Lietot (to use) conjugation

Latvian
15 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
lietoju
I use
lieto
you use
lieto
he/she/it uses
lietojam
we use
lietojat
you all use
lieto
they use
Past tense
lietoju
I used
lietoji
you used
lietoja
he/she/it used
lietojām
we used
lietojāt
you all used
lietoja
they used
Future tense
lietošu
I will use
lietosi
you will use
lietos
he/she/it will use
lietosim
we will use
lietosiet
you all will use
lietos
they will use
Imperative mood
-
lieto
you use
-
-
lietojiet
you all use
-
Es/tu/...
Conditional mood
lietotu
I would use

Examples of lietot

Example in LatvianTranslation in English
Lai sekmētu tirdzniecību un vienkāršotu administratīvos uzdevumus, ir vēlams ļaut tirgus operatoriem lietot ilgtermiņa piegādātāju deklarācijas.To facilitate trade and simplify administrative tasks it is desirable to allow trade operators to use long-term suppliers' declarations.
Visiem modeļiem ir jāsaskan ar principiem, par ko panākta vienošanās, un tie jāapstiprina Eiropas Apstiprināšanas komitejai, lai varētu lietot Eiropas Padomes logotipu.All models should conform to agreed principles and be approved by the European Validation Committee in order to use the Council of Europe logo.
Kamēr nav izstrādāta CEN standartmetode, dalībvalstis drīkst lietot savas standartmetodes vai ISO standartmetodes.In the absence of a CEN standard method, Member States are allowed to use national standard methods or ISO standard methods.
Es to lietoju Dženiferai.I used it on Jennifer.
Pēdējo reizi, kad lietoju, puisis mocījās divas dienas.The last time I used it, fella took two days to die.
Es tos lietoju, lai kurinātu kalvi.I use them so I don't have to stoke my forge.
Sveķoti vai cietināti tekstilaudumi, kas lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; caurspīdīgi audumi zīmēšanai; gruntēts audekls gleznošanai, stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilaudumi, ko parasti lieto cepuru karkasiemTextile fabrics coated with gum or amylaceous substances, of a kind used for the outer covers of books or the like; tracing cloth; prepared painting canvas; buckram and similar stiffened textile fabrics of a kind used for hat foundations
nodaļas 3. piezīme nosaka, ka šie preparāti ir tie, ko lieto jebkādu izejvielu krāsošanai vai kā sastāvdaļas krāsu preparātu ražošanā, ja vien tie nav klasificēti kādā citā 32. nodaļas pozīcijā.Note 3 to Chapter 32 says that these preparations are those of a kind used for colouring any material or used as ingredients in the manufacture of colouring preparations, provided that they are not classified in another heading in Chapter 32.
“Šo atribūtu izmanto gadījumā, ja datu grupā “Rezultātu kontrole” ir iekļauts kods A3 vai, ja lieto atribūtu “GRN””;‘The attribute shall be used where the data group “CONTROL RESULT” contains the code A3 or where the attribute “GRN” is used.’
Šī iemesla dēļ Komisija uzskata, ka parastajos tirgus ekonomikas apstākļos banka, piemēram, Crédit Maritime, kura, pašas vārdiem runājot, ir “zvejniecības nozares dabiskais partneris”, nekad nebūtu aizdevusi (vai “izmaksājusi avansā”, ja lietojam terminoloģiju, kas izmantota starp valsti un FPAP noslēgtajos līgumos) attiecīgās summas (vai pat tikai kādu šo summu daļu) FPAP, lai tas veiktu darījumus nākotnes līgumu tirgū, ja tā iepriekš nebūtu saņēmusi pieņemamu nodrošinājumu par iespējamu maksātspēju pēc aizdevuma atmaksāšanas termiņa beigām.For this reason, the Commission takes the view that, under normal market-economy conditions, a bank, such as Crédit Maritime, for example, which describes itself in its own terms as ‘the natural partner of the fishing industry’, would never have lent (or ‘advanced’ to use the terms of the agreements concluded between the State and the FPAP) the amounts in question (or even only part of the amounts) to the FPAP to operate on a futures market, without having obtained reasonable assurance beforehand of its probable solvency on expiry of the loan.
No tās ir atkarīgs daudz kas, ko ikdienas dzīvē mēs uztveram kā pašsaprotamu— pārtika un dzērieni, ko lietojam uzturā, mājokļu celtniecībai izmantotie materiāli un slimību ārstēšanai vajadzīgās zāles.Many of the things we take for granted in our daily lives – what we eat and drink, the materials we use to build our homes and the medicines we need to cure our illnesses – depend on biodiversity.
Un nauda ir instruments, ko lietojam kā uzskaites vienību un maksāšanas un vērtību uzkrāšanas līdzekli.And money is the instrument we use as a unit of account, a means of payment and a store of value.
Ir būtiski, lai dalībvalstis radītu sākotnējas un papildu apmācības sistēmas izplatītājiem, konsultantiem un profesionālajiem pesticīdu lietotājiem, kā arī sertifikācijas sistēmas nolūkā reģistrēt dalību šādā apmācībā, lai personas, kas lieto vai lietos pesticīdus, pilnīgi apzinātos iespējamo šo vielu radīto risku cilvēku veselībai un videi un pasākumus, kas jāveic, lai pēc iespējas vairāk mazinātu tādu risku.It is essential that Member States set up systems of both initial and additional training for distributors, advisors and professional users of pesticides and certification systems to record such training so that those who use or will use pesticides are fully aware of the potential risks to human health and the environment and of the appropriate measures to reduce those risks as much as possible.
Pieņem, ka šīs saimniecības lietos papildu 60 kg N/ha, kas izmaksās BEF 16/kg.It is assumed that these holdings will use an additional 60 kg of N/ha at a cost of BEF 16/kg.
2 Skaidrības un vienkāršības labad Baltajā grāmatā lietos Eiropas Padomes izstrādāto jēdziena ”sports“ definīciju.2 For the sake of clarity and simplicity, this White Paper will use the definition of ‘sport’ established by the Council of

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atskaitīt
subtract
brīdināt
warn
gādāt
look after
ilgt
last
izrādīt
show
ļaut
let
mainīt
change
mirkšķināt
wink
nodot
deceive
sarēķināt
count

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning languages?