Beda (to begin) conjugation

Maltese
25 examples

Conjugation of eiti

int(i)
intom
Imperative mood
ibda
begin!
ibdew
begin!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nibda
I am beginning
tibda
you are beginning
jibda
he is beginning
tibda
she is beginning
nibdew
we are beginning
tibdew
you all are beginning
jibdew
they are beginning
Perfect tense
bdejt
I have begun
bdejt
you have begun
beda
he has begun
bdiet
she has begun
bdejna
we have begun
bdejtu
you all have begun
bdew
they have begun

Examples of beda

Example in MalteseTranslation in English
Anki jekk ilproċess tarriforma amministrattiva u finanzjarja mibdi fl-2000 beda jagħti l-frott, ilQorti tikkonsidra li jeħtieġ li tmur lil hinn minn hekk, laktar flIstati Membri li għandhom ir-responsabilità talkontroll talfondi Komunitarji mmexxija min-numru dejjem jikber ta’ awtoritajiet u ta’ organiżmi nazzjonali.However, even though the administrative and nancial reform process launched in 2000 was beginning to bear fruit, the Court considered that further e orts were needed, particularly in the Member States, which are also responsible for controls on Community funds managed by a growing number of national authorities and bodies.
Dan l-approċċ beda jagħti l-frott.This approach is beginning to bear
Dan se jkopri partijiet dierenti tal-Greċja, wara li l-ewwel ikun beda fl-ibliet ta’ daqs akbar talMaċedonja talPunent u eventwalment barra mill-pajjiż.This will cover dierent parts of Greece, beginning in West Macedonia and eventually expanding abroad.
Data tat-tluq tal-trasport, u meħtieġ mill-Istat Membru li mit-territorju tiegħu jkun beda t-trasport, il-ħin tat-tluq.Date of dispatch and, where so laid down by the Member State on whose territory the transport operation begins, the time of dispatch.
Fi studju ieħor li fih kienu rreġistrati pazjenti ta ’ ≤20 sena li kellhom trapjant tal- kliewi li kien maħsub biex jevalwa s- sigurtà ta ’ twaqqif progressiv tal- kortikosterojdi (li beda sitt xhur wara t- trapjant) minn kors immunosoppressiv li nbeda mat- trapjant li kien jinkludi immunosoppressjoni b’ doża sħiħa kemm b’ Rapamune kif ukoll b’ impeditur ta ’ calcineurin flimkien ma ’ induzzjoni ta ’ basiliximab, mill- 274 pazjent li rreġistraw, 19 (6. 9%) kienu rrappurtati li żviluppaw disturb limfoproliferattiv ta ’ wara t - trapjant (PTLD).In another study enrolling renal transplant patients  20 years of age that was intended to assess the safety of progressive corticosteroid withdrawal (beginning at six months post-transplantation) from an immunosuppressive regimen initiated at transplantation that included full-dose immunosuppression with both Rapamune and a calcineurin inhibitor in combination with basiliximab induction, of the 274 patients enrolled, 19 (6.9%) were reported to have developed post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD).
Dawn ir-rabtiet iridu jkunu stabbiliti malajr minħabba li l-pre-parazzjoni ta’ dawn ilprogrammi qed tintensi- ka, ibda bl-adozzjoni ta’ l-istrateġiji talpolitika nazzjonali ta’ koeżjoni (dawk li jissejħu “il-pro-grammi nazzjonali ta’ referenza strateġika”).In addition, stronger e orts are needed to develop coordination mechanisms between those responsible for the national reform programmes and those preparing the Structural Funds programmes for 2007–13. ese links must be established quickly as the preparation of these programmes intensifies, beginning with the adoption of national cohesion policy strategies (the so-called ‘national strategic reference frameworks’).
