Ta (to give) conjugation

Maltese
30 examples

Conjugation of eiti

int(i)
intom
Imperative mood
agħti
give!
agħtu
give!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nagħti
I am giving
tagħti
you are giving
jagħti
he is giving
tagħti
she is giving
nagħtu
we are giving
tagħtu
you all are giving
jagħtu
they are giving
Perfect tense
tajt
I have given
tajt
you have given
ta
he has given
tat
she has given
tajna
we have given
tajtu
you all have given
taw
they have given

Examples of ta

Example in MalteseTranslation in English
"(b) għal dan il-għan ikun ingħata avviż u l-partijiet interessati jkunu ngħataw opportunità adegwata biex jissottomettu l-informazzjoni u jagħmlu l-kummenti skont it-tieni subparagrafu ta’l-Artikolu 10(12);";"(b) a notice has been given to that effect and interested parties have been given an adequate opportunity to submit information and make comments in accordance with the second subparagraph of Article 10(12);";
"Antenna b'arranġament f'fażijiet, orjentabbli elettronikament" (5 6) tfisser antenna li tifforma raġġ permezz ta' fażi li takkoppja, jiġifieri, id-direzzjoni tar-raġġ huwa kkontrollat mill-koeffiċjenti ta' eċċitazzjoni kumplessi tal-elementi li jirradjaw u d-direzzjoni ta' dak ir-raġġ tista' tvarja fl-ażimut jew fl-elevazzjoni, jew fi tnejn, bl-applikazzjoni, kemm fit-trasmissjoni u r-riċeviment, ta' sinjal elettroniku."Basic gate propagation delay time" (3) means the propagation delay time value corresponding to the basic gate used in a "monolithic integrated circuit". For a ’family’ of "monolithic integrated circuits", this may be specified either as the propagation delay time per typical gate within the given ’family’ or as the typical propagation delay time per gate within the given ’family’.
"Densifikazzjoni iżostatika taħraq" (2) tfisser il-proċess ta' applikazzjoni ta' pressjoni waqt l-ikkastjar f'temperaturi li jaqbżu 375 K (102 °C) f'kavità magħluqa ġo diversi tipi ta' mezzi (gass, likwidu, partiċelli solidi, eċc.) sabiex tinħoloq forza ugwali fid-direzzjonijiet kollha għat-tnaqqis jew l-eliminazzjoni ta' spazji interni fl-ikkastjar."Fault tolerance" (4) is the capability of a computer system, after any malfunction of any of its hardware or "software" components, to continue to operate without human intervention, at a given level of service that provides: continuity of operation, data integrity and recovery of service within a given time. "Fibrous or filamentary materials" (0 1 2 8) include: a. Continuous "monofilaments"; b. Continuous "yarns" and "rovings"; c. "Tapes", fabrics, random mats and braids;
"Fissaġġ tas-Sit tal-Vettura (VSF)" tfisser fissaġġ, skont il-klassijiet tad-daqsijiet ISOFIX li d-dimensjonijiet tiegħu jidhru fil-Figuri minn 1 sa 6 tal-Appendiċi 17 fl-Anness 2 għar-Regolament Nru 16, li jintuża minn manifattur ta' Sistema tat-Trażżin tat-Tfal sabiex jiddetermina d-dimensjonijiet xierqa ta' Sistema tat-Trażżin tat-Tfal ISOFIX kif ukoll il-post tal-punti ta' ankraġġ ISOFIX tagħha."Vehicle Seat Fixture (VSF)" means a fixture, according to ISOFIX size classes whose dimensions are given in Figures 1 to 6 of Appendix 2 to Annex 17 to Regulation No. 16, used by a Child Restraint System manufacturer to determine the appropriate dimensions of an ISOFIX Child Restraint System and the location of its ISOFIX attachments.
"Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 16a biex jiġu emendati l-annessi biex jingħataw opportunitajiet addizzjonali għal importazzjonijiet matul sena ta' kwota partikolari, meta, f'ċirkostanzi partikolari, l-importazzjonijiet li jmorru lil hinn minn dawk imsemmija fl-Anness V huma meħtieġa fir-rigward ta' kategorija ta' prodotti waħda jew aktar.";"The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16a to amend the annexes to grant additional opportunities for imports during a given quota year, where, under particular circumstances, imports over and above those referred to in Annex V are required in respect of one or more categories of products.
(12) Azzjoni (b’numru wieħed) skond in-nomenklatura (operazzjoni individwali tista’ tikkonsisti f’aktar minn azzjoni waħda; f’dak il-każ, agħti azzjoniwaħda għal kull vot u uża’diversi voti).(12) Action (1 digit) in accordance with nomenclature (individual operation may consist of more than one action; in that case, give one action perline and use several lines).
