Mēģināt (to try) conjugation

Latvian
21 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
mēģinu
I try
mēģini
you try
mēģina
he/she/it tries
mēģinām
we try
mēģināt
you all try
mēģina
they try
Past tense
mēģināju
I tried
mēģināji
you tried
mēģināja
he/she/it tried
mēģinājām
we tried
mēģinājāt
you all tried
mēģināja
they tried
Future tense
mēģināšu
I will try
mēģināsi
you will try
mēģinās
he/she/it will try
mēģināsim
we will try
mēģināsiet
you all will try
mēģinās
they will try
Imperative mood
-
mēģini
you try
-
-
mēģiniet
you all try
-
Es/tu/...
Conditional mood
mēģinātu
I would try

Examples of mēģināt

Example in LatvianTranslation in English
No šiem ziņojumiem kļūst skaidrs, ka šo sarunu laikā BNFL vienmēr turējās pie savas sākotnējās nostājas – mēģināt ar visiem spēkiem nosargāt savas intereses, nepieļaujot, ka tiek pasludināta BE pārņemšana administratīvā kārtībā, taču nedarot to par katru cenu, bet mēģinot panākt līdzsvarotu darījumu.It is clear from these reports that during these negotiations, BNFL always kept its initial idea which was to try and best preserve its interest by avoiding that BE be put under administration, but not at all cost, and within a balanced deal.
Galvenais mērķis būs izmantot esošos, bet vēl negatavos pieejamos datus un mēģināt sakārtot pēc laika ar pieejamajiem datiem.The main objective will be to use existing but not ready available data and to try to build in a time series with the available data.
Piemēram, ja salīdzinoši detalizēta informācija tiek savākta neskatoties uz robežvērtību, var būt neproduktīvi mēģināt šo robežvērtību nepiemērot.For example, where relatively detailed information is collected regardless of the threshold, it may be counterproductive to try to apply such a threshold.
Es mēģinu iztēloties, kā bija pirms eiro ieviešanas.“I just try to imagine what it was like before the euro.
Es mēģinu tevi aizsniegt!I'm trying to reach you!
Es mēģinu koncentrēties.I'm trying to concentrate here.
Nākamreiz, kad iesi ar vecākiem iepirkties, aplūko uzmanīgi piena pudeles un mēģini saskatīt atšķirību!Have a close look at the milk bottles next time you go shopping with your parents and try to spot the difference! erence!
Aplūko mūs tīmekļa vietnē europa.eu/europago/explore un mēģini atbildēt uz jautājumiem par katru nodaļu.Go to our website europa.eu/europago/explore and try the quiz about each chapter.
Aplūko mūs tīmekļa vietnē:http://europa.eu.int/europago/explore/un mēģini atbildēt uz jautājumiem par katru nodaļu.Go to our websiteeuropa.eu.int/europago/explore/and try the quiz about each chapter.
Un tā ir vieta, kur mēs mēģinām tikt.And it's the one place we're trying to get to.
Mēs mēģinām glābt Sidu, un mēs tagad visi mirsim!We're trying to save, Sid and now we're all gonna die!
Nolādēts, to pašu mēģinām darīt arī mēs.Well, that's the same thing we're trying to do.
Es paklausīšu, es mēģināšu.I'll obey I will try
Tu mēģināsi.You will try.
Uzņēmums Bull mēģinās iegūt savu klientu uzticību ar 64 bitu serveru tehnisko kvalitāti, pievienojot savu pakalpojumu piedāvājumu, kuru īpašās jomas attiecībā uz šiem produktiem ir atzītas.Bull will try to gain its customers’ trust through the technical quality of its 64-bit servers, adding its services offering, the specialised competences of which are recognised, to those products.
Grupas gadījumā kāda maksātnespējīga meitasuzņēmuma kreditori mēģinās pierādīt, ka mātesuzņēmums darbojies kā meitasuzņēmuma vadītājs de iure vai de facto [164].In the case of a group, the creditors of a subsidiary which has suspended payments will try to demonstrate that the parent company has assumed the role of manager of the subsidiary, de jure or de facto [164].
Tā kā valsts ir pārņēmusi banku savā īpašumā un tagad plāno to reprivatizēt, var arī apgalvot, ka valsts mēģinās atgūt iespējami daudz ieguldīto līdzekļu un ka iepriekšējie akcionāri ir ieguldījuši adekvāti.Due to the fact that the State has taken the bank into public ownership and now plans to reprivatise it, it can also be argued that the State will try to recuperate as much of its contribution as possible and that former shareholders have contributed adequately.
Ja mums izdosies viņus atrast, mēs mēģināsim jūs apvienot valstī, kurā atrodas tavi vecāki vai radinieki.If we manage to find them, we will try to bring you together in the country where your parents or relatives are present.
Ja SSM mēģinātu atgūt tirgus daļu, kas tam bija Kopienas tirgū pirms pasākumu piemērošanas, kas ir ticami, tas varētu to atgūt, pārdodot ražojumus Kopienas tirgū par dempinga cenām.If, as is likely, SSM would try to recover the market share it held on the Community market prior to the imposition of measures, it could do so by selling at dumped prices on the Community market.
Piespiežot ievērot šādus nosacījumus un tādējādi piekrītot, ka valsts nesaņem labāko cenu par tās īpašumā esošajām akcijām vai aktīviem, valsts nerīkojas kā tirgus ekonomikas dalībniece, kas mēģinātu panākt augstāko iespējamo cenu.By imposing such conditions and thus accepting that it will not receive the best price for the shares or assets owned by it, the State does not act like a market economy operator, who would try to obtain the highest possible price.
Uzliekot šādus nosacījumus un pieņemot, ka valsts nesaņems vislabāko cenu par tai piederošajām daļām vai aktīviem, valsts nerīkojas kā tirgus ekonomikas dalībnieks, kas mēģinātu iegūt visaugstāko iespējamo cenu.By imposing such conditions and thus accepting that it will not receive the best price for the owned shares or assets, the State does not act like a market economy operator, who would try to obtain the highest possible price.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aplaupīt
rob
burtot
spell
darīt
do
likt
put
nolaisties
land
noslīdēt
slide down
saukt
call
skaitīt
count
snaust
nap
veidot
mold

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?