Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Bena (to build) conjugation

Maltese
24 examples

Conjugation of bena

int(i)
intom
Imperative mood
ibni
build!
ibnu
build!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
nibni
I am building
tibni
you are building
jibni
he is building
tibni
she is building
nibnu
we are building
tibnu
you all are building
jibnu
they are building
Perfect tense
bnejt
I have built
bnejt
you have built
bena
he has built
bniet
she has built
bnejna
we have built
bnejtu
you all have built
bnew
they have built

Examples of bena

Example in MalteseTranslation in English
Per eżempju, ECHO ta kenn temporanju filwaqt li l-Fondta’Trustb’Donaturi Multipli mbagħadkompladinl-attivitàbilli bena djar permanenti.For example ECHO provided temporary shelters whilst the Multi-Donor Trust Fund then followed upthisactivity by building permanent housing.
Ħafna partijiet interessati argumentaw li l-Ilmentatur kien ikkontribwixxa għas-sitwazzjoni prekarja tiegħu stess billi bena kapaċità tal-produzzjoni addizzjonali matul ir-riċessjoni.Several interested parties claimed that the Complainant had contributed to its precarious situation by building additional production capacity during the recession.
9Tip DBFO (fassal-ibni-iffinanzja-ħaddem) ta’ PPP fejn il-parti privata tirkupra l-ispejjeż billi titlob ħlas mingħand l-utenti jew pagamenti ta’ disponibilità.A DBFO (design-build-finance- operate) type of PPP where the private party recovers costs from user charges or availability payments.
Arranġament bħal dan ta' sikwit huwa deskritt bħala arranġament għall-konċessjoni ta’ servizz ta’“ibni-ħaddem-ittrasferixxi”, “irrejabilita-ħaddem-ittrasferixxi” jew “mill-pubbliku-għall-privat”.Such an arrangement is often described as a ‘build-operate-transfer’, a ‘rehabilitate-operate-transfer’ or a ‘public-to-private’ service concession arrangement.
Dan l-approċċ jagħti sinjali ta’ dħul effiċjenti fis-suq għad-deċiżjonijiet dwar “ibni” jew “ixtri”, u jevita r-riskju ta’ rkupru żejjed tal-kostijiet għal infrastruttura ċivili storika li tista’ terġa’ tintuża.This approach sends efficient market entry signals for build or buy decisions and avoids the risk of a cost over-recovery for reusable legacy civil infrastructure.
Iddeċiedi dwar programm u qafas ta’ żmien, innomina lill-impjegati, ftiehem dwar strateġija ta’ komunikazzjoni interna u esterna, ressaq lill-ћaddiema tiegћek u ta’ l-imsieћeb tiegћek lejn xulxin, u ibni tim ta’ skambju li jkun imsejjes fuq il-kompe-tenza u l-fiduċja;Decide on a programme and timeframe, designate staff, agree on an internal and external communication strategy, bring own staff and that of the partners together and build an exchange team based on competence and trust;
Il-konċessjoni ta’ Galileo kellha tibda wara minflok qabel it-tfassil tas-sistema u l-iżvilupp parzjali tal-infrastruttura missettur pubb-liku.Filwaqtlikienetsimiliħafnatat-tipta’konċessjoni DBFO (fassal-ibni-iffinanzja-ħaddem),il-PPPta’ Galileokienettassew differentifir-rigwardtal-fattli d-detentur privattal-konċessjoni kien mistennilijikkommettiruħulijibni,jiffinanzja ujopera sis-temaġdidalikienetġietikkonċeputau mgħoddija missettur pubbliku(il-Kaxxa 2).(c)The Galileoconcession wastostart afterratherthan beforesys-tem design and partialinfrastructure development by the public sector. While close to the DBFO (design —build —finance — operate)concessiontype,the Galileo PPP differed significantly in that a private concession holder was expected to commit itself to building, financing and operating a new system that had been conceived and handed over bythe publicsector(Box 2).
Flimkien mal- Akademiska Hus, il-proprjetarju prinċipali Svediż tal-proprjetà universitarja, it-TMBL qiegħed jibni s-Centre for Marine Chemical Ecology (CeMaCE) (iċ-Ċentru tal-Ekoloġija Kimika Marina).Together with Akademiska Hus, Sweden’s main owner of university property, the TMBL is building the Centre for Marine Chemical Ecology (CeMaCE).
Il-quddiem din se tgħin ħaddiema biex jiċċaqalqu fl-Ewropa, wkoll, u tgħin lill-ekonomija ewropea issir iżjed kompetittiva. Il-proċess ta’ Bolonja issa sar ikopri 46 pajjiż u qed jibni fuq l-esperjenza ta’ miljun student ta’ lErasmus.In the longterm, this will help workers to move in Europe, too, and help make the European economy more competitive.The Bologna Process now covers 46 countries and is building on the experience of 1 million Erasmus students.
L-għan ta’ dan is-self ta’ titoli huwa biex titjieb il-funzjonalità tas-suq u biex tinżamm il-likwidità fis-suq għas-serje ta' titoli li l-GDM qed jibni.The purpose of this securities lending is to improve market functionality and to maintain liquidity in the market for bond series that the GDM is building up.
