Naudoti (to use) conjugation

Lithuanian
59 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
naudoju
I use
naudoji
you use
naudoja
he/she uses
naudojame
we use
naudojate
you all use
naudoja
they use
Past tense
naudojau
I used
naudojai
you used
naudojo
he/she used
naudojome
we used
naudojote
you all used
naudojo
they used
Past freq. tense
naudodavau
I used to use
naudodavai
you use
naudodavo
he/she used to use
naudodavome
we used to use
naudodavote
you all used to use
naudodavo
they used to use
Future tense
naudosiu
I will use
naudosi
you will use
naudos
he/she will use
naudosime
we will use
naudosite
you all will use
naudos
they will use
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
naudočiau
I would use
naudotum
you would use
naudotų
he/she would use
naudotume
we would use
naudotute
you all would use
naudotų
they would use
Imperative mood
-
naudok
you use
-
-
naudokite
you all use
-

Examples of naudoti

Example in LithuanianTranslation in English
Tai nereiškia, kad turi būti panaudotos abi rūšys; galima naudoti vieną ar kitą, arba abi rūšis kartu.This does not mean that both have to be used; it is possible to use one or the other, or both.
Siekiant palengvinti prekybą ir supaprastinti administracines užduotis, pageidautina leisti prekybos veiklos vykdytojams naudoti ilgalaikes tiekėjo deklaracijas.To facilitate trade and simplify administrative tasks it is desirable to allow trade operators to use long-term suppliers' declarations.
Siekiant palengvinti prekybą ir supaprastinti administracines užduotis, pageidautina leisti prekybos veiklos vykdytojams naudoti ilgalaikes tiekėjų deklaracijas.To facilitate trade and simplify administrative tasks it is desirable to allow trade operators to use long-term suppliers' declarations.
Kompetentinga institucija gali leisti vykdytojams naudoti specialiąsias plombas transporto priemonėms arba pakuotėms plombuoti, jeigu kompetentinga institucija yra pripažinusi, kad šių plombų charakteristikos atitinka II priede nurodytas charakteristikas.The competent authorities may authorise principals to use special types of seals on means of transport or packages provided that the competent authorities approve the seals as complying with the characteristics set out in Annex II.
Oro linijų įmonėms gali būti leidžiama orlaivio manifestą naudoti vietoj tranzito deklaracijos, jei jis iš esmės atitinka Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 9 priedo 3 priedėlyje pateiktą pavyzdį (supaprastinta procedūra – 1-as lygis).An airline may be authorised to use the goods manifest as a transit declaration where it corresponds in substance to the specimen in Appendix 3 of Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation (simplified procedure — level 1).
- Aš naudoju jo vardą, tik kai labai reikia.- I only use his name when necessary.
Aš tik naudoju jų plovimo priemones.I just use their laundry detergent.
Yra, tik aš jį naudoju grojimui. Jis yra nepraleidžiantis garso.I mean, I use it as a practice room.
Manau, tau bus labai įdomūs įrengimai, kuriuos aš naudoju.I think you would be very interested in some of the machinery I use.
Kai naudoju popierių, išnaudoju abi puses.When I use paper, I use both sides.
Aš nežinau, kodėl tau susidaro įspūdis kad man patinka, kai mane naudoji kaip šiukšlių dėžę savo pikantiškiems prisiminimams.I still don't know what gives you the idea... that I enjoy being used as a rubbish dump... for your unsavory reminiscences.
Svarbu kaip jį naudoji!It's how you use it!
Judėdamas dešinėn, naudoji kairiąją pėdą.To move right, you use your left toe.
Kokį dezodorantą naudoji?What kind of deodorant do you use?
Nėra jokių paminkštintų grindų, jokių ryškių šviesų, naudoji tai, ką turi.There's no spring floors. There's no spotlights. You use what you got and...
