Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Pasinaudoti (to use) conjugation

Lithuanian
32 examples

Conjugation of pasinaudoti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pasinaudoju
I use
pasinaudoji
you use
pasinaudoja
he/she uses
pasinaudojame
we use
pasinaudojate
you all use
pasinaudoja
they use
Past tense
pasinaudojau
I used
pasinaudojai
you used
pasinaudojo
he/she used
pasinaudojome
we used
pasinaudojote
you all used
pasinaudojo
they used
Future tense
pasinaudosiu
I will use
pasinaudosi
you will use
pasinaudos
he/she will use
pasinaudosime
we will use
pasinaudosite
you all will use
pasinaudos
they will use
Conditional mood
pasinaudočiau
I would use
pasinaudotum
you would use
pasinaudotų
he/she would use
pasinaudotume
we would use
pasinaudotute
you all would use
pasinaudotų
they would use
Tu
Jūs
Imperative mood
pasinaudok
you use
pasinaudokite
you all use
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
pasinaudodavau
I used to use
pasinaudodavai
you use
pasinaudodavo
he/she used to use
pasinaudodavome
we used to use
pasinaudodavote
you all used to use
pasinaudodavo
they used to use

Examples of pasinaudoti

Example in LithuanianTranslation in English
Gamintojai gali nuspręsti bandymo rezultatams gauti pasinaudoti savo arba nepriklausoma laboratorija.Manufacturers may elect to use an in-house or independent laboratory to provide the test results.
(Neprivalomos išimtys) Nepaisant 14 straipsnio nuostatų, kiekviena Susitariančioji Šalis, neperžengdama protingai nustatytų ribų ir gindama teisėtus selekcininko interesus, gali riboti selekcininko teises, susijusias su bet kuria veisle, kad ūkininkams dauginimo tikslams būtų leista pasinaudoti savo ūkyje išauginta augaline medžiaga, kurią jie patys gavo savo ūkyje pasodinę saugomą veislę arba veislę, kuriai taikomi 14 straipsnio 5 dalies a punkto i arba ii papunktis.(Optional exception) Notwithstanding Article 14, each Contracting Party may, within reasonable limits and subject to the safeguarding of the legitimate interests of the breeder, restrict the breeder’s right in relation to any variety in order to permit farmers to use for propagating purposes, on their own holdings, the product of the harvest which they have obtained by planting, on their own holdings, the protected variety or a variety covered by Article 14(5)(a)(i) or (ii).
Tačiau direktorius gali leisti į komandiruotę vykstantiems darbuotojams pasinaudoti asmeniniu ar tarnybiniu automobiliu, ypač gydytojui patvirtinus, kad jie dėl sveikatos negali keliauti lėktuvu, o kelionė traukiniu yra neįmanoma, pernelyg ilga arba per brangi.The Director may, however, authorise staff members on official duty to use a private or official car, in particular when a doctor certifies that they cannot travel by air for medical reasons, and travel by rail is either not possible, too long or too expensive.
Tačiau direktorius gali leisti į komandiruotę vykstantiems darbuotojams pasinaudoti asmeniniu ar tarnybiniu automobiliu, ypač gydytojui patvirtinus, kad jie dėl sveikatos negali keliauti lėktuvu, o kelionė traukiniu yra neįmanoma, pernelyg ilga ar per brangi.The Director may, however, authorise staff members on official duty to use a private or official car, in particular when a doctor certifies that they cannot travel by air for medical reasons, and that travel by rail is either not possible, too long or too expensive.
Kadangi naujos administracinės sistemos sukūrimui ir atitinkamų prieš eksportą skiriamų sertifikatų išdavimo ir apsikeitimo procedūrų tarp valstybių narių nustatymui reikia laiko, ir kadangi sistema dar neveikia visose valstybėse narėse, kai kurie eksportuotojai negalės pasinaudoti 2005 m. sausio 31 d. baigiančiomis galioti eksporto licencijomis, nes neturi šių iki eksporto skiriamų sertifikatų.Since the set up of a new administrative system and the establishment of appropriate procedures between the Member States in respect of the issue and the exchange of those pre-export certificates needs time and the system is not fully operational in all Member States, some exporters will not be able to use export licences expiring on 31 January 2005, by lack of those pre-export certificates.
