Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Ra (to see) conjugation

Maltese
32 examples

Conjugation of ra

int(i)
intom
Imperative mood
ara
see!
araw
see!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nara
I am seeing
tara
you are seeing
jara
he is seeing
tara
she is seeing
naraw
we are seeing
taraw
you all are seeing
jaraw
they are seeing
Perfect tense
rajt
I have seen
rajt
you have seen
ra
he has seen
rat
she has seen
rajna
we have seen
rajtu
you all have seen
raw
they have seen

Examples of ra

Example in MalteseTranslation in English
' kunċe t t r i v e du t li jipp rev e d i fost s t l- o ħ ra j n ż i eda tad63 p r o c ess c on t in u e d w it h the p re se n ta t i on o f a rev is e d c on c ep t w h i c h f o re sees in t e r a l i a an in c re a se o f the ta r ge t s i z e o f the po o l up to
' ċ e rt i każ i k r i m in a li, li jistgħu jiġu k k un s id ra t i bħa la m o t i v a t i post li t i k a m en t, wh i c h c ou l d be seen as po l it i c a l l y m o t i v a t e d
(a) ir-riskji tassigurtà u s- sa A A au m i キ u ri ta 可 protezzjoni u prevenzjoni u attivitajiet firrigward kemm ta 可 li n t ra p ri キ a u/jew stabbiliment in ; en e ra li kif ukoll ta 可 kull tip ta 可 s ta z z j o n ta 可 x o g A o lu/jew x o g A o l ;Has a person (the coordinator) been appointed to coordinate work carried outjointly [see 5.1]?
, t i pp r o v d i qa f as n a t u ra li għa t- t fi t t x i j a ta, p r o v i des the n a t u r a l fram e w o r k to seek g l o b a l so l u t i on s
- d i k j a ra z z j o n i j i e t fi n a n z j a r j i fl- a t t i lega li fil-qasam ta fil-PESK, see the f in an c i a l staff t e m en t s in the le ga l ac t s in the
"L-angolu reali tat-torso" tfisser l-angolu mkejjel bejn linja vertikali li tgħaddi mill-punt "H" u l-linja tat-torso bl-użu tal-kwadrant tal-angolu tad-dahar tal-magna 3-D H. L-angolu reali tat-torso jikkorrispondi, b’mod teoretiku, għall-angolu tat-torso skont id-disinn (għat-tolleranzi ara l-paragrafu 3.2.2 aktar ’l isfel);‘Actual torso angle’ means the angle measured between a vertical line through the ‘H’ point and the torso line using the back angle quadrant on the 3-D H machine. The actual torso angle corresponds theoretically to the design torso angle (for tolerances see paragraph 3.2.2 below);
"koeffiċjent karatteristiku" tfisser il-karatteristika numerika li tagħti l-valur tas-sinjal li jintbagħat mill-parti tal-vettura li tikkonnettjaha mal-apparat ta' reġistrazzjoni (ix-xaft tal-ħruġ tal-kaxxa tal-ingranaġġ jew il-fus) waqt li l-vettura tivvjaġġa distanza ta' kilometru mkejjel taħt kundizzjonijiet ta' test normali (ara l-punt 4 tal-Parti VIta' dan l-Anness).the numerical characteristic giving the value of the output signal emitted by the part of the vehicle linking it with the recording equipment (gearbox output shaft or axle) while the vehicle travels a distance of one measured kilometre under normal test conditions (see point 4 of Part VI of this Annex).
"λ-shift factor (Sλ)" tfisser espressjoni li tiddeskrivi l-flessibbiltà meħtieġa tas-sistema tal-immaniġġjar tal-magna fir-rigward ta’ bidla fil-proporzjon ta’ arja Żejda λ jekk il-magna tingħata fjuwil b’kompoŻizzjoni tal-gass differenti mill-metan pur (ara l-Appendiċi 5 tal-Anness 4 għall-kalkolu ta' Sλ)."λ-shift factor (Sλ)" means an expression that describes the required flexibility of the engine management system regarding a change of the excess-air ratio λ if the engine is fuelled with a gas composition different from pure methane (see Appendix 5 to Annex 4 for the calculation of Sλ).