Todėl kaip etaloną naudojame Ispanijos institucijų pasiūlytas vertes, būtent Dt =8651 (paskutinio laikotarpio grynųjų pinigų srautas), o g = 2,553 % (infliacijos rodiklis).For this reason, we use as a benchmark the values proposed by the Spanish authorities, namely Dt =8651 (last period cash flow) and g = 2,553 % (the inflation rate).
„Mes įrodome, kad naudoti praeities beta koeficientą kaip numatomo beta koeficiento kriterijų apskritai yra didžiulė klaida. Pirma, nes apskaičiuoti prasmingą beta koeficientą yra praktiškai neįmanoma, kadangi praeities beta koeficientai kiekvieną dieną labai skyrėsi; antra, nes mes labai dažnai negalime tinkamai statistiškai patikimai pasakyti, kad vienos įmonės beta koeficientas yra mažesnis ar didesnis nei kitos įmonės beta koeficientas; trečia, nes praeities beta koeficientai daugeliu atvejų neturi daug prasmės: su didele rizika susijusių įmonių praeities beta koeficientai labai dažnai yra mažesni nei su maža rizika susijusių įmonių; ketvirta, nes praeities beta koeficientai labai priklauso nuo to, kurį indeksą mes naudojame jiems apskaičiuoti. [2]“ (pabraukta mūsų).‘We show that, in general, it is an enormous error to use the historical beta as a proxy for the expected beta. First, because it is almost impossible to calculate a meaningful beta as historical betas change dramatically from one day to the next; second, because very often we cannot say with a relevant statistical confidence that the beta of one company is smaller or bigger than the beta of another; third, because historical betas do not make much sense in many cases: high-risk companies very often have smaller historical betas than low-risk companies; fourth, because historical betas depend very much on which index we use to calculate them. […] [2]’ (our emphasis)
Mediena šildome namus, biodegalus naudojame automobiliuose, o iš biodujų, gaunamų organinį atliekų komponentą (biologines atliekas) naudojančiuose įrenginiuose, galima pagaminti elektrą ir šilumą.We can heat our houses with wood, we can drive our cars on biofuels, and biogas from installations which use the organic component of waste (biowaste) can generate electricity and heat.
Tam naudojame nacionalin l programos „Leader“ jektas, skirtas kaimuose gerinti gyvenimo kokyb b.Therefore, we use the national Leader network and village, they developed a project aimed at improving the quality of life of the villag- the contacts we have in the northern part of the Nethe r - es.
Daugelis iš mūsų naudojame juos savo namuose ir soduose.Tačiau netinkamai arba per dažnai naudojami pesticidai gali užteršti vandenį, orą ir dirvožemį.Many of us use them in our homes and gardens.When misused or overused, pesticides can contaminate water, air and soil.
Beto, šitą būdą pats naudojau daug kartųSadly, I've used this technique many times.
- Pasakysiu, kad labiausiai mane išgąsdino tai, kad jūs turite visus mano išrašytus čekius visiems bankams, kuriuos naudojau paskutinius 10 metų.I'll tell you, what really scared me the most today was the fact that they have every check that I have written from every bank account that I've used in the last 10 years.
Jie suras, ką naudojau nušauti tą senį, suvyniotą į laišką... nuo manęs apie tave.They gonna find the piece I used... to whack the old man for you, wrapped in a letter. From me... about you.
Ar tiks toji gražuolė, kurią kartą naudojau?How about a lovely lady that I've used before?
Manyčiau Jagerbarai naudojau tai išmesinėjimui.I think Jagerbars use these for disemboweling.
Vokietijos duomenimis, naująja infrastruktūra galės naudotis visi potencialūs naudojai (oro vežėjai) lygiomis teisėmis ir nediskriminuojami.As indicated by the German authorities, all potential users (airlines) will have access to the new infrastructure on an equal and non-discriminatory basis.
Kai įmanoma, profesionalūs naudojai, pranešdami apie medicinos prietaisų incidentus, turėtų naudoti informaciją, susijusią ir su prietaiso identifikatoriumi (nekintama informacija), ir su gamybos identifikatoriumi (kintama informacija).Where feasible, information related to both device identifier (static information) and production identifier (dynamic information) in respect of devices for which incidents are reported should be used by professional users in their reporting of incidents.
