Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Naudotis (to use) conjugation

Lithuanian
47 examples

Conjugation of naudotis

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
naudojuosi
I use
naudojiesi
you use
naudojasi
he/she uses
naudojamės
we use
naudojatės
you all use
naudojasi
they use
Past tense
naudojausi
I used
naudojaisi
you used
naudojosi
he/she used
naudojomės
we used
naudojotės
you all used
naudojosi
they used
Future tense
naudosiuosi
I will use
naudosiesi
you will use
naudosis
he/she will use
naudosimės
we will use
naudositės
you all will use
naudosis
they will use
Conditional mood
naudočiausi
I would use
naudotumsi
you would use
naudotųsi
he/she would use
naudotumesi
we would use
naudotutesi
you all would use
naudotųsi
they would use
Tu
Jūs
Imperative mood
naudokis
you use
naudokitės
you all use
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
naudodavausi
I used to use
naudodavaisi
you use
naudodavosi
he/she used to use
naudodavomės
we used to use
naudodavotės
you all used to use
naudodavosi
they used to use

Examples of naudotis

Example in LithuanianTranslation in English
papunktis (finansinės informacijos teikimas ir perdavimas): Reikalaujama naudotis viešaisiais telekomunikacijų tinklais arba įgalioto operatoriaus valdomais tinklais, jeigu tai yra tarpvalstybinis šių paslaugų teikimas.Subsector B.11 (provision and transfer of financial information): Requirement to use the public telecommunication network, or the network of other authorised operator, in the case of cross-border provision of these services.
papunktis (finansinės informacijos teikimas ir perdavimas): Jeigu šios paslaugos teikiamos tarpvalstybiniu mastu, reikalaujama naudotis viešaisiais telekomunikacijų tinklais arba įgalioto operatoriaus valdomais tinklais.Subsector B.11 (provision and transfer of financial information): Requirement to use the public telecommunication network, or the network of other authorised operator, in the case of consumption abroad of these services.
papunktis: Reikalaujama naudotis viešaisiais telekomunikacijų tinklais arba įgaliotojo operatoriaus valdomais tinklais, jeigu šios paslaugos teikiamos tarpvalstybiniu mastu ir (arba) naudojamos užsienyje.Subsector B.11: Requirement to use the public telecommunication network, or the network of other authorised operator, in the case of cross-border provision and/or consumption abroad of these services.
Tam, kad ekonominių operacijų vykdytojams būtų sudarytos galimybės naudotis naujausia informacija ir tokiu būdu kiek įmanoma suderinta verslo ir administravimo praktika Konvenciją taikančiose šalyse, svarbu užtikrinti, kad pakuočių kodai, naudojami pildant tranzito deklaracijas pakuočių rūšiai nurodyti, atitiktų paskutinę rekomendacijos V priedo versiją.In order to allow economic operators to use the most updated information and, therefore, to harmonise as far as possible the commercial and administrative practices in the countries applying the Convention, it is important to ensure that the package codes which are used to represent the packages in a transit declaration should correspond to the latest version of Annex V of the Recommendation.
įsteigti susitariančiojoje šalyje, su išlyga, kad leidimas naudotis bendrąja garantija gali būti išduodamas tik asmenims, įsteigtiems toje šalyje, kurioje turi būti pateikta garantija;are established in a Contracting Party, with the proviso that authorisation to use a comprehensive guarantee may be granted only to persons established in the country where the guarantee is to be furnished;
Aš naudojuosi įpročiais ir šablonais kad, padaryti mano gyvenimą įmanomu.I use habit and routine to make my life possible.
Išties, nedažnai naudojuosi bibliotekaI don't really use the library much
... gyvenu aktinijoje ir pats naudojuosi tokiais dilginimais.I live in this anemone... and I'm used to these kind of stings.
Aš naudojuosi patarimais, kuriuos stengiuosi išnaudoti kaip galiu. Aš turiu...I have guidance which I try to use as best as I can.
Aš savuoju naudojuosi puikiai,Because I'm real good with mine.
Džihadistai gal ir nesinaudoja telefonais, bet tu naudojiesi.These jihadists might not use their cell phones, Hani, but you do use yours, right?
Jei esi toks kietas, kam naudojiesi snaiperiu?You're so tough, huh? You had to use a sniper to outdo us.
Kodėl tu visada naudojiesi žiūronais?Why do you always use binoculars?
- Kuria ranka naudojiesi?- Which hand you use?
Ir vėl naudojiesi vaikais.And immediately you use your kids again.
Šiuo metu biologinė įvairovė nyksta neraminančiais tempais daugiausia dėl to, kad mes netinkamai naudojamės gamta siekdami išlaikyti gamybą, vartojimą ir prekybą globalizacijos sąlygomis.Currently, biodiversity is vanishing at an alarming rate mainly because of how we misuse nature to sustain production, consumption and trade in the globalized economy we live in.
