הפסיד [hfsyd] (to lose) conjugation

Hebrew
102 examples

Conjugation of הפסיד

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מפסיד
mafəsiyd
I/you/he (masculine) lose
מפסידה
mafəsiydah
I/you/she (feminine) lose
מפסידים
mafəsiydiym
we/you all/they (masculine) lose
מפסידות
mafəsiydṿot
we/you all/they (feminine) lose
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הפסדתי
hifəsadətiy
I lost
הפסדת
hifəsadəta
you (masculine) lost
הפסדת
hifəsadətə
you (feminine) lost
הפסיד
hifəsiyd
he lost
הפסידה
hifəsiydah
she lost
הפסדנו
hifəsadənṿ
we lost
הפסדתם
hifəsadətem
you all (masculine) lost
הפסדתן
hifəsadəten
you all (feminine) lost
הפסידו
hifəsiydṿ
they lost
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אפסיד
’afəsiyd
I will lose
תפסיד
tafəsiyd
you (masculine) will lose
תפסידי
tafəsiydiy
you (feminine) will lose
יפסיד
yafəsiyd
he will lose
תפסיד
tafəsiyd
she will lose
נפסיד
nafəsiyd
we will lose
תפסידו
tafəsiydṿ
you all (masculine) will lose
תפסדנה
tafəsedənah
you all (feminine) will lose
יפסידו
yafəsiydṿ
they (masculine) will lose
תפסדנה
tafəsedənah
they (feminine) will lose
Imperative mood
-
הפסד
hafəsed
lose!
הפסידי
hafəsiydiy
lose!
-
-
-
הפסידו
hafəsiydṿ
lose!
הפסדנה
hafəsedənah
lose!
-
-