„Piazza Grandemane priėmė ir skyrė man erdvės bei laiko atsigauti, o aš pasinaudojau visomis jų siūlomomis galimybėmis.““Information technologies provide important tools in all sectors today, and participating in the training course was definitely a useful experience for me.” future.
Gavau ir jau pasinaudojau.I got it, and I used it.
Aš pasinaudojau darbu draudimo kompanijoje Mes buvome labai gerai apdrausti.I used to work in insurance. We were well covered.
O tai, kad pasinaudojau tavim, taip pat niekšybė.I did another bad thing when I used you.
Šia rega aš pasinaudojau, ne tik save išgelbėti bet ir kitus Bet ir suteikti Anai ramybę, kurios ji niekada gyvenime nerado.To use that vision to not only save myself and others... But to give Anna the peace that she never found in life.
Kuo pasinaudojai, kad nugalėtum Dangų?What did you use to defeat Sky?
Pasitikėdamas tavimi, nepaisant visų taisyklių aš leidau tau, pasinaudoti galimybe, kuria pasinaudojai blogiausiu keliu.Trusting you to be honorable, I afforded you, against all the rules, An opportunity that you have abused in the worst way.
Suviliojai mane ir pasinaudojai manimi.You seduced me and you used me.
Tu ką tik pasinaudojai jo mobiliuoju.I don't know. You did just use his cell phone.
Mama, aš beveik nežinau, kas esu, o dabar paaiškėja, kad tu man melavai, ir pasinaudojai avarija, kad užglaistytum praeitį?Mom, I barely even know who I am, and then it turns out you're lying to me, and you've used my accident to rewrite the past?
Valstybių narių ir Žaliojo Kyšulio diplomatinės atstovybės bei konsulinės įstaigos išduoda vienus metus galiojančias daugkartines vizas šių kategorijų piliečiams (jei per vienus metus iki prašymo šie asmenys gavo bent vieną vizą ir ja pasinaudojo laikydamiesi valstybės teisės aktų, kuriais reglamentuojamas atvykimas į jos teritoriją ir buvimas joje):Diplomatic missions and consular posts of the Member States and Cape Verde shall issue multiple-entry visas valid for one year to the following categories of citizens, provided that during the previous year they have obtained at least one visa and that they have made use of it in accordance with the laws on entry and residence in the territory of the State in question:
Valstybių narių ir Žaliojo Kyšulio diplomatinės atstovybės bei konsulinės įstaigos išduoda ne trumpiau kaip dvejus metus ir ne ilgiau kaip penkerius metus galiojančias daugkartines vizas šio straipsnio 2 dalyje minėtų kategorijų piliečiams, jei per dvejus metus iki prašymo šie asmenys pasinaudojo vienų metų trukmės daugkartine viza, laikydamiesi priimančiosios valstybės teisės aktų, kuriais reglamentuojamas atvykimas į jos teritoriją ir buvimas joje.Diplomatic missions and consular posts of the Member States and of Cape Verde shall issue multiple-entry visas that are valid for at least two years and at most five years to citizens in the categories referred to in paragraph 2 of this Article, provided that during the two years prior to the application they have made use of a one-year multiple-entry visa in accordance with the laws on entry and residence in the territory of the host State.
Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda vienus metus galiojančias daugkartines vizas šių kategorijų piliečiams (su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą ir pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje):Diplomatic missions and consular posts of the Member States shall issue multiple-entry visas with the term of validity of one year to the following categories of persons, provided that during the previous year they have obtained at least one visa and have made use of it in accordance with the laws on entry and stay of the visited State:
Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenims išduoda nuo 2 iki 5 metų galiojančias daugkartines vizas, su sąlyga, kad per praėjusius 2 metus jie pasinaudojo vienus metus galiojančia daugkartine viza laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, išskyrus tuos atvejus, kai akivaizdu, kad keliauti dažnai arba reguliariai būtina arba ketinama trumpesnį laikotarpį – tuomet išduodama tik atitinkamą laikotarpį galiojanti daugkartinė viza.Diplomatic missions and consular posts of the Member States shall issue multiple-entry visas with the term of validity of a minimum of 2 years and a maximum of 5 years to the categories of persons referred to in paragraph 2 of this Article, provided that during the previous 2 years they have made use of the one year multiple-entry visas in accordance with the laws on entry and stay of the visited State unless the need or the intention to travel frequently or regularly is manifestly limited to a shorter period, in which case the term of validity of the multiple-entry visa shall be limited to that period.
Galiausiai buvo patikrinta, ar pareiškėjas pasinaudojo kokiomis nors subsidijavimo schemomis, kurios buvo įdiegtos pasibaigus pradiniam tyrimo laikotarpiui, ir ar po pradinio tyrimo laikotarpio jis negavo ad hoc subsidijų.It was finally examined whether the applicant had made use of any subsidy schemes which were established after the end of the original investigation period, or had received ad hoc subsidies after this date.
Mano vyras buvo tarnautojas juodosios metalurgijos pramonėje. Kai įmonė užsidarė, pasinaudojome gauta išeitine kompensacija ir įkūrėme kaimo sodybą.My husband worked as a manager in the steel industry.When the company closed down, we opened a guest house with his retirement pay.
Tada juo pasinaudosiu.Then l will use it.
Jie pasinaudos galimybe gauti naudos iš RKS, jeigu kilometro kaina, įsigijus degalus Vokietijoje ir pridėjus sumažintą rinkliavos tarifą, yra mažesnė nei kilometro kaina, įsigijus degalus ne Vokietijoje ir pridėjus visą rinkliavos tarifą.They will use the possibility of benefiting from the TRS if the price per km resulting from German fuel plus a reduced toll rate is lower than the price per km resulting from fuel outside Germany plus the full toll rate.
AssetCo pasinaudos iš tokio pardavimo gautomis pajamomis savo skoloms grąžinti, kai ateis laikas jas grąžinti, ir finansuos einamąsias veiklos išlaidas ir iš ankstesnių laikų likusius įsipareigojimus.AssetCo will use the proceeds of those sales to repay its debts as they become due and fund its ongoing operational costs as well as any retained historic liabilities.
Įmonė pasinaudos tuo pardavimu, kad galėtų grąžinti skolą valstybei, kuri yra viena iš jos vyresniųjų kreditorių dėl BoE/HMT likvidumo priemonės.It will use the proceeds of those sales to pay back the State, which is one of its senior creditors by virtue of the BoE/HMT liquidity facility.
Labai tikiuosi, jog valstybės narės pasinaudos šia sistema, kad šis siekis tikrai būtų įgyvendintas.I very much hope that Member States will use this framework to make this aspiration a reality on the ground.
Sauronas pasinaudos savo marionete, Sarumanu kad sunaikintų Rohano tautą.Sauron will use his puppet, Saruman to destroy the people of Rohan. Isengard has been unleashed.
Jei tau bet kuriuo metu bus per daug ekstazės, tiesiog pasinaudok apsauginiu žodžiu.If at any time the ecstasy gets too great, you just use the safe word.
Džune, tu turi balsą, pasinaudok juo.You've got a voice, June, use it.
Taip taip, pasinaudok vonia.Yes, yes, use the little girl's.
Tu valdai policija, dabar pasinaudok jais.You control the police, now use them.
Mo, pasinaudok visa savo patirtimi.Mo, use all of your skills.

More Lithuanian verbs

Related

išnaudoti
abuse
naudoti
use
panaudoti
use
sunaudoti
consume

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aprūpinti
provide
apvesti
walk arround
įvaikinti
adopt
liūdinti
sadden
maišyti
mix
numirti
die
pašauti
pip
pešioti
pluck
praskaidrinti
brighten
stingti
freeze

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'use':

None found.