Rytų Kapitolijaus ir Aštuntojoje gatvėje mes naudojamės skersgatviais ir sandėliais pakliūti už Kapitolijaus.On east Capitol street, we use alleys and warehouse to the bus stop behind the Capitol.
- Mes naudojamės "Seminskio broliais".- We use Cemensky Brothers.
Ką mes darome, kai naudojamės tualetu, Bobai?What do we do when we use the bathroom, Bob?
Visada naudojamės jų paslaugomis.We always use them.
„Daugiausia naudojausi savo asmeniniais ryšiais ir taip susisiekiau su kitomis bendrovėmis.‘I have mainly used existing personal contacts and through them I have reached other companies.
Skambučių centro Europe Direct pagalba naudojausi ne kartą.I have used the Europe Direct contact centre several times and always got competent answers to my questions in my native language.
Rašaliniame parkeryje, kuriuo naudojausi visą gyvenimą, baigėsi rašalas, taigi aš pasiėmiau pieštuką ir parašiau laiškus savo kaimynams ir policijai.The fountain pen I'd used all my life was out of ink, so I took a pencil and wrote letters to my neighbors and to the police.
Šiandien pirmą kartą naudojausi metro.- Yeah! Today was the first time I used the subway.
-Tu juo kada nors naudojaisi prieš tai?Have you used this?
ar vėl naudojaisi mano rankšluosčiu?Ali. Did you use my towel again?
Nes 30 metų naudojaisi šio melo šlove.Because for 30 years you've been taking the credit for it.
Ar kada nors naudojaisi?Have you ever used this on anyone?
informacija, iš kurios matyti, kad atitinkamas asmuo naudojosi pasiuntinių ar kelionių agentūros paslaugomis,information showing that the person concerned has used the services of a courier or travel agency,
Ji taip pat išnagrinėjo, ar pareiškėjas naudojosi kokiomis nors kitomis subsidijų schemomis, arba nagrinėjamos prekės atžvilgiu negavo ad hoc subsidijų.It also examined whether the applicant had used any other subsidy schemes, or had received ad hoc subsidies in relation to the product concerned.
Jis po prekės eksporto fakto naudojosi MTSLS.It made use of the DEPB on a post-export basis.
Jis po prekės eksporto fakto naudojosi „MTSLS“.It made use of the DEPB on a post-export basis.
Laosas nuo 1997 m. naudojosi tokia tam tikriems tekstilės gaminiams taikoma leidžiančia nukrypti nuostata, paskutinį kartą patvirtinta 2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1613/2000 nukrypstančiu nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produktų kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Laoso situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją [4], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 291/2002 [5], kuriuo buvo pratęstas jos galiojimas iki 2004 m. gruodžio 31 d.2004 m. gegužės 4 d. ir 2004 m. rugpjūčio 4 d. laiškuose Laosas pateikė prašymą atnaujinti šią leidžiančią nukrypti nuostatą.Laos has benefited from such a derogation for certain textiles since 1997, in the last instance by virtue of Commission Regulation (EC) No 1613/2000 of 24 July 2000 derogating from Regulation (EEC) No 2454/93 in respect of the definition of the concept of originating products used for the purposes of the scheme of generalised preferences to take account of the special situation of Laos regarding certain exports of textiles to the Community [4], as amended by Regulation No 291/2002 [5], which extended its validity until 31 December 2004. By letters dated 4 May 2004 and 4 August 2004, Laos has submitted a request for the renewal of this derogation.
Mes vis dar norėtume gauti daugiau bylų, tad ES valstybėse, kuriose, mūsų manymu, ši situacija galėtų pagerėti, organizavome pažintinius seminarus bei kitus renginius;c) Mes nuolat siekiame identifikuoti kliūtis, apsunkinančias teisinės pagalbos prašymų vykdymą; išsamesnė informacija pateikiama šios ataskaitos Priede II; ird) Mes naudojomės kiekviena proga, siekdami, kad apie Eurojusto veiklą sužinotų kuo daugiau valstybių narių.We still need to attract more case referrals and we have held marketing seminars and other events in EU states where we felt there was room for improvement;c) We always seek to identify MLA blockages and we provide some more detailed information in Annex II of this report; andd) We used every opportunity to raise levels of awareness about Eurojust’s work.
Prieik. Pameni kaip mes šituo naudojomės?Remember when we used to do this?
Mes abu naudojomės Edžio pinigais.We're both used to Eddie's money now.
Mes tik naudojomės vienas kitu.Just to use each other.