Examples of הפסיד

Example in HebrewTranslation in English
! אין לי מה להפסידI got nothin' to lose!
! אין סיכוי שאני יכולה להפסידThere's no way I can lose!
! אמרתי לך להפסיד במירוץ הזהI told you to lose that race.
! אנחנו לא יכולים להפסידWe cannot lose!
! אני לא יכול להפסיד !I can't lose.
"כסף" זה "כסף" .כי הוא אף פעם לא הפסיד משחק של פוקר לאקי" (בר-מזל) בחר בשם הזה כי"Money is money because he never loses a game at poker, like, ever.
,אבל זה לא נכון .הוא לא הפסיד כל כך הרבה כאילו, כל אדם מזדיין בעולם ,פשוט שנא את הסרטBut that's not true. It didn't lose that much money. I mean every single person in the world
,הוא באמת הפסיד .אבל הוא היה קרוב .ואתה מייק מרפיHe did lose, but he was close. And you're Mike Murphy.
,הוא הפסיד את החסכונות שלו .הוא הולך להפסיד הכולHe's lost his savings account, he's gonna lose everything.
,שמעתי שאת היית אחראית .לכך שטד הפסיד במירוץ .תודהI heard that you were the one responsible for making Tad lose the race. Thanks.
! אתה מפסיד, בחורצ'יק !You lose, sonny boy!
! בוא הנה, מפסידCome here, loser!
! הבן אדם הראשון שמת, מפסידFirst guy to die, loses!
".מישהו מנצח ומישהו מפסיד""Someone's gonna win and someone's gonna lose."
"הייתה האישה הזאת להתחתן מפסיד זה?""would this woman marry this loser?"
! יקירי מפסידהMy precious loses!
" ניתן לפנותו ולהקצאות מחדש את הנכס והיות והשמורה מפסידה כסף אנחנו סוגרים אותהAnd since Jellystone loses money every year, we're shutting it down.
, כן, אך היינו פה רק חצי שבוע- על פי חישוביי, אנו חבות . לך מחצית מן הסכום אני מפסידה מכך, יכולתי להשכיר ... את החדרים הללו לאחריםYes, but we've only had half a week... so by my calculations, we owe you half the price. I'm the loser. I could have let them rooms five times over.
,אישה זקנה מסכנה מפסידה .ואיזה זבל זוכהPoor old lady loses, scumbag wins.
,אל תגזימי עם הפיצה .את תפסידי .אני אף-פעם לא מפסידהWhat're we gonna do with the pizza if you lose? I never lose.
".לפעמים מנצחים, לפעמים מפסידים""Win some, lose some."
"המשחק להאשים בפוליטיקה אין מנצחים, רק מפסידים"."the blame game in politics has no winners, only losers."
,אבל אם הם מפסידים .אנחנו לא מקבלים כלום ,כלומר המטרה כאן ,ידידי הגבוה, האתלטי והדתיBut if they lose we get zip. So the object here my dear tall athletic religious friend is to win.
,אבל זכרו, גבירותיי יש מנצחים .ויש מפסידיםBut remember, ladies, someone's got to win and someone's got to lose.
,אבל עדיין, כולם .מפסידים מפעם לפעםBut, heck, everybody loses a couple.
.אז אתן מפסידות ,אנחנו נשיג מכונית .ונזכה במקום שליד המזרקהTher you lose. We'll get a car, and we'll get the fountain spot.
.אנחנו לא לוזרים .הן לוזריות .תראה מה הן מפסידותHey! We're not losers. They're losers.
.אף אחד לא מנצח אם שנינו מפסידות הכל ?No one wins if we both lose everything.
.חכו .אנחנו בטוח מפסידותWait. We are so gonna lose.
? הרייונס לא מפסידות כל שנהDon't the Ravens lose every year?
! כבר הפסדתי מספיקI've already lost enough!
,אולי הפסדתי !I may have lost,
,אולי ניצחתי בקרב .אבל הפסדתי במלחמה עכשיו, החברים שלי היו .רחוקים מאות קילומטריםI may have won the battle, but I'd lost the war.
,אז הפסדתי בהתערבות .ואני רוצה לקיים את הבטחתי .בוא לרקוד .אחריך אדוניSo, I lost the bet, and I want to be good on my part. Let's have that dance. After you, sir.
,אני המום .נשמע פה כאילו כבר הפסדתי בתחרות ?Stone the crows, you'd think I'd already lost this contest. What if you lost, O'Neill?
! אבל הפסדתBut you lost!
! אתה הפסדת !You've lost !
! הו, הפסדת ...הפסדתOh, you've lost!
! הפסדת, קארל מילרYou lost.
! הפסדת, שכיר חרב חסר-תועלת שכמותךGet lost, you useless mercenary.
"והתחינות הרגשיות ,של המשפחה והחברים רוז מוניוז הפסידה בקרב .של הישארותה בארה"ב"Rosa Munoz lost her battle to stay in the United States.
"מקל הפולו של מרי, "מלכת הסקוטים .עשוי מקרן מאובנת של לווייתן .היא מעולם לא הפסידה משחקMary, Queen of Scots' croquet mallet was made from a petrified narwhal's horn. She never lost a match.
,אבל לפי מה שרשום כאן ,היא הפסידה בקול אחד .לטרודי הנדרסוןBut according to these minutes, she lost by one vote to Trudy Henderson.
,אמא של תמרה הפסידה במשפט .והיא לא ראתה אותה כבר 6 שנים ,היו לה 5 אימהות שונות .ואחת מהן הכתה אותהNo, Lucy, that would be wrong. Tamara's mommy lost her case... and she hasn't seen her in six years. She had five different mommies, and one of them hit her.
