Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Izmantot (to use) conjugation

Latvian
21 examples

Conjugation of izmantot

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
izmantoju
I use
izmanto
you use
izmanto
he/she/it uses
izmantojam
we use
izmantojat
you all use
izmanto
they use
Past tense
izmantoju
I used
izmantoji
you used
izmantoja
he/she/it used
izmantojām
we used
izmantojāt
you all used
izmantoja
they used
Future tense
izmantošu
I will use
izmantosi
you will use
izmantos
he/she/it will use
izmantosim
we will use
izmantosiet
you all will use
izmantos
they will use
Imperative mood
-
izmanto
you use
-
-
izmantojiet
you all use
-
Es/tu/...
Conditional mood
izmantotu
I would use

Examples of izmantot

Example in LatvianTranslation in English
Tas nenozīmē, ka jāizmanto abas izejvielas; var izmantot vienu vai otru izejvielu, vai abas.This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.
Ja viena Puse vēlas izmantot šādu informāciju citiem mērķiem, tā informācijas sniedzējai iestādei iepriekš lūdz rakstisku piekrišanu.Where one of the Parties wishes to use such information for other purposes, it shall obtain the prior written consent of the authority which provided the information.
Apakšnozare B.11. (finansiālās informācijas sniegšana un pārsūtīšana): Informācijas pārrobežu sniegšanas gadījumā-prasība izmantot sabiedrisko telekomunikāciju tīklu vai arī cita operatora tīklu.Subsector B.11 (provision and transfer of financial information): Requirement to use the public telecommunication network, or the network of other authorised operator, in the case of cross-border provision of these services.
Zinot, ka slaucamā govs vasarā apēd līdz 75 kilogramiem svaigas zāles, jūs varat iedomāties cik daudz rupjās lopbarības ziemā ir nepieciešams 60 govju ganāmpulkam. Daļu paša audzēto kultūraugu es izmantoju kā dzīvnieku barību.If you consider that a dairy cow feeds on up to 75 kilograms of fresh grass per day in summer, you can imagine how much winter fodder you need for a 60-strong herd.I use some of the crops that I grow as animal fodder.
Tad, kad es atsaucos uz šo frāzi, es to izmantoju tādā pašā izpratnē.In so far as I refer to that expression, I use it in the same sense.
13 — Es izmantoju šo saīsinājumu, lai apzīmētu gan sabiedrību Emirates Airlines, gan Emirates Airlines Direktion für Deutschland, kas ir lietas dalībniece pamata tiesvedībā.13 — I use this abbreviation to denote both the company Emirates Airlines and Emirates Airlines Direktion für Deutschland, the party in the main proceedings.
Vismaz 50 % no katras valsts daļas no pagaidu naudas plūsmas un Šengenas līdzekļiem izmanto, lai Bulgārijai un Rumānijai palīdzētu īstenot to saistības, kas paredz finansēt darbības pie Savienības jaunajām ārējām robežām, īstenojot Šengenas acquis un kontroli pie ārējām robežām.At least 50 % of each country allocation under the temporary Cash-flow and Schengen Facility shall be used to support Bulgaria and Romania in their obligation to finance actions at the new external borders of the Union for the implementation of the Schengen acquis and external border control.
Vienreizējos piešķīruma maksājumus izmanto trīs gados no pirmā maksājuma dienas.The lump-sum payments shall be used within three years from the first payment.
preferenciālas izcelsmes apliecinājums, kas izdots pirms pievienošanās dienas atbilstīgi kādam no turpmāk uzskaitītajiem Eiropas Līgumiem vai kādam līdzvērtīgam preferenciālam nolīgumam, kurš noslēgts starp pašām jaunajām dalībvalstīm un kurā - attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes izejvielām, ko izmanto tādu ražojumu izgatavošanai, kuriem izdod vai sagatavo izcelsmes apliecinājumu - paredzēts aizliegums kompensēt muitas nodokļus vai atbrīvot no muitas nodokļiem (“nodokļu nekompensēšanas” klauzula);proof of preferential origin properly issued or made out prior to the date of accession under one of the Europe Agreements listed below or the equivalent preferential agreements concluded between the new Member States themselves, and which contains a prohibition of drawback of, or exemption from, customs duties on non-originating materials used in the manufacture of the products for which a proof of origin is issued or made out (‘no‐drawback’ rule);
Tomēr kuģim, kas reģistrēts izmantojam zvejas rīku, kurš pieder pie kādas no 2. punktā norādītajām zvejas rīku grupām, var atļaut izmantot citādu zvejas rīku, ja otrā minētā zvejas rīka izmantošanai iedalīto dienu skaits ir lielāks vai vienāds ar pirmā minētā zvejas rīka izmantošanai iedalīto dienu skaitu.However, a vessel with a track record of using a gear belonging to a grouping of fishing gears defined in point 2 may be authorised to use a different fishing gear, provided that the number of days allocated to this latter gear is greater than or equal to the number of days allocated to the first gear.
