Bandyti (to try) conjugation

Lithuanian
55 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
bandau
I try
bandai
you try
bando
he/she tries
bandome
we try
bandote
you all try
bando
they try
Past tense
bandžiau
I tried
bandei
you tried
bandė
he/she tried
bandėme
we tried
bandėte
you all tried
bandė
they tried
Past freq. tense
bandydavau
I used to try
bandydavai
you try
bandydavo
he/she used to try
bandydavome
we used to try
bandydavote
you all used to try
bandydavo
they used to try
Future tense
bandysiu
I will try
bandysi
you will try
bandys
he/she will try
bandysime
we will try
bandysite
you all will try
bandys
they will try
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
bandyčiau
I would try
bandytum
you would try
bandytų
he/she would try
bandytume
we would try
bandytute
you all would try
bandytų
they would try
Imperative mood
-
bandyk
you try
-
-
bandykite
you all try
-

Examples of bandyti

Example in LithuanianTranslation in English
Pageidautina pamėginti atsižvelgti į galimą naujų technologijų poveikį saugiam vaikų naudojimuisi jomis, kol šios technologijos yra kuriamos, o ne bandyti imtis priemonių prieš naujų technologijų pasekmes, kai technologijos jau yra sukurtos.It would be desirable to try to take account of safe use by children when developing new technologies, instead of trying to deal with any consequences of the new technologies after they have been devised.
Bendrijos gamintojai buvo priversti bandyti derinti kainas, kad išlaikytų savo rinkos dalį, o kartu ir gamybos apimtį.The Community industry was forced to try to match prices in an attempt to maintain market share and thus production.
Pagrindinis tikslas – naudoti dabartinius, bet dar naudojimui neparengtus duomenis, ir bandyti sukurti laiko eilutes su turimais duomenimis.The main objective will be to use existing but not ready available data and to try to build in a time series with the available data.
Sen Pjeras ir Mikelonas neturi sąlygų ilgalaikiam turizmui, todėl atrodė tikslinga bandyti plėtoti salyną kaip kruizų uostą.As Saint-Pierre-et-Miquelon could not offer long-stay tourism it seemed reasonable to try developing the archipelago as a cruise port.
užuot likvidavusios įmonę, Vengrijos institucijos nusprendė surengti derybas su VEB ir AirBridge ir bandyti pagerinti komercinę Malév padėtį vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje;Rather than liquidation, the Hungarian authorities decided to negotiate with VEB and AirBridge so as to try to improve the commercial position of Malév in the medium to long term.
Aš asmeniškai nelaikau savęs Europos klausimų specialistu, tačiau dalyvaudamas EESRK darbe turiu galimybę įgyti atitinkamų žinių ir bandau jas pritaikyti ir savo šalyje, ir pačiame EESRK.Personally, I do not consider myself an expert in European issues, but the participation in EESC work itself offers me the possibility to acquire knowledge in the field and try to use this both in the country and in the EESC.
- Aš bandau.I'm trying.
Ar nematai, kad aš bandau dirbti?Can't you see that I'm trying to work?
Aš tau bandau padėkoti.I'm trying to thank you.
Tiesiog bandau... bandau išsiaiškinti, kurioje vietoje aš suklydau.Just keep trying to figure out what I done wrong.
Tu bandai pasitraukti iš lažybų.It sounds like you're trying to get out of the bet.
Kodėl bandai žaisti su manimi?Why you trying to play me?
Ei, ką bandai padaryti? Sugriauti savo galimybes?You trying to ruin your chances?
Malonu, kad bandai padėt.- I appreciate your trying to help me.
Derekai, ką tu bandai įrodyt?Derek, what are you trying to prove?
Pagal „Leader+“ programą mes visada bandome atrasti naujus problemų sprendimo būdus.In Leader+ we always try new ways of solving problems.
Visi bandome optimizuoti temperatūrą savo namuose.We all try to optimise the temperature of our homes.
Visoms nedidel _ms turist � apgyven- dinimo vietoms, veikloms ir kaimo produktams bandomeWe are trying to put all the small-scale tourist accommodation, activities and
„Leader+“ programa suteikė mums išskirtinę galimybę, kurią mes bandome kiek galime geriau išnaudo-ti“, – sako projekto vadovas Oddas Normanas, Ejmund ūkio, įsikūrusio Romos apylinkėje centrinėje Gotlando salos da-lyje, savininkas.Gotlando gyventojai visais laikais turėjo ieškoti vis naujų pragyvenimo šaltinių; jie nuolat dairosi naujų rinkų savoLeader+ has given us a unique possibility which we try to use and develop as best we can’, says the project leader Odd Norman, at the Ejmund farm in the parish of Roma in central Gotland.Gotland’s population has always had to search for new ways to make a living, and is always looking for new markets for its products, trying to nd a special niche to dier-entiate itself from what is being oered elsewhere.
