Vartoti (to use) conjugation

Lithuanian
25 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
vartoju
I use
vartoji
you use
vartoja
he/she uses
vartojame
we use
vartojate
you all use
vartoja
they use
Past tense
vartojau
I used
vartojai
you used
vartojo
he/she used
vartojome
we used
vartojote
you all used
vartojo
they used
Past freq. tense
vartodavau
I used to use
vartodavai
you use
vartodavo
he/she used to use
vartodavome
we used to use
vartodavote
you all used to use
vartodavo
they used to use
Future tense
vartosiu
I will use
vartosi
you will use
vartos
he/she will use
vartosime
we will use
vartosite
you all will use
vartos
they will use
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
vartočiau
I would use
vartotum
you would use
vartotų
he/she would use
vartotume
we would use
vartotute
you all would use
vartotų
they would use
Imperative mood
-
vartok
you use
-
-
vartokite
you all use
-

Examples of vartoti

Example in LithuanianTranslation in English
Todėl derėtų vartoti terminą „konservuoti tunai“;It is therefore appropriate to use the term ‘preserved tuna’.
Toliau pateikiama keletas dažniausiai vartojamų sąvokų apibrėžimų, kuriuos turės vartoti laboratorija:A number of the most commonly used definitions that the laboratory will be required to use are given below:
Kaskart priėmus naują nomenklatūrą, stengtasi vartoti trumpiausius pavadinimus, kurie atitiktų šias taisykles.Wherever new nomenclature has been adopted, every effort has been made to use the shortest name consistent with these rules.
Europos centrinio banko valdančioji taryba sutiko vartoti sąvoką „Eurosistema“, reiškiančią tas Europos centrinių bankų sistemos sudedamąsias dalis, kurios atlieka jos pagrindines funkcijas, t. y. Europos centrinį banką ir tų valstybių narių, kurios pagal Europos Bendrijos steigimo sutartį įsivedė bendrąją valiutą, nacionalinius centrinius bankus.The Governing Council of the European Central Bank has agreed to use the term ‘Eurosystem’ to denote those components of the European System of Central Banks that carry out its basic tasks, i.e. the European Central Bank and the national central banks of those Member States which have adopted the single currency in accordance with the Treaty establishing the European Community.
Pietų Afrika pateikė prašymą Bendrijos rinkoje jai leisti vartoti terminus „ruby“, „tawny“ ir „vintage“.South Africa has requested to be able to use on the Community market the terms ‘ruby’, ‘tawny’ and ‘vintage’.
Kalbą vartoju, kai aptariami žinomi dalykai ir situacijos.I use the language in relation to familiar things and situations.
Dalyvaudama Europoje vykstančiose varžybose nuolat vartoju prancūzų ir vokiečių kalbas“, – sako britė maratono bėgikė Paula Radclie.I regularly use French and German when I travel to compete in Europe,’ says British marathon runner Paula Radclie.
Taigi šį žodžių junginį savo išvadoje vartoju tokia pat reikšme.In so far as I refer to that expression, I use it in the same sense.
7 — Savo išvadoje byloje Deutsche Telekom šį terminą aš vartoju šioms keturioms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoms apibūdinti: 2000 m. kovo 7 d. Direktyvai 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva); 2000 m. kovo 7 d.7 — In my Opinion in Deutsche Telekom, I use that term to refer to four Directives of the European Parliament and of the Council: Directive 2002/19/EC of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive); Dir -ective 2002/20/EC of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive); Directive 2002/21/EC of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive); and Directive 2002/22/EC of 7 March 2002 on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive).
Kadangi faktas yra, kad viskas aš suspaudžiu ir vartoju ir kaupiu... ketina grįžti dėžėje, ir aš ketinu prarasti visa tai. ir atsargos...Because the fact is that everything I clutch and consume and hoard... is going to go back in the box and I'm going to lose it all.
Tai paskutinis kartas, kai tu vartoji žodį "pabėgimas".This is the last time you use the "E" word.
Dažnai jį vartoji.'Cause you use it a lot.
Nes tu jį dažnai vartoji.Because you say it a lot.
Atsižvelgiant į tai, kaip gaminame, vartojame bei šaliname produktus, galima teigti, kad netausojame aplinkos ir sparčiai eikvojame Žemės gamtos išteklius.The way we produce, use and dispose of goods is unsustainable and is rapidly depleting our planet’s natural resources.
Turime rinktis naują kelią ir iš pagrindų permąstyti, kaip gauname, vartojame ir tausojame energiją ir gamtinius išteklius – svarbiausius veiksnius, leidžiančius sulėtinti klimato kaitą ir prisidėti prie darnesnio augimo.The way ahead involves a complete rethink of how we source, use and conserve energy and natural resources – key factors in slowing down climate change and in contributing to a more sustainable growth.
