Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Panaudoti (to use) conjugation

Lithuanian
47 examples

Conjugation of panaudoti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
panaudoju
I use
panaudoji
you use
panaudoja
he/she uses
panaudojame
we use
panaudojate
you all use
panaudoja
they use
Past tense
panaudojau
I used
panaudojai
you used
panaudojo
he/she used
panaudojome
we used
panaudojote
you all used
panaudojo
they used
Future tense
panaudosiu
I will use
panaudosi
you will use
panaudos
he/she will use
panaudosime
we will use
panaudosite
you all will use
panaudos
they will use
Conditional mood
panaudočiau
I would use
panaudotum
you would use
panaudotų
he/she would use
panaudotume
we would use
panaudotute
you all would use
panaudotų
they would use
Tu
Jūs
Imperative mood
panaudok
you use
panaudokite
you all use
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
panaudodavau
I used to use
panaudodavai
you use
panaudodavo
he/she used to use
panaudodavome
we used to use
panaudodavote
you all used to use
panaudodavo
they used to use

Examples of panaudoti

Example in LithuanianTranslation in English
Jei viena iš Šalių pageidauja šią informaciją panaudoti kitais tikslais, prieš tai ji turi gauti raštišką institucijos, suteikusios informaciją, sutikimą.Where one of the Parties wishes to use such information for other purposes, it shall obtain the prior written consent of the authority which provided the information.
pramonininkas, įsipareigojęs panaudoti kiaušinius išimtinai perdirbimui ir prisiėmęs dėl to visą atsakomybę.under the full responsibility of the industrial undertaking, which accordingly undertakes to use the eggs only for processing.
Šio straipsnio 1-4 dalyse nurodyti pranešimai perduodami elektroniniu būdu per šiuo tikslu sukurtą integruotą tinklą, nebent dėl neišvengiamų techninių priežasčių reikėtų laikinai panaudoti kitokias ryšių priemones.The notifications referred to in paragraphs 1 to 4 above shall be communicated electronically within the integrated network set up for this purpose, unless for imperative technical reasons it is necessary to use other means of communication temporarily.
EDF galėjo sumą, susidariusią nesumokėjus mokesčių, panaudoti kapitalui sustiprinti ir neieškoti išorinių lėšų.EDF was able to use the amount of the unpaid tax to increase its capital and reserves without having to raise outside finance.
Tačiau Komisija siūlo panaudoti šią informaciją kitame tyrime dėl valstybės pagalbos, C 38/03, kuriame nagrinėjama, kiek kapitalo įdėjimai iš SEPI į IZAR buvo pagalba civilinei laivų statybai.However, the Commission intends to use this information in another State aid investigation, C 38/03, which concerns the extent to which SEPI’s capital injections to IZAR benefited civil shipbuilding.
- Visus panaudoju.I could use all of them.
Genetiškai pakeisti gyvūnai su pasireiškusiu žalingu fenotipu, nužudyti siekiant panaudoji jų organus arba audinius, ataskaitoje nurodomi pagal atitinkamus pirminius organų ir (arba) audinių naudojimo tikslus.Genetically altered animals, expressing a harmful phenotype, and killed for their organs and tissue, should be reported under the respective primary purposes for which the organs/tissue were used.
Visus domina tik triukas, kuriam atlikti panaudoji tą paslaptį.The trick you use it for is everything.
Komandoje galėtume panaudoji jaunystę.We could use some more youth on the team.
Svarbu ne dydis, o kaip jį panaudoji.It's not the size, it's how you use it.
Mes visada gerai panaudojame gerus vyrukus. Ne.We could use a couple good men.
Mes gyvename pagal baigtinę planetą, su baigtiniais ištekliais... kur, pavyzdžiui, nafta, kurią mes panaudojame paėmė... milijonai metų vystytis... kur mineralai, kuriuos mes vartojame paėmė milijardus metų vystytis.We live on a finite planet, with finite resources... where, for example, the oil we utilize took... millions of years to develop... where the minerals we use took billions of years to develop.
Ar tai yra vanduo, kurį mes geriame, energija, kurią mes naudojame... ar žaliava mes panaudojame, kad sukurtume įrankius ir pastogę... planeta priima išteklių inventorių... iš kurių daugelio pareikalauja mūsų išlikimo.Whether it is the water we drink, the energy we use... or the raw materials we utilize to create tools and shelter... the planet hosts an inventory of resources... many of which are demanded for our survival.
Tu esi mums vertingas, bet nebūtinas. Aš tave panaudojau, kad šitą darbą atlikti. Supratai?You're an asset, an expendable asset, and I used you to get the job done.
