מת [mt] (to die) conjugation

Hebrew
98 examples
This verb can also mean the following: mad about something, do, be, be crazy

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מת
met
I/you/he (masculine) die
מתה
metah
I/you/she (feminine) die
מתים
metiym
we/you all/they (masculine) die
מתות
metṿot
we/you all/they (feminine) die
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
מתי
matiy
I died
מת
mata
you (masculine) died
מת
matə
you (feminine) died
מת
met
he died
מתה
metah
she died
מתנו
matənṿ
we died
מתם
matem
you all (masculine) died
מתן
maten
you all (feminine) died
מתו
metṿ
they died
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אמות
’amṿt
I will die
תמות
tamṿt
you (masculine) will die
תמותי
tamṿtiy
you (feminine) will die
ימות
yamṿt
he will die
תמות
tamṿt
she will die
נמות
namṿt
we will die
תמותו
tamṿtṿ
you all (masculine) will die
תמתנה
tamotənah
you all (feminine) will die
ימותו
yamṿtṿ
they (masculine) will die
תמתנה
tamotənah
they (feminine) will die
Imperative mood
-
מות
mṿt
die!
מותי
mṿtiy
die!
-
-
-
מותו
mṿtṿ
die!
מתנה
motənah
die!
-
-

Examples of מת

Example in HebrewTranslation in English
! "בחור יכול . "היה למות ללא האינסוליןDid you hear that? A guy could've died if he didn't get his insulin!
! 'אווץ - ! היכון למות -- Prepare to die!
! - היא לא יכולה למות אחרי סאנג'י ...She can't die after Soneji.
! .. אני לא רוצה למותI don't wanna die!
! ? את רוצה למותDo you wanna die?
! 'עד שהוא מת"until he dies!"
! ? למה אתה לא מת !Why won't you die?
! אביך מת מות פחדנים !Your father died a coward... cursing you and squealing like a stuck pig!
! אני מת והלכתי לגן עדן לאריI have died and gone to Larry heaven!
! אני מת להשפריץ בתחת'Sprütze in die Arse!
! אנחנו מתים באשWe die by fire!
! אתה בוכה, אנחנו מתים! שתוק, אחי !You cry, we die!
! אתם לא מתיםYou didn't die.
! הם מוטלים בכל מקום והם מתיםThey lie everywhere and they die !
! כולנו מתיםYou'll all die!
,אם לא הייתי עושה זאת ! הן היו מתותIf I hadn't, they'd have died!
,במקרה כזה, את מפילה .והאם חיה בעשרה מקרים מתוך 10 אם את עושה את מה שעשית, האם והתינוק .מתות ב-9.9 מהמקרים מתוך 10Case like this,you terminate, mom lives 10 times out of 10. You do what you did,mom and baby both die 9.9 times out of 10.
,בסדר, גבירותיי ורבותיי .חמש נשים מתות כעת כולן נרצחו באכזריות על-ידי .אותו סוציופתAlrite, Ladies and Gentlemen, 5 women are dead now. all brutally murdered by the same sociopath.
,ג'ק, לפני שהסוללות לגמרי מתות לנו כאן בוא נכבה הכל כדי שנוכל לחסוך כמה שיותר .לכניסה לאטמוספרהOkay, now, Jack, before the batteries completely die on us in here... let's power down everything so we can save as much as we can for reentry.
,גיבורים זוכרים .אבל אגדות אף פעם לא מתות[Babe Ruth's Voice] Heroes get remembered, but legends never die.
".ובשם האהבה, מתי"And in the name of love, I died:
,אם אוכל למצוא את שם אמה אז כנראה אוכל לדעת ,מתי בדיוק היא מתה ומתי הועברה שארלוט .לבית יתומיםIf I can get her mother's name off that then I can probably find out when she died and then when Charlotte was placed in an orphanage.
,אמרת לי שאבי מת .אך לא כיצד או מתי מת ,אמרת שהכל יתבהר ?You tell me that my father is dead, but not how or when he died. You say that all will become clear, but what am I supposed to do until then?
,אני זוכר לפני שנים לפני .כמעט מתי במשימה .זה היה סיו-בו מי שהציל אותיI remember years ago, I almost died on a mission. It was Siu-Bo who saved my life.
,הילדה שאת משחקת .החזיקה בזה מתי שהיא מתה ,כל הכעס והמרירות שלה .נמהלו אל תוך הבובה הזוThe girl you're playing was holding this when she died. All her bitter fury would have gone into this doll. Confront the spirit of the girl who died holding this.
! אשה זו מתה מידי אדםThis woman died by the hand of man!
! בחורה מתה, מייקלA girl died, Michael!
! היא מתה בגללך !- She died because of you!
