Nustatyti (to set) conjugation

Lithuanian
36 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nustatau
I set
nustatai
you set
nustato
he/she sets
nustatome
we set
nustatote
you all set
nustato
they set
Past tense
nustačiau
I set
nustatei
you set
nustatė
he/she set
nustatėme
we set
nustatėte
you all set
nustatė
they set
Past freq. tense
nustatydavau
I used to set
nustatydavai
you set
nustatydavo
he/she used to set
nustatydavome
we used to set
nustatydavote
you all used to set
nustatydavo
they used to set
Future tense
nustatysiu
I will set
nustatysi
you will set
nustatys
he/she will set
nustatysime
we will set
nustatysite
you all will set
nustatys
they will set
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
nustatyčiau
I would set
nustatytum
you would set
nustatytų
he/she would set
nustatytume
we would set
nustatytute
you all would set
nustatytų
they would set
Imperative mood
-
nustatyk
you set
-
-
nustatykite
you all set
-

Examples of nustatyti

Example in LithuanianTranslation in English
Susitarimo 88 straipsnyje numatyta Bendradarbiavimo tarybai suteikti įgaliojimus įsteigti bet kokį kitą specialų komitetą ar organą, kuris jai padėtų atlikti jos funkcijas, ir nustatyti tokių komitetų ar organų sudėtį ir funkcijas bei jų veiklos vykdymo tvarką.Article 88 of the Agreement gives the Cooperation Council the power to set up any other special committee or body that can assist it in carrying out its duties and shall determine the composition and duties of such committees or bodies and how they shall function.
dėl aiškumo derėtų aiškiai nustatyti, kad vienintelės kilmės statuso neturinčios žaliavos, kurias galima naudoti KN kodui 16041416 priskiriamų konservuotų tunų ir tunų nugarinės gamybai, turėtų būti SS pozicijoms 0302 arba 0303 priskiriami tunai, kad konservuotiems tunams ir tunų nugarinei būtų taikoma nukrypti leidžianti nuostata;In the interest of clarity, it is appropriate to set out explicitly that the only non-originating materials to be used for the manufacture of preserved tuna and tuna loins of CN code 16041416 should be tuna of HS Headings 0302 or 0303, in order for the preserved tuna and tuna loins to benefit from the derogation.
Susitarimo 112 straipsnyje numatyta, kad Bendradarbiavimo tarybai atlikti užduotis turi padėti Bendradarbiavimo komitetas ir Bendradarbiavimo taryba gali nuspręsti įkurti bet kokį kitą specialų pakomitetį ar įstaigą, kurie gali jai padėti atlikti savo užduotis, ir turi nustatyti tokių komitetų ar įstaigų sudėtį ir užduotis bei jų veiklos tvarką,Article 112 of the Agreement provides that the Cooperation Council is to be assisted in the performance of its duties by a Cooperation Committee and may decide to set up any other specialised subcommittee or body that can assist it in carrying out its duties, and is to determine the composition and duties of such committees or bodies and how they function.
Todėl reikėtų priimti programų, kurioms 2005 m. gali būti skirtas Bendrijos finansinis įnašas, sąrašą, nustatyti šių įnašų normą ir didžiausią sumą.It is therefore appropriate to adopt the list of programmes qualifying for a financial contribution from the Community in 2005 and to set the proposed rate and the maximum amount of those contributions.
Skaidrumo tikslais reikėtų šioje direktyvoje nustatyti geografines teritorijas, kuriose turi būti įgyvendinami ligos išnaikinimo ir vakcinacijos planai.For the sake of transparency it is appropriate to set out in this Decision the geographical areas where the eradication and emergency vaccination plans are to be implemented.
- Na, pažiūrėsim Perku šį viešbutį ir nustatau naujas taisykles baseinams.- Well, you see I'm buying this hotel and setting some new rules about the pool area.
Karštį nustatau ranka.I set the heat with my hand.
Tada sumažinsiu jo riziką skraidyti, įsakydamas dėvėti siųstuvą ant riešo ... ir nustatau užstatą vienam milijonui dolerių.- No, Your Honor. Then I'm going to reduce the risk of flight by ordering him to wear a tracer anklet and I'm going to set bail at $1 million.
Kodėl nuolat nustatai taimerį tokiam trumpam laikui?Why do you always set the timer so short?
Kartu nustatome politinius prioritetus, apibržiame strategin Sjungos veiklos krypt ir prisiimame atsakomyb krizs atveju.Together we establish political priorities, we set the Union’s strategic course and we take responsibility in crisis situations.
Mes randame moterį, nustatome kainą ir pirmas žmogus, kuris iš jos ištrauks reikiamą sumą, laimės.We find a woman, set a price and the first man to extract the correct amount from her wins.
Aš nustačiau laikmatį 5 minutėms.I'll set the detonator for five minutes.
Aš nustačiau žadintuvą.I set an alarm.
Nesijaudink, minimumą nustačiau.Don't worry, I set a minimum.
Skambučio melodiją nustačiau ne aš.No, I didn't set that ring.
Iš naujo nustačiau visus kompasus ir GPS, kad jie atsvertų anomaliją.Had to reset every compass clock and GPS to offset for the anomaly.
Viską nustatei.You're all set.
Žmogau, tu juk pats nustatei taisykles!QUINN: Dude, you were the one who set the rules!
Abi šalys nustatė protokolą, skirtą elektroniniams visų su kiekiu ir deklaracijomis susijusių duomenų mainams („Electronic Reporting System“), tai yra vadinamieji „ERS duomenys“. protokolas pateikiamas 11 priedėlyje.Both parties have established a protocol for the electronic exchange of all information relating to catches and declarations (‘Electronic Reporting System’), referred to as ‘ERS data’, set out in Appendix 11.
Įstaigos metinėje darbo programoje bus numatyta jos parama įgyvendinant metinius visuomenės sveikatos programos prioritetus, kuriuos suplanavo ir nustatė Komisija pasitarusi su Programų komitetu.The agency's annual work programme will ensure that it supports the setting of annual priorities for the implementation of the public health programme, arranged and decided by the Commission following the opinion of the programme committee.
