תפס [tfs] (to catch) conjugation

Hebrew
92 examples
This verb can also mean the following: comprehend, grasp, apprehend, occupy

Conjugation of תפס

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
תופס
tṿofes
I/you/he (masculine) catch
תופסת
tṿofeset
I/you/she (feminine) catch
תופסים
tṿofəsiym
we/you all/they (masculine) catch
תופסות
tṿofəsṿot
we/you all/they (feminine) catch
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
תפסתי
tafasətiy
I caught
תפסת
tafasəta
you (masculine) caught
תפסת
tafasətə
you (feminine) caught
תפס
tafas
he caught
תפסה
tafəsah
she caught
תפסנו
tafasənṿ
we caught
תפסתם
təfasətem
you all (masculine) caught
תפסתן
təfasəten
you all (feminine) caught
תפסו
tafəsṿ
they caught
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אתפוס
’tfṿs
I will catch
תתפוס
ttfṿs
you (masculine) will catch
תתפסי
titəfəsiy
you (feminine) will catch
יתפוס
ytfṿs
he will catch
תתפוס
ttfṿs
she will catch
נתפוס
ntfṿs
we will catch
תתפסו
titəfəsṿ
you all (masculine) will catch
תתפוסנה
ttfṿsnh
you all (feminine) will catch
יתפסו
yitəfəsṿ
they (masculine) will catch
תתפוסנה
ttfṿsnh
they (feminine) will catch
Imperative mood
-
תפוס
tfṿs
catch!
תפסי
tifəsiy
catch!
-
-
-
תפסו
tifəsṿ
catch!
תפוסנה
tfṿsnh
catch!
-
-

