Mirti (to die) conjugation

Lithuanian
65 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
mirštu
I die
miršti
you die
miršta
he/she dies
mirštame
we die
mirštate
you all die
miršta
they die
Past tense
miriau
I died
mirei
you died
mirė
he/she died
mirėme
we died
mirėte
you all died
mirė
they died
Past freq. tense
mirdavau
I used to die
mirdavai
you die
mirdavo
he/she used to die
mirdavome
we used to die
mirdavote
you all used to die
mirdavo
they used to die
Future tense
mirsiu
I will die
mirsi
you will die
mirs
he/she will die
mirsime
we will die
mirsite
you all will die
mirs
they will die
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
mirčiau
I would die
mirtum
you would die
mirtų
he/she would die
mirtume
we would die
mirtute
you all would die
mirtų
they would die
Imperative mood
-
mirk
you die
-
-
mirkite
you all die
-

Examples of mirti

Example in LithuanianTranslation in English
Nenoriu mirti toje mėšlo krūvoje.I'd hate to die in a dung heap, though
Kai negali bėgti, ateina laikas mirti.When you can't run, it's time to die
Ir per 20 dienų jie pradės mirti.And in 20 days they will start to die.
Tiesiog noriu mirti taikiai be jokio skausmo.I just want to die peacefully like, with no pain.
Laikas, kai jis turi mirti.This time, he's got to die.
Įsiutęs ant jų tėvų, kurie ateis čia žiūrėt, kaip mirštu.At the parents coming to see me die.
Aš mirštu kaip tikras amerikietis.l die a true American.
Jau ilgai aš mirštu iš bado ir nenumirštu.Too long l've been starving to death and haven't died .
Kaskart kai mirštu ir persižegnoju vis didesnė šeimininko dalis grįžta pas mane.Every time I died and crossed over a little more of the master came back with me.
- Jūs žiūrėsit kaip aš mirštu ir tada?Watch me die, and then what? And then what?
Žmogau, kai tu miršti rūmuose, tu tikrai miršti rūmuose.Boy,when you die at the palace, you really die.
Kai miršti, skausmas baigiasi.When you die, the pain's over.
Aš negaliu žiūrėti, kaip tu miršti.I can't watch you die!
Kai miršti- tragedija.Tragedy, you die.
Gyveni ir miršti vienas.You live and die alone.
Ar taip mes atrodome kai mirštame?ls that what we look like when we die ?
Per tave, mes visi mirštame kaip šunysBecause of you, we're all going to die like dogs!
Kiek kartų mes mirštame?How many times do we die?
Niekas nenori mirti, Haroldai, bet, deja, mirštame.No one wants to die, Harold, but unfortunately we do.
- Telefono nėra, mes mirštame.- Phone die, we die.
Aš miriau, žinai.I died, you know.
"Gimiau, augau ir miriau laive. Gal nesu čia užregistruotas.""Born, raised and died on a ship, maybe I'm not registered there".
Ar tai buvai tu? Kai aš... miriau?And that was you when I died.
Aš miriau.I died.
Viskas prasidėjo tą diena kai aš miriau.It all started on the day that I died.
Mole, bet juk mirei ne tu.You're not the one who died.
Pone Žuvie, ar tu mirei?Mr. Fish, did you die?
Gal tu ir mirei kaip nežinomas kaskadininkas, bet vis dar esi gyvas per mane.You may have died an anonymous stuntman, but you live on through me.
Galbūt tu jau mirei prieš daugelį metų.Maybe you died a long time ago.
Jei savo tarnybos laikotarpiu personalo narys miršta, likęs teisėtas sutuoktinis ar išlaikomi vaikai šešis mėnesius nuo mėnesio, kurį susijęs asmuo mirė, gauna visą mirusiojo atlyginimą.If a staff member dies during his term of employment, the surviving legal spouse or the dependent children shall receive the overall remuneration of the deceased until the end of the sixth month following that of the death.
Mirties atveju pereinamojo laikotarpio pašalpa paskutinį kartą mokama už tą mėnesį, kurį buvęs Parlamento narys mirė.In the event of death, the transitional allowance shall be paid for the last time in the month in which the former Member died.
mirė ….….died on ….
Pensininkas mirė (data): …The pensioner died on …