Zodziu, matau, kad nieko su ja neiseina, tai panaudojau savo slapta ginkla.I can see... I'm not getting anywhere with her, so... I use my secret weapon.
Manau tai nutiko, dėl to, kad aš panaudojau tą daiktą, pamačiau savo ateitį.I think what happened was I used this thing, I saw my future.
Brangusis, aš pagaliau panaudojau savo spynų atrakinimo rinkinį.Oh, honey, I finally used my Iock-pick set!
aš panaudojau tą tikslią svarstomą problemą daugiau kartų negu aš galiu tikėtis.I've used that exact issue more times than I can count.
Tu... panaudojai būtent kiek reikia.You... You used exactly enough.
Matau, gerai panaudojai senąjį mano kabinetą.I see you've made good use of my old office.
-Kiek kartų ją panaudojai?- How many times have you used it?
Tu panaudojai prieš jį tai, ko jis troško.You used what he wanted against him.
Sprendimu 2001/865/EB [2] Taryba leido Ispanijos Karalystei, nukrypstant nuo Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punkto, į apmokestinamąją tiekiamų prekių ar paslaugų vertę įtraukti bet kokio aukso, kurį tiekėjui pateikė gavėjas ir kurį tiekėjas panaudojo, vertę tais atvejais, kai gavėjui tiekiamas auksas pagal Direktyvos 77/388/EEB 26b straipsnį neapmokestinamas.By Decision 2001/865/EC [2] the Council authorised the Kingdom of Spain, by way of derogation from Article 11(A)(1)(a) of Directive 77/388/EEC, to include in the taxable amount of a supply of goods or a supply of services the value of any gold used by the supplier and provided by the recipient in cases where the supply of the gold to the recipient is exempt in accordance with Article 26b of Directive 77/388/EEC.
Sprendimu 2000/746/EB [2] Taryba leido Prancūzijos Respublikai, nukrypstant nuo Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punkto, į apmokestinamąją tiekiamų prekių ar paslaugų vertę įtraukti bet kokio aukso, kurį tiekėjui pateikė gavėjas ir kurį tiekėjas (teikėjas) panaudojo, vertę tais atvejais, kai gavėjui tiekiamas auksas pagal Direktyvos 77/388/EEB 26b straipsnį neapmokestinamas.By Decision 2000/746/EC [2], the Council authorised the French Republic, by way of derogation from Article 11(A)(1)(a) of Directive 77/388/EEC, to include in the taxable amount of a supply of goods or a supply of services the value of any gold used by the supplier and provided by the recipient in cases where the supply of the gold to the recipient is exempt in accordance with Article 26b of Directive 77/388/EEC.
Valstybės narės panaikina PTEMV, kuriuos veiklos vykdytojas panaudojo 11 straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu.Member States shall cancel CERs that have been used by operators during the period referred to in Article 11(1).
Belgijos institucijos panaudojo prognozuojamą „Carsid“ pinigų srautą ir […] metų pabaigoje galutinę vertę įvertino […] milijonais eurų, kuriuos sudaro likutinė pradinės apskaitinės vertės, t. y. […], įrenginių vertė […] milijonai eurų, prie kurių pridedama trijų mėnesių atsargų vertė.The Belgian authorities used Carsid's forecast cash flows and considered at the end of the […] a terminal value of EUR […] million which is the result of a residual plant value of […] of the initial accounting value, i.e. EUR […] million, to which they have added the value of three months' worth of stock.
Įmonė panaudojo dalį prognozuojamo „Carsid“ pinigų srauto ir […] metų pabaigoje galutinę vertę įvertino […] milijonais eurų, kuriuos sudaro papildomas kapitalas, dėl kurio susitarta, nepaskirstytas pelnas, didesnės nei investicijų poreikiai prognozės ir […] pradinė apskaitinė įrenginių vertė.The company used part of Carsid's forecast cash flows and considered at the end of the […] a terminal value of EUR […] million which is arrived at by adding the capital subscribed, non-distributed profits, depreciations and provisions in excess of investment requirements and […] of the initial accounting value of the installations.
Carrere (informaciją, kurią panaudojome, galima rasti šios ataskaitos p. 5):Carrere (the information we used can be found on p. 5 of the report below):
Siekdami toliau didinti pagalbos efektyvumą vis dažniau panaudojome pačių šalių sistemas pagalbai nukreipti, stiprinome pagalbos teikėjų koordinavimą ir gerinome techninio bendradarbiavimo kokybę.We continued to make aid more effective through the increased use of countries’ own systems to channel aid, better coordination among donors and better quality technical cooperation.