(13) Dejta dwar l-implimentazzjoni (b’numru wieħed jew tnejn) skond in-nomenklatura (azzjoni li tifforma parti minn operazzjoni jista’ jkollha bħalakaratteristika aktar minn dejta waħda ta’implimentazzjoni; f’dak il-każ, agħti dejta ta’ implimentazzjoni waħda biss għal kull linja u uża diversi linji).(13) Implementation data (1 or 2 digits) in accordance with nomenclature (an action forming part of an operation may feature more than one implementation data; in that case, give one implementation data only per line and use several lines).
(agħti n-numru tal-pjanċa)(give licence plate number)
(agħti n-numru tat-titjira)(give flight number)
Barra minn dan, fejn din il-persuna ma tkunx tinsab fl-Istat Membru fejn issustanza jew il-preparat jiġu mqiegħda fissuq, agħti l-indirizz sħiħ u n-numru tat-telefon tal-persuna responsabbli f'dak lIstat Membru, jekk possibbli.In addition, where this person is not located in the Member State where the substance or preparation is placed on the market, give a full address and telephone number for the person responsible in that Member State, if possible.
Jekk qed tagħti din il- mediċina lil tifel jew tifla, it- tabib ser jgħidlek kemm għandek tagħti għal kull doża.If you are giving this medicine to a child, the doctor will tell you how much to give for each dose.
Għandu jitqies in-numru tal-inċidenti kollha li seħħew u ġew irrapportati matul is-sena tal-kontabilità u qed jagħtu d-dritt li ssir klejm (huma esklużi l-klejms stmati li jseħħu iżda li ma jiġux irrapportati).The number of all incidents which have incurred and were reported during the accounting year and are giving the right to claim (estimated claims which are incurred but not reported are excluded) is taken into consideration.
Il-Polonja tafferma li HSW teħtieġ fluss ta’ flus addizzjonali (l-ammont ta’ PLN [0-100] miljun imsemmija fuq) għaliex is-suq għall-makkinarju tal-kostruzzjoni sar aktar kompetittiv: il-kompetituri ta’ HSW qegħdin jagħtu lill-klijenti tagħhom dati ta’ skadenza itwal għall-ħlas tal-kontijiet u qegħdin jaqblu fuq dati tal-għeluq iqsar biex iħallsu lill-fornituri tagħhom.Poland claims that HSW needs additional cash-flow (the above-mentioned PLN [0-100] million) because the market for construction machinery has become more competitive: HSW’s competitors are giving their clients longer invoice payment deadlines and agreeing shorter deadlines for paying their suppliers.
Jeħtieġlek tiżgura li s-sistemi ta’ kontroll jintużaw u li qed jagħtu r-riżultati mistennijaYou need to ensure that the control systems are being used and that they are giving the expected results
L-esperjenza li tinkiseb sussegwentament tista’ tinqasam u tista’ tkun kontribut għal progress fuq il-Programmi Nazzjonali ta’ Riforma li permezz tagħhom l-Istati Membri qegħdin jagħtu aktar impetu lill-proċess ta’ Liżbona.The experience subsequently gained could be shared and be a contribution to progress on the National Reform Programmes by which the Member States are giving more impetus to the Lisbon process.
Madankollu, ftit qegħdin jagħtu prijorità għat-tneħħija ta’ ostakoli strutturali għal parteċipazzjoni sħiħa fis-soċjetà.Few, however, are giving priority to eliminating structural obstacles to full participation in society.
Inħares lura lejn dan il-perijodu b’sens ta’ kburija, sodisfazzjoni u eżawriment – bħal fi tmiem ta’ kompetizzjoni sportiva, meta tkun tajt dak kollu li tiflaħ.I look back on this period with a mixture of pride, satisfaction and exhaustion — like at the end of a sports competition, when you have given your all.
Jekk tkun tajt dawn id-drittijiet lil utent ieħor, inti għandek titlob lil dan l-utent sabiex jerġa’jissettja l-password tal-kollega tiegħek.If you have given these rights to another user, you should ask this user to reset your colleague’s password.
Jiena nifhem li l-applikazzjoni tiegħi tista’ tiġi rifjutata u/jew il-liċenzja tiegħi tista’ tiġi rtirata jekk jinstab sussegwentament li jien tajt informazzjoni falza jew ma tajtx id-dettalji rilevanti.I understand that my application may be rejected and/or my licence withdrawn if it is subsequently found that I have given false information or withheld relevant details.
L- effett sekondarju li jista ’ jaqbdek b’ mod l- aktar komuni waqt li qed tieħu Fuzeon huma reazzjonijiet fil- post fejn tajt l- injezzjoni lilek innifsek.The side effect that you may experience most commonly when taking Fuzeon, are reactions at the place on your body where you have given yourself the injection.
(Ir-rapport m’għandu jagħmel l-ebda referenza għal evidenza tax-xhieda u lanqas jorbot lil xi ħadd li jissemma fir-rapport ma’ xi persuna li tkun tat xhieda matul l-investigazzjoni dwar is-sigurtà.)(The report should make no reference to witness evidence nor link anyone who is referred to in the report to a person who has given evidence during the course of the safety investigation.)