„Mes bandome paskatinti žmones, – pasakoja Helga Beckmann, – pagerinti jų pačių ir jų gyvenamųjų kvartalų įvaizdį, įtikinti juos, kad stiklinė yra ne pusiau tuščia, o pusiau pilna ir kad ją galima bet kada pripildyti.‘We are trying to give people a boost,’ explains Helga Beckmann. ‘To improve their self-image as well as the way they see their neighbourhood, to convince them that the glass is not half empty but half full and that there is no reason why it cannot be completely full.
Ne, bandžiau ją išgelbėti.No, I was trying to save her.
Matai, bandžiau ką nors prisiminti, aiškiai prisiminti ką nors iš savo praeities.See, l've been trying to remember things-- clearly remember things from my past.
Aš bandžiau išlaisvinti tavo protą, Neo.I'm trying to free your mind, Neo.
Labai ačiū. Aš bandžiau pasaulį padaryti Geresne vieta vaikamas.I was trying to make the world a better place for children.
Aš bandžiau suprasti tave, suprasti tavo padėtį.I try to learn your ways, understand your obsessions.
Ar bandei nužudyti praeitą savaitę? Taip.Did you try to kill last week?
Žinau, kad bandei padėti.I know you were only trying to help.
- bandei policijai?- Did you try the police?
Gražiai bandei.Nice try, though.
Žinoma, ar kada bandei išprotėti be galios?Of course. Ever try going mad without power?
Centrinis administratorius ir kiekvienas registro administratorius panaikina įgaliotojo asmens slaptažodį, suteikiantį prieigą prie įrašų ir veiksmų, prie kurių jis turi teisę prieiti, tik tuo atveju, jei įgaliotasis atstovas bandė, arba tas administratorius turi rimtų priežasčių, įrodančių kad įgaliotasis asmuo bandė:The Central Administrator and each registry administrator may only suspend an authorised representative’s password to any accounts or processes to which he would otherwise have access if the authorised representative has, or that administrator has reasonable grounds to believe the authorised representative has:
Nors Bendrijos pramonė bandė išlaikyti vidutines kainas, kainos vis dėlto sumažėjo nuo 1,254 EUR už toną 2002 m. iki 1,189 EUR už toną 2003 m. Nuo to laiko pramonės atstovams nieko kito neliko kaip dar sumažinti kainas, siekiant TL išlaikyti pardavimų apimtį ir rinkos dalį.While the Community industry first tried to maintain its average price level, prices nevertheless decreased from 1254 EUR/t in 2002 to 1189 EUR/t in 2003. Thereafter the industry had no choice but to further decrease its prices in order to maintain sales volume and market shares during the IP.
Viena suinteresuotoji šalis, importuojanti audinį iš poliesterių siūlų skėčiams, taip pat bandė įrodyti, kad jų importuojamas audinys yra kitoks ir dėl savo skirtingo svorio netinka darbužių pramonei.One interested party, importing polyester fabrics for umbrellas, argued also that the use of the textile they import is different and not suitable for the clothing industry, due to a difference in weight.
Jie bandė įrodyti, kad apibrėžiant Bendrijos pramonę, neturėtų būti atsižvelgiama į vieną tyrimo metu bankrutavusią bendrovę.They argued that one company had gone bankrupt during the investigation and should, therefore, not be taken into account for the definition of the Community industry.
Čekijos valdžios institucijų manymu, investuotojas rinkos ekonomikos sąlygomis ankstesnį dvigubą ČVPK neigiamą atsakymą būtų išsiaiškinęs kaip patvirtinimą prielaidų, jog bendrovės INH ir LNM, pasinaudodamos šiais trūkumais, nustatytais ČVPK išvadoje, bandė įmonę nuvertinti, siekdamos už akcijas, kurias planavo išpirkti, sumokėti kuo mažesnę kainą.According to the Czech authorities, a market economy investor would have interpreted this earlier double rejection by the CSC as confirming its expectation that INH and LNM were trying, through these deficiencies identified by the CSC in the expert reports, to undervalue the company in order to pay the lowest possible price for the shares they planned to buy back.
Mes sedėjome Korova Milk Bare, ir bandėme sugalvoti ką veikti šį vakarą.And we sat in the Korova Milk Bar, trying to make up our rassoodocks what to do with the evening.
Mes jų nekentėme, senomis dienomis bandėme jiems keršyti, pamenat?It was someone we fillied with back in the old days trying to get his own revenge after all this time. Remember?
Mes bandėme jį nuvyti.But we were trying to scare him away.
