Vartototi (to use) conjugation

Lithuanian
18 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
vartoju
I use
vartoji
you use
vartoja
he/she uses
vartojame
we use
vartojate
you all use
vartoja
they use
Past tense
vartojau
I used
vartojai
you used
vartojo
he/she used
vartojome
we used
vartojote
you all used
vartojo
they used
Past freq. tense
vartotodavau
I used to use
vartotodavai
you use
vartotodavo
he/she used to use
vartotodavome
we used to use
vartotodavote
you all used to use
vartotodavo
they used to use
Future tense
vartotosiu
I will use
vartotosi
you will use
vartotos
he/she will use
vartotosime
we will use
vartotosite
you all will use
vartotos
they will use
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
vartotočiau
I would use
vartototum
you would use
vartototų
he/she would use
vartototume
we would use
vartototute
you all would use
vartototų
they would use
Imperative mood
-
vartotok
you use
-
-
vartotokite
you all use
-

Examples of vartototi

Example in LithuanianTranslation in English
Kalbą vartoju, kai aptariami žinomi dalykai ir situacijos.I use the language in relation to familiar things and situations.
Dalyvaudama Europoje vykstančiose varžybose nuolat vartoju prancūzų ir vokiečių kalbas“, – sako britė maratono bėgikė Paula Radclie.I regularly use French and German when I travel to compete in Europe,’ says British marathon runner Paula Radclie.
Taigi šį žodžių junginį savo išvadoje vartoju tokia pat reikšme.In so far as I refer to that expression, I use it in the same sense.
7 — Savo išvadoje byloje Deutsche Telekom šį terminą aš vartoju šioms keturioms Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoms apibūdinti: 2000 m. kovo 7 d. Direktyvai 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva); 2000 m. kovo 7 d.7 — In my Opinion in Deutsche Telekom, I use that term to refer to four Directives of the European Parliament and of the Council: Directive 2002/19/EC of 7 March 2002 on access to, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities (Access Directive); Dir -ective 2002/20/EC of 7 March 2002 on the authorisation of electronic communications networks and services (Authorisation Directive); Directive 2002/21/EC of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive); and Directive 2002/22/EC of 7 March 2002 on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services (Universal Service Directive).
Kadangi faktas yra, kad viskas aš suspaudžiu ir vartoju ir kaupiu... ketina grįžti dėžėje, ir aš ketinu prarasti visa tai. ir atsargos...Because the fact is that everything I clutch and consume and hoard... is going to go back in the box and I'm going to lose it all.
Tai paskutinis kartas, kai tu vartoji žodį "pabėgimas".This is the last time you use the "E" word.
Dažnai jį vartoji.'Cause you use it a lot.
Nes tu jį dažnai vartoji.Because you say it a lot.
Atsižvelgiant į tai, kaip gaminame, vartojame bei šaliname produktus, galima teigti, kad netausojame aplinkos ir sparčiai eikvojame Žemės gamtos išteklius.The way we produce, use and dispose of goods is unsustainable and is rapidly depleting our planet’s natural resources.
Turime rinktis naują kelią ir iš pagrindų permąstyti, kaip gauname, vartojame ir tausojame energiją ir gamtinius išteklius – svarbiausius veiksnius, leidžiančius sulėtinti klimato kaitą ir prisidėti prie darnesnio augimo.The way ahead involves a complete rethink of how we source, use and conserve energy and natural resources – key factors in slowing down climate change and in contributing to a more sustainable growth.
Kadangi ir išteklių naudojimas, ir atliekų susidarymas akivaizdžiai veikia aplinką, šie du dalykai turi tas pačias varomąsias jėgas, daugiausia susijusias su tuo, kaip ir kur gaminame, vartojame prekes irkaip,siekdamiišlaikytiekonomikosplėtrąirvartojimomodelius,vartojame gamtos turtus.While both resource use and waste generation have distinct environmental impacts, the two issues share many of the same driving forces — largely related to how and where we produce and consume goods, and how we use natural capital to sustain economic development and consumption patterns.