Skirtingos grupės dažnai naudojai labai skirtingą nomenklatūrą ir kitus sutartinius pavadinimus.Different groups often use considerably different nomenclature and other conventions.
O ką tu naudojai?Uh, well, what'd you use?
- Kokius naudojai?- What did you use?
Ji taip pat patikrino, ar pareiškėjas naudojo kokias nors subsidijavimo schemas, dėl kurių buvo pateiktas kaltinimas pirmajame skunde, bet pradinio tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad jomis būtų pasinaudota.It also examined whether the applicant had used any subsidy schemes which were alleged to confer benefits in the original complaint but not found to have been used during the original investigation.
Buvo nustatyta, kad pareiškėjas visus MTSLS kreditus perleido su juo susijusiai bendrovei Viraj Alloys Ltd. Tokios pačios praktikos taip pat laikėsi kitos trys susijusios pareiškėjo bendrovės, t. y. Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd ir Viraj Profiles Ltd. Atlikus tyrimą buvo patvirtinta, kad Viraj Alloys Ltd tiekė žaliavą visoms pirmiau minėtoms bendrovėms ir naudojo jų perleistus MTSLS kreditus importuodama be muito.It was established that the applicant transferred all the DEPB credits to its related company Viraj Alloys Ltd. The same practice was also followed by three other related Indian companies of the applicant, i.e. Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd and Viraj Profiles Ltd. The investigation confirmed that Viraj Alloys Ltd is the provider of the raw materials of all the previous mentioned companies and used their transferred DEPB credits to make duty-free imports.
Ji taip pat patikrino, ar pareiškėjas naudojo kokias nors subsidijavimo schemas, dėl kurių buvo pateiktas kaltinimas pirmajame skunde, bet kuriomis nebuvo pasinaudota atliekant pradinį tyrimą.It also examined whether the applicant had used any subsidy schemes which were alleged to confer benefits in the original complaint but not found to have been used during the original investigation.
Buvo nustatyta, kad pareiškėjas visus „MTSLS“ kreditus perleido su juo susijusiai kompanijai Viraj Alloys Ltd. Tokios pačios praktikos taip pat laikėsi kitos trys susijusios pareiškėjo kompanijos, t. y. Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd ir Viraj Profiles Ltd. Atlikus tyrimą buvo patvirtinta, kad Viraj Alloys Ltd tiekė žaliavą visoms pirmiau minėtoms kompanijoms ir naudojo jų perleistus „MTSLS“ kreditus importuodama be muito.It was established that the applicant transferred all the DEPB credits to its related company Viraj Alloys Ltd. The same practice was also followed by three other related Indian companies of the applicant, i.e. Viraj Forgings Ltd, Viraj Impoexpo Ltd and Viraj Profiles Ltd. The investigation confirmed that Viraj Alloys Ltd is the provider of the raw materials of all the previous mentioned companies and used their transferred DEPB credits to make duty free imports.
Be to, buvo nustatyta, kad nemažai prekybos sandorių, kuriuos Bendrijos pramonė naudojo kalkuliacijoms sumažinti, buvo suskaičiuoti du kartus.It was further found that a number of sale transactions of the Community industry used for the undercutting calculations were double-counted.
Jie davė puikių patarimų dėl svarbių temų ir punktų, pateikiamų klausimyne, kurį naudojome kaip savo tyrimo pagrindą.They were kind enough to give us excellent advice on the subjects and the points to note in the questionnaire which we used as a basis for our survey.
Savaitė po savaitės, mėnuo po mėnesio mes apdairiai naudojome savo rinkos priemones.Week by week, month by month, we used our market instruments prudently.
Kai buvau Angelu naudojome pistoletą.You see, when l was an Angel we used guns.
