Sekot (to follow) conjugation

Latvian
21 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
sekoju
I follow
seko
you follow
seko
he/she/it follows
sekojam
we follow
sekojat
you all follow
seko
they follow
Past tense
sekoju
I followed
sekoji
you followed
sekoja
he/she/it followed
sekojām
we followed
sekojāt
you all followed
sekoja
they followed
Future tense
sekošu
I will follow
sekosi
you will follow
sekos
he/she/it will follow
sekosim
we will follow
sekosiet
you all will follow
sekos
they will follow
Imperative mood
-
seko
you follow
-
-
sekojiet
you all follow
-
Es/tu/...
Conditional mood
sekotu
I would follow

Examples of sekot

Example in LatvianTranslation in English
Observatorija varētu turpināt īstenot savu nozīmīgo darbību, ja savlaicīgi tiktu stiprināta tās spēja sekot šiem jauninājumiem.The Observatory could continue to play its important role if its capacity to follow these new developments were strengthened in due course.
Kopienas ražošanas nozare mēģināja uzturēt nemainīgu cenu līmeni 2003. gadā, bet tai nebija citas izvēles, kā vien sekot tam cenu līmenim, kāds bija noteikts importa izstrādājumiem, ko tirgoja par dempinga cenām, lai saglabātu noteiktu pārdošanas apjomu līmeni.The Community industry tried to maintain its level of prices in 2003, but had no other choice than to follow the price level set by the dumped imports in order to maintain a certain level of sales.
Lai noturētos tirgū, tie bija spiesti sekot “TV2” nosacījumiem.In order to survive on the market they have had to follow TV2's actions.
Es sekoju tev.I followed you.
Es tev sekoju, un kas par to?I followed you. So what?
Es sekoju naktijI follow the night
To piemēro no tā mēneša pirmās dienas, kas seko šā lēmuma pieņemšanas dienai.It shall apply from the first day of the month following the day of its adoption.
apdarināšana, kam seko apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apstrādes darbībām (piemēram, mazgāšanu, balināšanu, merserizāciju, termoapstrādi, uzkāršanu, kalandrēšanu, apstrādi pret raušanos, gala apdari, dekatēšanu, impregnēšanu, labošanu un atmezglošanu) ar noteikumu, ka visu izmantoto pozīciju 6213 un 6214 neapdrukāto izstrādājumu vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenasMaking up, followed by printing accompanied by at least two preparatory or finishing operations (such as scouring, bleaching, mercerising, heat setting, raising, calendering, shrink resistance processing, permanent finishing, decatising, impregnating, mending and burling), provided that the value of all the unprinted goods of headings 6213 and 6214 used does not exceed 47,5 % of the ex-works price of the product
Šis lēmums stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko pēc lēmuma pieņemšanas.This decision shall enter into force on the first day of the month following its adoption.
Attiecībā uz pašreizējo lietu apelācijas sūdzības iesniedzējas apgalvo, ka, pat ja pārsūdzētā sprieduma 254. punktā Pirmās instances tiesa apgalvojusi sekojam sava iepriekš minētā sprieduma lietā Airtours/Komisija pieņemtajai nostājai, praktiski tā ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, secinot pietiekamu pārskatāmību no vairākiem faktoriem, kas tomēr nebija atbilstoši, lai konstatētu esošu kolektīvu dominējošu stāvokli.As regards the present case, the appellants submit that, even though the Court of First Instance stated in paragraph 254 of the judgment under appeal that it was following the approach adopted in its judgment in Airtours v Commission, in practice, it committed an error of law in inferring the existence of a sufficient degree of transparency from a number of factors which were not, however, relevant to a finding of an existing collective dominant position.
Ja sekojam šai pieejai, ir jāatzīst, ka, tulkojot Direktīvu 2004/38 tādējādi, ka tiesības uzturēties, ko tā piešķir trešo valstu iedzīvotājiem Savienības pilsoņa ģimenes locekļiem uzņemošajā dalībvalstī, viņiem negarantē tiesības iekļūt Kopienas teritorijā, un, tā teikt, darbojas tikai tad, ja viņi iepriekš ir likumīgi uzturējušies citā dalībvalstī, tiek apdraudētas Savienības pilsoņa tiesības īstenot normālu ģimenes dzīvi un tādējādi viņa tiesības uzturēties uzņemošajā dalībvalstī.If this approach is followed, then it must be acknowledged that interpreting Direct- ive 2004/38 as meaning that the right of residence which it confers on nationals of nonmember countries, who are members of the family of a Union citizen in the host Member State, does not guarantee them a right of access to the territory of the Community, that is to say applies only if they have previously been lawfully resident in another Member State, would infringe the right of the Union citizen to lead a normal family life and, therefore, his right to reside in the host Member State.
Kopā ar brīzi, sekojam viļņiem...Ride the breeze, follow the waves...
Miglai izklīstot, sekošu balsij, kas mani vada.As the fog clears, I will follow the voice that guides me.
Eiropas Savienība cieši sekos turpmākajai demokratizācijas procesa attīstībai, jo īpaši pagaidu valdības saistību izpildei un pašvaldību, valsts un prezidenta vēlēšanu gatavošanai.The European Union will follow closely further developments in the democratisation process, in particular in relation to the achievement of the commitments of the Interim Government and the steps towards local, national and presidential elections.
Komisija sekos attīstībai drošības pasākumu jomā un pārraudzīs regulas piemērošanu.The Commission will follow the developments in the field of safeguards and monitor the application of the Regulation.
Drīz pēc tam sekos citi tīkli.Other networks will follow shortly.
- Mēs viņiem sekosim.We will follow where they go
Labi... um... sekojiet man, lūdzu!OK... um... if you'll all follow me, please.
sekojiet man.So, may be you should all follow me. Come on.
Gadījumā, ja pasākumus atceltu, nevar izslēgt, ka cenas eksportam uz Kopienu sekotu cenu tendencei attiecībā uz citiem tirgiem.Should measures be repealed it cannot be excluded that export prices to the Community would follow the trend of prices to other markets.
Es jums turp sekotu, ja varētu!I would follow you there if I could.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

jokot
joke
sēņot
pick mushrooms
soļot
march

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aiziet
go away
aprunāties
have a talk
aptvert
comprehend
nolaist
lower
nolemt
decide
piemirst
forget
pierast
get used
rotāties
groom
smēķēt
smoke
veikties
go well

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'follow':

None found.
Learning languages?