שם [shm] (to put) conjugation

Hebrew
94 examples
This verb can also mean the following: appraise, television, assess, don, place, turn, turn on, radio

Conjugation of שם

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
שם
shaׂm
I/you/he (masculine) put
שמה
shaׂmah
I/you/she (feminine) put
שמים
shaׂmiym
we/you all/they (masculine) put
שמות
shaׂmṿot
we/you all/they (feminine) put
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
שמתי
shaׂmətiy
I put
שמת
shaׂməta
you (masculine) put
שמת
shaׂmətə
you (feminine) put
שם
shaׂm
he put
שמה
shaׂmah
she put
שמנו
shaׂmənṿ
we put
שמתם
shaׂmətem
you all (masculine) put
שמתן
shaׂməten
you all (feminine) put
שמו
shaׂmṿ
they put
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אשים
’ashiׂym
I will put
תשים
tashiׂym
you (masculine) will put
תשימי
tashiׂymiy
you (feminine) will put
ישים
yashiׂym
he will put
תשים
tashiׂym
she will put
נשים
nashiׂym
we will put
תשימו
tashiׂymṿ
you all (masculine) will put
תשמנה
tasheׂmənah
you all (feminine) will put
ישימו
yashiׂymṿ
they (masculine) will put
תשמנה
tasheׂmənah
they (feminine) will put
Imperative mood
-
שים
shiׂym
put!
שימי
shiׂymiy
put!
-
-
-
שימו
shiׂymṿ
put!
שמנה
sheׂmənah
put!
-
-