importuojanti šalis 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame pranešime nurodo, kad ji naudosis sistema visuomenės sveikatos problemoms spręsti, o ne kaip priemone pramonės arba prekybos politikos tikslams siekti, ir kad ji imsis priemonių, nurodytų Sprendimo 4 punkte;the importing country shall, in the notification referred to in Article 8(1), state that it will use the system to address public health problems and not as an instrument to pursue industrial or commercial policy objectives and that it will adopt the measures referred to in paragraph 4 of the Decision;
Būdai, kuriais kompetentingos nacionalinės institucijos naudosis keisdamosi informacija kontrolės ir tikrinimo tikslais, turėtų būti nustatytos išsamiose įgyvendinimo taisyklėse.The formats which national competent authorities will use to exchange information for control and inspection purposes should be defined in detailed implementing rules.
Būdai, kuriais kompetentingos nacionalinės institucijos naudosis keisdamosi informacija kontrolės ir tikrinimo tikslais.the formats which national competent authorities will use to exchange information for control and inspection purposes;
Prireikus Komisija naudosis šiuo sąrašu nariams pakeisti.The Commission will use this list for the appointment of replacements for members, if needed.
Norint tai pasiekti, nustatant politikos kryptis nuo reglamentavimo iki viešosios tarnybos, turi būti negrįžtamai taikomas principas„Visų pirma galvokime apie mažuosius“, taip užtikrinant, kad taisyklės bus skirtos daugumai tų, kurie jomis naudosis.To achieve this, the“Think Small First”principle should be irreversibly anchored in policy making from regulation to public service thus ensuring that rules reflect the majority of those who will use them.
Pajėgumų skyrimo metu joms taikomi „naudokis arba prarask“ arba „naudokis arba parduok“ principai.They shall be subject to the use-it-or-lose-it or use-it-or-sell-it principles at the time of nomination.
Apskaičiuojant perdavimo sistemos operatorių pajamas, laikoma, kad techniniai pajėgumai, visų pirma perleisti pajėgumai ir, kai tinkama, pajėgumai, atsiradę taikant prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų ir ilgalaikių pajėgumų mechanizmus „naudokis arba prarask“, paskirstomi anksčiau nei papildomi pajėgumai.For the purpose of determining transmission system operators’ revenues, technical capacity, in particular surrendered capacity as well as, where relevant, capacity arising from the application of firm day-ahead use-it-or-lose-it and long term use-it-or-lose-it mechanisms, shall be considered to be allocated prior to any additional capacity.
Prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmas „naudokis arba prarask“Firm day-ahead use-it-or-lose-it mechanism
Jei remiantis metine stebėsenos ataskaita įrodyta, kad 1 punkte apibūdinta padėtis nepasikartos per ateinančius trejus metus, nes, pavyzdžiui, dėl fizinės tinklo plėtros arba pasibaigusio ilgalaikių sutarčių galiojimo atsiras pajėgumų, atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos gali nuspręsti nutraukti prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmo „naudokis arba prarask“ taikymą.If, on the basis of the yearly monitoring report, it is shown that a situation as defined in paragraph 1 is unlikely to reoccur in the following three years, for example as a result of capacity becoming available from physical expansion of the network or termination of long-term contracts, the relevant national regulatory authorities may decide to terminate the firm day-ahead use-it-or-lose-it mechanism.
Sujungimo taškuose, kuriuose pagal 3 punktą taikomas prieš dieną pasiūlytų nuolatinių pajėgumų mechanizmas „naudokis arba prarask“, nacionalinė reguliavimo institucija įvertina ryšį su 2 skyriaus 2 dalies 2 skirsnyje numatyta perviršinio rezervavimo ir išpirkimo sistema, ir po tokio vertinimo nacionalinė reguliavimo institucija gali nuspręsti netaikyti 2 skyriaus 2 dalies 2 skirsnio nuostatų tuose sujungimo taškuose.On interconnection points where a firm day-ahead use-it-or-lose-it mechanism in accordance with paragraph 3 is applied, an evaluation of the relationship with the oversubscription and buy-back scheme pursuant to point 2.2.2 shall be carried out by the national regulatory authority, which may result in a decision by the national regulatory authority not to apply the provisions of point 2.2.2 at those interconnection points.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

nakvoti
stay overnight
naudoti
use
raudoti
weep

Similar but longer

išnaudoti
abuse
panaudoti
use
sunaudoti
consume

Random

alsinti
fatigue
burbėti
mumble
įsitrenkti
crash
lūžti
break
mokytis
learn
prisimatuoti
try on (a lot of clothes)
tikrėti
become more real
tingėti
be lazy
užsimesti
put on quickly
valioti
be able

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.