Kita informacija: patvirtinta, kad mirė 2009 1 1.Other information: Confirmed to have died on 1.1.2009.
Aš mirsiu! ..I will die.
Aš be jo negaliu, aš mirsiu.I can´t live without him. I will die.
Ir aš mirsiu tą žinodama, gerai?And I will die knowing that, okay?
Aš mirsiu kovoj.l will die in battle.
Nes Dievas žino, kad mirsiu, jei tau kas nors nutiks.Because God knows I will die if anything happens to you.
To jo nerasi, ir mirsi.You will not find it, and you will die.
Jei atsisakai vaidinti valdovą, tu mirsi.If you refuse to act as the lord, you will die.
Tu mirsi baisiu būdu.You will die. It will be awful.
Niekada negerk paskutinio lašo, arba jis nusineš tave kartu ir mirsi.Never take the last drop, or it will draw you in and you will die.
Aš iš čia tuoj pabėgsiu, tuo tarpu tu - mirsi siaubinga mirtimi už tai, kad palikai mane mirti vakar!You see, I am about to escape. You, on the other hand, will die horribly for leaving me to die last night!
Jei mums nepadėsi, Viktoras mirs Kasablankoje.If you don't help us, Victor Laszlo will die in Casablanca.
Nustosime kovoti su priešais - pasaulis mirs. Na ir kas?If we stop fighting our enemies, the world will die.
Mes abu tikimės, kad Šingenas mirs.We both hope Shingen will die. It would help us greatly.
Turiu paimti medikamentus, kitaip mirs daug žmonių.I am meant to take medical supplies, if I not take it, many people will die.
Tada Sovietai vėl čia atvyks, -ir tuomet mirs dar daugiau žmonių.If this is done, Soviets will come here like before, and more people will die.
Nagi, kovok, Hefaistionai! Mes mirsime kartu!Come fight Hephaistion, we will die together,
Mes mirsime, o Kronos išsilaisvins.We will die and Kronos himself will escape.
Mama, jei dar viena banga užklups mus čia, mes mirsime.Mom, if another wave catches us down here, we will die.
Dėl šito mes čia mirsime.This is who we will die for.
Aš mirčiau dėl tavęs, Seamus!l would die for you, Seamus!
Tu mirtum dėl ju?You would die for them?
- Tu mirtum, kad išgelbėti šitą žmogų?-You would die to save this man?
Taip, bet mirtum pačiu neįtikėčiausiu būdu.Yes, but you would die in the most amazing way possible.
Kur bet kuris kitas individas mirtų nuo troškulio per penkias dienas jie gyvena šioje dykumoje visai patenkinti.Where any other person would die of thirst in a few days they live quite contentedly in this desert.
- Visi iki vieno mirtų dėl Bragos.Any one of them would die for Braga.
Jei jis turėtų nors kiek smegenų, mirtų nuo vienatvės.If the guy had an intelligent thought in his head, it would die of loneliness.
Eik ir mirk taip, kaip tau atrodo geriausia.I release you from my service. Go now and die in what way seems best to you.
Gyvenk viena, mirk viena.Live alone, die alone.
Ja, neblogai piešia. Geriausiai. Daryk arba mirk.Ray, it's do or die now!
Mirk, metale, mirk!Die, bots, die!
Samaeli, mirk ramiai ir atgimk vėl ir vėl.Sammael, die in peace and be reborn again and again.

More Lithuanian verbs

Related

numirti
die

Similar

barti
scold
bartis
quarrel
berti
strew
birti
crumble
burti
divine
dirti
flay
durti
stab
gerti
drink
girti
praise
girtis
boast
karti
hag
kerti
come off
kurti
create
malti
grind
mauti
take off
mautis
pull on
mėgti
like
mesti
throw
mėžti
manure
miešti
mix
migti
fall asleep
mykti
mumble
minėti
mention
minti
pedal
mirkti
soak
misti
feed (on something)
myžti
piss
mūkti
moo
mušti
beat
muštis
fight
nerti
dive
perti
flog
purti
bristle
šerti
feed
tarti
pronounce
tartis
negotiate
tirti
investigate
verti
pierce
vertis
pierce
virti
boil
virtis
cook
žerti
pour
žirti
strew

Similar but longer

mirgėti
flicker
mirkti
soak
numirti
die

Random

apšaudyti
shoot
aptarnauti
serve
glerti
dilapidate
įrašyti
enscribe
įrengti
install
masturbuotis
masturbate
parkristi
fall
ridėti
roll
sprukti
flee
užsikrėsti
catch (a disease)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'die':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In