Mes bandėme nusigauti iki aukso seife, dabar seifas ateina pas mus.We've been trying to get to the gold in the safe, now the safe is coming to us.
Suprantate, Pone Dženingsai, jūs tai padarėte per du mėnesius, o mes tai bandėme padaryti per tris metus.You understand, Mr. Jennings, you've done in two months what we've been trying to do for three years.
Aš vis bandydavau puikiai nupiešti jų veidus.I used to try and get their faces perfect.
Ir pažado, kad bandysi pereiti prie antrojo etapo.And a promise that you will try to get to second base.
Bull bandys įgyti klientų pasitikėjimą, užtikrindama techninę 64 bitų serverių kokybę ir pasiūlydama su šiais gaminiais susijusias paslaugas, kurių siauras profilis jau pripažintas.Bull will try to gain its customers’ trust through the technical quality of its 64-bit servers, adding its services offering, the specialised competences of which are recognised, to those products.
Be to, kadangi bankas perduotas valstybės nuosavybėn ir dabar valstybė ketina jį pakartotinai privatizuoti, galima teigti, kad valstybė bandys iš savo įdėtų lėšų susigrąžinti kuo daugiau ir kad ankstesnių akcininkų įnašas buvo tinkamas.Due to the fact that the State has taken the bank into public ownership and now plans to reprivatise it, it can also be argued that the State will try to recuperate as much of its contribution as possible and that former shareholders have contributed adequately.
Per šį pokalbį mūsų valdžios institucijų atstovai išaiškins tau Dublino procedūrą ir bandys sužinoti, ar įmanoma sujungti tave su tavo šeima kitoje Dublino šalyje.At this interview, our state authorities will explain to you the ‘Dublin procedure’ and will try to find out if it is possible to re-unite you with your family in another Dublin country.
Remdamasi turima informacija (Institucija neturi informacijos apie Farice hf. kredito reitingus), Institucija bandys, A laikotarpio paskolą lygindama su D laikotarpio paskola, apytiksliai nustatyti garantijos vertę ir atitinkamą pagalbos intensyvumą.On the basis of the information available to it (the Authority has no information on credit ratings for Farice hf.), the Authority will try to establish an approximation of the value of the guarantee and the respective aid intensity by a comparison of the A Term Loan with the D Term Loan.
Ateityje kooperatyvas bandys ištobulinti kitokius bendradarbiavimo ir kolektyvinio komercializavimo būdus.In the future the cooperative will try to optimise other forms of cooperation and joint commercialisation.
Jeigu mums pavyks juos surasti, bandysime jus sujungti toje šalyje, kurioje yra tavo tėvai arba giminės.If we manage to find them, we will try to bring you together in the country where your parents or relatives are present.
Jei SSM bandytų atgauti rinkos dalį, kurią turėjo Bendrijos rinkoje prieš nustatant priemones (panašu, kad bendrovė taip ir darytų), ji tą galėtų pasiekti produktus Bendrijos rinkoje parduodama dempingo kainomis.If, as is likely, SSM would try to recover the market share it held on the Community market prior to the imposition of measures, it could do so by selling at dumped prices on the Community market.
Valstybė, nustatydama tokias sąlygas ir sutikdama su tuo, kad už jai priklausančias akcijas ar turtą gaus ne geriausią kainą, elgiasi ne kaip rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantis subjektas, kuris bandytų gauti didžiausią įmanomą kainą.By imposing such conditions and thus accepting that it will not receive the best price for its shares or assets, the State is not acting as a market economy operator, who would try to obtain the highest possible price.
Na, bandyk dar karta.Well, try again.
- Nagi brangusis, bandyk dar kartą.- Come on, darling, try again.
Degink ką gali, kad palaikytum šilumą, ir bandyk išlaukti.Burn what you can to stay warm, and try to wait it out.
Jeigu taip atsitiks, bandyk atsiminti savo vardą ir priimk jį kaip savo tikrą vardą.If that happens, try to remember your name, and make that name your own.
Palauk 10 minučių, tada bandyk dar kartą.Give it 10 minutes and try again.

More Lithuanian verbs

Related

išbandyti
try out
pabandyti
try

Similar

baidyti
scare away
baidytis
take fright
gundyti
tempt
mindyti
trample down
žindyti
suckle

Similar but longer

išbandyti
try out
pabandyti
try

Random

degintis
tan
gniuždyti
crush
griežtinti
make more strict
įgyvendinti
realize
pajudėti
move
priartinti
approximate
raižioti
etch (multiple times)
suorganizuoti
organize
trepsėti
tramp
tvarkytis
clean up

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In