Tomēr kuģim, kas reģistrēts izmantojam zvejas rīku, kurš pieder pie kādas no 2. punktā minētajām zvejas rīku grupām, var atļaut izmantot citādu zvejas rīku, ja otrā minētā zvejas rīka izmantošanai iedalīto dienu skaits ir lielāks par vai vienāds ar pirmā minētā zvejas rīka izmantošanai iedalīto dienu skaitu.However, a vessel with a track record of using a gear belonging to a grouping of fishing gears referred to in point 2 may be authorised to use a different fishing gear, provided that the number of days allocated to this latter gear is greater than or equal to the number of days allocated to the first gear.
Šā iemesla dēļ mēs kā kritēriju izmantojam Spānijas iestāžu ierosinātās vērtības, proti, Dt =8651 (pēdējā perioda naudas plūsma) un g = 2,553 % (inflācijas koeficients).For this reason, we use as a benchmark the values proposed by the Spanish authorities, namely Dt =8651 (last period cash flow) and g = 2,553 % (the inflation rate).
Kas attiecas uz Sogepa netiešās peļņas saņemšanu no Carsid uzņēmumiem, kas izmantos tur ražotās sagataves, Komisija uzskata, ka Sogepa kā minoritāra akcionāra stāvoklis šajos uzņēmumos nepamato jaunu kapitālu piesaistīšanu.As far as Sogepa’s taking into account of Carsid’s indirect profits for the companies which will use the slab produced there is concerned, the Commission considers that Sogepa’s position as a minority shareholder in those companies does not justify the commitment of new capital.
SEL izmantos virszemes ūdeni, kas nāk no ”Kale” ūdensteces.SEL will use surface water from the local ‘Kalebeek’.
Iekārta izmantos biomasu [14] tieši no rūpnīcas, kā arī dabas gāzi, un tās konversijas ražīgums būs 87,5–90 %.The installation will use bio-mass [14] available directly at the plant and natural gas and it will have an energy conversion efficiency of 87,5 to 90 %.
Tādējādi stratēģiskajā satvarā ir noteikti arī efektivitātes rādītāji, kurus izmantosim, lai novērtētu, vai ir sasniegti Progress mērķi un pilnībā izmantoti tās līdzekļi.The Framework thus also gives a set of performance indicators that we will use to assess whether Progress has reached its targets and supplied its products.
Citiem vārdiem sakot, apkoposim atbilstīgu, ticamu un precīzu informāciju par visām ieinteresēto grupu prasībām, vēlmēm un vajadzībām, turklāt šim nolūkam izmantosim visā ES atzītus statistikas rīkus, metodes un kopīgus rādītājus.This means that we will collect information that is relevant, credible and accurate on what our stakeholders need, expect and are concerned about and we will use statistical tools, methods and common indicators that can stand EU-wide support.
Mēs izmantosim efektīvus indikatorus, lai spētu novērtēt progresugan laika gaitā, gan atbilstoi labākajai pasaules pieredzei, lai atkārtoti stimulētu mūsu mācīanos, labākās prakses meklēanu visās jomās, kas ietekmē mazos uzņēmumus, lai nepārtraukti spētu uzlabot mūsu sniegumu.We will use effective indicators to assess progress over time and in relation to the best in the world to reinforce our learning, searching for better practice in all fields that affect small businesses to continuously improve our performance.
Patiesībā, pirmkārt, Carsid produkcija, ko izmantotu Arcelor, sastāda tikai nelielu daļu no Arcelor grupas ražojumiem pasaulē.In the first place, the Carsid production which Arcelor would use represents only a very small percentage of the overall output of the Arcelor group.
Klientu maksājumi ir definēti kā maksājuma ziņojumi MT100 formātā vai līdzvērtīgā valsts maksājuma ziņojuma formātā (kas izmantotu MT100 formātu pārrobežu pārraidēm).Customer payments are defined as payment messages in the MT100 format, or equivalent national message format (which would use the MT100 format for cross-border transmission).
Ja līguma cena nebija noteikta, kompetentās iestādes kā atsauci izmantotu to cenu, kas norādīta Tirdzniecības kameru sarakstos.If the price was not established in the contract the competent authorities would use as a reference the price indicated in the lists of the Chambers of Commerce.

More Latvian verbs

Related

mantot
inherit

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apliecināt
confirm
aust
do
aust
do
klausīties
listen
kūdīt
instigate
lauzt
break
lietot
use
nonākt
reach
pieteikties
apply
raudzīt
have a try
trūkt
lack

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.