! היא מתה בשבילנו !She died for us!
! היא מתהShe died!
! מתנו והגענו לגן עדןWe've died and gone to heaven!
,אל תזיין בשכל! אתה רואה אנחנו מתנו בשביל כסף .והמשוחרר הזה חי ? בשביל כסף?Fighting for money, we died, Fighting for an idea - he's alive.
,במשך שלושה שבועות ,לא רק שלא מתנו אלא היינו בדפים הראשיים של כל הצהובונים וגרמנו להרבה אנשים להאמין שוב ,בקיומם של מלאכים .או לפחות, ג'ס גרמהIn a mere three weeks, we'd not only not died, but we'd been on the front pages of all the tabloids and led many people to believe again in the existence of angels, or, at least, Jess had.
,כולנו מתנו ? אז למה אנחנו חיים פהWe died, so why are we still alive here?
,לפני שלושה ימים .כולנו מתנוThree days ago, we all died.
.אני זוכרת כל מילה .איך אתה ואמך מתם לפני לידתך ,איך אביך היה קוסםI remember every word. How you and your mother died before you were born,
להיות מנתח או רופא .מנתח, ללא ספק כי שמודיעים לאנשים ,שיקיר ליבם מתםA surgeon, cos when you tell people that a loved one died, you have to pull your surgical mask down and you shake your head.
כל החלטה שעשיתי בשנה האחרונה , הולך לעסקים עם ווס , שתסכים לעבוד עם צ'יפ Coto , מתן מרחב דפנה לאחר אנג'לו מת ... הם היו כל ההחלטות הרעות באמת .Every decision I have made this past year, going into business with Wes, agreeing to work with Chip Coto, giving Daphne space after Angelo died...
! הם מתו ללא סיבה !They died for no reason!
!"אז אומרים "אה, הוא מת .כל כך הרבה מהם מתו ...הם מתו מסמיםSo many of them died. They died from drug traffic... or they died from all kinds of stuff.
".אל תנצל ילדים שאבותיהם מתו""Do not take advantage of the children whose fathers have died."
".וככה רוב התאומים מתוThat is the way most of the twins died.
".ורבים מבני אדם מתו"And many men died."
! אמות במיטה זו .לא, לא תמותי-I will die on this bed.
! אני אמות אם אני לא אקבל אותו בחזרהI will die if I do not have him back!
"ולהפוךאותולהיעלםלנצח מהידיים רעות ." אנחנו אמות לכך -"And make it disappear forever from evil hands. "We will die for this--
,אז אני אמות .איתך, כאן ועכשיוand I will die. With you, right here, now.
,אם אני אמות .גם אתה תמותIf I should die, then you will die.
! אחרת אתה תמותbecause you will die!
! אתה תמות כמו אדונךYou will die like your master
! אתה תמות שםYou will die over there!
! אתה תמותThen you... will die!
".תזכור שאתה תמות""Remember that you will die."
! אמות במיטה זו .לא, לא תמותי-I will die on this bed.
"אם תפסידי, תמותי" "אם תנצחי, הנקמה תגיע"Losers will die and winners will be sought for revenge and also die.
"עכשיו, הנה "המראה השחורה .הידועה לשמצה התבוננתי לתוכה .ולמדי איך תמותיNow, here's the infamous "miroir noir." Gaze into it and learn how you will die.
,את אולי מרגישה כאן בטוחה אבל אם לא תתמודדי ,עם העתיד הזה, רפונזל ! את תמותי כאן, לבד ?It may feel safe here, but if you don't face that future, Rapunzel, you will die here, alone!
,את, לעומת זאת .תמותי לצד בנךYou, however, will die alongside your son.
! הוא ימות!- It will die!
! צייתי או שהזכר ימות .איני יכולה לתת להם !Obey or the male will die.
! תפסיק או שויקטיני ימות .דיימון, בבקשה.Stop or Victini will die!
".האיש ששמו רשום במחברת ימות""The person whose name is written in the notebook... will die."
"חוות-בקר" .זאת הפרה השלישית החודש בקצב הזה כל הבקר שלי .ימות עוד לפני שהחורף ייגמרThat's the third cow this month. At this rate, all my cattle will die before the winter's through.
,אז נמות בלהבות .במקום לחיות בשרשראות רוב המין שלכם .בכלל לא רוצה בזהThen we will die in the fire, instead of living in chains. Most of your own kind don't want that.
,אז נמות כקדושים למען עמינו .שזה אפילו כבוד גדול יותרThen we will die as martyrs for our people, which is an even greater honour.
,אם תעמיק הפגיעה בכוחנו .ניהפך אנו האלים לבני תמותה כולנו נמות וקרונוס בכבודו ובעצמו .יברח מכלאוIf our power diminishes much further, we gods will become mortal. We will die and Kronos himself will escape.