Examples of שם

Example in HebrewTranslation in English
! - סשה, לשים אותו.- Sasha, put it away.
! אני חייב לשים את המצנחI must put on the parachute.
! אני לא יכולה לשים אותו כשזה ככה ?I can't put it on at all when it's like that!
! אתם חייבים לשים אותו בצוות- You got to put him on the team!
! בגלל הסבתא שלך לשים את זה עליי!- Because your grandma put it on me!
! ? למה לעזאזל שמת אותו פה מי שם את הטלפון המזדיין ?What the hell did you put it over here for?
! אשים אותו שם בעצמי, שוטה ? אתה חושב שאתה טוב מדי לזה ?I'll put it there myself, you fool!
! את שמת את זה שם .אמילי לעולם לא הייתה עושה זאת !You put those in there, you creep.
! גאלו זוכים בחסינות ראסל שם את נקמת הדם ,שלו בעדיפות נמוכה בכדי להיפטר מחברת השבט .החלשה בשבט, אשלי** russell put his vendetta against her on the back burner in order to jettison the tribe's weakest member,ashley.
! הוא שם את כל האשמות עלינו !He put all the blames on us!
"אנחנו לא שמים "אירו .לפני כל דבר !We don't put "Euro" in front of everything.
"אני חושב ש"שחקו עכשיו .שמים לי משהו באוכלI think Play Now is putting something in my food.
"לא ממש שמים לב ב"זינה ,כי הוא בחליפת ננס שעירה ,אבל כשהיינו קטנים הוא נהג להציג מחזות זמרI mean, Jake's not a very good actor. You can't really tell on Xena 'cause he's in the hairy gnome suit... but when we were little, he used to put on these really, really low-budge... renditions of Andrew Lloyd Webber musicals in our attic.
"שמים אותך ב"המתן .כדי שאפשר יהיה לעזוב ?We put you on hold so we can leave.
'זה כמה ילדי קולג .מותחים אותנו הם שמים .תחתונים מלוכלכים בארגזים שלנוIt's some college kids playing a prank. They been putting dirty underwear in our bins.
".אנחנו שמות את ה -'ו' בהרפתקאות""We put the 'V' in adventure."
"ולא זכרתי שלפעמים הן שמות עצמן בסכנהThat sometime They put themselves in danger
,"אבל הם יזכרו את "סוקי בבחירה מתוך ים שמות את מי .ללהק למחזה או לצרף לקבוצהbut they're gonna remember "Suki," like when they're looking at a sea of names of who to cast in a play or put on a team.
,אבל, מקס ,אפילו שאנחנו חסרות רחמים ,מדי פעם, לטובת עצמנו אנחנו כן שמות את עצמנו .שניות לפני אנשים אחרים ואני מניחה שזה מה .שעושה אותנו לחברות טובותBut, Max, even though we're ruthless, every now and then, on our own behalf, we do put ourselves second, and I guess that's what makes us best friends.
,אני אריץ את זה בעיר .אבדוק אם יש שמות שקופצים תוודא שזה לא יתקרב .אל הסגן שלךI'll float it around the city clerk's office. See if any names jump out. Well, make sure you keep it clear of your deputy.
! שמתי את זה עליי שוב.I just put it back on.
! שמתי נורה בפיה, ג'ק עכשיו היד שלי נמצאת !I put bulb in her mouth, Jack!
" היצמד כל היד שלךב! " אז שמתי את כל היד שלי פנימה ואז היא צועקת החוצה , "שים את שני הידיים ב! ""Stick your whole hand in!" So I put my whole hand in. Then she yells out, "Put both hands in!"
".שמתי בצד דברים ילדותייםI put away childish things."
"אדלייד, שמתי את "דורה .בטלוויזיה כדי שתשבי לראות את זה ."זה היה "רוץ ,דייגו ,רוץ .אני לא אוהבת אותוAdelaide, I put on Dora the Explorer for you, so you would sit and watch it. It was Go, Diego, Go!
! ? איפה שמת אותהWhere'd you put her?
! ? למה לעזאזל שמת אותו פה מי שם את הטלפון המזדיין ?What the hell did you put it over here for?
! ? שמת את כל המים ברכב אחדYou put all of your water in one car?
! את שמת את זה שם .אמילי לעולם לא הייתה עושה זאת !You put those in there, you creep.
! היי, אתה שמת אותי במצב הזה !Hey, you put me in this situation !
" אני לא מאמין שאתה שם שמו של ילד חדר הדואר על הקיר. " אני חושב שמה שאתה אומר הוא שאתה לא יכול להאמין אינלקח משם."I can't believe you put the mailroom boy's name on the wall." I think what you mean is that you can't believe yours was ever taken off.
"איך "קשת השער שמה את סנט לואיס על המפה וכמה נחמד יהיה לגור .בעיר שנמצאת על המפהhow the Arch has put St. Louis on the map and how nice it would be to live in a city on the map.
"אלואיז היתה שמה חטיף "הרשי .בבלנדר, והייתי שותה אותו אתה מודע לכך ?Eloise put a Hershey bar in the blender, and I drank it.
"את שמה אקדח לרקה שלי" .אני חושב שזה היה אוקיי, עכשיו אתה פשוט .ממציא דברים"You put a gun to my head, " I think it was. Okay, now you're just making stuff up.
"הילדה העצובה שמה ביצים בפה" "...What kind of verb is this? "The sad girl puts balls in her mouth."