Dabar tai labai įdomu, Daktare Sid'ai! Nes mes tą patį matėme ir per kitas operacijas, kai panaudojome bio-eterinį lazerį prieš fantomų daleles. - Ar ne taip?This is very interesting to me because we see the same thing during surgery when using bio-etheric lasers on Phantom particles, do we not?
Džiaugiuosi, kad šiuos kiaušinius panaudojome geresniam tikslui.I'm glad we found a better use for these eggs.
Aš panaudosiu pinigus, jog išsipirkčiau kontraktą.I will use the money to buy myself out of my contract.
Jei interviu metu bus pažeidimų, aš panaudosiu šį mygtuką ir išjungsiu signalą.During the interview, if any parameters are violated, I will use it and cut the signal.
Užstatas mokamas ENAC, kuri jį panaudos tam, kad būtų užtikrintas atitinkamų paslaugų tęstinumas nepateisinamo jų nutraukimo atveju, ir jį sudaro banko garantija pirmą kartą pateikus prašymą (50 %) bei draudimo garantija (likusiems 50 %).The security shall be payable to ENAC, which will use it to ensure the continuation of the services concerned in the event of unjustified abandonment, and shall consist of a first request bank surety (50 %) and an insurance surety (for the remaining 50 %).
„Ofex“ veikia visoje šalyje ir yra skirta tarptautinei prekybai, taip pat negalima atmesti, kad ji savo atnaujintą platformą panaudos prekybos apimtims didinti ir prekybai didelių įmonių akcijomis, kurios gali būti kotiruojamos kitur.Ofex is acting nation-wide and aims at international trade and it cannot be excluded that it will use its upgraded platform to trade more significant volumes as well as large companies' shares that may be quoted elsewhere.
Antra, sanglaudos politika panaudos nacionalines programas tam, kad padėtų žmonėms pasirengti bei prisitaikyti prie ekonominės raidos ir laikytis prioritetų, nustatytų Europos užimtumo strategijoje, remdama politiką, kuria siekiama visuotinio užimtumo, darbo kokybės bei produktyvumo ir socialinės integracijos.Secondly, the cohesion policy will use national programmes to assist people in preparing and adapting to economic development in keeping with the priorities established in the European strategy for employment by supporting policies targeting full employment, the quality and productivity of work and social integration.
Prancūzija šias lėšas panaudos, kad kompensuotų nuostolius, kurių pridarė tropinis ciklonas Gamedas, 2007 m. vasario mėn. nusiaubęs Prancūzijos užjūrio departamentą Rejunjoną.France will use the funds to deal with the destruction caused by the “Gamede" tropical cyclone, which hit the French overseas department of La Réunion in February 2007.
Miestas panaudos šią žemę kitiems tikslams.The city will use this land for something else.
Ir jei mūsų kelyje stovės mutantai, panaudosime šiuos nuodus prieš juos.And if any mutants stand in our way, we will use this poison against them.
Mes panaudosime savo ištobulintus kovos įgūdžius ir graikijos vietovęs jiems sunaikinti.We will use our superior fighting skills and the terrain of Greece herself to destroy them.
Nedelsiant išsiskirstykite arba panaudosime mirtiną jėgą išvalyti teritorijai.Disperse immediately, or we will use lethal force to clear the area.
pirkėjo galimybės parduoti surinkimui tiekiamas sudedamąsias dalis klientams, kurie jas panaudotų to paties tipo prekėms, kokias gamina tiekėjas, gaminti, apribojimą;the restriction of the buyer's ability to sell components, supplied for the purposes of incorporation, to customers who would use them to manufacture the same type of goods as those produced by the supplier;
Aleksandrai...jei privalome stoti į kovą, padarykime tai netikėtai. Deramai panaudok mūsų karius. Pulkime šiąnakt, kai jie to tikisi mažiausiai.Alexander if we must fight, do so with stealth, use your numbers well, we should attack tonight when they least expect us.
Jei kas praeis pro tas duris, panaudok granatą.Anything get through that door use the ST grenade.
Nesvarbu, kokios informacijos apie jį turi, panaudok ją.So whatever it is that you don't have on him use it.
Tiesiog panaudok jį, arba vėliau gailėsiesi to nepadaręs.Just use it, or you'll wish you had.
Dabar panaudok jos ginklą prieš ją pačią.Beautiful! Now use her own gun against her.

More Lithuanian verbs

Related

išnaudoti
abuse
naudoti
use
pasinaudoti
use
sunaudoti
consume

Similar

išnaudoti
abuse
paraudoti
cry
sunaudoti
consume

Similar but longer

pasinaudoti
use

Random

alkti
hunger
girdėti
hear
nerimauti
worry
nukepti
shoot (somebody)
okupuoti
occupy
paverkti
cry
susigundyti
be tempted
susikauti
fight
tęstis
continue
traumuoti
traumatize

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.