Tai dvigubas šifras, mieloji, kurį mes su Šeliu naudojome nuo pat vaikystės.It's a double encryption, my dear that Sherly and I have used since we were boys.
Mes jį naudojome marmuro gręžimui.We use it to drill through marble.
Tam tu naudosi intelį.Now for this, you will use intel.
Jei šis atributas nenaudojamas, sistema naudos kalbą, pagal nutylėjimą priskirtą išvykimo muitinės įstaigai.If this attribute is not used the system will use the default language of the office of departure.
SEL naudos vietinio vandens šaltinio Kale paviršiaus vandenį.SEL will use surface water from the local ‘Kalebeek’.
CBSA naudos Europos ir kitų vežėjų surinktą API ir PNR informaciją tik asmenų, galinčių importuoti prekes, susijusias su terorizmu ar su juo susijusiais nusikaltimais ar su kitais sunkiais tarptautinio pobūdžio nusikaltimais, įskaitant organizuotus nusikaltimus ar Kanadoje nepageidaujamų asmenų, galinčių būti susijusiais su terorizmu ir su juo susijusiais nusikaltimais arba su kitais sunkiais tarptautinio pobūdžio nusikaltimais, įskaitant organizuotus nusikaltimus, tapatybei nustatyti.The CBSA will use API and PNR information collected from European and other carriers only to identify persons at risk to import goods related to, or persons who are inadmissible to Canada because of their potential relationship to, terrorism or terrorism-related crimes, or other serious crimes, including organized crime, that are transnational in nature.
Per 72 valandas nuo pradinio gavimo su visa turima API ir PNR informacija galės susipažinti tik ribotas kiekis CBSA atrinktų gavėjų ir žvalgybos pareigūnų, kurie naudos informaciją asmenų, kuriuos reikia išsamiau apklausti arba patikrinti, jiems atvykus į Kanadą, tapatybei nustatyti siekiant vieno iš 2 skirsnyje nustatytų tikslų;From initial receipt to 72 hours, all available API and PNR information will be accessible only to a limited number of CBSA targetters and intelligence officers, who will use the information to identify those who require closer questioning or examination on arrival in Canada, for one of the purposes set out in section 2.
ECA sutiko 2010 m. pastatyti kombinuotojo ciklo dujų turbinų elektrines, kurios naudos gamtines dujas.ECA has agreed to build combined cycle units that will use natural gas in 2010.
Todėl plane taip pat nustatomi rezultatų rodikliai, kuriuos naudosime vertindami, ar Progress programa pasiekė savo tikslus ir pateikė produktus.The Framework thus also gives a set of performance indicators that we will use to assess whether Progress has reached its targets and supplied its products.
Tai reiškia, kad rinksime tiesiogiai susijusią, patikimą ir tikslią informaciją apie mūsų interesų grupių poreikius, lūkesčius bei interesus ir naudosime statistines priemones, metodus bei bendrus rodiklius, kurie sulauktų paramos visoje ES.This means that we will collect information that is relevant, credible and accurate on what our stakeholders need, expect and are concerned about and we will use statistical tools, methods and common indicators that can stand EU-wide support.
Jei jie žengs vidun mes naudosime šitas bombas!When they come in we will use these bombs.
Klientų mokėjimai yra apibrėžti kaip mokėjimo pranešimai MT100 arba lygiaverčiu nacionaliniu formatu (kuris naudotų MT100 formatą tarptautiniams pervedimams).Customer payments are defined as payment messages in the MT100 format, or equivalent national message format (which would use the MT100 format for cross-border transmission).
Kadangi nebuvo pateikta jokios išsamesnės su šiuo skaičiavimu susijusios informacijos, galima pagrįstai daryti prielaidą, kad toks skaičiavimas buvo pagrįstas blogiausio atvejo scenarijum, t. y. tuo atveju, jeigu privatus baseino savininkas dezinfekcijai naudotų tik chloro produktus ir pirktų TCCA parduotuvėje, kuriai prekes tiekia tik eksportuotojai, kuriems taikomas 77 % muito mokestis.As details of this calculation have not been provided, it can reasonably be assumed that this calculation is at most based on the worst case scenario, i.e. a private owner who would use only Chlorine products for disinfecting and who would buy TCCA in a shop being supplied only by the exporters with a duty rate of 77 %.
