Volgen (to follow) conjugation

Dutch
40 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
volg
I follow
volgt
you follow
volgt
he/she/it follows
volgen
we follow
volgen
you all follow
volgen
they follow
Present perfect tense
heb gevolgd
I have followed
hebt gevolgd
you have followed
heeft gevolgd
he/she/it has followed
hebben gevolgd
we have followed
hebben gevolgd
you all have followed
hebben gevolgd
they have followed
Past tense
volgde
I followed
volgde
you followed
volgde
he/she/it followed
volgden
we followed
volgden
you all followed
volgden
they followed
Future tense
zal volgen
I will follow
zult volgen
you will follow
zal volgen
he/she/it will follow
zullen volgen
we will follow
zullen volgen
you all will follow
zullen volgen
they will follow
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou volgen
I would follow
zou volgen
you would follow
zou volgen
he/she/it would follow
zouden volgen
we would follow
zouden volgen
you all would follow
zouden volgen
they would follow
Subjunctive mood
volge
I follow
volge
you follow
volge
he/she/it follow
volge
we follow
volge
you all follow
volge
they follow
Past perfect tense
had gevolgd
I had followed
had gevolgd
you had followed
had gevolgd
he/she/it had followed
hadden gevolgd
we had followed
hadden gevolgd
you all had followed
hadden gevolgd
they had followed
Future perf.
zal gevolgd hebben
I will have followed
zal gevolgd hebben
you will have followed
zal gevolgd hebben
he/she/it will have followed
zullen gevolgd hebben
we will have followed
zullen gevolgd hebben
you all will have followed
zullen gevolgd hebben
they will have followed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gevolgd hebben
I would have followed
zou gevolgd hebben
you would have followed
zou gevolgd hebben
he/she/it would have followed
zouden gevolgd hebben
we would have followed
zouden gevolgd hebben
you all would have followed
zouden gevolgd hebben
they would have followed
Du
Ihr
Imperative mood
volg
follow
volgt
follow