Kadangi ir išteklių naudojimas, ir atliekų susidarymas akivaizdžiai veikia aplinką, šie du dalykai turi tas pačias varomąsias jėgas, daugiausia susijusias su tuo, kaip ir kur gaminame, vartojame prekes irkaip,siekdamiišlaikytiekonomikosplėtrąirvartojimomodelius,vartojame gamtos turtus.While both resource use and waste generation have distinct environmental impacts, the two issues share many of the same driving forces — largely related to how and where we produce and consume goods, and how we use natural capital to sustain economic development and consumption patterns.
Mes gyvename pagal baigtinę planetą, su baigtiniais ištekliais... kur, pavyzdžiui, nafta, kurią mes panaudojame paėmė... milijonai metų vystytis... kur mineralai, kuriuos mes vartojame paėmė milijardus metų vystytis.We live on a finite planet, with finite resources... where, for example, the oil we utilize took... millions of years to develop... where the minerals we use took billions of years to develop.
Tačiau šio metodo negalima taikyti tuo atveju, kai galutiniai vartojai sulygsta kainas su energijos tiekėjais liberalioje rinkoje ir ex post gauna kompensuojamąsias išmokas.However, this method cannot be applied in a situation where prices are negotiated by end-users with power suppliers on a liberalised market and are subsidised by compensatory payments ex post.
Šiuo metu Bendrijoje savo nuožiūra į produktus pridedamų maistinių medžiagų lygis nesukėlė jų perdozavimo, kai tokius produktus vartojo kūdikiai ir maži vaikai.The use of the products to which such nutrients have been voluntarily added at levels currently observed in the Community do not appear to result in excessive intakes of those nutrients by infants and young children.
Sprendime pradėti procedūrą Komisija vartojo žodžius „gyvybinga veikla“.The Commission used in its opening decision the expression ‘viable activity’.
Įgulos narys neturi atlikti orlaivyje jam pavestų pareigų, jei vartojo psichotropinių medžiagų ar alkoholio arba blogai jaučiasi dėl susižalojimo, nuovargio, gydymosi vaistais, ligos ar kitų panašių priežasčių.A crew member must not perform allocated duties on board an aircraft when under the influence of psychoactive substances or alcohol or when unfit due to injury, fatigue, medication, sickness or other similar causes.
vaisto (-ų), kuris (-ie) įtariamas (-i) esąs (-ą) susijęs (-ę) su nustatyta nepageidaujama reakcija, įskaitant sąveikaujančius vaistus, pavadinimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 20 dalyje, arba, jeigu pavadinimas nežinomas, veikliąją (-iąsias) medžiagą (-as) ir visas kitas charakteristikas, kurios padėtų nustatyti vaistą, įskaitant rinkodaros leidimo turėtojo pavardę arba pavadinimą, rinkodaros leidimo numerį, rinkodaros leidimo šalį, farmacinę formą ir vartojimo būdą (-us), kuriuo (-ais) vaistą vartojo paciento tėvai, konkretaus atvejo vartojimo indikaciją (-as), skirtą dozę, vartojimo pradžią ir pabaigą, su vaistu (-ais) susijusias taikytas priemones, įtariamų vaistų vartojimo nutraukimo ir pakartotinio vartojimo poveikį;the name, as defined in Article 1(20) of Directive 2001/83/EC, of the medicinal product(s) suspected to be related to the occurrence of the adverse reaction, including interacting medicinal products or, where the name is not known, the active substance(s) and any other characteristics that allow for the identification of the medicinal product(s), including the name of the marketing authorisation holder, marketing authorisation number, country of marketing authorisation, pharmaceutical form and (parent) route(s) of administration, indication(s) for use in the case, dose administered, start date and end date of administration, actions taken with the medicinal product(s), effect of the dechallenge and rechallenge for suspect medicinal products;
Taigi reikia pripažinti, kad nors Finanzgericht Hamburg ir vartojo nagrinėjamą sąvoką, jis ketino nurodyti, kad vežimo pirmojo tipo transporto priemonėje laikas (kurį jis apibūdino taip pat, kaip ir vežimo antrojo tipo transporto priemonėje laiką), vertinant jo reikšmę, turėtų būti prilyginamas poilsio laikui.It must therefore be held that, while it used the expression in question, what it had meant to say was that the period of the former type of transport, as it had said when it classified it in the same way as the period relating to the latter type of transport, should be considered, in respect of its relevance, as equivalent to a rest period.
3 — Kad būtų paprasčiau, turėdama omenyje tokį nuolatinį padalinį, šioje išvadoje vartosiu „filialo“ sąvoką.3 — For simplicity, I will use the term ‘branch’ in this opinion when referring to such a permanent establishment.
Bet kokiu atveju pagalba ne tik turi įtakos tiems, kas vartos popierių, bet ir veiksmingai padidins tokio popieriaus surinkimą.In any event, the aid does not merely influence who will use the paper, but will effectively increase the collections of such paper.

More Lithuanian verbs

Related

pavartoti
use

Similar

kartoti
repeat
valioti
be able
vardyti
enumerate
vartyti
flip
vartytis
roll
varvėti
drip
varžyti
constrain
varžytis
contest

Similar but longer

pavartoti
use
vartototi
use

Random

džiuginti
please
gėdinti
shame
įsikelti
move in
komponuoti
compose
nugalėti
overcome
nustygti
keep still
pamaišyti
mix
pradžiūti
dry a bit
pūstis
bulge
užsikrėsti
catch (a disease)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In