".בסגנון "אוי, לא, אל תשימו אותי שם- .רוג'ר קלאסי- 'אז שמנו מסמר בצמיג של פייג- like, "oh, no, don't put me in there." - Classic Roger.
"ראית כבר תוכניות של "60 דקות ... ואת מייק וואלאס שמנו הטוב, היושרה והאובייקטיביות . שלנו ידועים לךYou've seen 60 Minutes and Mike Wallace, so you know our reputation for integrity and objectivity.
"שמנו את המילים "רדנר מדע ,בצד "הצייד" שלו .ואין מאושר ממניWe put the words Radner Science on the side of his Hound, and nobody's happier than me.
,אבל כשעזבתי .הן היו בסדר גמור הרגע שמנו אותך .בזירת הרצחBut when I left, they were fine. I think we just put you at the murder scene.
,אז שמנו קלטת עם שירים .כדי שירגיש נוח ככל האפשרSo we put on a tape, tried to make him as comfortable as possible.
"איפה שמתם את המפה?Where'd you put the map?
,למרות זאת .מישקין הוא מחליף מאוד מוכשר הרגע שמתם את השוער הכי טוב .בעולם על הספסלStill, Myshkin is a very capable backup. Well, boys, you just put the best goaltender in the world on the bench.
- שמתם קש סביב עמוד העלמות !Have you put straw round the may pole?
-אז שמתם אותה על מסילה הרישומים יראו שנתנו לה חמצן .כחלק מבדיקת מאמץ רגילהSo you put her on a treadmill. Records will show that we gave her oxygen as a part of a routine cardio stress test.
...אתם יודעים את חוק הקונדום, החוק הוא ש אם אתם באים לשים אותו, ובטעות שמתם אותו הפוךYou know the rule of the condom. The rule is this; If you go to put the condom on, and it's wrong way...
" אני לא מאמין שאתה שם שמו של ילד חדר הדואר על הקיר. " אני חושב שמה שאתה אומר הוא שאתה לא יכול להאמין אינלקח משם."I can't believe you put the mailroom boy's name on the wall." I think what you mean is that you can't believe yours was ever taken off.
"'הדבר הראשון שעשו "בפרברידג ,כשירדתי מהאניה ,שמו לי מגב בידייםFirst thing they did at Fairbridge when I came off the boat, put a mop in my hands.
".הם שמו אותו באדמה"They put him in the ground.
"אוקיי, האם שמו לי, שוב, שלט של "בעטו בי ?Okay, did someone put the 'kick me' sign on my back again?
"את הסיפור כשהם שמו את ה"בן גיי במחוך של סבתא שלו או הפעם שזרקו אותו מהבר .בניו-יורקEither the story about when they put the BENGAY in his grandmother's girdle or the time he got thrown out of the bar in New York City.
# ".אני אשים קץ לזה ולזה""I will put a stop to this and that. "
, כשהתקווה היחידה היא סירה' ... ואין סירה ... אני אשים סירה, קאנדאן'where the only hope is a boat, and there is no boat, I will put a boat, Kundun.
,אני אשים אותך בכוננות בכל לילה אני אקצה לך סטאז'רים סתומיםI will put you on call every night,
,אשים סוף לתקיפות האלו ,מייסון .האמן ליI will put an end to those attacks, Mason, believe me.
,סוג'אטמי, אני אקח אותך הביתה ...אני אשים אותך על המיטה שלי .הו, אלוהים ...ואז אני-Sujatmi, l will take you home, l will put you on my bed... - Oh, God. - ...and then l will...
"היא תשים את הבובה בקופסה"She will put her doll in the cot.
,אז הוא ייקח אותך למערה .ואתה תשים הכול בפנים .במערה הזוThen he will take you to the cave and you will put everything inside. In that cave.
,אם היא כתובה ונמצאת עליך .אתה תשים אותה בידיIf it is written down and on your person, you will put it in my hand.
,אני יודע ,אבל אם היא אוהבת אותך ,אני מתכוון באמת אוהבת אותך אז היא תשים את חלומה המשני מאחורי שלך .ותבוא איתך לדיוקI understand that, but if she loves you -- I mean truly loves you -- than Haley will put her second dream behind your first and follow you to Duke.
,המהירות תשים אותך בהובלה .אבל לא תנצח לך במרוץ .נהיגה ופסיכולוגיהThe speed will put you ahead. But not win the race. Driving and psychology.
.לא, תשימי מבטחך בי לא אותיר אותך .חסרת הגנה- No. You will put your trust in me. I will not have you without protection.
"היו לנו 32 מפלגות והיטלר אמר: "לפני שמפלגות אילו לא ייעלמו, גרמניה לא קיימת .זה נכון, אתה לא יכול שיהיו לך 32 מפלגות , אז הם אמרו שאדם אחד ישים קץ לקומדיה הזוWe had 32 parties and Hitler said: "before those parties don't vanish there is no Germany". That's true, you can't have 32 parties so they said this one person will put an end to this comedy.
,אחות, העבירי ל-100 אחוז חמצן, התחילי . התחילי עם 5 מיליגרם של נורפואין לדקה הקטנת זרימת הדם לאזורים הללו במח שלה .ישים אותה במצב של חוסר חמצן מוחיSwitch her over to 100 percent oxygen. Start her on norepinephrine, five mics per minute. Reducing blood flow to parts of her brain will put her into cerebral hypoxia.