Pareiškėjas tvirtino, kad jei Komisija naudotų normaliąją vertę, pagrįstą susijusių prekybos bendrovių pardavimu vidaus rinkoje, jis turėtų teisę prašyti koregavimo dėl vidaus rinkos ir ES rinkos prekybos lygių skirtumus.The applicant claimed that if the Commission would use the normal value based on the domestic sales of the related trading companies, an adjustment for differences in level of trade should be granted between the domestic market and the EU market.
Nustatant nefinansinio turto tikrąją vertę atsižvelgiama į rinkos dalyvio gebėjimą gauti ekonominės naudos naudojant šį turtą pirmuoju ir geriausiu jo naudojimo būdu arba parduodant šį turtą kitam rinkos dalyviui, kuris jį naudotų pirmuoju ir geriausiu būdu.A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant’s ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.
Jei turtas pirmuoju ir geriausiu būdu naudojamas atskirai, jo tikroji vertė yra kaina, kuri būtų gauta pagal dabartinį sandorį pardavus tą turtą rinkos dalyviams, kurie jį naudotų atskirai.If the highest and best use of the asset is to use it on a stand-alone basis, the fair value of the asset is the price that would be received in a current transaction to sell the asset to market participants that would use the asset on a stand-alone basis.
Būtina nustatyti bendras taisykles, kurios subalansuotų būtinybę atiduoti nepanaudotus pajėgumus pagal principą „naudok arba prarasi“ su pajėgumų turėtojų teisėmis, prireikus juos panaudoti, kartu užtikrinant pajėgumų likvidumo stiprinimą.It is necessary to develop common rules which balance the need to free up unused capacity in accordance with the ‘use-it-or-lose-it’ principle with the rights of the holders of the capacity to use it when necessary, while at the same time enhancing liquidity of capacity.
Toliau įgyvendinant Bendros informacijos apie aplinką sistemos [71] principą „gamink kartą, naudok dažnai“ ir bendrus nuoseklios erdvinės informacijos gavimo ir lyginimo požiūrius bei standartus pagal INSPIRE [72] ir „Copernicus“ [73] sistemas, taip pat kitas Europos informacijos apie aplinką sistemas (kaip antai Europos biologinės įvairovės informacinę sistemą (BISE) ir Europos informacijos apie vandenį sistemą (WISE)), bus lengviau išvengti pastangų dubliavimo ir bet kokios nereikalingos administracinės naštos viešosios valdžios institucijoms, to padės siekti ir pastangos racionalizuoti skirtinguose atitinkamuose teisės aktuose nustatytus ataskaitų teikimo pareigas.Further implementation of the Shared Environmental Information System [71] principle of ‘produce once, use often’ and the common approaches and standards on acquisition and collation of consistent spatial information under the INSPIRE [72] and Copernicus [73] systems, as well as other environmental information systems for Europe (such as the Biodiversity Information System for Europe (BISE) and the Water Information System for Europe (WISE)), will help avoid duplication of effort and eliminate any unnecessary administrative burden on public authorities, as will efforts to streamline reporting obligations under different relevant pieces of legislation.
Geriau naudok savo galvą!Better use your head.
Štai, naudok šitą.Here, use this.
Arklait, naudok galingąsias bangas.Arclight, use your shockwaves.

More Lithuanian verbs

Similar

nakvoti
stay overnight
naudotis
use
raudoti
weep

Similar but longer

išnaudoti
abuse
panaudoti
use
sunaudoti
consume

Random

apalpti
pass out
aplopyti
patch up
plepėti
chat
priklaupti
kneel
skaldyti
split
sugėdinti
shame
užduoti
order
užmaskuoti
disguise
užsispirti
persist
žindyti
suckle

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In