Parengti (to prepare) conjugation

Lithuanian
17 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
parengiu
I prepare
parengi
you prepare
parengia
he/she prepares
parengiame
we prepare
parengiate
you all prepare
parengia
they prepare
Past tense
parengiau
I prepared
parengei
you prepared
parengė
he/she prepared
parengėme
we prepared
parengėte
you all prepared
parengė
they prepared
Past freq. tense
parengdavau
I used to prepare
parengdavai
you prepare
parengdavo
he/she used to prepare
parengdavome
we used to prepare
parengdavote
you all used to prepare
parengdavo
they used to prepare
Future tense
parengsiu
I will prepare
parengsi
you will prepare
parengs
he/she will prepare
parengsime
we will prepare
parengsite
you all will prepare
parengs
they will prepare
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
parengčiau
I would prepare
parengtum
you would prepare
parengtų
he/she would prepare
parengtume
we would prepare
parengtute
you all would prepare
parengtų
they would prepare
Imperative mood
-
parenk
you prepare
-
-
parenkite
you all prepare
-

Examples of parengti

Example in LithuanianTranslation in English
Gali būti teikiama parama priemonėms, susijusioms su įgūdžių, skirtų parengti kaimo bendruomenes suprasti ir įgyvendinti vietines kaimo plėtros strategijas, įgijimu.Support may be granted for measures which are related to the acquisition of skills intended to prepare rural communities to conceive and implement local rural development strategies.
Kaip nurodyta AKR ir EB partnerystės susitarimo (toliau – AKR ir EB susitarimas) 16 straipsnio 2 dalyje, AKR ir EB Ambasadorių komitetas (toliau – Komitetas) reguliariai susitinka pirmiausia parengti AKR ir EB Ministrų Tarybos (toliau – Taryba) posėdžius ir tais atvejais, kai tai atrodo būtina, vienos iš Šalių prašymu.As provided in Article 16(2) of the ACP-EC Partnership Agreement (hereinafter referred to as the ACP-EC Agreement), the ACP-EC Committee of Ambassadors (hereinafter referred to as ‘the Committee’), shall meet regularly, in particular to prepare meetings of the ACP-EC Council of Ministers (hereinafter referred to as ‘the Council’), and whenever it proves necessary, at the request of one of the parties.
Kiekvienam tiekėjui suteikiamas pakankamas laikotarpis skundui parengti ir pateikti, kuris visais atvejais yra ne trumpesnis kaip dešimt dienų ir skaičiuojamas nuo tada, kai tiekėjas sužinojo arba pagrįstai turėjo sužinoti aplinkybes, dėl kurių teikia skundą.Each supplier shall be allowed a sufficient period of time to prepare and submit a challenge, which in no case be less than 10 days from the time when the basis of the challenge became known or reasonably should have become known to the supplier.
bendradarbiauti gerinant ir (arba) iš naujo kuriant administracinius ir teisinius gebėjimus, siekiant parengti konkrečius prioritetinių sektorių planus ir sukurti stabilias bei skaidrias pamatines teisines sąlygas transporto sektoriaus ekonominei veiklai ir tarptautinėms transporto investicijoms Irake skatinti, remiantis Sąjungos politika ir praktika; taip pat sukurti būtinas nepriklausomas reguliavimo institucijas;cooperating in improving/re-establishing the administrative and legal capabilities in view to prepare specific plans for priority sectors and to establish stable and transparent legal framework conditions to stimulate transport economic activity and international transport investment in Iraq, on the basis of Union policies and practices; and develop the necessary independent regulatory authorities;
Kiekvienam tiekėjui suteikiamas pakankamas laikotarpis skundui parengti ir pateikti, kuris bet kokiu atveju yra ne trumpesnis kaip 10 dienų ir skaičiuojamas nuo tada, kai tiekėjas sužinojo arba pagrįstai turėjo sužinoti apie aplinkybes, dėl kurių teikia skundą.Each supplier shall be allowed a sufficient period of time to prepare and submit a challenge, which in no case shall be less than 10 days from the time when the basis of the challenge became known or reasonably should have become known to the supplier.
Iš pasirengimo narystei paramos yra finansuojamos priemonės ir papildomai siekiama parengi nacionalines institucijas Struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo administravimui.In addition to the actions financed, preaccession aid also seeks to prepare the national bodies responsible for the administration of the Structural Funds and the Cohesion Fund.
Jau parengiau kontrpasiūlymą.I have already prepared my counterproposal.
Komisija parengė reikalavimus atitinkančių patikrinimų tarnybų stiprinimo programų sąrašą, kuriame pateikti duomenys apie siūlomos Bendrijos finansinės paramos kiekvienai programai sumą.The Commission has prepared a list of eligible inspection posts strengthening programmes, which give details of the amount of the proposed Community financial contribution to each programme.
Direktyvos 2001/18/EB 14 straipsnyje numatyta tvarka Nyderlandų kompetentinga institucija parengė įvertinimo ataskaitą, pateikiamą Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.In accordance with the procedure provided for in Article 14 of Directive 2001/18/EC, the competent authority of the Netherlands prepared an assessment report, which is submitted to the Commission and the competent authorities of other Member States.