Examples of volgen

Example in DutchTranslation in English
" Wanneer het fort veroverd wordt, zal er uitroeiing volgen""When the fort falls Annihilation follows"
""En deze tekenen zullen hen volgen die geloven"."And these signs shall follow them that believe.
"Allen die een valse profeet volgen, zullen verloren zijn.""All those following false prophets are doomed."
"Als ik gewoon nou eens zou kunnen zitten met de Sovjet leiders en hen kunnen uitleggen dat ze een verkeerde ideologie volgen, en dat wanneer ze de juiste ideologieën aannemen, ze hun mensen gelukkig en voortvarend kunnen maken.""If I could just sit down with the Soviet leaders and explain to them that they're following a wrong ideology and if they adopt the right ideologies they could make their people happy and prosperous."
"De rust van hen die ons voorgingen... "brengt de onrust niet tot bedaren van hen... "die volgen.""The rest of those who have gone before us cannot steady the unrest of those to follow."
! - Ik volg niet echt sport.I... don't really follow sports.
"Bewegend beeld zegt meer dan duizend woorden, dus lees het verhaal en volg de vogels."A moving picture is worth a thousand words, "so read the story and follow the birds.
"Hier is iemand met het antwoord." Lk volg u overal heen, meneer Gump."Here's somebody who has the answer." I'll follow you anywhere, Mr Gump.
"Hoewel ik niet vind dat het juist is om zulke dingen op te schrijven, volg ik jullie instructies, als een teken van bereidwilligheid."Though I don't believe it's right to put such things down in writing, hovever, as a token of my willingness, I am following your instructions.
"Ik volg het naar de stad om elke dag te trainen."I follow the stream into the city to train every die.
"Brief volgt."Letter following .
"De nieuweling volgt zijn hand."The novice follows his hand.
"De student volgt zijn hart."The student follows his heart.
"Glorie volgt deugd als het ware zijn schaduw "."Glory follows virtue as if it were its shadow".
"Glorie volgt deugd alsof het zijn schaduw is. ""Glory follows virtue as if it were its shadow."
! Ik vergelijk mezelf met iedereen die ooit zijn droom is gevolgd, senator.I'm comparing myself to anyone who's ever followed a dream, senator.
"Een oplopende zon die u, Licht van het Noorden in uw oneindige wijsheid hebt gevolgd."An ascending sun that you, the light of the North in your infinite wisdom have followed.
"Elke activiteit moet daarom stoppen... "totdat deze procedure is gevolgd.We must therefore ask that all work halt until such time that this procedure has been followed.
"Hij is me gevolgd."He followed me.
"Ik heb een wezen dat op geit lijkt al een paar dagen gevolgd en geobserveerd."I have followed and observed a goat-like creature "for several days now.
"Blake volgde ons valse vuur op de oever..."Blake followed our false fire on shore...
"Crito... toen hij ontdekte... dat hij zijn tranen niet bedwingen kon... stond op en ik volgde."And the critics, when he could to restrain his tears, got up and followed.
"Die nacht was winderig toen ik hem door de straten volgde.""That night was a windy one "as I followed him through the streets.
"En ik zag een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de Dood en het dodenrijk volgde achter hem.""And I beheld a pale horse, and the name that sat on him was Death and Hell followed with him. "
"En toen volgde er onheil en vuur, gemengd met bloed..."And there followed hail and fire mingled with blood...
"...in de prehistorie leefden." "En hoe verder we de rivier naar het noorden volgden..."And the further we followed the river north, the more highly-developed they became.
"De Spanjaarden gingen hem 'De Rebel Enrique' noemen en degenen die hem volgden werden aangeduid als rebellen en opstandelingen."The Spanish came to call him 'The Rebel Enrique' and those who followed him were termed rebels and insurgents.
"Dus Henny Penny, Ducky Lucky, Loosey Goosey en Turkey Lurkey volgden Foxy Loxy naar 'n donker gat.""So Henny Penny, Ducky Lucky, Loosey Goosey and Turkey Lurkey followed Foxy Loxy to a dark hole."
"Ze vergaten hun honger en volgden het vogeltje".[NancyJo] "They forgot their sadness and hunger. "They followed the bird.
'Dus Henny Penny, Ducky Lucky, Loosey Goosey en Turkey Lurkey... volgden Foxy Loxy naar 'n donker gat.'So Henny Penny, Ducky Lucky, Loosey Goosey and Turkey Lurkey followed Foxy Loxy to a dark hole.
Amy volge me enkel.Amy just followed me in.
Hij neme zijn kruis op en volge Mij.Day after day, he must take up his cross and follow me.
Iedere man die ridder wil zijn en 'n koning wil volgen volge mij!Any man who would be a knight and follow a king, follow me.
Wie me liefheeft, volge me.Let all those who love me follow me!
Wie mij liefheeft, volge me.Those in favor, follow me.
'Wij, Louis, geven volgend bevel aan onze troepen:We, Louis, declare the following order to our troops:
...En aan de lichtere kant, een uitgebreide dinosaurus nepperij beheerste het internet vandaag, een grap volgend in een plaatselijk skate park. Daar is hij!...And on the lighter side, an elaborate dinosaur hoax swept the Internet today following a prank at a local skate park.
Dan sluiten wij tot mei volgend jaar.Then we close down completely until the following May.
Dat het zicht van LASIK patiënten wazig wordt op grote hoogten tijdens de weken volgend op de ingreep, veroorzaakt door lage atmosferische druk.The vision of LASIK patients becomes blurry at high altitudes in the weeks following surgery, due to decreased atmospheric pressure.
Dat weet ik, maar die logica volgend... zou hij ook niet bereid zijn het verhaal uit te zenden.I know, but following that logic, he should also not be willing to broadcast the story.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

delgen
amortize
valgen
do
vangen
catch
vergen
require
voeden
feed
voegen
point
voelen
feel
voeren
conduct
vollen
do
vonken
spark
vormen
form
vorsen
do
vossen
do
vouwen
fold
vragen
ask

Similar but longer

involgen
do
navolgen
imitate
opvolgen
obey

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'follow':

None found.
Learning languages?