
Turp i vërtetë është se në qoftë se ajo nuk e kishte vrarë veten, ne do të kishte pasur you, too.The real shame is that if she hadn't killed herself, we would have had you, too.
Dhe do të kishit pasur fëmijë të bukur.And you would have had beautiful children.
Më duket që paskam lënë dritaren e dhomës të hapur.I must have left the window in my room open.
Kur paskam kohë të luaj rolin e një psikopati?When would I have time to play psycho?
Ti paske një bar në mes të dhomës së ndenjes?You literally have a bar in the middle of your living room. It's not so bad.
- Oh, pra paske familje?Oh. Oh, you do have family?
Shoh që përmbaruesi paska ardhur këtu.I see the bailiff has been here.
E po paskemi të përbashkëta.-Well, we have a lot in common.
Edhe ju, të bukur e paskeni.That is quite a rig you guys have there too.
Vitet paskan qenë të frytshme.The years have... been kind.
E paskan hapur një vrimë aksidentalisht.They must have ripped a hole open by accident
Ti je shoqja më e mirë që kam pasur ndonjëherë.You are the best friend I have ever had.
Unë kam pasur një ofertë për punësim.I've had an offer of employment elsewhere.
Jam dakort se duke pasur parasysh pesha e tij kish probleme kontrolli por nuk ishte nje arsye per ta hedhur ate nga katin e 17.I agree that having regard His weight had trouble control but it was not a reason ass to throw them over the floor 17.
Pra, ti paraqitesh duke pasur makinën dhe rrobat e saja, ajo nuk po shkonte askund?So, you figured by having her car and her clothes, she wasn't going anywhere?

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

jam
be

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

abstenoj
abstain
buzëqesh
smile
dua
want
dhemb
smart
kafshoj
bite
keqkuptoj
misunderstand
kundërshtoj
oppose
nderoj
honour
ngrihem
rise
vendos
decide

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'have':

None found.