2002 m. gruodžio mėn. Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne maisto produktų mokslinis komitetas nustatė pagrindinius šiuolaikinio plaukų dažų naudojimo rizikos įvertinimo reikalavimus.In December 2002, the SCCNFP set the basic requirements to carry out a modern risk assessment of hair dyes.
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1096/2004 [2] nustatė eksporto grąžinamąsias išmokas, taikomas pieno ir pieno produktų sektoriuje.Commission Regulation (EC) No 1096/2004 [2] sets export refunds on products in the milk and milk products sector.
Reglamentas (EB) Nr. 58/2003 nustatė vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys ir kurių steigimas patikėtas Komisijai, įstatus.Regulation (EC) No 58/2003 laid down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes, which the Commission was charged with setting up.
Bendradarbiaudami su kolegomis iš Europos Komisijos, mes nustatėme 50 veiksmų, kurie turėtų padėti kiekvienam europiečiui dalyvauti bendrojoje rinkoje iš to gaunant didesnę naudą.In a collaborative effort with my colleagues from the European Commission, we have identified a set of 50 actions to allow each and every European to get more out of participating in the single market.
Mes aptarėme ir įvertinome mūsų 2005 m. veiklą, siekiant tikslų, kuriuos 2005 kalendoriniams metams nustatėme 2004 metams.We discussed and assessed our performance in 2005 against the objectives that we had set in
Mes nustatėme.We're set.
Todėl Prancūzija dėl kiekvienos perleidžiamos veiklos srities įsipareigoja, kad Alstom sukurs arba nustatys valdymo metodiką, padėsiančią užtikrinti tinkamą valdymą.For this purpose, France undertakes, for each of the business divisions being sold off, that Alstom will set up or stabilise a dedicated management to ensure that they are managed properly.
Kiekviena valstybė narė nustatys konkrečias normas.Each Member State will set specific benchmarks.
Europos Sąjungos pagrindinis tikslas, kuriuo remdamosi valstybės narės nustatys savo nacionalinius rodiklius, yra pagerinti sąlygas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, visų pirma siekiant, kad bendras viešųjų ir privačiųjų investicijų lygis šiame sektoriuje ne vėliau kaip 2020 m. sudarytų 3 % BVP.The European Union headline target, on the basis of which Member States will set their national targets, is to improve the conditions for research and development, in particular with the aim of bringing combined public and private investment levels in this sector to 3 % of GDP by 2020.
Pagrindinis Europos Sąjungos tikslas, kuriuo remdamosi valstybės narės nustatys savo nacionalinius tikslus, – ne vėliau kaip 2020 m. sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 20 %, palyginti su 1990 m.; padidinti mūsų galutinio energijos suvartojimo iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį iki 20 % ir siekti 20 % padidinti energijos vartojimo efektyvumą; Sąjunga yra įsipareigojusi priimti sprendimą dėl 30 % sumažinimo ne vėliau kaip 2020 m., palyginti su 1990 m.; tai sąlyginis pasiūlymas rengiantis sudaryti visuotinį ir visapusišką susitarimą, skirtą laikotarpiui po 2012 m., su sąlyga, kad kitos išsivysčiusios šalys įsipareigos panašiai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir kad besivystančios šalys atitinkamai prisidėtų pagal savo atsakomybę ir atitinkamus pajėgumus.The European Union headline target, on the basis of which Member States will set their national targets, is to reduce by 2020 greenhouse gas emissions by 20 % compared to 1990 levels; to increase the share of renewable energy sources in our final energy consumption to 20 %; and moving towards a 20 % increase in energy efficiency; the Union is committed to take a decision to move to a 30 % reduction by 2020 compared to 1990 levels as its conditional offer with a view to a global and comprehensive agreement for the period beyond 2012, provided that other developed countries commit themselves to comparable emission reductions and developing countries contribute adequately according to their responsibilities and respective capabilities.
CRPG apibrėš šių dviejų darbo grupių įgaliojimus ir bendrais bruožais nustatys jų darbotvarkę.The CCG will define the mandate of these two task forces and will set their agenda in broad terms.
Komisija nustatytų sistemą, teiktų gaires, skatintų dalyvavimą ir palengvintų valdymą ir koordinavimą.The Commission would set the framework, issue guidelines, encourage participation and facilitate management and coordination.
Albin'ai, nustatyk apšvietimą.Albin, clear the set. [Speaking German]
Stovek salia radaro ir nustatyk ji "extra jautrumui".Stand next to the radar and set it to "extra sensitive".
Greitai nustatyk iš naujo pirmą puslapį.Reset page one immediately.
Lore, nustatyk žadintuvą 11 val.Hey, Lori, can you set the alarm for 11:00 A.M.?

More Lithuanian verbs

Related

apstatyti
build around
atstatyti
rebuild
įstatyti
insert
pasistatyti
build
pastatyti
build
perstatyti
reconstruct
pristatyti
deliver
statyti
build
sustatyti
put together
užstatyti
pledge

Similar

apstatyti
build around
atstatyti
rebuild
pastatyti
build
sustatyti
put together
užstatyti
pledge

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

įsikelti
move in
išsikraustyti
move out
kauti
fight
papeikti
reprimand
parkristi
fall
siekti
seek
steigtis
be found (for a company)
supisti
fuck (something) up
sveikinti
congratulate
tūžti
be enraged

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'set':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In