,אינני יודע הרבה אבל אני מתערב שאלוהים ישים אותך הרבה לפני האחות קלריס כשיגיע הזמן .לעבור דרך שערי הפניניםI don't know much, but I would wager that God will put you far ahead of Sister Clarice when it comes to passing through the pearly gates.
,אם זה יגיע לרחוב ...יאתרו אותו לצוות אסוודה ישים את הביצים .של שיין בצנצנתThat stuff hits the street and gets traced back to us Aceveda will put Shane's balls in a vise.
,זה לומר את המילה והוא ישים אותך לאחראי .על פרוייקט מגנטAll you have to do is say the word, and he will put you in charge of Project Magnet.
,הלילה נבנה גרדומים ,ומחר, אחד אחרי השני .נשים קץ לאבירי קמלוטTonight we will have a gallows built, and tomorrow, one by one, we will put an end to the knights of Camelot.
,וניקח אנשים מספינות אחרות ,ואנו .נשים אותם במשמרות במפעל הזיקוק ?And we will take people from other vessels, and we will put them on shifts in the refinery. How's that, Chief ?
.אם כך, נשים גם אותך שםTherefore... Then I will put your name to there.
.אתה כזה אידיוט לא אני רציני, נשים אותו על ...המטרה וI am serious. We will put him on the target...
.הפעם הם ישימו לב .נשים אותה בתא המטעןThis time will be your attention. We will put in the luggage compartment.
,משום הבלבול שנוצר בעבר תשימו את חותמכם באחד .משתי הדפים שכאןBecause of confusion in the past, you will put your marks on one of the two papers here.
במוקדם או במאוחר, אתם תשימו את זה באיזה מקום !Sooner or later, you will put it away somewhere and then it will collect dust.
תשימו את המשוגע הזה במקום שאף .אחד לא יוכל לשמוע את השגעונות שלו ...שאדם חרש ואילם יאכיל אותוYou will put this madman where no one can hear his insanity. Let him be fed by a deaf mute... but feed him well.
.אלה ישימו אותך במקום שקט תוכל לייצר לעצמך .תרחיש מרגיע ...אני מקווה שהםThese will put you in a quiet place. You can create a relaxing scenario for yourself.
.את על תנאי ,אם תיעצרי על התפרעות בכביש .הם ישימו אותך בכלא - .אני יודעת -You're on probation. If you get arrested for road rage, - they will put you in prison.
.הפעם הם ישימו לב .נשים אותה בתא המטעןThis time will be your attention. We will put in the luggage compartment.
.ונשיקה שניה הם ישימו את ברט סימפסון ?And two kisses. Will they put Bart Simpson in the parade tomorrow? They will put Bart Simpson in the parade if you go to sleep right now.
אז אני עומד בלתת טביעת האצבע שלי ולעשות את הבדיקה הרפואית ברגע שאני עובר את הבדיקה, הם ישימו המכורים חזרה ולשלוח אותם החוצהSo I stand in to give my thumb print and do the medical check Once I pass the test, they will put the addicts back and ship them out
! "שים עליו מנוע, "ג'ייק' שנה היינו אחרי המוזר הזה.put a motor on it,jake! ayear and a half behind this freak.
! (שים אותי בסינג-סינג(בית כלא" !put me in sing-sing!
! אמרתי לך, שים אותו על הזהב, איתך .כן, ואני אמרתי לך שזה מבצע שלי ! נתתי לו רובה, והוא ירה במישהו ?I told you, put him on the gold with you!
! גורדו, שים בהילוך שלישי !Gordo, put it in third.
! טום, שים את המסכה שלך !Tom, put your mask on!
"שימי את "ציפורים חופשיות כי את תעשי .את זה 13 דקותNow you put on "free bird" 'cause we're gonna do it for 13 minutes.
,אבל את יכולה, את יודעת ,שימי את זה בתוך, אהה ...בכיס האחורי שלך אם את צריכה .את יודעת, אם את צריכה את זהBut you can, you know, put that in your, uh, back pocket if you need... you know, if you need it.
,אבל לא בלונדיניות .אז שימי את הפאהBut they're not blonde, so put on your wig.
,אובי, שימי את העוגיות שם .בקצה השולחןAubie, put the cookies over there on the edge of the table.
,איזי .שימי כפפות ?- Izzie, put on some gloves. - What's going on? Alex, what are you doing?
! בואו נלך ....אם אתם לא יכולים להחזיק מעמד ...שימו את התוף במחסן !If you can't hang, put your drum in storage and go home!
! היי, שימו את זה על המסך !Hey, put it on the screen!
".שימוput it on NBC.
"לכן שימו את שיריונו של אלוהים""Therefore put on the armour of God"
"לקחתי את המילה "מייל ."והלבשתי אותה על "סטייל .שימו לב עכשיוI took the word mile and I put it over style. Now watch this.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

צם
fast
קם
rise
שב
return
שט
drift
שר
sing

Similar but longer

נשם
breathe
רשם
inscribe

Random

בגד
betray
עף
fly
קבע
determine
קטון
be
קרן
radiate
קשר
tie
רקע
spread
שונה
be changed
שלט
do
שמע
hear

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'put':

None found.