Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

مردن [mordán] (to die) conjugation

Persian
80 examples

Conjugation of مردن

present
past
Stems
میر
mir
die
مرد
mord
died
Participles
میرنده
mirandé
dying
مرده
mordé
died
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Present imperfect tense
می‌میرم
mí-miram
I die
می‌میری
mí-miri
you die
می‌میرد
mí-mirad
he/she dies
می‌میریم
mí-mirim
we die
می‌میرید
mí-mirid
you all die
می‌میرند
mí-mirand
they die
Present progressive tense
دارم می‌میرم
dấram mí-miram
I am dying
داری می‌میری
dấri mí-miri
you are dying
دارد می‌میرد
dấrad mí-mirad
he/she is dying
داریم می‌میریم
dấrim mí-mirim
we are dying
دارید می‌میرید
dấrid mí-mirid
you all are dying
دارند می‌میرند
dấrand mí-mirand
they are dying
Present perfect tense
مرده‌ایم
mordé-im
I have died
مرده‌اید
mordé-id
you have died
مرده‌اند
mordé-and
he/she has died
مرده‌ام
mordé-am
we have died
مرده‌ای
mordé-i
you all have died
مرده است
mordé ast
they have died
Past tense
مردیم
mórdim
I died
مردید
mórdid
you died
مردند
mórdand
he/she died
مردم
mórdam
we died
مردی
mórdi
you all died
مرد
mord
they died
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Past aorist tense
میرم
míram
I died
میری
míri
you died
میرد
mírad
he/she died
میریم
mírim
we died
میرید
mírid
you all died
میرند
mírand
they died
Past imperfect tense
می‌مردیم
mí-mordim
I used to die
می‌مردید
mí-mordid
you used to die
می‌مردند
mí-mordand
he/she used to die
می‌مردم
mí-mordam
we used to die
می‌مردی
mí-mordi
you all used to die
می‌مرد
mí-mord
they used to die
Past progressive tense
داشتیم می‌مردیم
dấštim mí-mordim
I was dying
داشتید می‌مردید
dấštid mí-mordid
you were dying
داشتند می‌مردند
dấštand mí-mordand
he/she was dying
داشتم می‌مردم
dấštam mí-mordam
we were dying
داشتی می‌مردی
dấšti mí-mordi
you all were dying
داشت می‌مرد
dâšt mí-mord
they were dying
Pluperfect tense
مرده بودم
mordé búdam
I had died
مرده بودی
mordé búdi
you had died
مرده بود
mordé bud
he/she had died
مرده بودیم
mordé búdim
we had died
مرده بودید
mordé búdid
you all had died
مرده بودند
mordé búdand
they had died
من/man
تو/tó
او/u
ما/mā
شما/šomā
آنها/ānhā
Future tense
خواهم مرد
xâhám mord
I will die
خواهی مرد
xâhí mord
you will die
خواهد مرد
xâhád mord
he/she will die
خواهیم مرد
xâhím mord
we will die
خواهید مرد
xâhíd mord
you all will die
خواهند مرد
xâhánd mord
they will die
Imperative mood
-
بمیرید
bémirid
you die
-
-
بمیر
bémir
you all die
-
Subjunctive present tense
بمیرم
bémiram
I have died
بمیری
bémiri
you have died
بمیرد
bémirad
he/she have died
بمیریم
bémirim
we have died
بمیرید
bémirid
you all have died
بمیرند
bémirand
they have died
Subjunctive past tense
مرده باشیم
mordé bấšim
I die
مرده باشید
mordé bấšid
you die
مرده باشند
mordé bấšand
he/she die
مرده باشم
mordé bấšam
we die
مرده باشی
mordé bấši
you all die
مرده باشد
mordé bấšad
they die