Ibda d- dieta tiegħek b’ kaloriji mnaqqsa u b’ inqas xaħam qabel tibda tieħu l- kapsuli u agħti ftit ġranet lill- ġisem tiegħek biex jaġġusta għad - 26 drawwiet ġodda ta ’ l- ikel tiegħek.Before you start taking the capsules, begin your reduced calorie, lower-fat diet and give your body a few days to adjust to your new eating habits.
Ibda t-tirwiħ b’mod li l-ħama jinżamm f’sospensjoni u fi stat aerobiku u ibda ddoża l-influwent u rriċikla l-ħama qiegħed.Start the aeration such that the sludge is kept in suspension and in an aerobic state and begin dosing the influent and recycling the settled sludge.
Ipprova ibda din id- dieta qabel tibda l- kura.Try to start this diet before beginning treatment.
Irrisettja l-miter (jekk hemm bżonn) u ibda akkumula l-valuri reali tal-kurrent elettriku f’intervalli ta’ qari wieħed kull sekonda.Reset the meter (if necessary) and begin accumulating true power values at an interval of at least one reading per second.
Kwalunkwe impjegat li jikkontesta għal kariga pubblika jew politika għandu jingħata leave mingħajr ħlas li jibda mid-data li huwa jiddikjara li ser jibda l-kampanja elettorali tiegħu.Any employee who stands for public or political office shall be given unpaid leave starting on the date he declares that he is beginning his electoral campaign.
L-Istati Membri qegħdin jibdew ipoġġu l-infrastrutturi taddejta marittima tagħhom f’ordni.Member States are beginning to put their marine data infrastructures in order.
L-esperti fil-qasam qegħdin jibdew jorbtu dieta ħażina fil-ġuf mal-feġġa ta’ mard deġenerattiv aktar tard fil-ħajja.Experts in the field are beginning to link poor diet in the womb with the emergence of degenerative diseases in later life.
• L-awtoritajiet ta’ investigazzjoni u ta’ prosekuzzjoni mill-għaxar Stati Membri li ssieħbu ma’ lUE f’Mejju ta’ l-2004 qed jibdew jaħdmu aktar mill-qrib ma’ l-Eurojust.• The investigating and prosecuting authorities from the ten Member States who joined the EU in May 2004 are beginning to work more closely with Eurojust.
Jiena bdejt nagħmel użu dejjem akbar ta’ proċeduri aktar informali sabiex ngħin insolvi problemi b’mod aktar flessibbli u sejjer inkompli niżviluppa dan l-approċċ fl-2008.I have begun to make wider use of more informal procedures to help resolve problems in a flexible way and will continue to develop this approach in 2008.
2 Pereżempju, entitajiet li jidħlu għal xogħol ta’ kostruzzjoni ta’ proprjetà immobbli residenzjali jistgħu jibdew jirreklamaw unitajiet individwali (appartamenti jew djar) “fuq il-pjanta”, jiġifieri waqt li l-kostruzzjoni tkun tinsab għaddejja, jew inkella saħansitra qabel ma tkun bdiet.2 For example, entities that undertake the construction of residential real estate may start to market individual units (apartments or houses) ‘off plan’, i.e. while construction is still in progress, or even before it has begun.
Għandu jiġi stabbilit li f’każijiet bħal dawn il-persuna kkonċernata għandha tressaq l-azzjoni quddiem il-korp kompetenti tal-Istat Membru applikanti u li l-awtorità rikjesta għandha tissospendi, bil-kondizzjoni li l-awtorità applikanti ma titlobx mod ieħor, kwalunkwe proċedura ta’ infurzar li hi tkun bdiet sakemm tittieħed deċiżjoni mill-korp kompetenti tal-Istat Membru applikanti.It should be laid down that in such cases the person concerned should bring the action before the competent body of the applicant Member State and that the requested authority should suspend, unless the applicant authority requests otherwise, any enforcement proceedings which it has begun until a decision is taken by the competent body of the applicant Member State.