Examples of תפס

Example in HebrewTranslation in English
! אדום, לתפוסRed, catch!
! אני הולך לתפוס אותךI'm going to catch you!
! את לא יכולה לתפוס אותי"'You can't catch me!
! אתה לא אמור לתפוס אותנוYou mustn't catch us.
! גיא יכול להיות מסוגל לתפוס את זהGuy could be able to catch this!
"אתה תפס את השועל, אמא?""Did you catch the fox, Mother?"
'הוא תפס את הסניץ הארי פוטר מקבל 150 נקודות !Harry Potter receives 150 points for catching the Snitch!
, תפס אותו עושה משהו או מה?Did you catch him doing anything or what?
,איסמעיל לא תפס אף אחד .אבל הוא הוציא את זה על סוודהIsmail couldn't catch anybody. But he took it out on Sevda.
,אפילו אם, אתה יודע ,גם אחרי שהוא לא תפס את היונים הוא נאלץ לנקות את ...הגללים שלהםEven if, you know, after he didn't catch the pigeons, he was forced to clean up their droppings...
"שכן הרגשת איתם "אינטימי :כשהיית בן 15 ,כפפת תופס, כפפת תנור ,כוס מים חמים מכשיר וידאו עם טעינה עליונה !a catcher's mitt, an oven mitt, a glass of warm water, a half-open hide-a-bed sofa, a top-loading VCR!
(מייגן) מרשל האוויר תופס על לקרלה ומודיע דיילת.(Megan) The air marshal catches on to Carla and informs the flight attendant.
, אתה תופס אותו, אבל נתת לו לשמור את הכסף בכל מקרה.You-You catch him, but you let him keep the money anyway.
,אז הוא נכנס לסירה .כדי לנסות לתפוס דג ,והוא תופס את הדג ,אבל הדג מאוד חזקIt starts there the old man and his job is to catch the fish... so he get in the boat, to try and catch fish. So he catch the fish, but the fish is very strong... so the old man, cannot reel in the fish.
,אז, אתה תופס את האיש הזה .ואתה מנקה את שמך ?And i traced the son of a bitch to miami. So, you catch this guy, you clear your name.
".תופסת התינוקות"- the catcher of babies.
"הציפור הזריזה תופסת את התולעת""The early bird catches the worm."
"כן, הקליפה "מסייעת ...לליבה לליבה יש מזל שהקליפה .תופסת את הטעויות שלהYes, the shell "assists" the core... The core is lucky to have the shell catch its mistakes.
,אז אם ממחלקת מיילדות לא יגיעו .מי תופסת?So, if O.B. doesn't get here, um, who's catching? - Uh, you are.
"תופסים יותר זבובים עם בדש מאשר עם חומ'ץ'.You catch more flies with honey than you can with vinegar.
'מפקד הפעולה של פייג .כוח המשימה היא מבצעית זה יכול להיות עניין גדול .עבור כולנו אם אנחנו תופסים אותוCommander Paige's Renegade Taskforce is operational. This could be a big deal for all of us if we catch him.
'עם כל כך הרבה דגים, חלק 'גולשים ,למים שמעבר לשמורה היכן שהדייגים עכשיו תופסים הרבה יותר ממה שהם תפסו לפני .שהשמורה הוקמהWith so many fish, some spill over into the waters beyond the reserve, where fishermen now catch many more than they did before the reserve was set up.
***** האם הם תופסים את האחרים?Did they catch the others?
,אבל, אם אתה באמת מתקדם ,עליי להיות הראשון שיודע מזה כי עליי להיות שם כאשר .אנחנו תופסים אותוBut if you do get close, you will tell me first, 'cause I need to be on the boat when you catch that fish.
,אתה צריך פרידה מיידית האלו שקורות .שהן תופסות אותך בוגדYou need a kind of instant break-up, the kind that happens when they catch you cheating.
,הסערות תופסות מבקרים חדשים במפתיע .והם הסיבה שהאביב כבר כאן, למעשה,העונה הקטלנית ביותרThe storms catch many new arrivals by surprise, and are the reason that spring here is, in fact, the deadliest season.
,טוב, בנות :ככה נעשה את זה ,אני אעוף .אתן תופסותOk ladies here is how we gonna do this. I'll be flying. You two are catching.
-מה עושות הכפפות .תופסות את הכדורים המזורגגים מה שנשים בעולם הזה .נועדו לעשות זה לתפוס כדורים .מחבטים וכדורים שולטים בעולםWhat do gloves do? Catch the goddamn balls. That's what ladies on this planet do is catch balls.
-תרנגולות תופסות עכברים שם- ? וחתולים מטילים ביצים.I live where hens catch mice and cats lay eggs.
! ג'יי הו, תפסתי אותךJi Woo, I've caught you!
! הנה, תפסתי אותךHere, I caught you!
! הפעם באמת תפסתי אחד גדולThis time I really caught a whopper!
! הפעם תפסתי אותך, חתיכת ממזר- ?- This time I caught you, you little bastard!
! כמעט תפסתי אותו בשנה שעברה.I almost caught him last year.
! יפה! תפסת אותם !Oh, great, you caught it!
! תפסת אותה ! כל כך דאגתי !You caught her!
! תפסת אותי""You caught me!
! תפסת את זה!You caught it!
"לפעמים אתה תפסת אותו".♫Sometimes yöu caught it.♪
! היא תפסה אותו באמצע הנפילה !She caught him in midair!
"היא תפסה דג ובכתה" .זה לא כל הסיפור .אלא שזה הסיפור .למעשה זה הסיפור כולוShe caught a fish and cry is not the whole story. Except is is, the story. This in fact the entire story.
,אבל אנה תפסה אותי .היא זרקה אותי מהספינה .סיפור מענייןBut Anna caught me, and she threw me off the ship. Interesting story.
,אחרי שהוא התחמק מהשוטרים .מצלמת אבטחה תפסה את זה .אאוץ'After he evaded the cops, a security cam caught this. Ouch.
,אמא שלי תפסה אותי עושה את זה .היא גרמה לי לזרוק את זה במשפט אחד !My mother caught me doing that, she made me put it down in 1 sentence:
! (תפסנו אותם ערומים (חסרי-אונים !We caught 'em flat-footed!
! תפסנו אותך עם המכנסיים למטה - ! אנשים לוחמים בחזית - !- We caught you with your pants down!
! תפסנו אותם בהפתעהWe caught them by surprise alright!