Examples of مردن

Example in PersianTranslation in English
ممنون از گاير ما الان مي دونيم کلاغ ها توي سرتا سر دنيا در زمان "بي هوشي" مردنThanks to Geyer, we now know crows died all over the world during the blackout.
.اون گفت تقرببا مردن .شايد سربازا اينطوري گفتنHe said they were almost dead. Maybe the soldiers said so.
آيا کسي هست که بخواهد به فرمانروا آنتوني يک راه شرافتمندانه براي مردن تقديم کند؟Is there no one who would grant Antony... ... an honorable way to die?
... آقای تیورینگ، می دونی چندتا سرباز انگلیسی بخاطر انیگما مردن؟Mr Turing, do you know how many British servicemen have died because of Enigma?
والدينم اينجا مردنMy parents died here.
بعد از اين که برادرم تو يه جنگ مرد من مسئوليت هاش رو بر عهده گرفتمI took over for my brother after he died in battle.
مادرم چند سال پيش مردMy mother died a few years ago.
من پنج روزم بود که اون مرد آه، آره- She died when I was five days old.
چون اگه اون بميره شما مرد بسيار ثروتمندي ميشيدAlors, had she died, you'd be a man very rich.
پسر شما يک قهرمان بود او به عنوان يک دريانورد دلير مردYour son was a hero. He died a brave marine.
از وقتي زنش مرده همينجوري بودهBeen that way since his wife died.
آهان، تو همون دختره‌اي که آدم‌هاي مشکل‌دار رو دوست داشت، چون شوهرش مرده بودOh, yeah, you're that girl who likes broken people because her husband died. And since Chase isn't all that broken--
پاپارازي بشنوه که يه نفر ،که با يه ستاره رابطه داره مرده .اين چيزيه که اتفاق ميفتهPaparazzi hear someone died next to a celebrity, this is what you get.
گفتي که دخترت اينجا توي .نشست مردهYou said your daughter died here at the summit.
... و اگه این کار رو نمیکردی الان فقط بجای شوهر من .هممون مرده بودیمAnd if you hadn't... we probably all would've died instead of just my husband.
من دارم می‌میرم آنینگانگOh, I'm gonna die, Aningaaq.
.خیلی ترسیده بودم مامان ، فکر کردم می‌میرمI was so scared, Mama. I thought I was going to die.
...و وقتیكه می‌میرمAnd when I die,
من می‌میرم؟Am I gonna die?
مهم نیست که چی انتخاب کنم ، من می‌میرم گول زنندستNo matter what I choose, I die. It's rigged.
‏چیزیه که وقتی داری می‌میری ‏ازت می‌خوان باباIt's what they ask for when you're going to die, dad.
كه بدون اون می‌میریThat without her you will die.
♪ .وقتی می‌میری ♪As you die
،‏دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره ‏به شکل وحشتناکی می‌میریIt's only a matter of time. You're going to die a horrible death.
...اگر اون دکمه رو فشار بدی .فقط ما دو تا می‌میریمIf you push that button... only two of us are going to die.
من باید بفهمم که می‌تونه باز هم این کارو بکنه .یا همه‌مون می‌میریمI need to know that he can do it again, or we all die.
.ما می‌میریمWe're gonna die.
."خفه شو "مک - .ما این بیرون می‌میریم -Shut up, Mac.We're gonna die out here.
اگر الان مبارزه كنیم، می‌میریمIf we fight now, we die.
... و به خاطره اینکار ! می‌میریدAnd for that... you'll die!
.می‌میریدYou die.
من هر روز از خواب بلند مي شوم تا بفهمم همسرم دوباره مرده استI wake up every morning to find my husband has died again..
ما به خونوادتون میگیم که شما .قهرمانانه مردیدWe'll let your family know you died a hero.
بعضي ها هم به شايستگي مردندSome died good.
.تا الان بيست و پنج نفر مردند25 patients have already died.
شايد با دعا کردن براي ارواح بينوايي که اينجا مردند .کمکي کرده باشيمPerhaps it would help if we prayed for all those poor souls that died here.
و مردند با هيچ چيزAnd they died with nothing.
اونا مردند،اونا وقتي كه من چيزي يادم نميومد،مردندThey're dead. They died before l could remember anything, any....
...مردم تلف شدن!People died! I...
از کارم اومدم بيرون تقريبا مردم"Oh, I-I quit my job, I almost died,
