Sagatavot (to prepare) conjugation

Latvian
11 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
sagatavoju
I prepare
sagatavo
you prepare
sagatavo
he/she/it prepares
sagatavojam
we prepare
sagatavojat
you all prepare
sagatavo
they prepare
Past tense
sagatavoju
I prepared
sagatavoji
you prepared
sagatavoja
he/she/it prepared
sagatavojām
we prepared
sagatavojāt
you all prepared
sagatavoja
they prepared
Future tense
sagatavošu
I will prepare
sagatavosi
you will prepare
sagatavos
he/she/it will prepare
sagatavosim
we will prepare
sagatavosiet
you all will prepare
sagatavos
they will prepare
Imperative mood
-
sagatavo
you prepare
-
-
sagatavojiet
you all prepare
-
Es/tu/...
Conditional mood
sagatavotu
I would prepare

Examples of sagatavot

Example in LatvianTranslation in English
“Komisijas 2008. gada 12. decembra Lēmumā 2008/961/EK par noteiktu trešo valstu grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, ko izmanto trešo valstu vērtspapīru emitenti, lai sagatavotu konsolidētos finanšu pārskatus, tiek uzskatīts, ka noteiktu trešo valstu vispārpieņemti grāmatvedības principi ir ekvivalenti EEZ standartiem, un trešo valstu emitentiem tiek piešķirtas tiesības sagatavot gada konsolidētos finanšu pārskatus un pusgada konsolidētos finanšu pārskatus saskaņā ar Ķīnas Tautas Republikas vai Kanādas, Korejas Republikas vai Indijas Republikas vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.‘Commission Decision 2008/961/EC of 12 December 2008 on the use by third countries’ issuers of securities of certain third country’s national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial statements considers certain third country Generally Accepted Accounting Principles as equivalent to the EEA standards and grants third country issuers the right to prepare their annual consolidated financial statements and half-yearly consolidated financial statements in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles of the People’s Republic of China or Canada, the Republic of Korea or the Republic of India.
sagatavot un īstenot darba programmu;to prepare and implement the work programme;
Katram piegādātājam tiek dots pietiekams laiks sagatavot un iesniegt sūdzību, un tas nekādā gadījumā nevar būt mazāks par desmit dienām no brīža, kad apstrīdējuma pamats kļuvis zināms vai kad tam būtu jābūt kļuvušam zināmam piegādātājam.Each supplier shall be allowed a sufficient period of time to prepare and submit a challenge, which in no case be less than 10 days from the time when the basis of the challenge became known or reasonably should have become known to the supplier.
Šodien sagatavoju dažas mikstūras.Now, as I was saying, I prepared some concoctions this morning.
Es sagatavoju lidojuma plānu.I prepared a flight plan.
Atbalstu var piešķirt, lai pieņemtu integrētas teritoriālās lauku attīstības stratēģijas, kas ir eksperimentālas un ko sagatavo vietējās darba grupas atbilstīgi principiem, kuri izklāstīti 12., 14. un 36. punktā Komisijas2000. gada 14. aprīļa Paziņojumā dalībvalstīm, ar ko paredz pamatnostādnes Kopienas iniciatīvai lauku attīstības jomā (Leader+).Support may be granted for the adoption of integrated territorial rural development strategies, of a pilot nature, prepared by local action groups in accordance with the principles laid down in items 12, 14 and 36 of the Commission Notice to the Member States of 14 April 2000 laying down guidelines for the Community initiative for rural development (Leader+).
Stabilizācijas un asociācijas komiteja sagatavo Stabilizācijas un asociācijas padomes sanāksmes un apspriedes, vajadzības gadījumā izpilda Stabilizācijas un asociācijas padomes lēmumus, kā arī kopumā nodrošina asociācijas partnerattiecību nepārtrauktību un Stabilizācijas un asociācijas nolīguma pareizu darbību.The Stabilisation and Association Committee shall prepare the meetings and the deliberations of the Stabilisation and Association Council, implement the decisions of the Stabilisation and Association Council where appropriate and, in general, ensure continuity of the association relationship and the proper functioning of the Stabilisation and Association Agreement.
Katra finanšu gada beigās un ne vēlāk kā nākamā gada 30. aprīlī finanšu kontrole sagatavo darbības ziņojumu, kurā tā sniedz atzinumu par budžeta finanšu pārvaldību un izpildi.At the end of each financial year, and no later than 30 April of the following year, the financial control shall prepare an activity report in which it gives its opinion on the financial management and on the implementation of the budget.
Ar ES un Ukrainas asociācijas programmu aizstās pašreizējo ES un Ukrainas rīcības plānu un sagatavos un veicinās plānotā ES un Ukrainas asociācijas nolīguma ātru stāšanos spēkā, izstrādājot un saskaņojot konkrētus pasākumus, kas sniedz praktiskas norādes šai sagatavošanai un īstenošanai.The EU-Ukraine Association Agenda will replace the current EU-Ukraine Action Plan and will prepare for and facilitate the early entry into force of the future EU-Ukraine Association Agreement through the elaboration of and agreement on concrete steps which will provide practical guidance for such preparations and implementation.
Pēc apspriešanās ar attiecīgo dalībvalsti, ievērojot šajā lēmumā izklāstītos principus, Komisija sagatavos novērtējumus par datiem, kas trūkst dalībvalsts uzskaitē, lai nodrošinātu minētās dalībvalsts un Kopienas uzskaites pilnīgumu saskaņā ar UNFCCC ikgadējo inventarizāciju ziņošanas vadlīnijām un pārskatītajām IPCC 1996. gada vadlīnijām attiecībā uz valsts siltumnīcas efektu izraisošo gāzu sarakstiem.The Commission will prepare estimates for data missing in a Member State inventory, following consultation with the Member State concerned and in accordance with the principles set out in this Decision, to ensure completeness of that Member State’s and the Community’s inventory in accordance with the UNFCCC reporting guidelines for annual inventories and the revised 1996 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories.
Savukārt Komisija sagatavos regulārus ziņojumus EFK.Moreover, the Commission will prepare regular reports for the EFC.

More Latvian verbs

Related

gatavot
prepare

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atgādināt
remind
audzēt
grow
izciest
suffer
kārt
hang
mainīties
exchange
mirkšķināt
wink
pacelt
raise
pārnākt
return
riet
bark
savienot
merge

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'prepare':

None found.
Learning languages?