Censties (to try) conjugation

Latvian
22 examples
This verb is reflexive. It can also mean "strive" or "aspire"

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
cenšos
I try
centies
you try
cenšas
he/she/it tries
cenšamies
we try
cenšaties
you all try
cenšas
they try
Past tense
centos
I tried
centies
you tried
centās
he/she/it tried
centāmies
we tried
centāties
you all tried
centās
they tried
Future tense
centīšos
I will try
centīsies
you will try
centīsies
he/she/it will try
centīsimies
we will try
centīsieties
you all will try
centīsies
they will try
Imperative mood
-
centies
you try
-
-
centieties
you all try
-
Es/tu/...
Conditional mood
censtos
I would try

Examples of censties

Example in LatvianTranslation in English
Tā vietā, lai risinātu jebkādas jauno tehnoloģiju darbības sekas pēc tam, kad tās jau izstrādātas, būtu vēlams censties ņemt vērā jauno tehnoloģiju drošību gadījumos, kad tās izmanto bērni, jau to izstrādes laikā.It would be desirable to try to take account of safe use by children when developing new technologies, instead of trying to deal with any consequences of the new technologies after they have been devised.
censties samierināt Komisijas un attiecīgās dalībvalsts atšķirīgās nostājas;to try to reconcile the divergent positions of the Commission and the Member State concerned;
Galvenais mērķis ir censties izmantot ekspertu aplēses statistikas jomā, ja šķiet, ka datu avoti dalībvalstīs ļoti atšķiras un ir grūti izmantojami saskaņā ar metodiku.The main aim is to try to use expert estimates in a statistical area, where data sources in Member States seem very different and difficult to use according to the methodology.
- Es cenšos pierunāt vīrus man sekot.- I'm trying to raise a posse here!
- Es cenšos tevi ignorēt.HARDING: I'm trying to ignore you, see? TABER:
Es cenšos dēļ paaugstinājuma darbā un, ja es to dabūšu, es palikšu šeit daudz ilgāk.I'm trying for this big promotion. If I get it, I won't be here much longer.
Kā norāda Čehijas iestādes, tirgus ekonomikas ieguldītājs šo iepriekšējo divkāršo CSC veikto noraidīšanu būtu interpretējis kā apstiprinājumu savām aizdomām, ka INH un LNM, izmantojot minētos trūkumus, ko CSC konstatējusi eksperta ziņojumos, ir centies uzņēmumu novērtēt pārāk zemu, lai samaksātu pēc iespējas zemāku cenu par akcijām, ko šie uzņēmumi bija plānojuši atpirkt.According to the Czech authorities, a market economy investor would have interpreted this earlier double rejection by the CSC as confirming its expectation that INH and LNM were trying, through these deficiencies identified by the CSC in the expert reports, to undervalue the company in order to pay the lowest possible price for the shares they planned to buy back.
”Ēd daudz v e i d īgi un katru dienu centies pamēģināt kādu citu garšu.„ aties, lai katrā” E products are a valuable source of calcium, which is needed for normal growth and development of your bones.„ at a variety of aubergine/eggplant foods and try to t ast e a di eren t flavour every day.„ broccoli Brussels sproutcabbagecarrotcaulifl ower ome
Kop à ar daž àdajiem sp �l �t àjiem m �su re öion à tu centies �stenot savus m �r �us.Togeth-er with the differentplayersintheregionyoutrytoreal-ise the aims you have.
Viņš tik ļoti cenšas.He does try so very hard.
Pascale Charhonno Eiropas Tīkla cīņaipret rasismu (ENAR) saka: “Atspoguļojot vietējās unvalsts prioritātes, mēs cenšamies nodrošināt, laiattīstība Eiropas līmenī sniegtu reālas izmaiņas diskriminācijas upuru dzīvēs.”“Byreflecting local and national priorities, we try toensure that developments at European level make areal difference to the lives of people experiencingdiscrimination,” says Pascale Charhon, of the European Network Against Racism (ENAR).
„Mēs arī cenšamies piesaistīt apmeklētājus citām aktivitātēm šajā teritorijā, veidojot sasaisti ar aktuālajiem notikumiem,” saka Stranda kungs.‘We are also trying to attract visitors to other activities in the area by linking to actual events,’ says Mr Strandh.
Mēs Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūrā cenšamies pārliecināt nozari un valstu iestādes par to, ka ir jāpanāk, lai valdītu noteikumu ievērošanas kultūra.As the Community Fisheries Control Agency, we are trying to convince the sector and the national authorities that a culture of compliance has to be developed.
Jūs cenšaties novērst manu uzmanību.See, y'all trying to get me off my point.
Mēs centāmies, Roza.We did try, Roz.
Šoreiz centīšos neiemest to vannā.I will try not to drop it in the bathtub this time.
Ar metodikas palīdzību centīsies savienot visus datu avotus – pārskatus un administratīvos datus, izmantojot jau iepriekš iesniegtās definīcijas.The methodology will try to link all data sources: surveys and administrative data using the definitions already provided.
Šajā intervijā mūsu valsts iestādes izskaidros tev Dublinas procedūru un centīsies noskaidrot, vai ir iespējams tevi apvienot ar tavu ģimeni citā Dublinas valstī.At this interview, our state authorities will explain to you the ‘Dublin procedure’ and will try to find out if it is possible to re-unite you with your family in another Dublin country.
Ja Iestādes rīcībā ir pilnīgs paziņojums, kas apliecina, ka ir ievēroti visi šajā iedaļā izklāstītie nosacījumi, tā centīsies veikt ātru atbalsta novērtējumu, ievērojot termiņus, kas noteikti Uzraudzības un Tiesas nolīguma 3. protokolā par EBTA Uzraudzības iestādes funkcijām un pilnvarām.Where the Authority is in possession of a complete notification which shows that all the conditions laid down in this section are met, it will try to make a rapid assessment of the aid within the time limits laid down in Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement on the functions and powers of the EFTA Surveillance Authority in the field of State aid.
Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās labot.If errors are brought to our attention, wewill try to correct them.
Ja saņemsim aizrādījumu par kļūdām, mēs centīsimies tās labot.If errors are brought to our attention, we will try to correct them.
Ja saņemsim informāciju par kļūdām, centīsimies tās labot.If errors are brought to our attention, we will try to correct them.

More Latvian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aizmigt
fall asleep
atvainoties
apologize
grimt
sink
pārbaudīt
check
sēdēt
sit
stāstīt
tell
stāties
stand up
studēt
study
traukties
rush
vakariņot
have supper

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'try':

None found.
Learning languages?