,אנשי הקסבה .החזית הלאומית הפסידה במאבקPeople of the Casbah, the FLN has lost the battle.
"אחים ואחיות" "הכל נשאר במשפחה" – פרק 17 זה הכפור הגדול שהיה לנו אי פעם .מאז 98, אז הפסדנו 80% מהיבול שלנוBrothers Sisters 117 All In The Family This is the worst frost we've had since '98. We've lost 80% of our citrus crop.
"הפסדנו גם ל"טונה המרושעתWe also lost to "Wicked Tuna,"
"קיבל את תואר "מר כדורסל .ע"י סוכנות הידיעות ,נכון, בגלל זה הפסדנו .אני מניחNamed Mr. Basketball by The Associated Press. Yeah. So I guess that's why we lost.
(נכון, סניבלר (יבבן .כן .גביע מנצ'סטר לבתי ספר, הפסדנו בגמר .אבל זה השיג לי מבחן בקרו-אלכסWell, we nearly won it, didn't we, Sniveller? Manchester Schools Cup, lost in the final. But it got me a trial with Crewe Alex.
,אומר לך דבר אחד הפסדנו הרבה מעריצים מרכזיים .עם עניין ההרשעה הזהThe one thing I can tell you, you lost a lot of fan base... with this conviction thing.
! אתם הפסדתם, כוח המחץ!You have lost, G. I. Joe!
,אז הפסדתם את כל המכירות ?So you lost all these sales and then what happened?
,אז הפסדתם במהלך הראשון אולי בגלל שאתם אישה ,או גבר נמוך יותרSo you've lost the initiative, perhaps by being a woman or a shorter man, but you can regain it by fighting on your home turf.
,אני לא יודעת מה קרה שם .אבל זה יכול לעבוד לטובתנו הפסדתם את הדירה הזאת.I don't know what just went down in there, but it could work for us. You lost this place. It doesn't matter.
,דיווד .קח אותי בחזרה למשימה הראשונה שבו הפסדתם .בכוונה רק בכדי להדיח את ראסלDavid, take me back to the first challenge that you threw. Voluntarily lost to get rid of Russell.
.סליחה, אני חושבת שאת בכיסא של הזי.בי.זי ואני חושבת שאתן הפסדתן .את הזכות לשבת פהI'm sorry, I think you are in the ZBZ seat. And I think you guys lost the privilege to sit here at the table.
.תתעודדו, בנות .הפסדתן רק 6:Cheer up, girls. You only lost by six goals.
! סוואיי הפסידו כמות זמן עצומה ! ממש שם!Savaii has lost a tremendous Amount of time.
"או שניהם הפסידו במאבק"."Or both lost the fight."
"הם הפסידו זמן רב" "בגלל מצב התחבורה העמוס בעיר"... valuable time is lost because of the city traffic.
"הם הפסידו"They have lost,
"זה היה ביום בו "כלבי הערבה .הפסידו את משחק הפלייאוף החשוב .ריילי החטיאה את חבטת הנצחון .היא הרגישה נוראIt was the day the Prairie dogs lost the big playoff game. Riley missed the winning shot.
,אם היא תפגוש אותו לבד .אני אפסיד בהתערבותIf she meets him alone I will lose the wager.
,אני אפסיד במשפט .ואאבד את כל הידI will lose a trial and my hand.
-אנחנו לא .במרחק ימים מריפוי סרטן גרורתי אני לא רוצה לבזבז את הזמן שנותר לי כשאני נלחמת בקרב .שבטוח אפסיד בו ...ובעיקרWe are not days away from curing metastatic cancer. I don't want to spend what time I have left fighting a battle that I certainly will lose. And mostly...
.אני מבטיח שאני אפסיד לפחות למשך שעהI promise that I will lose for at least an hour.
.לא רק שאפסיד במשפט .אני אפסיד הכל .זה לא יתגלה .סמכי עלייI won't just lose this trial. I will lose everything. It won't get out.
,'בפעם הבאה שתרגיז את סיטי קולג .תפסיד יותר ממשאית נופשThe next time you provoke City College, you will lose more than a Winnebago.
,אם תבחר בו ותפעל בניגוד לדת .תפסיד אותנו ונחרים גם אותךIf you prefer him... and go against our religion, you will lose our support and we will cast you out, too.
,היית צריך לדעת, רג'י .שאם אתה תבוא נגדי אתה תפסיד בוא, יש עוד דבר אחד קטן . שאני חייב לטפל בוYou ought to know, Reggie, if you come up against me you will lose. There's one more little thing I've got to take care of.
,ואם יש משהו אחר שם ...בוודאות מוחלטת זה אתה תפסיד במלחמה הזאת .בדיוק כמו שהפסדת באחרונהAnd if there is anything else in there, is the absolute certainity that.. You will lose this war just like you lost the last one.
...אם לא תזוז בקרוב .אתה תפסידIf you don't move soon, you will lose.
,את תיאבקי, סוואנה .אבל את תפסידי .כמו כל משפחתה של אלנהYou'll fight it, Savannah. But you will lose. As well as the rest of Elena's family.
.אלישה, יש לך עימות מחר ,אם לא תתכונני אליו .את תפסידי.If you don't prep for it, you will lose it. It's that simple. Okay, I, uh, I got three journalists and one moderator.