Mes gyvename pagal baigtinę planetą, su baigtiniais ištekliais... kur, pavyzdžiui, nafta, kurią mes panaudojame paėmė... milijonai metų vystytis... kur mineralai, kuriuos mes vartojame paėmė milijardus metų vystytis.We live on a finite planet, with finite resources... where, for example, the oil we utilize took... millions of years to develop... where the minerals we use took billions of years to develop.
Tačiau šio metodo negalima taikyti tuo atveju, kai galutiniai vartojai sulygsta kainas su energijos tiekėjais liberalioje rinkoje ir ex post gauna kompensuojamąsias išmokas.However, this method cannot be applied in a situation where prices are negotiated by end-users with power suppliers on a liberalised market and are subsidised by compensatory payments ex post.
Šiuo metu Bendrijoje savo nuožiūra į produktus pridedamų maistinių medžiagų lygis nesukėlė jų perdozavimo, kai tokius produktus vartojo kūdikiai ir maži vaikai.The use of the products to which such nutrients have been voluntarily added at levels currently observed in the Community do not appear to result in excessive intakes of those nutrients by infants and young children.
Sprendime pradėti procedūrą Komisija vartojo žodžius „gyvybinga veikla“.The Commission used in its opening decision the expression ‘viable activity’.
Įgulos narys neturi atlikti orlaivyje jam pavestų pareigų, jei vartojo psichotropinių medžiagų ar alkoholio arba blogai jaučiasi dėl susižalojimo, nuovargio, gydymosi vaistais, ligos ar kitų panašių priežasčių.A crew member must not perform allocated duties on board an aircraft when under the influence of psychoactive substances or alcohol or when unfit due to injury, fatigue, medication, sickness or other similar causes.
vaisto (-ų), kuris (-ie) įtariamas (-i) esąs (-ą) susijęs (-ę) su nustatyta nepageidaujama reakcija, įskaitant sąveikaujančius vaistus, pavadinimą, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 20 dalyje, arba, jeigu pavadinimas nežinomas, veikliąją (-iąsias) medžiagą (-as) ir visas kitas charakteristikas, kurios padėtų nustatyti vaistą, įskaitant rinkodaros leidimo turėtojo pavardę arba pavadinimą, rinkodaros leidimo numerį, rinkodaros leidimo šalį, farmacinę formą ir vartojimo būdą (-us), kuriuo (-ais) vaistą vartojo paciento tėvai, konkretaus atvejo vartojimo indikaciją (-as), skirtą dozę, vartojimo pradžią ir pabaigą, su vaistu (-ais) susijusias taikytas priemones, įtariamų vaistų vartojimo nutraukimo ir pakartotinio vartojimo poveikį;the name, as defined in Article 1(20) of Directive 2001/83/EC, of the medicinal product(s) suspected to be related to the occurrence of the adverse reaction, including interacting medicinal products or, where the name is not known, the active substance(s) and any other characteristics that allow for the identification of the medicinal product(s), including the name of the marketing authorisation holder, marketing authorisation number, country of marketing authorisation, pharmaceutical form and (parent) route(s) of administration, indication(s) for use in the case, dose administered, start date and end date of administration, actions taken with the medicinal product(s), effect of the dechallenge and rechallenge for suspect medicinal products;
Taigi reikia pripažinti, kad nors Finanzgericht Hamburg ir vartojo nagrinėjamą sąvoką, jis ketino nurodyti, kad vežimo pirmojo tipo transporto priemonėje laikas (kurį jis apibūdino taip pat, kaip ir vežimo antrojo tipo transporto priemonėje laiką), vertinant jo reikšmę, turėtų būti prilyginamas poilsio laikui.It must therefore be held that, while it used the expression in question, what it had meant to say was that the period of the former type of transport, as it had said when it classified it in the same way as the period relating to the latter type of transport, should be considered, in respect of its relevance, as equivalent to a rest period.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atburti
sail back
badauti
be on famine
burbėti
mumble
krūptelėti
flinch
paeiti
walk
pagarsėti
become famous
rašytis
make notes
siuvinėti
sew
skatinti
motivate
teisinti
justify

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In