, ilKummissjoni tat aktar dettalji tal-kundizzjonijiet biex jingħataw sussidji lill-konsumaturi biex jixtru dekodifikaturi diġitali, bħar-rispett tal-prinċipju tan-newtralità teknoloġika., the Commission has given more details of the conditions for granting subsidies to consumers to buy digital decoders, such as respecting the principle of technological neutrality.
Barra minn dan, sabiex tiżdied it-trasparenza, ġie deċiż illi lopinjonijiet li tkun tat ilKummissjoni dwar lapplikazzjoni tarregoli talkompetizzjoni ta’ l-UE jkunu disponibbli pubblikament fuq it-talba ta’ qorti nazzjonali skond lArtikolu 15(1) tarRegolament (KE) Nru 1/2003.Furthermore, in order to increase transparency, it has been decided to make publicly available opinions which the Commission has given on the application of the EU competition rules at the request of a national court pursuant to Article 15(1) of Regulation (EC) No 1/2003.
Billi d-Danimarka , b' riferenza għall-paragrafu 1 tal-Protokoll ( Nru 12 ) dwar ċerti dispożizzjonijiet li għandhom x' jaqsmu mad-Danimarka , bagħtet notifika , fil-kuntest tad-Deċiżjoni ta » Edinburgh tat-12 ta » Diċembru , 1992 , illi mhix sejra tipparteċipa fit-tielet stadju ta » l-Unjoni Ekonomika u Monetarja ;Whereas Denmark , referring to paragraph 1 of the Protocol ( No 12 ) on certain provisions relating to Denmark , has given notification , in the context of the Edinburgh Decision of 12 December 1992 , that it will not participate in the third stage of Economic and Monetary Union ;
B’konformità mal-Artikolu 28(2) tar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Dicembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dik id-data [7], il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ppreżenta opinjoni [8].Pursuant to Article 28(2) of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data [7], the European Data Protection Supervisor has given an opinion [8].
Barra minn hekk, il-kumpanija UOP Limited tat eżempji minn artikli jew minn preżentazzjonijiet fejn l-impjegati ta’ Axens taw x'wieħed jifhem li l-istabbiliment pubbliku IFP jara lil Axens bħala li tinkludi “l-attivitajiet kollha rispettivi tal-qasam industtrijali u tal-prokataliżi.”UOP also provides examples of articles or presentations in which Axens staff have given the impression that Axens is seen by IFP as comprising the entire activities of the industrial and procatalysis divisions.
Fejn jitqies li l-Irlanda jew ir-Renju Unit jkunu taw notifika skond deċiżjoni skond l-Artikolu 4 , dawn jistgħu madankollu jgħarfu lill-Kunsill bil-miktub , fi żmien 3 xhur , li ma jixtiequx jieħdu sehem f' tali proposta jewWhere either Ireland or the United Kingdom is deemed to have given notification pursuant to a decision under Article 4 , it may nevertheless notify the Council in writing , within 3 months , that it does not wish to take
Fejn jitqies li l-Irlanda jew irRenju Unit jkunu taw notifika skond deċiżjoni skond lArtikolu 4, dawn jistgħu madankollu jgħarfu lillKunsill bil-miktub, fi żmien 3 xhur, li ma jixtiequx jieħdu sehem f'tali proposta jewWhere either Ireland or the United Kingdom is deemed to have given notification pursuant to a decision under Article 4, it may nevertheless notify the Council in writing, within 3 months, that it does not wish to take
Fejn jitqies li l-Irlanda jew irRenju Unit jkunu taw notifika skond deċiżjoni skond lArtikolu 4, dawn jistgħu madankollu jgħarfu lillKunsill bilmiktub, fi żmien 3 xhur, li ma jixtiequx jieħdu sehem f'tali proposta jew inizjattiva .Where either Ireland or the UnitedKingdom is deemed to have given notification pursuant to a decision under Article 4, it may nevertheless notify the Council in writing, within three months, that it does not wish to take part in such a proposal or initiative.
Fejn jitqies li l-Irlanda jew irRenju Unit jkunu taw notifika skond deċiżjoni skond lArtikolu 4, dawn jistgħu madankollu jgħarfu lillKunsill bilmiktub, fi żmien 3 xhur, li ma jixtiequx jieħdu sehem f'tali proposta jew inizjattiva.Where either Ireland or the United Kingdom is deemed to have given notification pursuant to a decision under Article 4, it may nevertheless notify the Council in writing, within three months, that it does not wish to take part in such a proposal or initiative.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ħa
take
ra
see

Similar but longer

tar
fly

Random

stimula
stimulate
tala'
ascend
bidel
change something
beda
begin
imbotta
push
rabat
tie
xegħel
turn on
dafar
braid
żar
visit
ra
see

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'give':

None found.
Learning languages?