Direktyvos 2001/18/EB 14 straipsnyje nustatyta tvarka Vokietijos kompetentinga institucija parengė įvertinimo ataskaitą, kurią pateikė Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.In accordance with the procedure provided for in Article 14 of Directive 2001/18/EC, the competent authority of Germany prepared an assessment report, which was submitted to the Commission and the competent authorities of the other Member States.
Direktyvos 2001/18/EB 14 straipsnyje nustatyta tvarka Nyderlandų kompetentinga institucija parengė vertinimo ataskaitą, kuri buvo pateikta Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms; vertinimo ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad nėra priežasčių nesutikti pateikti į rinką 1507 linijos Zea mays L., jei laikomasi specialių sąlygų.In accordance with the procedure provided for in Article 14 of Directive 2001/18/EC, the competent authority of the Netherlands prepared an assessment report, which was submitted to the Commission and the competent authorities of the other Member States; whereby the assessment report concluded that no reasons have emerged on the basis of which consent for the placing on the market of Zea mays L. line 1507 should be withheld, provided that specific conditions are fulfilled.
Būtina nustatyti veiksmingą apsikeitimo GFS ECBS viduje tvarką, siekiant užtikrinti, kad ECBS turėtų savalaikę jos poreikius atitinkančią GFS ir kad šie duomenys atitiktų nacionalinių centrinių bankų parengtas tų pačių kintamųjų prognozes, nepriklausomai nuo to, ar šią statistiką parengė nacionaliniai centriniai bankai, ar kompetentingos nacionalinės institucijos.It is necessary to establish efficient procedures for exchanging GFS within the ESCB, to ensure that the ESCB has timely GFS meeting its needs and that there is compatibility between them and the forecasts of the same variables prepared by the NCBs, irrespective of whether the statistics are compiled by the NCBs or by the competent national authorities.
Komisija, pasitarusi su susijusia valstybe nare ir remdamasi šiame sprendime išdėstytais principais, parengs įvertinius duomenis, kurių nėra valstybės narės registre, siekdama užtikrinti tos valstybės narės ir Bendrijos registrų užbaigtumą pagal JTBKKK metinių registrų gaires ir pataisytas 1996 m. TKKG nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų aprašo gaires.The Commission will prepare estimates for data missing in a Member State inventory, following consultation with the Member State concerned and in accordance with the principles set out in this Decision, to ensure completeness of that Member State’s and the Community’s inventory in accordance with the UNFCCC reporting guidelines for annual inventories and the revised 1996 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories.
Komisija parengs projektą, kuriame pateiks gaires šiuo klausimu.The Commission will prepare a draft with guidance in this respect.
Kiekvienam tyrimui Komisija (Eurostatas) parengs tyrimo prekių ar paslaugų sąrašą, paremtą pasiūlymais, kuriuos kiekvienai pagrindinei kategorijai pateiks kiekviena valstybė narė.For each survey, the Commission (Eurostat) will prepare the survey item list, based on proposals which will be made by each Member State for each basic heading.
PSO kas tris mėnesius ir bendradarbiaudama su atrinkta šalimi parengs ataskaitas, kuriose biologinės saugos ir biologinio saugumo požiūriu bus įvertintas nacionalinių pasirengimo biologinėms grėsmės planų įgyvendinimas bei nacionalinių laboratorijų veikla, ir šias įvertinimo ataskaitas perduos pirmininkaujančiai valstybei narei, kuriai padeda Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis, ir Komisijai.The WHO will prepare, on a quarterly basis and in cooperation with the selected country, reports evaluating the implementation of national biological preparedness plans as well as national laboratory performance from the bio-safety and bio-security perspective, and will forward these evaluation reports to the Presidency, assisted by the SG/HR, and to the Commission.
Po kiekvieno numatomo seminaro ir techninės pagalbos vizito ŽTHIC/ĮPS parengs išsamias ataskaitas.The ISU/GICHD will prepare detailed reports following each of the planned seminars and the technical assistance visits.

More Lithuanian verbs

Related

apsirengti
get dressed
engti
oppress
įrengti
install
išrengti
undress
išsirengti
undress
nurengti
undress
nusirengti
get undressed
pasirengti
get ready
persirengti
change (clothes)
rengti
clothe
surengti
organize
susirengti
prepare

Similar

išrengti
undress
nurengti
undress
padengti
cover
pajungti
subordinate
parbėgti
run back
pažengti
advance
surengti
organize

Similar but longer

pasirengti
get ready

Random

apeliuoti
appeal
apgerti
drink around
grybauti
hunt mushrooms
ilgėti
lengthen
pavykti
be successful
pralinksmėti
brighten up
susikoncentruoti
concentrate (something)
sveikintis
greet
teiktis
deign
užgriūti
tumble

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'prepare':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In