.אני אילחם בזה .את תפסידיI will fight this. You will lose.
.את תפסידי .את תפסידי בדרך הכי נוראיתYou will lose. You will lose most horrible.
אבל אם תנסי להילחם בי .על הובלת המחלקה, את תפסידי קורות החיים שלי יביסו .את שלך.But if you try and fight me over the leadership of this department, you will lose. My resume will kick your resume's ass. I am better than you.
,אם הוא יפסיד .זה יעלה לו רק בכספו ובגאוותו לא, מר פוג יפסיד הרבה .יותר מזהIf he loses, all it will cost him his money and pride. No, Mr. Fogg will lose much more than that.
,אם תתלו אותו .הוא יפסיד את חובו .אין לך זכות תביעה לחייו ...ובאשר לשניכם ...אם אכפת לכם משלומכם הטובIf you hang him, he will lose his debt. You have no claim to his life. As for you two... if you have any regard for your own safety...
,הוא יפסיד הכל .כולל אותךHe will lose everything, including you.
,החבר שלי מחכה לי .הוא שחקן אם לא אכנס פנימה .הוא יפסידMy boyfriend is waiting. He is player. If i don't go inside, He will lose.
.. מי שייגע בהון, לבטח יפסיד .. זה תלוי איך יפגעו בהWho'll touch a Hon.. surely will lose. It's depends on how to touch..
,אם ננסה לשחק כמו ה"יאנקיז" כאן .נפסיד ל"יאנקיז" על המגרשIf we try to play like the Yankees in here we will lose to the Yankees out there.
,אמא, לא אוכל לשקר לך אנחנו נפסיד בלי לורד סטנלי ואני מתחנן אליך לשכנעו .להצהיר לצידינו'Mother, I can't lie to you, we will lose without Lord Stanley 'and I beg you to persuade him to declare for us.
,אנחנו נפסיד .אלא אם כן, אורורה יעבוד .זה אכן יעבוד-And if there is a war, we will lose, - unless Aurora works. - It will work.
,בסדר, מחר בבוקר כאשר המושבעים יצפו ,בקלטת .אנו נפסיד במשפט הקלטת הזו אינה אומרת .לנו את האמת כולהOkay, tomorrow morning, when the jury watches this tape, we will lose this case.
,בעוד חצי שנה ,או שנה .אנחנו נפסיד במלחמהIn six months or a year, we will lose the war.
,לא רק שהפלישה שלכם תיכשל .אתם תפסידו במלחמהNot only will your invasion fail... You will lose the war.
.אתם תפסידו במלחמה ,כשדמשק תיפול, כל עלאווי במדינהYou will lose the war. When Damascus falls, every Alawi in the country, including you and your family, will be slaughtered.
.אתם תפסידו במלחמה הזאתי אתה יודע זאת כפי שאני יודע אבל בגלל שהצלת את חיי, אהיה רחמןYou will lose this war. You know that as well as I do. But because you have saved my life I will be merciful.
.אתם תפסידוYou will lose.
.הם יצפו לזה .ואתם תפסידוThey'll be expecting that, and you will lose.
,חלק ינצחו, חלק יפסידו" ,חלק נולדו כדי לשיר את הבלוז ,הסרט לעולם לא נגמר" .הוא נמשך עוד ועוד ועוד ועוד♪ Some will win ♪ ♪ Some will lose ♪ ♪ Some were born to sing the blues ♪
,חלק ינצחו, חלק יפסידו"Some will win, some will lose
.דבר שאין סיכוי שאעשה .טוב, אז "כיוונים חדשים" יפסידוWhich is absolutely out of the question. Well, then, the New Directions! will lose.
.ה"יינקיס" יפסידו את סדרת המשחקים .אני חייב לספר לאבא כן, ואל תשכח להזכיר ששמעת את זהThe Yankees will lose the Series. I've got to tell Dad.
.הסינים יפסידו יותר ,וברגע שהרוסים יחלו למכורNo, no, no, the Chinese will lose more.
,אם הוא זוכה בתואר .הוא ישאר אצלך שנתיים ,אם הוא מפסיד, הפסד קטן או מוחץ .אתה נותן לו שלושה קרבות נוספיםHe wins, he gives you two years. He loses, you give him three additional fights.
,אני אומר לכם, חברים, ניצחון או הפסד .אתם תתחרטו שהחמצתם את המשחק הזה .שתי הקבוצות מתגודדות עכשיוI'm telling you, folks -- win or lose, you're gonna regret missing this one. The two teams are huddled up now.
,אני נשבע באלוהים ... ניצחון, הפסד או תיקו .תודה, ג'ואי.I swear to God, boyo. Win, lose or draw... Thanks, Joey.
,ובכן, זכייה או הפסד .אתה עדיין צריך ללכת לטקס לא, לא, לא, לא.Well, win or lose, you should still go to the ceremony. No, no, no, no, no.
,ובסופו של דבר .זה יהיה הפסד שלו וחשבתי שהוא צריך לדעת .כיצד זה מרגיש להפסיד אותךAnd i thought he should know how it feels to lose you.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הוליד
sire
הוריד
take down
הפחיד
scare
השמיד
destroy

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

הוכח
be proven
הוקף
be surrounded
הפחיד
scare
הפליץ
fart
הפשיט
undress
הקריס
cause to collapse
התכנס
congregate
התנצל
do
שמר
guard
שרף
burn

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.