% tal-passiġġieri li jinġarru fuq ir-rotot li għalihom kienet tapplika r-rata aktar baxxa (ara t-Tabella 1).% of the passengers carried on the routes to which the lower rate was applicable (see Table 1).
” M ’ hemm l-ebda kondizzjonijiet li jridu jiġu sodisfatti minn qabel , iżda għandu jintlaħaq ftehim komuni minn qabel dwar ir-rata ċentrali u l-marġni li fiha tista ’ tiċċaqlaq ir-rata tal-kambju ( ara l-mistoqsija 14 ) .There are no specific entry pre-conditions , but a common accord on the central rate and the fluctuation band needs to be reached ( see question 14 ) .
Huwa tajjeb li żżomm f’moħħok li l-persuna li tkun ser tara tkun ser tiltaqa’ miegħek għallewwel darba u għalhekk tista’ tkun mistħija u skomdaIt is good to bear in mind that the person you are seeing will be meeting you for the first time and therefore might be just as shy and uncomfortable as you are.
“Ħadd ma kien jaħdem fuq operazzjoni ta’ dan id-daqs,” qal Savov, “dak li qed tara hawnhekk huwa r-riżultat ta’ kooperazzjoni bejn il-konsulenzi li qed jgħinu lillMuniċipalità tamministra l-proġett u imbagħad hemm il-ViK innifisha - il-kumpanija tal-ilma. Ladarba dan ikun mitmum, ir-raħal ikun ħieles minn problemi ta’ provvista u l-perikli ta’ kontaminazzjoni,” huwa kompla jgħid."No one body could have taken on an operation of this size", said Savov, "what you are seeing here is the result of cooperation between the Ministry of Regional Development who have a directorate handling the ISPA funding process, the three consultancies helping the Municipality manage the project and then there's ViK itself – the water company.
Margot Wallström saħqet fuq l-importanza li nwaqqfu ttendenzi li qed jaħdmu kontra l-iżvilupp sostenibbli li nistgħu naraw fl-Ewropa u fil-bqija tad-dinja:“Illum irridu niddeċiedu dwar x’tip ta’ ħajja rridu nagħtu lit-tfal tagħna”.Margot Wallström emphasised the urgency of reversing the unsustainable trends we are seeing in Europe and globally: ‘We need to choose now what kind of lives we want to offer our children.’
Bħalissa, il-pajjiżi tal-Ażja ċentrali u tal-Lbiċ qegħdin jaraw l-ogħla żieda ta’każijiet.Currently, countries in central and southwest Asia are seeing the greatest increase in cases.
Dawn l-imsieħba jistgħu wkoll jinfurmaw kampanja dwar bidliet li jkunu qegħdin jaraw fi l-perċezzjonijiet lokali.These partners can also inform a campaign about changes they are seeing in local perceptions.
Ir-relazzjonijiet bejn l-atti-vitajiet ekonomiċi, s-servizzi, l-ambjent, ix-xejriet tal-popo-lazzjoni, il-forom ta’ governanza, u t-tradizzjonijiet kulturali u storiċi, kienu dierenti ħafna, u dan huwa deskritt fil-qosor minn dak li qal osservatur barrani waqt il-konferenza li:“meta tkun rajt każ rurali wieħed, inti tkun rajt... każ rurali wieħed” (George McDowell).The interrelationships between economic activities, services, environment, population trends, forms of governance, cultural and historical traditions, were very different and can be summed up by what was said by an external observer at the conference:‘when you have seen one rural case, you have seen � one rural case’(George McDowell).
