Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Pastatyti (to build) conjugation

Lithuanian
24 examples

Conjugation of pastatyti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pastatau
I build
pastatai
you build
pastato
he/she builds
pastatome
we build
pastatote
you all build
pastato
they build
Past tense
pastačiau
I built
pastatei
you built
pastatė
he/she built
pastatėme
we built
pastatėte
you all built
pastatė
they built
Future tense
pastatysiu
I will build
pastatysi
you will build
pastatys
he/she will build
pastatysime
we will build
pastatysite
you all will build
pastatys
they will build
Conditional mood
pastatyčiau
I would build
pastatytum
you would build
pastatytų
he/she would build
pastatytume
we would build
pastatytute
you all would build
pastatytų
they would build
Tu
Jūs
Imperative mood
pastatyk
you build
pastatykite
you all build
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
pastatydavau
I used to build
pastatydavai
you build
pastatydavo
he/she used to build
pastatydavome
we used to build
pastatydavote
you all used to build
pastatydavo
they used to build

Examples of pastatyti

Example in LithuanianTranslation in English
Trys mėsos įmonės iš įmonių, kurioms buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo įdėjo daug pastangų, siekdamos pastatyti naujus įrengimus.Three meat establishments on the list of establishments in transition have made considerable efforts to build new facilities.
Pirma, Komisija išreiškia abejonę dėl Ancona laivų statyklos pajėgumo kartu su „ATSM“ statykla Trieste pastatyti vieną iš penkių pranešime svarstomų kruizinių laivų (6077).The first doubt raised by the Commission was the ability of the Ancona shipyard to build, in combination with the ATSM shipyard in Trieste, one of the five cruise ships (6077) covered by the notification.
Nepaisant to, kad Ancona sausasis dokas yra trumpesnis nei minėto laivo, Italija teigia, jog Ancona statykloje ir šalia „ATSM“ būtų įmanoma pastatyti vieną iš penkių laivų, įgyvendinant vieną konkrečią procedūrą, kuri jau buvo panaudota vieno kruizinio laivo atveju, t. y. buvo sujungtos dvi korpuso dalys („jumboizzazion“).Italy claims that it would have been possible to build one of the five ships at Ancona and ATSM even though the dry dock at Ancona is shorter than the ship in question, thanks to a special procedure used once before for a cruise ship, i.e. combining two ship sections (jumboisation).
ECA sutiko 2010 m. pastatyti kombinuotojo ciklo dujų turbinų elektrines, kurios naudos gamtines dujas.ECA has agreed to build combined cycle units that will use natural gas in 2010.
Pailginus 1 cechą, laivų statykla galės visą laivą pastatyti ceche, o šiuo metu tai neįmanoma.The extension of hall 1 will allow the yard to build a ship in its entirety in the hall, something which is currently not possible.
Kita žemė (žemė, kurią užima pastatai, sodybų kiemai, keliai, tvenkiniai, karjerai, nederlinga žemė, uolos ir t. t.)Other land (land occupied by buildings, farmyards, tracks, ponds, quarries, infertile land, rock, etc.)
pastatai, numatomi naudoti operacijoms, kurias vykdant norima naudotis sertifikatu, yra pastatyti iš medžiagų, kliudančių neteisėtai patekti į vidų ir apsaugančių nuo neteisėto įsilaužimo;buildings to be used in connection with the operations to be covered by the certificate are constructed of materials which resist unlawful entry and provide protection against unlawful intrusion;
(CPC 5126**) Daugiau kaip 100 kambarių viešbučiai ir poilsiavietės, restoranai ir panašios paskirties pastatai(CPC 5126**) Hotels and resorts in excess of 100 rooms, restaurants and similar buildings
infrastruktūra visi pastatai, patalpos ir žemė, reikalingi EUCAP veiklai vykdyti bei EUCAP personalui apgyvendinti;‘Facilities’ shall mean all buildings, premises and land required for the conduct of the activities of EUCAP, as well as for the accommodation of EUCAP personnel;
„Patalpos“ – tai visi pastatai, infrastruktūra ir žemė, reikalingi EUJUST THEMIS veiklai vykdyti bei EUJUST THEMIS darbuotojams apgyvendinti.‘Premises’ means all buildings, facilities and land required for the conduct of the activities of EUJUST THEMIS, as well as for the accommodation of EUJUST THEMIS personnel.
Jei tu atradai kad tai ką pastatei yra nepatvaru, tai gal nugriauk pastatą ar rask būdą kaip tai sutvarkyti?If you discovered that a structure you built was deficient, would you tear down the building or find a way to fix it?
Ką nors pastatei, suplanavai ar...Did you build anything or plan anything or...