.من مردم و به بهشت رفتم - .سلام ايوان ، به خاطر برنده شدنت تبريک ميگم -- I've died and gone to heaven. - Hi Yvonne, congratulations.
مردم آب ميخواستند ولي ما به آنها نميداديمAnd so I didn't give them any. A lot of people died.
مردم مرده اندThey all died!
.تو مردیYou died.
تو ام مردیYou died.
من فکر میکردم اون مردی که مرده جکال واقعی باشهI think the man that died was really Jackal
اونا می خوان بدونن که تو موقع مبارزه مردیThey would wanna know you died fighting.
.تو برای هیچ و پوچ مردیYou died for nothing.
و شادی که می میردAnd the happiness that died
.آرزو ميکنم با اون مرده بودمI wish I had died with her.
شب اخر من با اون بودم درباره پدرش که مرده بود بمن گفت The last night I was with him, he told me about his father who had died.The last night I was with him, he told me about his father who had died.
وقتي به اونجا رسيده بود اون مرده بودWhen he got there she had died.
،اگه "ريگان" مرده بود ...من کاملاً مطمئنمIf Reagan had died, l'm pretty sure...
اما يه مشکلي وجود داشت اون تو سال1936 مرده بودBut there was a problem. He had died in 1936.
در آپريل 2007، به گفته ي کميسيون عالي سازمان ملل براي پناهندگان چهار ميليون عراقي مجبور به ترک خانه هاي خود شدند صدها هزار عراقي مرده بودندBy april 2007, the UN High Commission for Refugees estimated that 4 million people had had to leave their homes, hundreds of thousands of Iraqis had died.
برايم مراسمي را وصف کرد که در باغ وحشي در يونو .به ياد حيواناتي که در آن سال مرده بودند برپا شدHe described the ceremony held at the zoo in Ueno, in memory of animals that had died during the year.
اکتاويون هنگامي که من آماده ي مرگ باشم خواهم مردOctavian... ... when I am ready to die... ... I will die.
در "فورلي" ازدواج ميکنم و در "فورلي" هم خواهم مردI will marry in Forli, and I will die in Forli.
.من خواهم مردI will die.
. اما، من زودتر از اونا خواهم مردBut then, I will die soon.
من برای اسپانیا خواهم مرد I will die for Spain.I will die for Spain.
زن تکرار کرد او خواهد مرد"He will die," she repeated,
اگه اون سايه‌ها در آينده ... بدون تغيير باقي بمونن اون بچه‌ خواهد مرد - !If these shadows remain unaltered by the future the child will die.
هر روزي که ما بدون غذا بريم، يکي از مردهاي شما خواهد مردEveryday we go without food, one of your men will die!
اگه الان اين کار رو انجام ندي، همين الان، اون خواهد مرد و تو مي‌توني کاري کني که جلوي اين اتفاق گرفته بشهIf you don't do this now, right now, she will die, and you could have done something to stop it.
گرندل خواهد مردGrendel will die! Grendel?
.بعضي ها خواهند مردSome will die.
! در غير اين صورت اونها خواهند مردOtherwise, they will die.
پيداش کن والا خانوده ات خواهند مردFind it or your family will die!
"سيصد نفر خواهند مرد"Three hundred will die.
چند نفر در اين عكس اين هفته خواهند مرد؟How many people in this photo will die this week?
ممکن بود بمیریYou could have died.
همونجور که رفیقم ۵۰ سنت میگه "پولدار شو یا در این راه بمیر"Like my man 50 says, "Get rich or die tryin'."
بمیر، بمیرdie die!
بمیر اختاپوس نازی، بمیرAooga! Die, Nazi octopus, die!
! بمیر حرومزادهYou freak, die!
فرار کن یا بمیرRun or die.
سايمون،من نميخوام که از طريق اخبار از افرادي که توسط اين دولت استخدام شدن چيزي بفهمم مگر اينکه تازه مرده باشندSimon, I don't like finding out about people employed by this government via the news, unless they've just died.
آقا ، اون نزديک بود منو خفه کنه ممکن بود من الآن مرده باشم"Sir, he nearly strangled me. I couId have died."
چرا برات مهمه که من مرده باشم يا زنده؟Why should you care whether I live or die?

More Persian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

آمدن
come
بردن
bear
چیدن
pick
دادن
give
دیدن
see
ستدن
take
کردن
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Persian verbs with the meaning similar to 'die':

None found.