Jiena, hawn taħt iffirmat, nikkonferma li rajt rekord uffiċjali li jiddikjara li t-test tat-titrazzjoni tal-antikorpi tal-idrofobija mwettaq f'laboratorju approvat mill-UE fuq kampjun ta' demm miġbur fid-data msemmija hawn taħt mill-annimal deskritt aktar 'il fuq wera reazzjoni għat-tilqim kontra l-idrofobija f'livell ta' antikorpi newtralizzanti f'serum ugwali għal jew aktar minn 0,5 IU/ml.I, the undersigned, confirm that I have seen an official record stating that the rabies antibody titration test performed at an EU-approved laboratory on a sample of blood collected on the date mentioned below from the above described animal proved a response to anti-rabies vaccination at a level of serum neutralising antibody equal to or greater than 0.5 IU/ml.
Dwar l-iżviluppi strutturali , ż-żona ta » l-euro rat xejra relattivament baxxa ta » tkabbir fil-produttività minn-nofs is-snin disgħin « l hawn .As regards structural developments , the euro area has seen relatively low trend productivity growth since the mid-1990s .
Fl-ewwel għaxar snin tagħha, is-SEI rat żieda fi r-rata ta’ l-impjiegi ta’ l-UE minn 60.7% għal 64.3% (ara ċ-ċart 3), li fiha r-rata ta’ l-impjiegi għannisa żdiedet minn 51.8% għal 57.1% u dik għallħaddiema akbar fl-età (ta’ bejn il-55 u ta’ l-Istrateġija Ewropea dwar l-Impjiegi l-64 sena) minn 35.7% għal 43.5%.In its first decade, the EES has seen the EU’s employment rate increase from 60.7% to 64.3% (see chart 3), within which the employment rate for women has risen from 51.8% to of the European Employment Strategy
Il-Kummissjoni trid tikkunsidra wkoll l-għotjiet li jammontaw għal kważi EUR 57 miljun li saru mill-Istat Grieg lil Olympic Airways u t-tolleranza min-naħa tal-Istat lejn Olympic Airways li rat l-obbligi tat-taxxa u s-sigurtà soċjali ta' Olympic Airways jiżdiedu minn EUR 273 miljun fl-aħħar tal-2002, meta seħħ ir-ristrutturar, għal EUR 627 miljun fl-aħħar tal-2004, li hija kienet iddeċidiet qabel li jammontaw għal għotjiet ta' għajnuna Statali.The Commission must also consider the other measures which it has decided here amount to State aid, namely the grants totalling almost EUR 57 million given by the Greek State to Olympic Airways, and the forbearance shown by the State towards Olympic Airways, which has seen Olympic Airways’ tax and social security liabilities rise from EUR 273 million at the end of 2002, when the restructuring took place, to EUR 627 million at the end of 2004.
Kemm bħala riflessjoni ta » dawn ir-riformi kif ukoll bħala riżultat tal-moderazzjoni tal-pagi f' xi pajjiżi , dan l-aħħar iż-żona ta » l-euro rat dinamiżmu notevoli fit-tkabbir ta » l-impjieg .Both as a reflection of these reforms and as a result of wage moderation in some countries , the euro area has seen a remarkable dynamism in employment growth over the recent period .
Matul dan il-perijodu, il-firxa progressiva tal-istat tad-dritt u d-demokrazija rat reġimi awtoritarji jinbidlu f’demokraziji siguri, stabbli u dinamiċi.Over this period, the progressive spread of the rule of law and democracy has seen authoritarian regimes change into secure, stable and dynamic democracies.
Bħalma rajna, għadd ta’ fatturi jistgħu jwasslu għal żieda fiddomanda aggregata.As we have seen, a number of factors can lead to increases in aggregate demand.
Diġà rajna kif is-Suq Uniku jippermetti lill-merkanzija tiċċirkola ġewwa l-Unjoni Ewropea liberament sakemm dan ikun kompatibbli maż-żamma ta’ ċerti valuri li jirfdu s-soċjetà Ewropea bħas-saħħa u s-sigurtà pubblika, is-saħħa ta’ l-annimali u l-pjanti, l-ambjent u l-protezzjoni tal-konsumatur.We have seen how the Single Market enables goods to circulate within the European Union as freely as is compatible with upholding certain values which underpin European society such as public health and safety, animal and plant health, the environment and consumer protection.