Pasibaigus koncesijai valstybei taip pat grąžinami visi pastatai, darbai ir koncesijos, kurias koncesijos metu įsigijo, atliko, pastatė ar įgyvendino SMVP, kurie yra jos nuosavybė ir kurie yra susiję su parko naudojimu; jei šie objektai pagal buhalterinius duomenis buvo visiškai amortizuoti, valstybei jie grąžinami nemokamai, o jei ne – valstybė turi sumokėti už jų grąžinimą tam tikrą kompensaciją, kuri atitinka jų likutinę buhalterinę vertę,The buildings, works and concessions acquired, fitted out, built and set up by SMVP during the concession, which are its property and are linked to the operation of the park, will be returned free of charge to the State at the end of the concession if they have been fully written off. Otherwise, the State will have to pay an allowance corresponding to the remaining accounting value for them to be returned,
Tegelyje grupė pastatė savo poreikiams pritaikytus biuro pastatą ir gamyklą.The Herlitz Group built an office building and a production plant designed to meet the group’s needs on the Berlin-Tegel site.
Užuot apmokestinimą grindžiant oficialiu įvertinimu, kaip nustatyta Įstatyme Nr. 4/1995, būsimų pastatų, kurie bus pastatyti sklype, apmokestinimo bazę sudaro mažesnioji iš šių sumų: i) išorinių karkasų statybos sąnaudos arba ii) 85500 ISK už kvadratinį metrą, indeksuoti pagal Islandijos statybos sąnaudų kainų indeksą (pradedant nuo to mėnesio, kurį Verne pradeda aptarnauti klientus (pastatas pradedamas eksploatuoti) proporcingai užimtumo lygiui [54]. Tiek, kiek Verne statys pastatus (arba jau pastatė), bus palengvinta Verne mokesčių, kuriuos įmonė paprastai turėtų mokėti, našta, taigi Verne suteikiamas pranašumas.Instead of applying the official valuation as the tax base as stipulated in Act 4/1995, the tax base for the future buildings constructed on the site is the lesser of (i) the costs of the build-out of the exterior shells and (ii) 85500 ISK per square meter, indexed to the Icelandic Building Cost Index (beginning in the month in which Verne commences customer operations/the building becomes operational) pro-rata according to occupancy rate. [54] Insofar as Verne will construct buildings (or already has), this will relieve Verne of charges that should normally be borne by the company and confers therefore an advantage on Verne.
Taip Pirmosios instancijos teismas vadovavosi principu, kad 19 ieškovų, dėl kurių jis implicitiškai konstatavo, kad jie jau pastatė nagrinėjamus laivus arba pradėjo juos statyti, ginčijamo sprendimo priėmimo dieną galėjo būti laikomi minėtų laivų savininkais ir todėl buvo suinteresuoti, kad jis būtų panaikintas, tačiau taip nėra kitų keturių ieškovų atveju.The Court of First Instance thus proceeded on the basis that 19 of the applicants, who implicitly were held to have already built or commenced building the vessels in question, could be regarded as being owners of the vessels at the date of the contested decision and therefore had an interest in procuring its annulment, whereas the same could not be said for the other four applicants.
Tame pat lauke, kur tibetiečiai susirinkdavo i piknikus... žemė buvo išlyginta, nes ant jos pastatė nusileidimo juostą... kad nusileistų lėktuvas su trim Kinijos generolais.On the same field where Tibetans traditionally gathered for picnics... ground was cleared to build an airstrip... so that the plane carrying three Chinese generals could land.
Mes jį pastatėme.-What we've been building.
Statėme, statėme ir pagaliau pastatėme...Just seeing everyone come together to build it...
Ir aš pastatysiu namą Pelagėjai... mano tėvo žemėje.And I will build a house for Pelagia... on the land that belonged to my father.
"Ant šios uolos pastatysiu savo bažnyčią"."Upon this rock I will build my church. "
O po kelių savaičių mes pasiektume Supantį vandenyną - mūsų kelią namo. Mes pastatysime laivyną ir išplauksime žemyn Nilu atgal į Egiptą!And now we are weeks from the encircling ocean, our route home, we will build a fleet of ships and sail all the way back down the Nile to Egypt,
Ir mes pastatysime tą kazino.And we will build that casino.
Jei turėčiau daugiau pinigų, pastatyčiau belangę, kur visi jūs, ištvirkėliai, galėtumėt eiti ir baksnotis bei grabinėtis.I mean, hell, if I had the budget, I would build us a windowless room where you perverts could just go in there and poke and grab all day long.

More Lithuanian verbs

Related

apstatyti
build around
atstatyti
rebuild
įstatyti
insert
nustatyti
set
pasistatyti
build
perstatyti
reconstruct
pristatyti
deliver
statyti
build
sustatyti
put together
užstatyti
pledge

Similar

apstatyti
build around
atstatyti
rebuild
nustatyti
set
pakratyti
shake
sustatyti
put together
užstatyti
pledge

Similar but longer

pasistatyti
build

Random

aneksuoti
annex
dovanoti
give as a gift
geisti
desire
ištraukti
pull out
išvaduoti
free
kramtyti
chew
palaistyti
water
perjungti
turn (e.g. the channel)
registruotis
register
užeiti
come in

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'build':

None found.