,אנחנו נמות .ואתה תחיהWe will die... you will live.
,אנחנו, תלמידי תיכון ווסטרברג" .נמות היום גופותינו הבוערות יהיו" ,המחאה המושלמת"We students of Westerburg High will die. Today. "Our burning bodies will be the ultimate protest
! אתם תמותו על מעשיכם !You will die for this!
! כולכם תמותוYou all will die!
,או חשבתם שתוכלו לבטוח בו .ולהסתגל למציאות חדשה .אם תצליחו להסתגל, תחיו .אם לא תצליחו, תמותוIf you can adjust you will live. If you can't you will die.
,אל תגעו בדשא .או שאתם תמותו .מה לעזאזלDo not touch the grass, or you will die.
,אם אתם לא נעלמים בתוך יממה .אתם תמותו כאןIf you're not gone in 24 hours, you will die here.
"אנשים שאתה מכיר ואכפת על ימותו"People you know and care about will die
"כל מי שאי פעם אהבו או אכפת ימותו, "רק בגלל שהם מכירים אותך, מתחיל עם אמה "."Anyone you ever loved or cared about will die, just because they know you, starting with Emma."
"עוד חמישה ימותו אי שם באירופה.""Five more will die somewhere in Europe."
"עוד שניים ימותו" .זה אומר שיש קורבן שלישי ?"Two more will die." That means there's a third victim.
"עוד שניים ימותו""Two more will die."
! אביך מת מות פחדנים !Your father died a coward... cursing you and squealing like a stuck pig!
! מות כפי שראוי לךThen die as you deserve to!
".מוות מות תמות""Death thou shalt die."
"מסיבת פיג'מות עירום ומשקאות""Slumber party, nudie times, drinky-drinky."
, אולי אני טועה אבל השתנית מאוד . מאז מות הזקןAII right, maybe I'm wrong, but you haven't been yourself since the old man died.
".ווסטהאם עד מותי""West Ham till I die."
"אני" אהרוג את כלבת פאנק, פאנק כלבת תחת הוא גוון "מותי, קליעים למוחו של הכלבה""I'm 'a kill the punk bitch, Bitch-ass punk is gon' die, Bullets to the bitch's brain."
# .אל אהובתי ואל מותי #♪ over to my love and die ♪
,אני אהיה שלך עד ליום מותי .אני נשבעתI'll be yours till the day I die, I swear it.
,אני יודע שאני, אני בטוח שאני אני "ווסטהאם" עד מותי# I know I am, I'm sure I am I'm West Ham till I die # [shouting]
" מותו של המפקד דיטריך,"The death of commander dietrich,
".מותוFreddie's death.
'לא ראיתי את ג'ורג .לפני או אחרי מותו .בסדר גמורI didn't see George before or after he died. Fair enough.
,אביו התנהגאליי כמו אל בן שני .אהב אותי כמו בן .שנינו היינו איתו ביום מותוHis father treated me like a second son, loved me like a son. We were both with him the day he died.
,אחרי מותו של ג'ייקוב ...האשמתי את עצמיAfter Jacob died,
,גבירותיי ורבותיי ומינים תראנים .מוזמנים מכובדים בחקר שלי על מנהגי נישואין רשמיים של תראנים ובטאזוידים גיליתי שזה מסורתי .להגיש לזוג המאושר מתנה בהתחשב בחיבתו של קומנדר רייקרLadies and gentlemen and invited transgendered species, in Terran and Betazoid conjugal rites, l've discovered it is traditional to present the happy couple with a gift.
,הלוח הזה היה מתנה מבני .סשה. הוא מת באפגניסטןThis board was a gift from my son, Sasha. He died in Afghanistan.
,כן. קבלו בזה ,אתה וג"סיקה ,מאת היהודי עתיר הנכסים ,שטר-מתנה רשמי ומיוחד שבמותו יקנה לכם את כל ההוןAy, there do I give to you and Jessica from the rich Jew a special deed of gift after his death of all he dies possessed of.
-אל דאגה .לא מתתי או משהו כזה ,אבל זו הייתה נפילה איומה וזה גרם לי להבין שהחיים הם מתנהDon't worry, I didn't die or anything. Oh. But it was a really bad fall, and it made me realize that life is a gift and we have to make the most of every day.
...הייתי בן 13 כשהוא נפטר ו .אף פעם לא הייתה לי הזדמנות לקנות לו מתנה אמיתית .בואי נעשה את זהI was 13 when he died... and never had a chance to buy him a real present.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

זעף
be furious
חיכה
wait
טס
fly
ליטף
stroke
מנע
occur
משך
pull
נאבק
fight
נאגר
be hoarded
סבל
suffer
סידר
organize

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'die':

None found.
Learning languages?