Pristatyti (to deliver) conjugation

Lithuanian
19 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pristatau
I deliver
pristatai
you deliver
pristato
he/she delivers
pristatome
we deliver
pristatote
you all deliver
pristato
they deliver
Past tense
pristačiau
I delivered
pristatei
you delivered
pristatė
he/she delivered
pristatėme
we delivered
pristatėte
you all delivered
pristatė
they delivered
Past freq. tense
pristatydavau
I used to deliver
pristatydavai
you deliver
pristatydavo
he/she used to deliver
pristatydavome
we used to deliver
pristatydavote
you all used to deliver
pristatydavo
they used to deliver
Future tense
pristatysiu
I will deliver
pristatysi
you will deliver
pristatys
he/she will deliver
pristatysime
we will deliver
pristatysite
you all will deliver
pristatys
they will deliver
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pristatyčiau
I would deliver
pristatytum
you would deliver
pristatytų
he/she would deliver
pristatytume
we would deliver
pristatytute
you all would deliver
pristatytų
they would deliver
Imperative mood
-
pristatyk
you deliver
-
-
pristatykite
you all deliver
-

Examples of pristatyti

Example in LithuanianTranslation in English
SIDE atsisako pristatyti prekes į šalis, kurios yra neapdraustos.SIDE refuses to deliver to countries that are not covered.
Kai kuriems distiliuoti vyną pageidaujantiems gamintojams gali nepavykti pristatyti vyno iki nustatyto termino.Certain producers wishing to deliver their wine for distillation may be unable to do so by the deadline set.
būtiniausi kokybės reikalavimai, dėl kurių sulygstama atskirai kokybės pakopai, esant iš viso bent 3 pakopoms, nustatomoms pagal lapų išsidėstymą ant stiebo, ir augintojo įsipareigojimas pristatyti perdirbėjui bent šiuos reikalavimus atitinkantį atitinkamos kokybės pakopos žaliavinį tabaką;the minimum quality requirements agreed per quality grade, with a minimum of three grades per position on the stalk, and an undertaking by the farmer to deliver to the processor raw tobacco by quality grade meeting at least those quality requirements;
1998 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2848/98, nustatančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2075/92 taikymo taisykles dėl priemokų schemos, auginimo kvotų ir konkrečios pagalbos, suteikiamos augintojų grupėms žaliavinio tabako sektoriuje [2], 16 straipsnyje nustatyti terminai, iki kurių augintojai perdirbimo įmonėms turi pristatyti žaliavinį tabaką.Article 16 of Commission Regulation (EC) No 2848/98 of 22 December 1998 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 as regards the premium scheme, production quotas and the specific aid to be granted to producer groups in the raw tobacco sector [2], sets the deadlines for producers to deliver raw tobacco to processors.
Ypač sudėtinga buvo pristatyti transportuoti paruoštus ar surinktus ir sandėliuojamus produktus arba rinkti prinokusią produkciją, kuri pernoko ir tapo nebetinkama parduoti.In particular it was impossible to deliver the products which were ready for transport or which had been collected and stored in warehouses, or to collect ripe produce, which as a consequence became overripe and could no longer be marketed normally.
Aš tik pristatau prekę.I just deliver the stuff.
Lš vakaro pristatome Mirandai į namus,And we deliver it to Miranda's apartment every night, and she retu- Don't touch it.
- Taip, aš kai ką pristačiau.- Yes, I was delivering something.
Manyk aš jį pristačiau.Consider him delivered.
Žinau, žinau, aš pristačiau tavo sūnų.I know, I know, I was there delivering your son.
Tu antradienį pristatei prekes į Džozefinos ir Danylo gatvę?Did you make a delivery, Tuesday? On Josephine and Denilson?
- Tu pristatei mus.You have delivered us.
Pagalba skiriama tik tokiu atveju, jeigu pagalbos gavėjas faktiškai pardavė sėklą sėjimui iki metų po derliaus nuėmimo birželio 15 d. „Pardavė“ reiškia laikė kaip atsargas, išstatė pardavimui, siūlė parduoti, pardavė arba pristatė kitam asmeniui.Aid shall be granted only on condition that the seed has in fact been marketed for sowing by the recipient by 15 June of the year following the harvest at the latest. ‘Marketed’ shall mean holding available or in stock, displaying for sale, offering for sale, sale or delivery to another person.
Visi tokie eurų banknotai įrašomi kaip esantys „apyvartoje“ Eurosistemos NCB, kuris juos pristatė būsimam Eurosistemos NCB išankstinio pristatymo tikslu, sąskaitose.Any such euro banknotes shall be recorded as being ‘in circulation’ in the accounts of the Eurosystem NCB that delivered them to the future Eurosystem NCB for the purpose of frontloading.
Pagalbą valstybėms narėms leidžiama suteikti tik tiems augintojams, kurie kiaušinių dėžutes įsigijo iš patvirtintos institucijos ir išsiritusius kokonus pristatė taip pat patvirtintai institucijai.Member States are authorised to grant aid solely to rearers who have obtained their boxes of eggs from an approved body and who have delivered to an approved body the cocoons produced.
Į sutartinius susitarimus, kuriuos pagal Gairių ECB/2006/9 3 straipsnio 3 dalį NCB sudaro su būsimu Eurosistemos NCB, NCB įtraukia specialias nuostatas, numatančias, kad greta tose gairėse nustatytų duomenų teikimo pareigų būsimas Eurosistemos NCB, mutatis mutandis laikydamasis I priedo 3 dalyje ir II priedo 3 dalyje nustatytų apskaitos taisyklių, kas mėnesį teikia ECB I priedo lentelės 4 ir 5 skirsniuose ir II priedo lentelės 4 ir 7 skirsniuose nurodytus duomenų straipsnius, susijusius su visais eurų banknotais ir (arba) monetomis, kuriuos jis skolinasi iš NCB ir kuriuos NCB jam pristatė.An NCB shall include in the contractual arrangements which it concludes with a future Eurosystem NCB pursuant to Article 3(3) of Guideline ECB/2006/9, specific provisions entailing that further to the reporting obligations laid down in that Guideline, the future Eurosystem NCB shall report to the ECB on a monthly basis the data items specified in Sections 4 and 5 of the table in Annex I and Sections 4 and 7 of the table in Annex II, while observing mutatis mutandis the booking rules specified in Part 3 of Annex I and Part 3 of Annex II, relating to any euro banknotes and/or coins which it borrows from and has had delivered to it by an NCB.
Apyvartinės monetos, kurias NCB ir monetas leidžiančios trečiosios šalys pristatė ir debetavo (pardavė) visuomenei.Circulation coins which have been delivered and debited (sold) by the NCB and coin-issuing third parties to the public
Šiandien 18:00 grupė, kurią stebėjome, pristatys heroiną į Bajados priemiestį, kad iškeistų į ginklus.At 1800 today, the group we've been hunting will deliver the heroin to a town on the outskirts of Bayda in exchange for weapons.
Mes juos pristatysime.Saruman will have his prize. We will deliver them.

More Lithuanian verbs

Related

apstatyti
build around
atstatyti
rebuild
įstatyti
insert
nustatyti
set
pasistatyti
build
pastatyti
build
perstatyti
reconstruct
statyti
build
sustatyti
put together
užstatyti
pledge

Similar

perstatyti
reconstruct

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apsikeisti
exchange
apžvelgti
review
karūnuoti
crown
klūpėti
kneel
pakelti
raise
sukrauti
pile
susimauti
screw up
teptis
lubricate
užvirti
boil
veržtis
strive

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'deliver':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In