Panorama jżur l-Iżvezja fejn hemm proġett li qiegħed jibni rabtiet kreattivi bejn l-artisti u l-post tax-xogħol.Panorama visits Sweden where one project is building creative alliances between artists and the workplace.
U ma ninsewx: dan hu biss kampjun żgħir. Tista’ ssir taf, per eżempju, fuq kif miljuni ta’ studenti qed jistudjaw barra l-pajjiż, kif l-indirizz “.eu” qed jibni identità Ewropea ġdida fuq l-Internet, jew dwar x’għamlet l-Ewropa biex tnaqqas ilprezzijiet għall-vjaġġi bl-ajru.And, let’s not forget, these are only a small sample.You can find out, for example, how millions of young people now study abroad, how ‘.eu’ is building a new European identity on the internet, or what Europe has done to help bring down the cost of air travel.
B’dan il-mod qegħdin nibnu politika ta’ assigurazzjoni għaċ-ċittadini u n-negozji Ewropej.In doing this we are building an insurance policy for the citizens and businesses of Europe.
Meta l-ombudsmen jissorveljaw l-applikazzjoni ta’ corpus taddritt Komunitarju li qed ikompli jsir dejjem aktar importanti, huma qegħdin fuq quddiemnettta’ dawk li qegħdin jibnu l-Ewropa, b’mod konkret, ġurnata wara l-oħra.When ombudsmen supervise the application of a body of EU law that is becoming increasingly important, they are on the front line of those who are building Europe, concretely, day by day.
Fuq dan il-pedament l-UE bniet impenn sabiex tiżgura livelli għoljin għaċċittadini bħala konsumaturi u vjaġġaturi, u tagħmel il-parti tagħha biex tipprovdi s-servizz pubbliku li jżid is-sikurezza u s-sigurtà taċ-ċittadini.On this basis the EU has built a commitment to ensure high standards for citizens as consumers and travellers, and to play its part in providing the public service of increasing citizens’ safety and security.
Id-delega tal-ġestjoni tal-programmi lill-Aġenzija se tiżgura l-kontinwità finanzjarja għall-programmi benefiċjarji, ladarba l-Aġenzija tkun bniet il-kompetenza u l-kapaċità relevanti u li jiffokaw fuq il-komunità tar-riċerka.Delegation of programme management to the Agency would ensure the business continuity for the programmes’ beneficiaries, given that the Agency has built up relevant competence and capacity focussing on the research community.
L-Aġenzija bniet kompetenza, ħiliet u kapaċità fil-ġestjoni ta’ dawn il-programmi tul bosta snin.The Agency has built up competence, skills and capacity in the management of those programmes over several years.
Matul bosta snin, l-aġenzija bniet il-kompetenzi, il-ħiliet u l-kapaċità tal-ġestjoni ta’ dawn il-programmi.The Agency has built up competence, skills and capacity in the management of these programmes over several years.
Sa mill-1997 id-Deutsche Post bniet dispożizzjoni għall-obbligi pendenti tal-VAP (ara wkoll id-deskrizzjoni tal-piż #4 fit-taqsima II.3.1.3).Since 1997, Deutsche Post has built up a provision for the outstanding obligations to the VAP (see also description of burden #4 in Section II.3.1.3).
Dan il-ktejjeb jiffoka fuq kif bnejna fuq dawn il-kisbiet.This booklet focuses on how we have built on these achievements.
Għalhekk l-inġiniera bnew għadd ta’ pontijiet u mini twal ħafna.So engineers have built some very long bridges and tunnels.
Innota li, skond illeġiżlazzjoni ta’ ċerti Stati Membri li lassigurazzjoni tagħhom għall-pensjoni tiddependi mill-post ta’ residenza (pereżempju lOlanda), m’hemm l-ebda pensjoni tar-romol għallpersuni li laħqu letà ta’ l-irtirar: bħala residenti dawn jitqiesu li bnew ilpensjoni tagħhom waqt li kienu residenti filpajjiż ikkonċernat.Note that under the legislation of some Member States with residencebased pension insurance (e.g. the Netherlands), there are no survivors’pensions provided for persons who have reached pensionable age, whoare presumed to have built up their own residencebased pensions during their residence in the country concerned.
L-istudent u l-Professur Bruce bnew relazzjoni dejjiema.The fellow and Professor Bruce have built a lasting relationship.
Matul is-snin, l-Azzjonijiet Marie Curie bnew reputazzjoni għall-eċċellenza fir-riċerka li hija rikonoxxuta madwar id-dinjakollha, u l-karrieri tal-parteċipanti li jieħdu sehem fil-programmjingħataw spinta konsiderevoli.Over the years, the Marie Curie Actions have built a reputationfor research excellence which is recognised worldwide, andtaking part in the programme gives a considerable boost toparticipants’ careers.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

beda
begin

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bela'
swallow
berred
cool sth
ra
see
wasal
arrive
ħaraq
burn
seraq
steal
dineb
sin
ġie
do
baqa'
remain
kiber
become big

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'build':

None found.