Ir-riskji tal-proliferazzjoni jikbru biż-żmien; jekk jitħallew waħedhom, in-netwerks terrorostiċi ser isiru dejjem aktar perikolużi. Il-falliment tal-Istat u l-kriminalità organizzata jin rxu jekk jiġu ttraskurati — bħalma rajna -Afrika tal-Punent.The risks of proliferation grow over time; left alone, terrorist networks will become ever more dangerous. ,State failure and organised crime spread if they are neglected – as we have seen in West Africa.
Iżda kif diġà rajna qabel, proġetti importanti jistgħu jagħtu lok għal skop addizzjonali għal manuvrar u jwasslu għal aġġustament ta’ l-istrateġija tal-bidu.However as we have seen before, key projects might open up additional scope for manoeuvre and lead to an adjustment of the initial strategy.
Per eżempju, f’dawn l-aħħar snin rajna tnaqqis sostanzjali filprezzijiet tal-kompjuters u ta’ telefonijiet ċellulari, liżjed minħabba progress teknoloġiku mgħaġġel f’dak il-qasam.For example, in recent years we have seen substantial declines in the prices of computers and mobile phones, mainly resulting from rapid technological progress.
Huma ċari għan-negozji u għallkonsumaturi li raw il-prezzijiet tat-telefowns ċellulari tagħhom jonqsu b’ 70 % u l-prezz tal-biljetti tal-ajru jonqsu b’40 %.They are clear for businesses and for consumers who have seen their mobile phone prices come down by 70% and the cost of airline tickets drop by 40%.
Il-prodott ikkonċernat jintuża l-aktar għalhekk fl-oqsma tal-mekkanika u l-kostruzzjoni u dawn l-oqsma raw titjib rapidu fl-2007.The product concerned is therefore mainly used in the mechanicals and construction sectors, and these sectors have seen a very rapid progression in 2007.
Il-Ġermanja targumenta li la l-awtoritajiet Ġermaniżi u lanqas Sovello ma raw xi indikazzjoni fir-Regolament dwar l-eżenzjoni ġenerali tal-SMEs, fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-dikjarazzjoni Mudell, jew fit-talbiet tal-informazzjoni mill-Kummissjoni, li huma kellhom jissottomettu l-ftehim tal-impriża konġunta matul l-andament tan-notifika.Germany argues that it, nor Sovello, have seen any indication in the SME block-exemption Regulation, in the Commission Communication on the Model declaration, or in the information requests of the Commission, which invited them to provide the joint venture agreement in the course of the notification.
L-aħħar ftit snin raw approfondiment tal-investiment talUE fir-relazzjoni tagħha ma’ sħab globali – kemm biex tiddefendi l-interess Ewropew, kif ukoll biex taħdem flimkien magħhom sabiex jinstabu soluzzjonijiet komuni għal problemi globali.Partnerships with global powers e past few years have seen a deepening of the EU’s investment in its relationship with key global partners — both to defend the European interest, and to work together to bring common solutions to global problems.
L-aħħar ftit snin raw assoċjazzjoni dejjem tikber tat-terminu ‘bijosikurezza’ mat-terminu ‘trażżin bijoloġiku’, b’żieda globali ta’ laboratorji ta’ trażżin bijoloġiku ta’ livell għoli.The last several years have seen a growing association of the term ‘biosafety’ with the term ‘biocontainment’, with a global upsurge of high containment laboratories.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ħa
take
ta
give

Similar but longer

dara
get used to
qara
read
wera
show

Random

qatel
kill
rabat
tie
niżel
descend
kiber
become big
bagħad
hate
daħak
laugh
rebaħ
win
ta
give
ħaraq
burn
bena
build

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'see':

None found.