Hija kkonkludiet billi għamlet referenza għall-qafas ta’ prinċipji li hija bdiet tiżviluppa bil-pubblikazzjoni ta’ sensiela ta’ Prinċipji ta’ Amministrazzjoni Tajba u ta’ Prinċipji għal Rimedju (Principles of Good Administration e Principles for Remedy).She concluded by reference to the framework of principles that she has begun to develop with the publication of a set of Principles of Good Administration and of Principles for Remedy.
Ir-Rumanija bdiet tibni struttura tat-terminu tar-rata tal-imgħax, imma għalissal-finanzjament tad-defiċit tal-baġit kif ukoll ir-rifinanzjament tad-dejn li qed jimmatura għadu jiswa ħafna, u r-Rumanija tibqa’ sserraħ fuq l-istrumenti ta’ debitu l-aktar b’maturitajiet qosra.Romania has begun to build a yield curve, but for the time being the financing of the budget deficit as well as of the refinancing of maturing debt remain expensive, and Romania continues to rely on debt instruments with predominantly short maturities.
Ix-xenarju tal-enerġija fl-Unjoni u lil hinn minnha nbidel b’mod sinifikanti f’dawn l-aħħar snin u b’hekk l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija huwa kwistjoni kruċjali biex tiġi żgurata l-provvista tal-enerġija tal-Unjoni, għall-funzjonament tas-suq intern u għat-transizzjoni lejn sistema ta’ emissjonijiet baxxi tal-karbonju li bdiet tagħmel l-Unjoni.The energy landscape within and outside the Union has changed significantly in recent years and makes investment in energy infrastructure a crucial issue for securing the Union’s energy supply, for the functioning of the internal market and for the transition towards a low-carbon energy system the Union has begun.
Fil-fatt, numru akbar ta’ ċittadini Portugiżi bdew jużaw dan is-servizz, li mhux limitat għal ċertu status legali.Indeed, an increasing number of Portuguese nationals have begun using the service, which is not limited to a certain legal status.
Fir-rigward tal-proprjetajiet tal-fluss bil-kiesaħ għandu jkun iċċarat li dan jirreferi għall-Cold Filter Plugging Point (CFPP) li hija t-temperatura li fiha fjuwil isodd il-filtru ta’ fjuwil minħabba f'ċerti komponenti fil-fjuwil, li jkunu bdew jikkristallizzaw jew jagħqdu u jsiru ġel.As to the cold flow properties, it should be clarified that it refers to the Cold Filter Plugging Point (CFPP) which is the temperature at which a fuel will cause a fuel filter to plug due to fuel components, which have begun to crystallize or gel.
Fir-rigward tal-proprjetajiet ta’ fluss kiesaħ, għandu jkun iċċarat li jirreferi għall-Punt ta’ Sadd tal-Filter Kiesaħ (PSFK) li huwa t-temperatura li fiha fjuwil jikkawża lill-filter tal-fjuwil biex jinstadd minħabba l-komponenti tal-fjuwil, li bdew jikkristallizzaw jew jagħqdu.As to the cold flow properties, it should be clarified that it refers to the Cold Filter Plugging Point (CFPP) which is the temperature at which a fuel will cause a fuel filter to plug due to fuel components, which have begun to crystallize or gel.
Fis-snin li għaddew, numru ta’ Daniżi li qed ikompli jikber b’rata mgħaġġla bdew jilagħbu logħob tal-azzard mal-fornituri internazzjonali tal-logħob tal-azzard.In recent years a rapidly growing number of Danes have begun to gamble with the international gaming providers.
Gћalhekk, flimkien mas-sit web, labitanti tal-gżejjer bdew jagћmlu vidjo-konferenzi regolari kif ġie deskritt aktar ’il fuq.Therefore, in addition to the website, the islanders have begun regular videoconferences as described above.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bena
build

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

baqa'
remain
bela'
swallow
ħonoq
strangle
qal
say
sama'
hear
wera
show
libes
dress
falla
be absent
esperjenza
experience
ġabar
collect

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'begin':

None found.
Learning languages?