! תפסנו אותם מנמנמים !We've caught them napping!
! תפסנו אותם על הקרקע !We caught 'em on the ground!
! הם תפסו אותנו כשהיינו בשיאנוThey caught us in the prime of our youth, these assholes!
"עם כל הכבוד, אדוני, "הכללים .לא תפסו את הרוצח הזה תראו, האמא צריכה להיות ?Not exactly orthodox. All due respect, Sir, "orthodox" hasn't exactly caught this killer. Look, the Mother's got to be what, like 65?
***** ***** אני לא חושב שהם תפסו את ניזאר *****.- I don't think they caught Nizar.
, אם את לא באה עם אף אחד ...ואני לא בא עם אף אחת . תפסו אותי- .הגלימה שלי מסריחה-If you're not going with anyone and I'm not going with anyone... - I got caught! - My gown smells like blue cheese.
, ורק שתדעי הבחורים תפסו אותי קורא את הטור "מיס מירנה" שלך .אמשAnd just so you know, the boys caught me reading your Miss Myrna column on the rig the other day.
,אם תיפול, אתפוס אותך ,אני אחכה .פעם אחר פעםI will catch you
.אני אתפוס אותךI will catch you.
.אתפוס אותו מהר מאוד זה יעזור לנו רק .אם הוא יבצע רצח נוסףI will catch him so fast. That's only going to help us if he commits another murder.
.אתפוס אותך אפילו אם אתה ציפורI will catch up with you, even if you were a bird.
.הפעם אני אתפוס אותה .לפני השלג הראשון, היא תהיה בידי ,אם כולם יעזרו .היא לא תוכל לברוחThis time I will catch it. Before the first snow I will have it.
,אל תעשה את זה" "! גונתר תתפוס אותך"Don't do that, Gunter will catch you!"
-כי אז זה יהיה .ירי חסר היגיון אבל אתה תתפוס את כל .החבר'ה הרעים.Why? Because, then it's just a senseless shooting. But you still will catch all the bad guys, right?
.אני מפחדת שזה יתפזר ,או שתפספסי .וגברת קוטון תתפוס את זהI'm afraid it might fall apart. Or you'll miss, and Mrs. Cotton will catch it.
.אתה עדיין צריך לצחצח שיניים .אוי, אלוהים .אימא תתפוס אותך תמידYou still need to brush your teeth. Oh, jeez. Moms will catch you every time.
.מחר תתפוס .עכשיו תריםTomorrow you will catch it. Now pick it up.
? את תתפסי מחלות. את שומעת אותי !- You will catch diseases, you hear me?
כדי להיפרד אם האדם שבחרת אוהב ,אותך בחזרה, לפי האמונה .את תתפסי את הדגIf the person you name it after cherished you, as the superstition goes, you will catch the fish.
"אל תעשה יותר מדי רעש, או פטריק יתפוס אותנו"?"Don't make too much noise, or Patrick will catch us"?
,אתם חייבים תמיד לעמוד על המשמר או שהוא יתפוס אתכם עם הלאסו הקסום שלו♪ You must be always on your guard ♪ Or he will catch you with his magical lasso
- ליונל יתפוס הרוח של זה.- Lionel will catch wind of it.
.. הפעם האינטרפול יתפוס אותך במוקדם . או במאוחר .עד אז תנסי שלא לסבך אותנוThis time the Interpol will catch you sooner or later by then don't get us involve
.זה בטוח .אני מרגיש שמשהו יתפוס אותי .זהו אינו צירוף מקרים .הייתה לו תחושה חזקהNo, this is different. I can feel it. Something will catch me.
,אם נמסור את המברק עכשיו .נתפוס אותם לפני שיעזבו ?If we can get the telegram off now, it will catch them before they leave.
,אני מבטיחה לך .נתפוס את הבחור הזהI promise you. We will catch this guy.
.אנחנו נתפוס את מי שעשה את זהWe will catch whoever did this.
.אני בונה על זה .אנחנו נתפוס אותו.I'm counting on it. We will catch him. Thanks.
.אני נתפוס אותו, כמו גם WON ריו הואןI will catch him as well as WON Ryu-hwan.
,אל תדאגי אפילו .כולכם תתפסו אותו בסופו של דבר .תמיד תפסתם אותיDon't even worry about it. Y'all will catch him eventually. Y'all always caught me.
,זה עניין של לבטוח באחיות שלכן .שתמיד יהיו כאן בשבילכן .שהן יתפסו אתכן כשתפלוThis is about trusting that your sisters will always be there for you, that they will catch you when you fall.
,כעת, אל תדאגה ,ילדים אני בטוח שהרשויות יתפסו .את הרוזן אולף בקרובNow, don't worry, children, I'm sure the authorities will catch up with Count Olaf very soon.
.בוא נלך למקום אחר .שה"עכברושים" לא יתפסו אותנוLet's go somewhere else. The monkeys will catch us here.
.האיש עדיין חופשי .הם יתפסו אותו- .לא משנה אם כן או לא ,האל כיוון את ידי- The man still runs free. - They will catch him. It doesn't matter if they do or not.
.הם יתפסו אותו .בקרובThey will catch him. Soon.
! איירונהייד, תפוסIronhide, catch!
! גיודיציו, תפוסHey, Giudizio, catch!
! דוד ניק, תפוסUncle Nick, catch!
! היי, "כיסים", תפוסHey, Pockets, catch!
! היי, תפוס אותוHey, catch him!
! זינה תפסיXena, catch !
,אם את רוצה חוויה דתית אמיתית .תפסי אותי אחרי החתונהIf you want a real religious experience, catch me after the wedding.
-הוא בטח .מגניב לעצמו סיגריות ,את זו שגרה איתו .תפסי אותו על חם כן, עדיין יש לי את ,חפיסת הסיגריות שלוHe's got to be sneaking cigarettes. You're the one living with him, catch him in the act. Yeah, I still have his old cigarette pack.
.ברניה, תפסי ונחמי אותהBragnae, catch and comfort her.
.הנה, תפסיHere, catch.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

נמס
melt
תבע
demand
תפר
sew
תרם
donate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

בגד
betray
גזר
cut
גמר
finish
התבשל
cook
שיקר
lie
שם
put
שמר
guard
שרף
burn
תירגל
exercise
תפר
sew

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'catch':

None found.
Learning languages?